Ünvanı

Doç. Dr.

Mehmet Ali YILDIRIM

Adı-Soyadı

Mehmet Ali YILDIRIM

Doğum Yılı ve Yeri

22.03.1977 Nizip

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

maliyildirim@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1413

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

1998-2002

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

2003-2006

Doktora

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

2006-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2007

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2010

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2015

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

152 Numaralı (H.1302-1303-M.1884-1885) Ayntab Şeriyye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi / Yakınçağ Tarihi

Doktora Tezi

Tanzimat Döneminde Meslek Okulları / Yakınçağ Tarihi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yurdal DEMİREL, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Elazığ’da Modern Eğitim (1839-1923), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 2012.

Özen SÖYLER, İstanbul Sanayi Mektebi’nin 1909 Tarihli Ders Programı (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2014.

Savaş ÖZDEMİR,  II. Abdulhamid Devri Vilayet Sanayi Mektepleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2015.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yakınçağ Osmanlı Tarihi (Sosyo-Kültürel Tarih, Eğitim Tarihi).


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü 2018---
Sanat Tarihi Bölüm Başkan V. 2018--
Sosyoloji Bölüm Başkan V. 2017-2018
Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2017--
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Müdür V. 2017-2018
Rektör Danışmanı 2017--
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2016
Erasmus Bölüm Koordinatörü 2010-2011
Farabi Bölüm Koordinatörü 2010-2012

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017--
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2018
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2018
Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2017--
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2017--

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM, Mehmet Ali, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ayntab’ın Sosyal ve Ekonomik Durumundan Bir Kesit, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol 11, No 4 (2012): 1205-1225.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı Vilayetlerinde Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişimine Bakışlar: Bursa Sanayi Mektebi, Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), C.10, S.37, Bahar 2013, s.71-90.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması, Turkish Studies, Volume 8/5, Spring 2013, s. 975-994.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “II. Abdülhamid Devri Taşra İdâdîlerinde Mesleki Eğitim Denemesi”, History Studies, Volume 6 Issue 5, September 2014, p. 249-268.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.13 (4), 2014, p.1017-1042.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “XIX. Yüzyıl Sonlarından İtibaren Halep Vilayetinde Çekirge İstilalarına Dair Notlar”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 7, Sayı 19, 2014, s.535-560.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Geleneklerden Barak Türklerini Yorumlamak (Örüm ve Sağım)”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz 2006, Gaziantep.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Baraklar ve Ezo, Döne Gelin Adları” Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, 10-12 Nisan, Gaziantep, 2008.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ayntab Kazasında Ermeni Milliyetçiliği ve Amerikalı Misyonerler”, (EUSAS II, 22-24 Mayıs, Kayseri, 2008), Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, C.III, Erciyes Üniversitesi Yayını-163, Kayseri 2009, s.51-63.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Halep Islahhânesi’nin Açılışı ve Gelişimi Hakkında Bir İnceleme”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Kilis, 2013.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Abdulhamid Devrinde Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişimi: Vilayet Sanayi Mektepleri”, Sultan II. Abdulhamid Sempozyumu, Selanik, 20-21 Şubat 2014.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da Modern Ziraatın Gelişimine Katkı Sunan İki Ermeni Mütehassıs: Hagop Amasyan ve Kevork Torkomyan”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri, Antalya, 8-11 Nisan 2015.

YILDIRIM, Mehmet Ali, "Osmanlı Döneminde Sanayi Mekteplerinin Kimsesiz ve Yetim Çocukların Korunmasına Yönelik İşlevleri", II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis, 28-29 Nisan 2016, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, s.588-597.

YILDIRIM, Mehmet Ali, "Osmanlı Devleti’nde Tarımsal Dönüşüm (Ziraat Mektepleri)", Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), Kemer, 2-4 Şubat 2018, (İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s.321-333.    

KARACOŞKUN, Mustafa Doğan - YILDIRIM, Mehmet Ali, “Kırım Savaşı’ndan Sonra Meydana Gelen Göçlerin Sosyo-Psikolojik Etkilerine Dair Gözlemler”, IX. Uluslararası Canik Sempozyumu “Medeniyetler merkezi ve büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu”, Canik, 6-8 Nisan 2018.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Yakınçağ Kilis Tarihi Kaynakları Hakkında Bazı Değerlendirmeler” Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, 9-14 Mayıs, 2018.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YILDIRIM, Mehmet Ali, Dersaâdet Sanayi Mektebi (İstanbul Sanayi Mektebi 1868-1926), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2012.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM, Mehmet Ali, “1895-1896 İsyanları Sırasında Ayntab’da Ermeniler ve Hınçak Cemiyeti”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXVII, S.44, Ankara, 2008, s.166-179.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da İlk Çağdaş Zirai Eğitim Kurumu: Ziraat Mektebi (1847- 1851)”, OTAM, S.24. Ankara, 2010, s.223-237.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “II. Meşrutiyet Devrinde Vilayet Sanayi Mekteplerini Yeniden Yapılandırma Girişimleri: Vilâyât Sanayi Mektepleri Tertibatı” Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXXI, S.52, Ankara Eylül, 2012, s.135-170.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Halkalı Ziraat Mektebi’nin Açılış Sürecine Dair Bazı Mülahazalar ve Amasyan Efendi’nin Layihası, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXXII, S.53, Ankara Mart 2013, s.265-302.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi’nin Kurulmasından Sonra Osmanlı’da Kozacılığın (İpekböcekçiliğinin) Gelişimine Dair”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.22, Eylül 2013, s.65-83.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YILDIRIM, Mehmet Ali, YILDIRIM, N., Gaziantep Yöresinde Barak Boyu, Damla Matbaası, Gaziantep, 2011.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Tanzimat Döneminde Dârülmuallimîn Mezunlarının Rüşdiyelere Tayini”, Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2012, s.377- 393.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Uluslararası Mercidabık'tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Editör), KİTAM Yayınları, Kilis, 2017.

Diğer YayınlarPROJELER

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı Devleti’nde Modern Zirai Eğitimin Tarihsel Gelişimi, (BAP), Proje No: 10991, 2017.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da Yetim ve Kimsesiz Çocukların Eğitimine Bir Örnek: Islahhaner. "Yardımlaşmada Yarışma" Paneli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 13 Aralık 2017.