Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Kalite Güvencesi Sistemi

• Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar. • Kalite güvencesi sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir
• Üniversite bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesi,
• Üniversite bünyesindeki kalite güvencesi çalışmalarının üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanması,
• Üniversite içinde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesi,
• Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Üniversite içindeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması. (Kaynak: YÖKAK Bilgi Portalı)

Kalite Güvencesi Kültürü

• Kurumda Kalite Güvencesi Çalışmalarının İçselleştirilmesi
• Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni arttırmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürü, üniversitelerde kaliteyi kalıcı bir şekilde yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefi gerçekleştirirken kurumdaki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine edilmesini sağlayan kurum kültürüdür. Kalite kültürü yapısal ve yönetsel süreçlerin yanında kültürel ve psikolojik unsurları da içermektedir. Etkin bir kalite kültürünün oluşturulması için;
• Üniversitede akademik ve idari tüm süreçleri kapsayacak kalite politikası bulunmalı,
• İnsan kaynakları yönetiminde adil davranılmalı ve başarılı personel ödüllendirilmeli,
• Kurumsal aidiyet sağlanmalı ve sürdürülmeli
• Etkin bir liderlik anlayışı içerisinde lider tarafından kalite süreçleri sahiplenilmeli ve sorumluluklar paylaşılmalı,
• Temel paydaşlar ile etkin iletişim sağlanmalı ve uzlaşı içerisinde hareket edilmeli,
• Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmalı,
• Kalite güvencesi süreçleri bilgi yönetim sistemleri ile desteklenmelidir.


Sürekli iyileşme anlayışı içerisinde oluşturulan kalite kültürünün; yukarıdan aşağıya olan yapısal ve yönetsel süreçler ile aşağıdan yukarıya doğru giden kültürel ve psikolojik unsurlar arasında sürekli bir etkileşimi sağlaması gerekmektedir. Kalite kültürünün gelişimini olumlu yönde etkileyen yapısal ve yönetsel unsurlar arasında; üniversitenin sürekli gelişimi için bir strateji oluşturulması, iyi işleyen ve kullanışlı kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri ile öğrencilerin ve akademik personelin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi yer almaktadır. Yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.


Bu yapısal ve yönetsel süreçler, ortak değerlerin tanınması veya çeşitli kalite alt kültürlerinin bir arada bulunmasını destekleyen güçlendirici akademik ortamlar oluşturulması gibi kültürel / psikolojik unsurlarla tamamlanmaktadır.


Öte yandan, kalite kültürü gelişiminin önündeki önemli engeller; öğrencilerin karar alma süreçlerine dâhil olmamaları ve akademik personelin yetkilendirilmemesidir. Öğrencilerin, akademik personelin ve idarecilerin artan ihtiyaçlarını göz ardı etmenin yanı sıra yeterli mali, ve insani kaynakların bulunmaması da kalite kültürünün oluşturulmasında ciddi engeller oluşturmaktadır.


Yukarıdan aşağıya doğru aşırı bürokratik bir kalite kontrol sistemi olması, süreçleri daha şeffaf bir hale getirmeye yönelik olmasına rağmen, akademik personelin yeterliliğine ilişkin bir güvensizlik oluşturmakta ve bu durumda kurumsal aidiyet duygusunu sarsmaktadır


Kalite kültürünün oluşturulmasında; yapısal ve yönetsel unsurlar ile kültürel ve psikolojik unsurlar arasında etkileşimi sağlamanın en önemli iki aracı liderlik ve iletişimdir. Liderlerin yetkisini paylaşması, idari ve akademik personele olan güveni, liyakatli davranması gibi özellikleri kurumda kalite kültürünün oluşmasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte kalite süreçlerinin liderler tarafından sahiplenilmesi kurumdaki kalite kültürü düzeyini yükseltmektedir.


Üniversitede akademik ve idari birimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, dış paydaşların üniversitedeki kalite çalışmalarına kolay erişimi de kalite kültürünün kalıcı bir yapı olmasını sağlamaktadır. Etkin ve doğru bir iletişim bilgi alış verişinin yanı sıra karşılıklı uzlaşmayı da içermektedir. Bu nedenle kalite süreçlerine ilişkin faaliyetlerde temel paydaşlar ile uzlaşının sağlanması kurum içindeki etkin iletişimi sağlayarak kalite kültürünü geliştirecektir.

Kalite Güvence Sistemi Ve Performans Yönetimi

Kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi iç ve dış kalite güvence sisteminin en önemli boyutlarından birisidir. Kurumların stratejik amaç ve hedeflerinin yürütülen süreçlerle başarıya ulaştığından emin olmak için performans göstergeleri belirlemelidir. Belirlenen performans göstergelerinin ölçülmesi ile kurumun performansı izlenebilir ve bu sayede iyileştirme çalışmaları yürütülebilir


Bununla birlikte kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda, özgünlüğünü en çok yansıtan ve en önemli olduğunu düşündüğü anahtar performans göstergelerine de (APG) karar vererek izlemesi önerilmektedir. Belirlenen performans göstergeleri içinden seçilen anahtar performans göstergeleri bir üniversitenin hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir değerler veya metriklerdir.


Anahtar performans göstergeleri belirlenirken paydaş görüşleri alınmalı ve aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulmalıdır.


• Uygunluk düzeyi: Gösterge kurumun amaçları ve hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
• Güvenilirlik: Gösterge tutarlı verilere dayanmalıdır.
• Şeffaflık: Göstergenin dayandığı verilerin net bir anlamı olmalıdır.
• Zamana bağımlılık: Göstergeleri destekleyen veriler güncel olarak elde edilebilmeli ve zaman içinde karşılaştırma yapmaya imkan sağlamalıdır.

Kalite Güvence Politikası

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
• Öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim verir.
• Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinde uygulanabilirlik ve yerel ihtiyaçları önceleme prensibini benimsemiştir.
• Akademik ve idari bütün faaliyetlerinde başta öğrencileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini önemser.
• Kurumsal misyonunu gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi içeren bir kalite anlayışı ile hareket eder.

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevleri

• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
• İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında Üniversitenin ana sayfasından ulaşılabilecek şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
• Dış Değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek

Kalite Komisyonu

• Eğitim programlarını çağın gereklerine uygun modernize etmek ve öğrenci niteliğini yükseltmek,
• Değişim programlarında anlaşma ve işbirliği yapılan üniversite sayısını arttırarak bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmek,
• Öğrencilerimizin kampüs yaşamına ve şehirdeki sosyal yaşama, eğitim-öğretim sonrası iş yaşamına hızlı ve kolay uyum sağlamaları için düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri arttırmak ve projeler geliştirmek,
• Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz için pozitif ayrımcılık yapmak,
• Öğretim elemanı kadrosunu nicelik bakımından güçlendirerek öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak,
• Çeşitli nedenlerle öğrenci alamayan fakülte ve yüksekokullarda eksiklikleri tamamlayarak öğrenci almak ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun yeni fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul ve bölümler açmak,
• Araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirerek ulusal ve uluslararası destekli proje sayısını arttırmak,
• Kilis’in potansiyeline uygun zeytin ve üzüm üretimi ile ilgili yenilikleri çiftçilere tanıtarak, çiftçileri katma değeri yüksek üretim modeline yönlendirmek,
• Bölgenin ve Kilis’in tarihine, kültürüne yönelik bilimsel araştırmalar yaparak bu çalışmaların odak noktası konumuna gelmek,
• Üniversitemizin indekslere giren bilimsel yayın sayısını arttırarak URAP sıralamasındaki yerini yükseltmek,
• Üniversite-Sanayi İş Birliği modeli kurmak,
• Akademik/İdari personelin nitelik yönünden gelişimini ve kurumsal yönetişimi sağlamak,
• Akademik ve idari personelin çalışma ve sosyal hayatına yönelik projeler ve faaliyetler ile kurumsal aidiyeti arttırmak,
• Amaç ve hedefleri gerçekleştirerek vizyonumuza ulaşmak için gelirlerin arttırılmasını sağlamak,
• Stratejik yönetimi etkinleştirerek; kurumsallaşmayı, idari ve mali sürdürülebilirliği sağlamak,
• Fiziki altyapı ve üstyapıyı güçlendirerek üniversitemizin hizmet kalitesini yükseltmek,
• Bilgi teknolojileri altyapısını çağın gereklerine uygun olarak modernize etmek,
• Kentin ve Kilis halkının sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak,
• Üniversitemizin ve Kilis’in tanıtımına yönelik yerel paydaşlarla birlikte projeler üretmektir.

Yönetim

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Rektör

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

KOORDİNATÖRLÜK PERSONELİ

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Tel: (0 348) 814 26 66 / 1351

E-posta : reyhan.anderoglu@kilis.edu.tr

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve birimlerinin, iş dünyası ve sanayi kuruluşları ile iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik katkılarının arttırılması ve ilgili alanların gelişimine yönelik önerilerde bulunulması ve Üniversite bünyesinde oluşturulacak danışma kurullarının işleyişine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (l) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve birimlerinin dış paydaşları ile sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulacak danışma kurullarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Kendi mevzuatına tabi olarak faaliyette bulunan diğer danışma kurulları bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (l) Bu Yönerge, 4/11/198l tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrası ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan, 8.l0.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

b) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Birim: Kilis 7 Aralık Üniversitesi bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Uygulama                  ve Araştırma merkezleri ile Rektörlüğe Bağlı Birimleri,

e) Birim Danışma Kurulu: Akademik Birimlerin Danışma Kurulunu,

f)) Üniversite Danışma Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Danışma Kurulunu,

g) Başkan: Üniversite ve Birim Danışma Kurullarının Başkanlarını,

h) Öğrenci Temsilcisi: Üniversite ve Birim öğrenci temsilcisini,

ı) Yönerge: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesini,

i ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurullarının Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışmalarına İlişkin

Usul ve Esaslar

Danışma Kurullarının Oluşturulması

MADDE 5- (l) Üniversite bünyesinde oluşturulabilecek danışma kurulları şunlardır:

a)    Üniversite Danışma Kurulu.

b)   Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı birimlerin Danışma Kurulları,

 

c)     Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı birimlerin Bölüm/Program Danışma Kurulları,

 

 

 

(2)  Her danışma kurulu, ilgili akademik birimin adı ile anılır.

(3)   Üniversite Danışma Kurulu, Rektörün teklifi ve Senatonun kararı ile kurulur ve

gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.

(4)                    Birim Danışma Kurulu, birim yöneticisinin teklifi, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.

 

Üniversite Danışma Kurulu

MADDE 6- (l) Üniversite Danışma Kurulu seçimlik ve dâimi üyelerden oluşur. Rektör ve Rektör Yardımcıları tarafından teklif edilen adaylar arasından Üniversiteyi temsilen Senato tarafından seçilen en az beş üye ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü dâimi üyedir. Seçimlik üyeler; aşağıda belirtilen kamu kurumları ile iş, eğitim, tarım, endüstri, ticaret, sanayi gibi özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından Senatoya önerilecek en az yirmi üyeden oluşur.

 

 • Kilis Valiliği
 • Kilis Belediyesi
 • Millî Eğitim Bakanlığı-Kilis Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Üniversite Mezunlarından Temsilci
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Kilis İl Müdürlüğü
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kilis İl Müdürlüğü
 • Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)
 • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Kilis Organize Sanayi Müdürlüğü
 • İŞKUR Kilis İl Müdürlüğü
 • Yurt içi ve Yurt dışı İş Birliği Yapılan Üniversiteler (Erasmus, Farabi, Mevlâna)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri
 • Ortak Proje Yürütülen Üniversiteler
 • Fon Sağlanan Kuruluşlar
 • Yerel Basın Kuruluşları

 

(2)  Üniversite Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Rektörün olmadığı durumlarda  ise rektör vekili başkanlık eder.

(3)       Üniversite Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

(4)  Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; çekimser oy kullanılamaz. Kurul üyesi olmayan kişiler, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul başkanının kararı üzerine toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar. Oyların eşitliği durumunda Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk kabul edilir.

Üniversite Danışma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Üniversite Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Eğitim-öğretim programlarının güncellenmesinde dikkate alınması gereken bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçları, sanayi kuruluşlarının beklentileri ile mezunların sahip olması gereken yetkinlikleri hakkında bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak.

 

b)   Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet vb. süreçlerinin etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Üniversite ile diğer kurum/kuruluşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve iş birliklerini geliştirmek için önerilerde ve girişimlerde bulunmak.

c)    Üniversitenin stratejik planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçları doğrultusunda gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmak.

ç) Eğitim-öğretim programlarının bir parçası olan işyeri eğitimi, işyerinde mühendislik eğitimi, işyerinde mesleki eğitim vb. uygulamalarda öğrencilerin sanayi kuruluşlarında geçirdikleri sürelerin etkili biçimde yapılması için önerilerde ve kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

d)  Üniversitedeki eğitimleri süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan programlar ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin aktarıldığı toplantıların düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

e)   Üniversitenin öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

f)  Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin arttırılması, Ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi

için önerilerde bulunmak.

g)  Üniversitenin tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak için görüş ve önerilerde bulunmak.

Birim Danışma Kurulu

MADDE 8- (l) Birim danışma kurulu, birim yöneticisinin teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır. Birim yöneticisi (Dekan/Müdür) başkanlığında birim yönetici yardımcıları, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü /Meslek Yüksekokulu Kurulu/ Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, varsa birim öğrenci temsilcisi ile bu üyelerin önerdikleri arasından Senato tarafından onaylanan Üniversiteden en az 3, kamu ve/veya özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere Üniversite dışından en az 2 toplam (5) üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması hâlinde aynı usullerle bölüm/program danışma kurulları oluşturulabilir.

a)     Birim Danışma Kuruluna dekan/müdür başkanlık eder, dekan/müdür olmadığı

durumlarda ise dekan/müdür vekili başkanlık eder.

b)  Birim Danışma Kurulu çalışmaları sekretaryası birim sekreteri tarafından yürütülür.

Birim Danışma Kurullarının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Birim Danışma Kurullarının görevleri şunlardır:

a)  Üniversite Danışma Kuruluna görevlendirilecek ilgili sektör üyelerini önermek.

b)    Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak ve iş piyasalarının taleplerinin ortaya konulması ve karşılanması konularında danışmanlık yapmak.

c)  Birimlerde yürütülmekte olan derslerin eğitim-öğretim planı ile ilgili görüş bildirmek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek.

ç) Bölüm/programlarla bağlantılı proje önerileri oluşturmak.

d)   İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans bitirme projesi, tez çalışmaları, seminer, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e)   Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin ders içi/dışı uygulamalarla

öğrencilere aktarılabilmesi için gerekli planlamaları ve çalışmaları yapmak.

f)  Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyacağı konularda

çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

g)  Üniversite Danışma Kurulundan gelen görevleri yapmak.

ğ) Yeni bölüm/anabilim dalı/program açılması konusunda önerilerde bulunmak.

h) Birim Danışma Kurullarında alınan kararları Üniversite Danışma Kurulu gündeminde

görüşmek üzere rapor şeklinde Genel Sekreterliğe sunmaktır.

Danışma Kurulları Üyeliği ve Görev Süreleri

MADDE 10- (l) Kurul üyeliği ve görev süreleri ile ilgili esaslar şunlardır:

a)  Kurul üyeliği fahridir.

b)    Siyasi partilerin teşkilat yöneticileri yönetim, yürütme ve denetim kurulu üyeleri hiçbir danışma kurulunda yer alamaz.

c)  Üyelerin görev süresi üç yıldır, bu süre dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere; Üniversite Danışma Kurulu üyesi için Rektörün önerisi ve Senato onayı ile Birim Danışma Kurulu üyesi için birim yöneticisi önerisi üzerine birimin yönetim kurulu kararı ve Senato onayı yeni üye belirlenir.

ç) Üç yıl içerisinde, kurul başkanlarının gerekli görmesi durumunda kurul başkanının önerisi ve Üniversite/birim yönetim kurulu kararı ile ilgili danışma kuruluna Yönergede belirtilen usul ile yeni üye alınabilir.

d)    Üç yılın tamamlanması ile görev süresi sona eren ya da herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi durumunda ilk görevlendirmedeki usul izlenerek yeni görevlendirmeler yapılır, önceki dönem görev yapan üyeler de tekrar seçilebilir.

e)   Kurumları temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlardaki görevlerinin sona ermesi hâlinde kurul üyelikleri de sona erer.

f)  Seçilmiş üyelerin mazeret belirtmeksizin üst üste en az iki kez toplantıya gelmemesi hâlinde kurul üyeliği düşer, üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.

g)     Kurul gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere

toplantıya üye olmayan yeni isimler çağırabilir.

Danışma Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 11- (l) Danışma kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a)     Danışma Kurulları yılda en az 2 (iki) kez olmak üzere Rektörün ve birim yöneticisinin talebi üzerine toplanır.

b)    Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır ve gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere bildirilir.

c)   Geçici gündem, bir önceki toplantı ve toplantı sonrası gelişmelere ilişkin bir rapor, kurul başkanınca toplantılardan önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir ve toplantı esnasında tutulan tutanaklar toplantı sonrası kurul üyelerine yazılı ve elektronik ortamda iletilir.

ç) İlk kez katılan üyelere veya kapsamda değişiklik olması halinde tüm üyelere

Rektörlüğe ait üst yazı ekinde aşağıdaki belgeler gönderilir:

1)  Üniversitenin vizyon-misyonu.

2)  Birimin hedefleri.

3)  Birimin bölümler/programları hakkında genel bilgileri.

4)  Danışma Kurulları Yönergesi.

d)   Gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine kurullar olağanüstü toplanabilir. Kurul üyeleri, kurul başkanınca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve önerilerini kurul başkanına yazılı olarak iletebilir.

e)     Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanın kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişiler toplantıya çağrılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak bu kişiler oylamaya katılamazlar. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyuna uygun karar alınır.

f)    Kurul, kendi üyeleri arasından en az bir raportör seçer, başkanın katılamadığı toplantılara başkan vekili başkanlık eder.

 

g)   Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, ilgisine göre Senatoya, Üniversite Yönetim Kuruluna, birim kuruluna, bölüm/program kuruluna sunulur.

ğ) Birimlerin danışma kurullarının faaliyetleri/kararları her yıl rapor haline getirilerek, ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur. Rektörlük, bütün birimlerden gelen raporları dikkate alarak, genel bir faaliyet raporu hazırlar ve aralık ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletir.

h)    Kurulun aldığı kararlar konuyla ilgili başka kamu kurumları ve özel kurumlara

yazışmalar ile bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller

MADDE 12- (l) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (l) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 14- (l) Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü  yürütür.

Yapım Aşamasındadır.

Kurul ve Komisyonlar

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Üye

8

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Üye

9

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜLOĞLU

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Öğrenci Temsilcisi/İİF İlahiyat Bölümü Öğrencisi

Gökan KALKAN

Üye

31

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

Kalite İzleme ve Değerlendirme Komitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜLOĞLU

• Öğr. Gör. Dr. Ferhat HAN
• Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

  21.06.2022 Kalite Komisyonu Toplantısı  21.06.2022 Kalite ÇAlışma Grupları ve Birim Kalite Komiteleri Toplantısı

  29.12.2021 Uluslararasılaşma Çalışma Grubu Toplantısı

  14.12.2021 Yönetim Sistemleri Çalışma Grubu Toplantısı  07.12.2021 Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Toplantısı

  30.11.2021 Araştırma Ve Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı

  22.11.2021 Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Toplantısı

  02.11.2021 Kalite Çalışma Grup Başkanları Toplantısı  12.10.2021 Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları ToplantısıSIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Fatih KANTER

Üye

8

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Üye

9

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mehmet KULE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Üye

8

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Üye

9

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜLOĞLU

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Öğrenci Temsilcisi/İİF İlahiyat Bölümü Öğrencisi

Gökan KALKAN

Üye

31

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

 

Dr. Ögr. Üyesi Ali KESTANE

 

Gen. Sek. Necdet BOZGEYİK

Öğr. Gör. Dr. Ferhat HAN

Şube Müd. Reyhan ANDEROĞLU

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

 

Grup Başkanı

Doç. Dr. Esra ASICI

Üye

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Doç. Dr. Ahmet SİMSAR

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARNAS

Üye

Daire Başk. Rukiye ARSLAN

Şube Müd. Deniz KOÇ

Üye

Üye

Şube Müd. V. Ayşe ÖZOĞLU

Üye

Kütüphaneci Neslihan MERT

Üye

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Prof. Dr. Bektaş TEPE

 

Grup Başkanı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Başkan Yard.

Üye

Doç. Dr. Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN

Üye

 

 

TOPLUMSAL KATKI

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

 

Grup Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÖZKAN

Üye

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Üye

Daire Başk. Mehmet UYAR

Üye

Daire Başk.Turgut AKGÜN

 

Üye

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

 

Grup Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER

Üye

Öğr. Gör. Sultan GÜLER KURT

Üye

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

Şube Müd. V. Nevin ALAGÖZ BOZKAYA

Üye

 

ULUSLARARASILAŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

 

Grup Başkanı

Öğr. Gör. Şeyma GÜÇLÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Turgay GÖKGÖZ

Arş. Gör. Zeynel AMAÇ

Üye

Üye

 

Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim

İletişim

Kalite Koordinatörlüğü iletişim bilgileri

Prof. Dr. Halil ALDEMİR – Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yard. : 0 348 814 26 66 / 5001-1550

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE – Koordinatör : 0 348 814 26 66 / 1034-1508

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU – Koordinatörlük Personeli : 0 348 814 26 66 / 1351-7403


Adres

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS

Email

kaliteofisi@kilis.edu.tr