Ünvanı

Doç. Dr.

Mehmet Vahit EREN

Adı-Soyadı

Mehmet Vahit EREN

Doğum Yılı ve Yeri

1986 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

vahiteren@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488139334-1524

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Niğde Üniversitesi - İİBF - İktisat

2004-2008

Yüksek Lisans

Niğde Üniversitesi - SBE - İktisat ABD

2008-2011

Doktora

Gaziantep Üniversitesi - SBE - İktisat ABD

2011-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Şırnak Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

2010-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

2015--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Post Otistik İktisat Çerçevesinde 2008 Global Ekonomik Krizi ve Türkiye

Doktora Tezi

Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Kalkınmaya Etkisi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.     RASHED, Fayrouz (2020). Küreselleşme, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat ABD, Kilis.

2.     EROL, Tuğçe. (2021). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kalkınma Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat ABD, Kilis.

3.     GÜMÜŞBAŞ, Hikmet. (2021). Sürdürülebilir Büyümede İnşaat ve Sanayi Sektörünün Önemi: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat ABD, Kilis.

4.     DOĞAN, Yakup. (2021). 2008 Finansal Krizi Çerçevesinde Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat ABD, Kilis.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Ekonomik Kalkınma

Ekonomik Büyüme

Bölgesel Kalkınma

Sağlık Ekonomisi

İktisat Politikası


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Duyarlılık-Gönüllülük Çalışmaları Dersi Fakülte Koordinatörü 2017--
İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı 2021--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fakülte Kurulu Üyeliği 2017-2021

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TUTAR, Filiz ve Mehmet Vahit EREN (2011), “Geleceğin Enerjisi: Hidrojen Ekonomisi ve Türkiye”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:3, Sayı:6, Trabzon, ss.1-26.

TUTAR, Erdinç; Filiz TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2011), “Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü, Güvenirlilik Açısından Sorgulanması ve Türkiye”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:25, Temmuz-Ağustos, ss.1-24.

TUTAR, Erdinç ve Mehmet Vahit EREN (2011), “Post Otistik İktisadın 2008 Global Ekonomik Krizine Bakışı: Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, ss.299-314, Adıyaman.

TUTAR, Filiz; Erdinç TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2011), “Bölgesel/Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü: Kümelenme”, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, ss.94-116, Alanya.

ÖCAL, Fatih Mehmet ve Mehmet Vahit EREN (2012), “European Debt Crisis And Its Analysis”, International Research Journal Of Finance And Economics, Issue No: 97, pp.115-126.

AYDIN, Halil İbrahim ve Mehmet Vahit EREN (2013), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Üzerine Bir Değerlendirme”, İnönü University International Journal of Social Science, Cilt:2, Sayı:1, ss.91-106, Malatya.

METE, Mustafa; Filiz SANAL ÇEVİK ve Mehmet Vahit EREN (2014),  “Reasons of 2008 Global Economic Crisis, Measures Taken and Recommendations for Turkey”, Journal of Economics&Financial Studies, Vol.2, No:3, pp.57-64.

METE, Mustafa; Filiz SANAL ÇEVİK ve Mehmet Vahit EREN (2014), “ Regional Instability In Terms Of Economy: Border Trade And Habur Border Gate”, International Journal of Economics and Research, Vol.5, No:4, pp.1-11.

SUNGUR, Onur; Halil İbrahim AYDIN ve Mehmet Vahit EREN (2016), “Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss.173-192.

EREN, Mehmet Vahit; Melike ATAY POLAT ve Halil İbrahim AYDIN (2016), “Türkiye’de Yapısal Kırılmalı Testlerle Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:56, Temmuz-Ağustos, ss.275-289.

ARSLAN, İbrahim;  Mehmet Vahit EREN ve Selahattin KAYNAK (2016), “Sağlık İle Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Sayı:2, ss.287-310.

ÇÜTCÜ, İbrahim ve Mehmet Vahit EREN (2017), “Analysis of Exchange Rate-Foreign Trade Relationship with Asymmetric Causality Tests: Sample of Gaziantep”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, No. 10, pp.151-171.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

TUTAR, Erdinç ve Mehmet Vahit EREN (2010), “Ticaretin “E” Halinin Makro Ekonomiye Etkisi ve Türkiye”, II. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları Kongresi, 29 Nisan-01 Mayıs 2010, Qafqaz Üniversitesi, Bakü-Azerbaycan, ss.629-635.

ÖCAL, Fatih Mehmet; Filiz TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2010), “Türkiye ile Suriye Arasındaki Sınır Ticaretinin Ülke Ekonomilerine Etkileri”, I. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 7 Aralık Kilis Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Kilis, ss.68-78.

EREN, Mehmet Vahit (2011), “Türkiye’de Yoksulluğun Azaltılmasında Yoksul Odaklı Turizm Yaklaşımı”, Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, 28-30 Nisan, Ordu.

ÖCAL, Fatih Mehmet ve Mehmet Vahit EREN (2011), “İnternet Ekonomisi: E-Ticaret ve Türkiye”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, 23-25 Haziran, Bosna-Hersek, ss.876-888.

ÖZSAĞIR, Arif ve Mehmet Vahit EREN (2012), “İnovasyon İndekslerine Göre Türkiye’nin İnovasyon Potansiyeli”, 4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 8-10 Ekim, İstanbul.

EREN, Mehmet Vahit; Erdinç TUTAR, Filiz TUTAR ve Çisil ERKAN (2012), “Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Gaziantep Örneği”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 11-13 Ekim, Alma-Ata, Kazakistan.

ERKAN, Çisil; Erdinç TUTAR, Filiz TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2012), “Türkiye’nin Dış Borçlarının Analizi (1980-2012)”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 11-13 Ekim, Alma-Ata, Kazakistan.

EREN, Mehmet Vahit (2016), “Dış Ticaretin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: TRB1 Bölgesi Örneği”, ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı “Sosyal Kalkınma”, Muş Alparslan Üniversitesi, 28-30 Eylül, Muş, Cilt:2, ss.450-463.

ÇÜTCÜ, İbrahim; Mehmet Vahit EREN ve Semih TÜRKOĞLU (2017),Cari Açık-Döviz Kuru-Enerji Tüketimi İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi”, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 7-9 Eylül, Zonguldak, s.251.

EREN, Mehmet Vahit ve Halil İbrahim AYDIN (2017), “Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz”, 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Munzur Üniversitesi, 21-23 Eylül, Tunceli, s.1135. (Özet Bildiri)

EREN, Mehmet Vahit ve İbrahim ÇÜTCÜ (2017), “Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 9-11 Kasım, Ankara, s.91.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

EREN, Mehmet Vahit (2017), “The Relation between Education and Development in the Context of Globalization: An Analysis on OECD Countries”, Economic Development: Global & Regional Studies Global Studies Vol.4 (Edited By: Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Bălăcescu), IJOPEC Publication, pp.93-107. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TUTAR, Erdinç; Filiz TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2009), “Uluslararası Ulaşım Koridorunda Yeni Bir Açılım: TRACECA Projesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl:11, Sayı:139, Temmuz 2009, İstanbul, www.mevzuatdergisi.com

TUTAR, Erdinç; Filiz TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2012), “Yerel Kalkınma ve Göç: Gaziantep Örneği”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, ss.107-116.

ERKAN, Çisil; Filiz TUTAR, Erdinç TUTAR ve Mehmet Vahit EREN (2013), “Yeşil Ekonomi ve Turizm”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss.62-72.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ARSLAN, İbrahim; Yusuf BAYRAKTUTAN ve Mehmet Vahit EREN (2015), “Suriye’den Gelen Göçün Yerel Ekonomiye Etkileri: Gaziantep İli Örneği”, Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 29-30 Mayıs, İstanbul, ss.231-255.

AYDIN, Halil İbrahim; Mehmet Vahit EREN ve Onur SUNGUR (2017), “Bölgesel Kalkınmada Beşeri Sermayenin Önemi ve TR61 Bölgesinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-02 Aralık 2016, Isparta, ss.49-62.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

EREN, Mehmet Vahit ve Mustafa METE (2014), “Bölgesel Kalkınmada Sağlık Politikaları”, Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar (Ed. Metin BERBER, Deniz ÖZYAKIŞIR ve Halil İbrahim AYDIN), Savaş Yayınevi, Ankara, ss.309-350. 

EREN, Mehmet Vahit ve Halil İbrahim AYDIN (2016), “Türkiye’de Enerji-Kalkınma İlişkisi: Zamanla Değişen Simetrik Nedensellik Analizi”, Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar (Ed. Halil İbrahim AYDIN ve Yunus Emre ÖZER), Orion Kitabevi, Ankara, ss.205-231.

POLAT, Efdal; Mehmet Vahit EREN ve Halil İbrahim AYDIN (2017), “Sürdürülebilir Kalkınmada İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisinin Ampirik Analizi”, Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Ed. Hayriye ATİK), Nobel Yayınevi, Ankara, ss.149-168. 

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER