Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Ali KESTANE

Adı-Soyadı

Ali KESTANE

Doğum Yılı ve Yeri

16.08.1990 / GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

İŞLETME BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

alikestane@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 813 9334 - 1521

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (Muhasebe)

2016-2020

Yüksek Lisans

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (Muhasebe - Finansman) TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2014-2016

Lisans

UŞAK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

2009-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

24.02.2017-...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Perspektifinde İşletmelerin Finansal Performansının Analizi ve Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir Araştırma: BIST-Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KÜTAHYA, Ocak 2016. 

Danışman: Doç. Dr. Niyazi KURNAZ

Doktora Tezi

"Kurumsal Yönetim Bağlamında Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Uygulamalarının Entegrasyonu ve İç Denetim Performansına Etkisi", Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, KÜTAHYA, Haziran, 2020

Danışman: Doç. Dr. Niyazi KURNAZ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

  • Bağımsız Denetim
  • İç Denetim
  • Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik
  • Finansal Performans, Finansal Yönetim
  • Entegre Raporlama

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) / Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi 2019-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İç Kontrol Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Danışmanı 2019-...
Gaziantep Üniversitesi - İslahiye İİBF Dergisi - Alan Editörlüğü 2018-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İç Kontrol Koordinatörü 2019-...
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi - Sekreterya 2018-...
International Journal of Afro-Eurasion Research (IJAR) - Sekreterya 2017-...
İŞLETME BÖLÜMÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-...

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2019), “ERP Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Entegrasyonu ve Finansal Raporlamaya Yansımaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz; 2019, Sayı: 61: 145-158, Kütahya.

2. ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2017) “Kurumsal Raporlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Entegre Raporlama ve Bir Vaka Çalışması,” ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt: 4, Sayı: 8, ss: 13–29.

3. KESTANE, Ali ve Ahmet AĞCA, (2017), “UFRS Uygulamaları ve Kültürel Değerler Ekseninde Vizyon Arayışı”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3, ss: 624-649.

4. ELMACI, Orhan ve Ali KESTANE, (2017), “Maliyet Yönetiminde Göreli Etkinlik Analizi: BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Endeksinde Uygulama”, Social Sciences Studies Journal, Cilt: 3, Sayı: 4, ss: 265–275. 

5. SEVİM, Şerafettin, KESTANE Ali ve Nafiye Damla YILMAZ (2017), “Entegre Raporlamanın Yatırımcılar Açısından Analizi: Entegre Yatırım Analizi Algoritma Denemesi”, International Journal of Academic Value Studies, Cilt: 3, Sayı: 14, ss: 154–170.

6. ÜNAL, Seyfettin, KEÇEK, Gülnur ve Ali KESTANE, (2017), “Karlılık Etkinliği: BIST Kimya Sektörünün Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi İle Analizi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, AFRO-Avrasya Özel Sayısı.

7. KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2016), “Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Yatırımcı Davranışları İlişkisi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz; 2016, Sayı: 49: 278-302, Kütahya.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. KURNAZ, Niyazi, SİZER, Mert Osman ve Ali KESTANE, (2019), “GRI4 Ekseninde Türk Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilirlik Performansına Yönelik İçerik Analizi”, V. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19-22 Nisan 2019, Girne / KKTC.

2. KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2019), “Süper Değişken Maliyetleme: Gaziantep'te Bir Uygulama”, V. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19-22 Nisan 2019, Girne / KKTC.

3.  ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2018), "TMS / TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS ve BOBİ FRS Düzenlemelerinin Karşılaştırılması" AL-FARABI II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 06-08 Nisan 2018, Gaziantep.

4. KESTANE, Ali ve Dilan DURMUŞ, (2018), "Adli Muhasebe Perspektifinde Hile Olgusu: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma", International Congress on Turkish Geography Social Science Research II, 20 -22 Nisan, ss: 942 – 962, Alanya, Türkiye.

5. KURNAZ, Niyazi, BAŞ, Metin ve Ali KESTANE, (2018), "Kriz Sonrası Dönemde Bankacılık Sektörünün Gri İlişkisel Analiz İle Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Örneği", International Congress On AFRO - Eurasian Research IV, ss: 475 – 488, Budapeşte, Macaristan.

6. ERCAN, Cuma, KESTANE, Ali ve Esra Vildan CANTAŞDEMİR, (2018), Denetim Kalitesinin Artırılmasında Bağımsız Denetçi Görüşlerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Uygulama, AL-FARABI International Congress on Social Sciences II, 6 – 8 Nisan, ss: 249, Gaziantep, Türkiye.

7. PAKSOY, H. Mustafa, PAKSOY, Sadettin ve Ali KESTANE, (2018), “Kilis’te Bulunan Suriyeli Sığınmacıların Beceri Seti Üzerine Bir Araştırma,” International Congress On AFRO - Eurasian Research IV, ss: 521 – 544, Budapeşte, Macaristan.

7. PAKSOY, Sadettin, PAKSOY, H. Mustafa ve Ali KESTANE, (2018), “Küresel Bir Sorun: Hava Kirliliği,” International Congress On AFRO - Eurasian Research IV, ss: 631 – 646, Budapeşte, Macaristan..

9. KURNAZ, Niyazi ve KESTANE, Ali, (2017), “Kültürün İç Denetim Üzerine Etkisi: Katılım Bankalarına Yönelik Uygulama,” III. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 19-21 Ekim 2017, İstanbul.

10. KURNAZ, Niyazi, KESTANE, Ali, DEMİR, Murat ve Birsen KARAASLAN, (2017), “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama,” Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Kongresi, 11 -15 Eylül 2017, Tiran.

11. ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2017), “Entegre Raporlama ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma,” Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 11-15 Eylül 2017, Tiran.

12. ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2017), “Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Kamu Kurumları Açısından Değerlendirilmesi,”, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28 Eylül – 01 Ekim 2017, Antalya.

13. ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2017), “Kurumsal Raporlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Entegre Raporlama Ve Bir Vaka Çalışması”, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28 Eylül – 01 Ekim 2017, Antalya.

14. ELMACI, Orhan ve Ali KESTANE, (2017), “Maliyet Yönetiminde Göreli Etkinlik Analizi: BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Endeksinde Uygulama”, AL-FARABI I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep.

15. SEVİM, Şerafettin, KESTANE Ali ve Nafiye Damla YILMAZ (2017), “Entegre Raporlamanın Yatırımcılar Açısından Analizi: Entegre Yatırım Analizi Algoritma Denemesi”, AL-FARABI I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep.

16. KURNAZ, Niyazi, ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE, (2017), “Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Whistleblowing (Bilgi İfşası) İlişkisi”, II. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 17-20 Nisan 2017, Malaga. 

17. ÜNAL, Seyfettin, KEÇEK, Gülnur ve Ali KESTANE, (2017), “Karlılık Etkinliği: BIST Kimya Sektörünün Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi İle Analizi”, II. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 17-20 Nisan 2017, Malaga.

18. KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2016), “AFRO-Avrasya Ülkelerinde Ulusal Kültür ve Sermaye Yapısı İlişkisi Kriz Sonrası Dönem: Karşılaştırmalı Bir Bakış”, I. Uluslararası AFRO-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Almatı. 

19. SOBA, Mustafa, ŞİMŞEK, Ali, KESTANE, Ali ve Esra ERDİN (2016), “Üretim Planlamasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Uşak İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği”, 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, “4.Sanayi Devriminde Üretim”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 12-14 Ekim 2016, İstanbul. 

20. SOBA, Mustafa, ŞİMŞEK, Ali, KESTANE, Ali ve Fatih EMET (2016), “Yöneticilerin Stratejik Maliyet Yönetimi ve İşletme Performansı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Scientific Cooperation For Future Internatinal Conference, 22-23 Eylül 2016, Uşak.

21. SOBA, Mustafa, BAYHAN, Mustafa, ŞİMŞEK, Ali ve Ali KESTANE, (2015), Safha Maliyet Sistemi ve Tam Zamanında Stok Yönetimi (JIT) İlişkisinin Üretim İşletmelerinin Üzerine Etkisi: Uşak İlinde Bir Uygulama, 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 14-16 Ekim 2015, İzmir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. BAŞ, Metin, KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2019), Statistical Analysis of Corporate Sustainabilityin the TRNC Banking Sector after the Crisis , Yayın Yeri: PETER LANG, Editör: Adil Özer Özçelik, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:348, ISBN:  978-3-631-79729-7 , Bölüm Sayfaları: 249 – 276. 

2. KURNAZ, Niyazi, BAŞ, Metin ve Ali KESTANE, (2018), The Reflections of 2008 Financial Crisis To The Banking Sector Of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC),  Turkish Republic of Northern Cyprus Studies on Politics and Economics, Printed by FLESH, ISBN 978-9928-131-70-6, Bölüm Sayfaları: : 223-252. 

3. KURNAZ, Niyazi ve Ali KESTANE, (2018), Effect of the Culture on Internal Audit: Application for Participation Banks, Yayın Yeri: PETER LANG, Editör: Adil Akinci, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:333, ISBN: 978-3-631-77173-0, Bölüm Sayfaları: 135 – 150.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. KURNAZ, Niyazi, ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2018), "Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Bilgi İfşası (Whistleblowing) İlişkisi", Kastamonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, ss: 150 - 169.

2. ALTINAY TARAKÇIOĞLU, Ayşenur, KAKİ, BARIŞ, KESTANE, Ali, SOBA, Mustafa, DİNÇER, Ömer ve Eser ŞIK (2017), Sürdürülebilirlik Endeksinin Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Değerlerine Etkileri, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 17, No: 34, ss: 208–229.

3. ERCAN, Cuma ve Ali KESTANE (2017), “Entegre Raporlama ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma,” Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı: 4, ss: 73-86.

4. AKCANLI, Fatma, SOBA, Mustafa ve Ali KESTANE, (2013), “İMKB'ye Kote Edilmiş Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Trend Analizine İlişkin Örnek Bir Uygulama”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 6, Sayı: 3, Uşak.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. SOBA, Mustafa, BAYHAN, Mustafa ve Ali KESTANE, (2014), “Sipariş Maliyet Sistemi Üzerinde Toplam Kalite Yönetiminin Etkinliği: Kütahya İlinde Bir Uygulama”, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, 03-05 Eylül 2014, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1. KESTANE, A. (2019). Risk Yönetimi Stratejisi Rehberi. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi YayınlarıPROJELER

ÖDÜLLER

Yıllar - ÖDÜLLER

2017- ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ, TIRANA UNIVERSITY

2017- II. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ, VALENCIA UNIVERSITY

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Yıl - Sertifikalar/Belgeler

2018 - SERMAYE PİYASASI KURULU – KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

2018 - SERMAYE PİYASASI KURULU – KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI

2016 - SERMAYE PİYASASI KURULU – SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

2015 - SERMAYE PİYASASI KURULU – SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Yıl - Konferans, Seminer, Panel, Söyleşi

2019 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, "İç Kontrol Sistemi" Konulu Konferans