Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Kalite Güvencesi Sistemi

• Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar. • Kalite güvencesi sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir
• Üniversite bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesi,
• Üniversite bünyesindeki kalite güvencesi çalışmalarının üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanması,
• Üniversite içinde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesi,
• Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Üniversite içindeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması. (Kaynak: YÖKAK Bilgi Portalı)

Kalite Güvencesi Kültürü

• Kurumda Kalite Güvencesi Çalışmalarının İçselleştirilmesi
• Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni arttırmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürü, üniversitelerde kaliteyi kalıcı bir şekilde yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefi gerçekleştirirken kurumdaki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine edilmesini sağlayan kurum kültürüdür. Kalite kültürü yapısal ve yönetsel süreçlerin yanında kültürel ve psikolojik unsurları da içermektedir. Etkin bir kalite kültürünün oluşturulması için;
• Üniversitede akademik ve idari tüm süreçleri kapsayacak kalite politikası bulunmalı,
• İnsan kaynakları yönetiminde adil davranılmalı ve başarılı personel ödüllendirilmeli,
• Kurumsal aidiyet sağlanmalı ve sürdürülmeli
• Etkin bir liderlik anlayışı içerisinde lider tarafından kalite süreçleri sahiplenilmeli ve sorumluluklar paylaşılmalı,
• Temel paydaşlar ile etkin iletişim sağlanmalı ve uzlaşı içerisinde hareket edilmeli,
• Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmalı,
• Kalite güvencesi süreçleri bilgi yönetim sistemleri ile desteklenmelidir.


Sürekli iyileşme anlayışı içerisinde oluşturulan kalite kültürünün; yukarıdan aşağıya olan yapısal ve yönetsel süreçler ile aşağıdan yukarıya doğru giden kültürel ve psikolojik unsurlar arasında sürekli bir etkileşimi sağlaması gerekmektedir. Kalite kültürünün gelişimini olumlu yönde etkileyen yapısal ve yönetsel unsurlar arasında; üniversitenin sürekli gelişimi için bir strateji oluşturulması, iyi işleyen ve kullanışlı kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri ile öğrencilerin ve akademik personelin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi yer almaktadır. Yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.


Bu yapısal ve yönetsel süreçler, ortak değerlerin tanınması veya çeşitli kalite alt kültürlerinin bir arada bulunmasını destekleyen güçlendirici akademik ortamlar oluşturulması gibi kültürel / psikolojik unsurlarla tamamlanmaktadır.


Öte yandan, kalite kültürü gelişiminin önündeki önemli engeller; öğrencilerin karar alma süreçlerine dâhil olmamaları ve akademik personelin yetkilendirilmemesidir. Öğrencilerin, akademik personelin ve idarecilerin artan ihtiyaçlarını göz ardı etmenin yanı sıra yeterli mali, ve insani kaynakların bulunmaması da kalite kültürünün oluşturulmasında ciddi engeller oluşturmaktadır.


Yukarıdan aşağıya doğru aşırı bürokratik bir kalite kontrol sistemi olması, süreçleri daha şeffaf bir hale getirmeye yönelik olmasına rağmen, akademik personelin yeterliliğine ilişkin bir güvensizlik oluşturmakta ve bu durumda kurumsal aidiyet duygusunu sarsmaktadır


Kalite kültürünün oluşturulmasında; yapısal ve yönetsel unsurlar ile kültürel ve psikolojik unsurlar arasında etkileşimi sağlamanın en önemli iki aracı liderlik ve iletişimdir. Liderlerin yetkisini paylaşması, idari ve akademik personele olan güveni, liyakatli davranması gibi özellikleri kurumda kalite kültürünün oluşmasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte kalite süreçlerinin liderler tarafından sahiplenilmesi kurumdaki kalite kültürü düzeyini yükseltmektedir.


Üniversitede akademik ve idari birimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, dış paydaşların üniversitedeki kalite çalışmalarına kolay erişimi de kalite kültürünün kalıcı bir yapı olmasını sağlamaktadır. Etkin ve doğru bir iletişim bilgi alış verişinin yanı sıra karşılıklı uzlaşmayı da içermektedir. Bu nedenle kalite süreçlerine ilişkin faaliyetlerde temel paydaşlar ile uzlaşının sağlanması kurum içindeki etkin iletişimi sağlayarak kalite kültürünü geliştirecektir.

Kalite Güvence Sistemi Ve Performans Yönetimi

Kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi iç ve dış kalite güvence sisteminin en önemli boyutlarından birisidir. Kurumların stratejik amaç ve hedeflerinin yürütülen süreçlerle başarıya ulaştığından emin olmak için performans göstergeleri belirlemelidir. Belirlenen performans göstergelerinin ölçülmesi ile kurumun performansı izlenebilir ve bu sayede iyileştirme çalışmaları yürütülebilir


Bununla birlikte kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda, özgünlüğünü en çok yansıtan ve en önemli olduğunu düşündüğü anahtar performans göstergelerine de (APG) karar vererek izlemesi önerilmektedir. Belirlenen performans göstergeleri içinden seçilen anahtar performans göstergeleri bir üniversitenin hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir değerler veya metriklerdir.


Anahtar performans göstergeleri belirlenirken paydaş görüşleri alınmalı ve aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulmalıdır.


• Uygunluk düzeyi: Gösterge kurumun amaçları ve hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
• Güvenilirlik: Gösterge tutarlı verilere dayanmalıdır.
• Şeffaflık: Göstergenin dayandığı verilerin net bir anlamı olmalıdır.
• Zamana bağımlılık: Göstergeleri destekleyen veriler güncel olarak elde edilebilmeli ve zaman içinde karşılaştırma yapmaya imkan sağlamalıdır.

Kalite Güvence Politikası

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
• Öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim verir.
• Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinde uygulanabilirlik ve yerel ihtiyaçları önceleme prensibini benimsemiştir.
• Akademik ve idari bütün faaliyetlerinde başta öğrencileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini önemser.
• Kurumsal misyonunu gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi içeren bir kalite anlayışı ile hareket eder.

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevleri

• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
• İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında Üniversitenin ana sayfasından ulaşılabilecek şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
• Dış Değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Hedefleri

• Eğitim-Öğretim programlarının geliştirilmesi, akreditasyon uygulamalarına ağırlık verilmesi,
• Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının yükseltilmesi,
• Öğrenci motivasyonunun artırılması, niteliklerinin yükseltilmesi ve KİYÜ aidiyetinin güçlendirilmesi,
• Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz için pozitif ayrımcılık yapmak,
• Üniversitenin ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünün artırılması bağlamında öğretim elemanı kadrosunun nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesi,
• Araştırma kaynaklarının zenginleştirilmesi ve araştırma kaynaklarını geliştirme altyapısının güçlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası destekli proje sayısının artırılması,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi konusunda Üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler ile öğretim elemanlarının bu sürece tam katılımının desteklenmesi,
• Kilis'in ihtiyaçlarını gözeterek yerli üretimin teşvik etmek; Zeytincilikte İhtisaslaşma, Zeytin ve Zeytinyağında Butik Markalaşma, Fide ve Fidan Üretimi Eğitimleri verilmesi ile çiftçileri katma değeri yüksek üretim yöntemlerine özendirmek,
• Bölgenin ve Kilis'in tarihine, kültürüne yönelik bilimsel araştırmalar yaparak bu çalışmaların odak noktası konumuna gelmek,
• Üniversite-Sanayi İş Birliği modelinin hayata geçirilmesi,
• Yenilikçi ve girişimci farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim-öğretim programlarının teşvik edilmesi ve sosyo-kültürel değerlerin bu yönde güçlendirilmesi,
• Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yenilikçilik ve girişimcilik çalışmalarının artırılması,
• Üniversite tarafından yenilikçilik ve girişimcilik uygulamalarının desteklenmesi ve Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında üst sıralara yerleşmek,
• Mezun bilgi sisteminin işlevselliğinin artırılması,
• Toplumsal katkı uygulamalarının eğitim-öğretim programlarına entegre edilmesi,
• Kilis ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak,
• Üniversitemizin ve Kilis'in tanıtımına yönelik yerel paydaşlarla birlikte projeler üretmek,
• Kurum içi paydaşların (akademik, idari ve öğrenci) nitelik yönünden gelişimini ve kurumsal yönetişimi sağlamak; KİYÜ’lü Olmak imajının güçlendirilmesi,
• Kurumsal imajın güçlendirilmesi,
• Fiziki altyapı ve üstyapıyı güçlendirerek Üniversitemizin hizmet kalitesini yükseltmek,
• Çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin kullanımını artırmak ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik siber güvenlik uygulama ve araştırma merkezinin kurulması,
• Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilerek vizyona ulaşmak üzere öz gelirlerin artırılmasını sağlamak,

Yönetim

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Rektör

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

KOORDİNATÖRLÜK PERSONELİ

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Tel: (0 348) 814 26 66 / 1351

E-posta : reyhan.anderoglu@kilis.edu.tr

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİDANIŞMA KURULU ÜYELERİ DAİMİ ÜYELER

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Rektör

2

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Rektör Yardımcısı

4

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Rektör Yardımcısı

5

Dr.Öğr.Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Rektör Danışmanı

6

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

7

Prof.Dr.Niyazi CAN

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

8

Doç. Dr. Elif AKIN KAZANCIOĞLU

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

9

Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

10

Öğr. Gör. Ali GENÇ

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

11

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

12

Öğr. Gör. Betül Asena DÖNMEZ

Senato Tarafından Seçilmiş Üye

13

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ

Kariyer Planlama Merkezi Müdürü

14

Necdet BOZGEYİK

Genel Sekreter/Raportör

 

SEÇİLMİŞ ÜYELER

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

1

Sertaç KIRÇUVAL

Kilis Valiliği/Vali Yardımcısı

2

Mustafa TOHUMCU

Kilis Belediyesi/Belediye Başkan Yrd. 

3

Mehmet TAŞÇI

Baro Başkanı

4

Mahmut KESİKMİNARE

Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü / İl Müdür Yrd.

5

Mesut Çağdaş ÖZKAN

İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) Uzman

6

Metin KAPLAN

Kilis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü/İl Müdürü

7

Hacı Mustafa CELKANLI

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)/Yönetim Kurulu Başkanı 

8

Muhammed PAKSOY

KOSGEB İl Müdürlüğü/KOBİ Uzmanı

9

Mehmet ALGIN

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü/ Yönetim Kur. Başkanı

10

Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ

İstanbul Üniversitesi

11

Prof. Dr. Selim EREN

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

12

Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ

Gümüşhane Üniversitesi

13

Muammer FAZLIAĞAOĞLU

Kilis Kent Konseyi Başkanı

14

Sevilay DOKUZOĞLU

KİYÜ/Şube Müdürü

15

Saliha Selin SERÇE

Öğrenci (Mezun)/Banka Personeli (Denizbank)

16

Mehmet ÖZCAN

Öğrenci (Mezun)/ İl Milli Eğitim (Okul Müdürü)

17

Ahmet ÇETİN

Öğrenci (Mezun)/ İl Milli Eğitim (Okul Müd.Yrd.)

18

Kadir POLAT

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) STK Temsilcisi

19

Mecit Bahadır KOŞAR

Öğretmen/ STK Temsilcisi

20

İbrahim ÖZCAN

Kilis Basın Cemiyeti

*Seçilmiş Üyeler Alternatif olarak artırılabilir.

BİRİM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
BİRİM ADI SOYADI ÜNVANI
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Prof.Dr.Memet KULE Dekan
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Recep KURTOĞLU Fakülte Sekreteri
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Arş.Gör.Dr.Merve YOLAL EROĞLU Arş.Görevlisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK Dekan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ali KESTANE Dekan Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Vahit EREN Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mustafa DEMİR Fakülte Sekreteri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet KEPEK Mezun
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ubeydullah DARICIOĞLU Mezun
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gürkan CAN Öğrenci (Aktif)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU Müdür
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Murat URFALIOĞLU Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Akif GÜNAL MYO Sekreteri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Leyla AKBULUT Öğrenci (Aktif)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kerem EMİR Öğrenci (Mezun)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Av. Mehmet TAŞÇI Seçilmiş Üye*
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu S.M.M.M. Davud GÜCER Seçilmiş Üye*
Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN Dekan Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Sinan ŞAHİNALP Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği/ Birlik Başkanı
Ziraat Fakültesi Mehmet CANARSLAN Kilis Merkez  Sebze Üreticileri Birliği /Birlik Başkanı
Ziraat Fakültesi Mehmet ÖZÜBERK Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü/ Müdür Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Murat ÖZTÜRK Ziraat Fakültesi Öğrenci 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Prof. Dr. Reşat KARTAL  Müdür 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Prof. Dr. Cengiz TAŞKIN  Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Prof. Dr. Önder KARAKOÇ  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Abdulkadir ALTAY  Kilis İl Milli Eğitim Müdürü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Metin KAPLAN  Gençlik Spor İl Müdürü
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN Müdür 
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Doç. Dr.Mehmet BİÇER Müdür Yrd.
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Fatih YILDIZ Müdür Yrd.
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Melda AKBABA Bölüm Başkanı
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR Dekan
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Alper YETKİNER Dekan Yardımcısı
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Durmuş BURAK Dekan Yardımcısı
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa CİNOĞLU Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Abdulkadir ALTAY Kilis İl Milli Eğitim Müdürü
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Serdar GELEBEK Aralık Derneği İlkokul Müdürü/Kilis
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Mustafa Canberk GÜRLER Öğretmen
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Umut AKSOY Öğrenci Temsilcisi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İbrahim Halil AKBAŞ Fakülte Sekreteri/Sekreterya
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU Dekan 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ Dekan Yrd.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi M. Mikail ÖZÇİLOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İbrahim Halil KARAKUŞ Fakülte Sekreteri
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gülşah KAYA Öğrenci (Aktif)
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İbrahim Halil SEZER Öğrenci (Mezun)
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Halil İbrahim YEŞİLDAL Seçilmiş Üye
Yabancı Diller Yüksekokulu Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER Müdür
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Reşit KÖSE Yüksekokul Yönetim Kurul Üyesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Reşit KÖSE Öğretim Elemanı
Yabancı Diller Yüksekokulu Kamil VURMAN Yüksekokul Sekreteri
Yabancı Diller Yüksekokulu Zafer ÇAYLI Kilis Ekrem Çetin Kız Anadolu İmamhatip Lisesi/Öğretmen
Yabancı Diller Yüksekokulu M. Abdulkadir YILAN Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi/Öğretmen
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Bektaş TEPE Dekan V.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Z. KAZANCIOĞLU Dekan Yardımcısı
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nesrin N. İPEKÇİOĞLU Dekan Yardımcısı
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur DOĞAN Hemşirelik Bölüm Başkanı
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BOZKURT Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Zehra GÖKÇE Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Doç. Dr. Alper YETKİNER Ortak Seçmeli Dersler Komisyon Kurulu Üyesi
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Nuray KAYA EYİGÜN Koordinatör Sekreteri
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Leyla KULE Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Fatma YILMAZ Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER Öğretim Görevlisi
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Nuray KAYA EYİGÜN Koordinatör Sekreteri
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Leyla KULE Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Fatma YILMAZ Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni
İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Halil ALDEMİR Dekan
İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ Dekan Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Mustafa AVCI Fakülte Sekreteri
İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı
İlahiyat Fakültesi Alettin BOZKURT Kilis İl Müftülüğü-İl Müftüsü
İlahiyat Fakültesi Abdulkadir ALTAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Müdürü
İlahiyat Fakültesi Metin KAPLAN Gençlik Spor İl Müdürlüğü-İl Müdürü
İlahiyat Fakültesi Mustafa ŞEN Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü
İlahiyat Fakültesi Muhsin GÜNEŞ İmam-Hatip -Mezun
İlahiyat Fakültesi Mehmet Akif ÖZDEMİR Öğretmen -Mezun
İlahiyat Fakültesi Gülten EKTİ İlahiyat Fakültesi-Öğrenci
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Mesut YALÇIN Müdür
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL Müdür Yardımcısı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Y. Aksa ERTEM Yönetim Kurulu Üyesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Orhan ERTÜRK MYO Sekreteri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tuhana KIRŞAN Öğrenci (Aktif)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mustafa KESTANE Öğrenci (Mezun)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Kaan POTA Doktor (Seçilmiş Üye)
Fen Fakültesi Prof. Dr. Kani ARICI Dekan
Fen Fakültesi Doç. Dr. Vakkas ULUÇAY Yönetim Kurulu Üyesi
Fen Fakültesi M.Uğur KARATAŞ Fakülte Sekreteri
Fen Fakültesi Onur CÜNEYDİOĞLU Zelzele Fen Lisesei Mat. Öğrt.
Fen Fakültesi Oğuzhan GÜLŞAN İş Adamı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr.  H. Aysun MERCİMEK TAKCI Müdür
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ümit Deniz AKYAVUZ Müdür Yardımcısı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Muharrem GÜZ Yüksekokul Sekreteri
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İsmail Burak ANDIÇ Öğrenci (Aktif)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yunus Emre ŞANLI                       Öğrenci (Mezun)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf DOKUMACI Seçilmiş Üye (Öğretmen)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan ULUSOY Enstitü Müdür Yardımcısı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamil VURMAN Enstitü Sekreteri
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ali AKDENİZ Enstitü Temsilcisi(Öğrenci)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hüseyin KILBAŞ Öğrenci (Mezun)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mehmet Ercan ÖZER Seçilmiş Üye
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr M. Fatih KANTER Dekan
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Osman TAŞKIN Dekan Yardımcısı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULARI Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alper KILIÇASLAN Fakülte Sekreteri
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sıdıka AÇIKALIN Öğrenci (Aktif)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tuğçe DİNÇ Öğrenci (Mezun)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mehmet YENİCİ Seçilmiş Üye

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ TEMSİLCİLERİ

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih KANTER  

Dekan

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI 

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ  

Akademik Personel

Kadir Özdemir

Fakülte Sekreteri

Büşra RÜZGAR

Öğrenci)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KARAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Akademik Personel

Mehmet Ali YILAN

Fakülte Sekreteri

Aysu KAYA

Öğrenci

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Dekan

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Türkan ÇELİK

Akademik Personel

İbrahim Halil AKBAŞ

Fakülte Sekreteri

Hazal Kübra OĞUZ

Öğrenci

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Dekan

Doç. Dr.  Efe Çetin YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BEZEKÇİ

Akademik Personel

İbrahim KARAKUŞ

Fakülte Sekreteri

Gülşah KAYA

Öğrenci Temsilci

 

İslami İlimler Fakültesi

 

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Dekan

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Akademik Personel

Mecit ÇELEBİ

Fakülte Sekreteri

Gökan KALKAN

Öğrenci

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Memet KULE

Dekan

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Yönetim Kur. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şehadet BULUT

Akademik Personel

Mustafa AVCI

Fakülte Sekreteri

Enes GENÇ

Öğrenci

 

Ziraat Fakültesi

 

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYA

Akademik Personel

Mustafa DEMİR

Fakülte Sekreteri

Ali Batuhan SERDENGEÇTİ

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Kani ARICI

Dekan

Kadir ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi  Seda ŞAHİN

Akademik Personel

Hasibe KOCAKARTAL

Enstitü Sekreteri

Ali AKDENİZ

Öğrenci

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi  Yunus GÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Özgür AKTAŞ

Akademik Personel

Kamil VURMAN

Yüksekokul Sekreteri

Nurselin BOROZAN

Öğrenci

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür

Öğr. Gör. Reşit KÖSE

Akademik Personel

Tevfik KÖKSAL

Yüksekokul Sekreteri V.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Yakup DOĞAN    

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Hüseyin ALPAYDIN

Akademik Personel

Alper KILIÇASLAN

Yüksekokul Sekreteri

Özge Nur ASLAN

Öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç Dr. Mesut YALÇIN

Müdür

Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Akademik Personel

Reyhan ANDEOĞLU

Yüksekokul Sekreteri V.

Enes Mehmet AĞIRBAŞ

Öğrenci

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

Müdür

Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Akademik Personel

Akif GÜNAL

Yüksekokul Sekreteri

Kerem EMİR

Öğrenci

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BİÇER

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Erol TAŞKIN

Akademik Personel

Hüseyin DENİZ

Yüksekokul Sekreteri

Ceren KAYA

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER

Akademik Personel

Öğr. Gör. Ali NÜNÜKOĞLU

Akademik Personel

Nuray KAYA EYİGÜN

Bilgisayar İşletmeni

Genel Sekreterlik

Orkun Aziz DÖNER

Genel Sek. Yard.

Neslihan TÜMEN

Şube Müdürü V.

Ayşegül SARILI

Bilgisayar İşletmeni

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Hukuk Müşaviri V.

Av. Mert ÇETİN

Avukat

Fahrun Nisa AKBAŞ

Şef

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Öğr. Gör. Ali Genç

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet Selim YILDIRIM

Birim Sorumlusu

Dış İlişkiler Ofisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Koordinatör

Öğr. Gör. Emre Baran PAK

 

Öğr. Gör. Yusuf AVAR

 

Yazı İşleri

Sevilay DOKUZOĞLU

Şube Müdürü

Rüfeyde GÖKÇE

Bilgisayar İşletmeni

İbrahim Halil GÜNEŞ

Memur

Döner Sermaye Müdürlüğü

Recep KURTOĞLU

Müdür

Dr. Hüseyin ÇELİK

Şef

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mehmet Uğur KARATAŞ

Daire Başkanı

Rahime ÖZGÖNÜL

Mühendis

Hatice ARAVA

Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Turgut AKGÜN

Daire Başkanı

Ahmet CAN

Şube Müdürü

Sinan ÇELİK

Memur

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Rukiye ARSLAN

Daire Başkanı

Ayşegül GÜNAL

Şube Müdür V.

Halil GÜNEŞ

Şube Müdür V.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mehmet Ali CAN

Daire Başkanı

Muazzez AKSU

Şef

Neslihan MERT

Kütüphaneci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bedir TAŞDEMİR

Şube Müdür V.

Meryem KÖSE

Şube Müdürü V.

İbrahim Halil ÜNLÜ

Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mehmet UYAR

Daire Başkanı

Deniz KOÇ

Şube Müdürü

Soner BÜYÜKTAŞ

Şef

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Mehmet Nuh UÇAR

Daire Başkanı

Filiz KAL

Şube Müdürü

Hüseyin BORAN

Bilgisayar İşletmeni

Personel Daire Başkanlığı

Nevin ALAGÖZ BOZKAYA

Şube Müdürü V.

Ayşe ÖZOĞLU

Şube Müdürü V.

Veysel ALICI

Büro Personeli

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

BAP Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Sumru BAKAN

Koordinatör

Doç. Dr. Metin AÇIKYILDIZ

Komisyon Üyesi

Nursel KÖKSAL

Bilgisayar İşletmeni

Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM)

Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Müdür

Öğr. Gör. Kadir POLAT

 

Fatma ÇAYLI

Memur

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüb KARAKAN

Müdür Yard.

Öğr. Gör. Ümit Haydar EROL

 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)

Prof. Dr. İsmail GÜL

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Berna ERGUN ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Gülsade KALE

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma ÇAYLI

Memur

Ortadoğu Araştırma Merkezi (KODAM)

Doç. Dr. İbrahim EFE

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Osman ÜLKER

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ

 

Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Doç.Dr. Yakup ALAN

Müdür

Öğr. Gör. Mehmet ÖZŞAVLI

Müdür Yrd

İsa KARABULUT

Şube Müd.

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM)

Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Kilis Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUZEM)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Ali Ziya YAPICIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Fatma ÇAYLI

(Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER)

 

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER)

Dr. Ögr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU

Müdür

Öğr. Gör. Feride DURAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUAM)

Doç. Dr. Ahmet SİMSAR

Müdür

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)

Doç. Dr. Esra ASICI

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Müdür Yardımcısı

 

ÖĞRENCİ KALİTE TOPLULUĞU

 

TOPLULUK DANIŞMANI

Adı-Soyadı

Birimi

e-posta

Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

elifkaya@kilis.edu.tr

 

TOPLULUK BAŞKANI

Adı-Soyadı

Birimi

e-posta

Aysu KAYA

LEE/İşletme

aysukaya7031@gmail.com

 

KALİTE TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı

Görevi

Birimi

Aysu KAYA

Yönetim Kurulu Başkanı

(Topluluk Başkanı)

LEE/İşletme

Fatime AYDEMİR

Başkan Yardımcısı

İİBF/İktisat

Gürkan CAN

Üye

İİBF/İşletme

Nazlı Nur KIRAL

Üye

İİBF/İktisat

Ferhat GÜL

Üye

İİBF/İktisat

 

 

TOPLULUK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

E-posta Adresi: kalitetoplulugu79@gmail.com
Instagram Adresi: @kiyukalitetoplulugu

 

ÖĞRENCİ KALİTE TOPLULUĞU

2022 Yılı Faaliyet Bilgileri:

 

 1. Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Prof. Dr. Muhsin KAR Konferansı
 2. Mühendislik Mimarlık Fak Konf Salonu Hidden Figures Film Gösterimi

Kurul ve Komisyonlar

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr.  Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Fatih KANTER

Üye

8

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Üye

9

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mehmet KULE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr.  Muharrem ŞAHİNER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ     BİRİM KALİTE KOMİTE ÜYELERİ
BİRİM ADI SOYADI GÖREVİ
FEN FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kani ARICI Dekan
FEN FAKÜLTESİ Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ Dekan Yardımcısı
M. Uğur KARATAŞ Fakülte Sekreteri
Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GÜROCAK Aktif Öğrenci
Vesile DİKEN Pasif Öğrenci
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. M. Fatih KANTER Dekan
Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Osman TAŞKIN Akademik Personel
Alper KILIÇASLAN Fakülte Sekreteri
Şermin YAĞMURLU Öğrenci
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK Dekan
Doç. Dr. Ali KESTANE Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÖZKAN Fakülte Yönetim Kurul Üyesi
Mustafa DEMİR Fakülte Sekreteri
Aysu KAYA Öğrenci
KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR                   Dekan
Prof. Dr. Mustafa CİNOĞLU                Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr.  Türkan ÇELİK                         Akademik Personel
İbrahim Halil AKBAŞ                            Fakülte Sekreteri
Eren Çağlar PEKÖZ Öğrenci
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU Dekan
İbrahim Halil KARAKUŞ Fakülte Sekreteri
Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KARADÖL Akademik Personel
Gülşah KAYA Öğrenci Temsilcisi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Prof Dr. Halil ALDEMİR Dekan
Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa AVCI Fakülte Sekteri 
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN Akademik Personel
Gökhan KALKAN Öğrenci
YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Dekan
Dr. Öğr. Üyesi N. Nesrin İPEKÇİ Fak. Yön. Kur. Üyesi 
Dr. Öğr.Üyesi İlkay Sevinç TURAÇ Akademik Personel
Mehmet Ali YILAN Fakülte Sekreteri
Sultan GÜLTEKİN Öğrenci Temsilcisi
ZİRAAT FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mustafa DEDE Dekan V.
Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÖZEL Akademik Personel
Mecit ÇELEBİ Fakülte Sekreteri
Zehra Sıla ÇİNKILINÇ Öğrenci Temsilcisi
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Prof. Dr. Memet KULE Dekan
Arş. Gör. Merve YOLAL EROĞLU Akademik Personel
Recep KURTOĞLU Fakülte Sekreteri
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Memet KULE Dekan
Mehmet DEVECİOĞLU Fakülte Sekreteri
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ Prof. Dr. Önder KARAKOÇ Dekan
Ferhat ŞAKİR Fakülte Sekreteri
ALAEDDİN YAVAŞÇA DEVLET KONSERVATUARI Doç. Dr. Yakup DOĞAN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali NÜNÜKOĞLU Üye
Öğr. Gör. Ecem Tuğçe KESTANE Üye
Rukiye ARSLAN Üye
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Aykuthan ULUSOY Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Vakkas ULUÇAY Üye
Kamil VURMAN Enstitü Sekreteri
Arş. Gör. M. Orkun İKİNCİ Öğrenci
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Prof. Dr. Reşat KARTAL Müdür
Doç. Dr. Yunus GÜR Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi M.Hakan MAYDA Müdür Yrd.
Hasibe KOCA KARTAL Yüksekokul Sekreteri
Semih ŞEREFOĞLU Öğrenci
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Doç. Dr. Muhharem ŞAHİNER Yüksekokul Müdürü
Kamil VURMAN Yüksekokul Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ Üye
Öğr.Gör.Reşit Köse Üye
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU  Prof. Dr. Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI
Yüksekokul Müdürü 
Muharrem GÜZ  Yüksekokul Sekreteri 
Öğr.Gör. Ümit Deniz AKYAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr.Gör.Şerif Hamideddin TEKTAŞ Akademik Personel
İsmail Burak ANDIÇ Öğrenci Temsilcisi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Doç. Dr. Mesut YALÇIN Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Sultan Güler KURT Akademik Personel
Orhan ERTÜRK Yüksekokul Sekreteri
Henüz Seçim Yapılmamıştır. Öğrenci Temsilcisi 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Doç.Dr. Abdullah ALTUNCU Müdür
Öğr.Gör. Murat URFALIOĞLU Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Mine KÜÇÜKLER Akademik Personel 
Akif GÜNAL Yüksekokul Sekreteri
Leyla AKBULUT Öğrenci Temsilcisi
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN Müdür
Doç. Dr. Mehmet BİÇER Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Ferzan AKTAŞ Öğretim Görevlisi
Salih DAĞTEKİN Yüksekokul Sekreteri
Aygül KOYUNCU Öğrenci Temsilcisi
ORTAK ZORUNLU DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Koordinatör
Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER Akademik Personel
Öğr. Gör. Dr. Mehmet BOZASLAN Akademik Personel
Nuray KAYA EYİGÜN Şef
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (BAP) Prof. Dr. H. Aysun MERCİMEK TAKCI Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Elif AKIN KAZANCIOĞLU Koordinatör
Nursel KÖKSAL Şef
GENEL SEKRETERLİK Öğr. Gör. Ali GENÇ Genel Sekreter Yrd.
Sevilay DOKUZOĞLU Şube Müdürü
Ayşegül AKŞİT Şef
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Mustafa ŞAHİN Avukat
Mert ÇETİN Avukat
Fahrun Nisa AKBAŞ Şube Müdür V.
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Öğr. Gör. Ali GENÇ Koordinatör
Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN   Akademik Personel
Öğr. Gör. Kadir Polat Akademik Personel
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ  Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ Koordinatör
Öğr. Gör. Dr. Müslüm EFLATUN Üye
Öğr. Gör. Emre Baran PAK Üye
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Recep KURTOĞLU Müdür V.
İlyas KIZILASLAN Bilgisayar İşletmeni
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sevilay DOKUZOĞLU Yazı İşleri Müdürü
Zehra YILMAZ Memur
Hurşit YILMAZ Memur
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Mehmet Ali CAN Daire Başkanı
Rahime ÖZGÖNÜL Mühendis
Hatice DEMİRCİ Bilgisayar işletmeni
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Öğr. Gör. Ali GENÇ Daire Başkanı
Ahmet CAN Şube Müdürü
Muhammed Seven ŞAHİN Memur
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Muharrem ŞAHİNER Daire Başkanı
Hamza BADELİ Şube Müdürü
Osman ATASOY Şef
Mustafa ALAN Memur
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Mehmet Uyar Daire Başkanı
Neslihan MERT Öğretim Görevlisi
Orkun SUCU Kütüphaneci
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Mehmet TÜFEKÇİ Daire Başkanı
İbrahim Halil ÜNLÜ Şube Müdür V.
Mehmet ŞEYHANLI Memur
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Kadir ÖZDEMİR Daire Başkanı
Hüseyin DENİZ Şube Müdürü
Filiz KAL Tekniker
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Necdet BOZGEYİK Daire Başkanı
Semih Sancar CEYLAN Şube Müdürü V.
Sema ŞEN Memur
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Abdulkerim KALKAN Daire Başkanı
Ayşe ÖZOĞLU Şube Müdür V.
Kadir ŞANLI Şef
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLMER) Ali Ziya YAPICIOĞLU Müdür
Gülsade KALE Yönetim Kurulu Üyesi
Rufeyde GÖKÇE Şef
ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇUAM) Doç.Dr. Vakkas YALÇIN Müdür
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ Dr.Öğr.Üyesi Beyza ALPAYDIN Koordinatör
   
İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İTAMER) Doç. Dr. Evrim BARAN AYDIN  Müdür
Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ  Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Aysun Güler KANTER  Akademik Personel
KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER) Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU Müdür
Arş. Gör. M. Yasin ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Feride DURAN Müdür Yard.
KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) Tuba BIYIKBEYİ Müdür
Hande POŞUL Müdür Yardımcısı
Ayşe Nur KATMER Kariyer Danışmanı
KİLİS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KİTAM)    
   
KİLİS UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KUZEM) Hasan GÜLER Müdür
Ahmet GÜRBÜZ Yönetim Kurulu Üyesi
Rufeyde GÖKÇE Şef
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ (KODAM) İbrahim EFE Müdür
Abdullah ALTUNCU Müdür Yardımcısı
Osman ÜLKER Müdür Yardımcısı
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (KÜSEM) Cengiz TAŞKIN Müdür
Mehmet Ferhat KARAOĞLAN Müdür Yardımcısı
Rufeyde GÖKÇE Şef
TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TAMER) İsmail GÜL Müdür 
Berna ERGÜN ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi
Rufeyde GÖKÇE Şef
TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER) Öğr.Gör. Ali GENÇ  Müdür 
Öğr. Gör. Ercan KORKMAZ  Müdür Yardımcısı 
Habib TUTLU  Şube Müdürü 
YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ    
   

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

S N

BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Rektörlük/Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Komisyon Başkanı

2

Rektörlük /Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr. Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Doğal Üye

5

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Doğal Üye

6

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Üye

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mehmet Vahit EREN

Üye

8

Fen Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ

Üye

9

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Osman TAŞKIN

Üye

10

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Alper YETKİNER

Üye

11

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KINAĞ

Üye

12

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Memet KULE   

Üye

13

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Faika YARALI KARAKAN

Üye

14

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mustafa Z. KAZANCIOĞLU

Üye

15

İletişim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Memet KULE   

Üye

16

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Önder KARAKOÇ

Üye

17

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan ULUSOY

Üye

18

Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

19

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Yunus GÜR

Üye

20

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Üye

21

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

22

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Fatih YILDIZ

Üye

23

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ  

Üye

24

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Ümit Deniz AKYAVUZ

Üye

25

Hukuk Müşavirliği

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KURŞUN

Üye

26

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

27

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

28

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

29

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Necdet BOZGEYİK

Üye

30

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Üye

31

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Öğr. Gör. Ali GENÇ

Üye

32

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

33

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Kadir ÖZDEMİR

Üye

34

Öğrenci Temsilcisi /Y.L. Öğrencisi

Aysu KAYA

Üye

35

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör

Üye

17/10/2023 tarihli ve 23 no’lu Senato toplantısında alınan 10 sayılı karar eki

 

Kalite İzleme ve Değerlendirme Komitesi

•Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

•Arş. Gör. Orhan BALIKÇI

•Arş. Gör. Rabia OZAN

  21.06.2022 Kalite Komisyonu Toplantısı  21.06.2022 Kalite Çalışma Grupları ve Birim Kalite Komiteleri Toplantısı

  29.12.2021 Uluslararasılaşma Çalışma Grubu Toplantısı

  14.12.2021 Yönetim Sistemleri Çalışma Grubu Toplantısı  07.12.2021 Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Toplantısı

  30.11.2021 Araştırma Ve Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı

  22.11.2021 Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Toplantısı

  02.11.2021 Kalite Çalışma Grup Başkanları Toplantısı  12.10.2021 Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları ToplantısıS N

BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Rektörlük/Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkanı

2

Rektörlük /Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr. Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Üye

7

Fen Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

8

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. M. Fatih KANTER

Üye

9

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Üye

10

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Üye

11

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Memet KULE

Üye

12

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Üye

13

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Üye

14

İletişim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Memet KULE

Üye

15

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Önder KARAKOÇ

Üye

16

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Üye

17

Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuarı Müdürlüğü

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

18

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Prof. Dr. Reşat KARTAL

Üye

19

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Üye

20

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Üye

21

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Üye

22

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU

Üye

23

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Prof. Dr. Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI

Üye

24

Hukuk Müşavirliği

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KURŞUN

Üye

25

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

26

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

27

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

28

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Necdet BOZGEYİK

Üye

29

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Üye

30

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Öğr. Gör. Ali GENÇ

Üye

31

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

32

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Kadir ÖZDEMİR

Üye

33

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

34

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör

Üye

 

KALİTE ÇALIŞMA GRUPLARI  

 

SN

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

1

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

2

Doç. Dr. Ali KESTANE

3

Gen. Sek. Necdet BOZGEYİK

4

Şube Müd. Reyhan ANDEROĞLU

 

SN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Grup Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARNAS

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN

Üye

4

Öğr. Gör. Neslihan MERT

Üye

5

Şube Müd. Deniz KOÇ

Üye

6

Şube Müd. V. Ayşegül GÜNAL

Üye

7

Şef Osman ATASOY

Üye

 

SN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

1

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Grup Başkanı

2

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Üye

3

Doç. Dr. Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Üye

4

Doç. Dr. Faika YARALI KARAKAN

Üye

5

Doç. Dr. Evrim BARAN AYDIN

Üye

 

SN

TOPLUMSAL KATKI

1

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Grup Başkanı

2

Doç. Dr. Yunus GÜR

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÖZKAN

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim YILDIRIM

Üye

8

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Üye

9

Daire Başk. Kadir ÖZDEMİR

Üye

 

SN

YÖNETİM SİSTEMLERİ

1

Doç. Dr. Alper YETKİNER

Grup Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ

Üye

3

Öğr. Gör. Sultan GÜLER KURT

Üye

4

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

5

Şube Müd. Sevilay DOKUZOĞLU

Üye

6

Şube Müd. V. Ayşe ÖZOĞLU

Üye

 

SN

ULUSLARARASILAŞMA

1

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Grup Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Turgay GÖKGÖZ

Üye

3

Öğr. Gör. Dr. Müslüm EFLATUN

Üye

4

Arş. Gör. Zeynel AMAÇ

Üye

5

Öğr. Gör. Şeyma GÜÇLÜ

Üye

6

Öğr. Gör. Yusuf AVAR

Üye

7

Öğr. Gör. Emre Baran PAK

Üye

17/10/2023 tarihli ve 23 no’lu Senato toplantısında alınan 10 sayılı karar eki

 

Raporlama ve Mevzuat

Yapım Aşamasındadır.

GüncelÖrnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim

İletişim

Kalite Koordinatörlüğü iletişim bilgileri

Prof. Dr. Halil ALDEMİR – Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yard. : 0 348 814 26 66 / 5001-1550

Doç. Dr. Ali KESTANE – Koordinatör : 0 348 814 26 66 / 1034-1508

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU – Koordinatörlük Personeli : 0 348 814 26 66 / 1351-7403

Adres

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS

Email

kaliteofisi@kilis.edu.tr