Ünvanı

Adı-Soyadı

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Yabancı Dil

E-posta/Web

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.DOGAN YAKUP,SARAÇ ESRA,ÇIÇEK ÖZGE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunları, Nedenleri ve Çözümlerine Yönelik Algıları. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 787-804. (Yayın No: 3608079)

2. SARAÇ ESRA,CAPPELLARO EVREN (2015). Views of the Elementary Teachers and Pre-Service Elementary Teachers on the Nature of Science. Mediterranean Journal of Humanities, 2, 331-349., Doi: 10.13114/MJH.2015214576 (Yayın No: 3646165)

3. DOGRU MUSTAFA,SARAÇ ESRA (2013). Metaphors of primary school students relating to the concept of global warming. Educational Research and Reviews, 8(21), 2071-2082., Doi: 10.5897/ERR11.208 (Yayın No: 3646144)

4.SARIKAYA RABIA,SARAÇ ESRA (2018). An Analysis of Pre-service Teachers’xx Attitudes towards Environmental Issues in Terms of Various Variables. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 99-109., Doi: 10.13189/ujer.2018.060109 (Yayın No: 4083171)

5.  SARIKAYA RABIA,SARAÇ ESRA (2018). A Study on Validty and Reliability of the Materialistic Tendencies Scale Towards the Environment for Prospective Teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(33), 1381-1403., Doi: 10.13189/ujer.2018.060109 (Yayın No: 4083171)

Yeşil, S., Hırlak B. “An Empirical Investigation into the Influence of Knowledge Sharing Barriers on Knowledge Sharing and Individual Innovation Behaviour”, International Journal of Knowledge Management, 9 (2), 38-61, April-June 2013.

Taşlıyan M., Paksoy H. M., Hırlak B. ”Kurumsal İmaj ile Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 12 (4), 775-805, Kasım 2013.

Taşlıyan M., Hırlak B. Harbalıoğlu, M. “Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2 (3), 45-58, Haziran 2015.

Taşlıyan M., Harbalıoğlu, M., Hırlak B. “Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6 (1), 313-334, Nisan 2015.

Taşlıyan M., Hırlak B. Harbalıoğlu, M. “The Effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behaviour and Performance of Employee: A Research on Hotel Managements in Gaziantep”, The Journal of International Social Research, 9 (44), 1232-1240, Haziran 2016.

Taşlıyan M., Hırlak B. “Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 92-115, Ağustos 2016.

Pekmezci T. M., Hırlak B. “Environment, Environmental Policy and Environmental Marketing Approach and their Importance from the Industrial Businesses’ Point of View”, International Journal of Alanya Faculty of Business, 8 (2), 151-163, Ağustos 2016.

Çiftçi, G. E., Hırlak B. “Ev Hanımlarının İşgücüne Katılımlarının Önündeki Engeller”, The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), (54), 287-301, Mart 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E. “Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (9), 164-182, Mart 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Güler, B. “Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), 4 (2), 86-104, Haziran 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Güler, B. “ İşkoliklik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), 5 (45), 51-70, Mayıs 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E., Yılmaz, Ö. İ. “Farklılık Yönetiminin Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Üniversitelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9 (16), 1-19, Mayıs 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M. “Otantik Liderliğin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İşten Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi: Hastanelerde Bir Uygulama”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4 (7), 34-54, Haziran 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Güler, B., Ceyhan, Y. “Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler”, Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 3 (5), 119-131, Temmuz 2017.

Paksoy, H. M., Hırlak B., Balıkçı, O. “Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (12), 277-292, Temmuz 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Gül, H. “Duygusal Zekânın İş Performansı ve Bazı Demografik Özellikler ile İlişkisi: Kahramanmaraş’ta Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Kesit Akademi Dergisi, 3 (9), 108-130, Eylül 2017.

Fettahlıoğlu, Ö. O., Hırlak B., Sayın, F. “İşletmelerde Bilgi Yönetiminin, Örgütsel Kültür Üzerinde Etkisi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (12), 661-672, Kasım 2017.

Aloğlu, N., Taşlıyan, M., Hırlak, B., Kalaycı, M. “Hemşirelerin Sığınmacılara/Göçmenlere ve Türklere Verdiği Sağlık Hizmeti Algıları ve Yaşanan Sorunlar: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması”, Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 3 (6): 940-954, Kasım 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M. “Otantik Liderliğin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1081-1110, Ağustos 2018.

Çiftçi, G. E., Hırlak B., Doğan, L. “Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenmenin İç Girişimcilik Düzeyi Üzerine Etkisi: Kırıkkale Belediyesinde Bir Araştırma”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 230-244, Ekim 2018.

Hırlak B., Çiçeklioğlu, H., Taşlıyan, M. “İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (2), 245-267, Aralık 2018.

A. Uluslararası Hakemli Dergi Yayınları

 (SCI, SCI-E and ESCI)

A1. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M. “Advanced Configuration of Hybrid Passive Filter for Reactive Power and Harmonic Compensation”, SpringerPlus, 2016,5:1228, DOI: 10.1186/s40064-016-2917-7 (SCI)


A2. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M. “Improved Control Configuration of PWM Rectifiers Based on Neuro-Fuzzy Controller”, SpringerPlus, 2016, 5:1142, DOI:10.1186/s40064-016-2781-5. (SCI)


A3. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Performance Analysis Of ElectronicPower Transformer Based On Neuro-Fuzzy Controller”, SpringerPlus, 2016, 5:1350, DOI:10.1186/s40064-016-2972-0. (SCI)


A4. Acikgoz, H., Kececioglu, O.F., Gani, A., Tekin, M., Sekkeli, M. “Robust control of shunt active power filter using interval type-2 fuzzy logic controller for power quality improvement”, Tehnički vjesnik, 2017, 24(Supplement 2). doi:10.17559/TV-20161213004749.(SCI)


A5. Coteli, R., Acikgoz, H., Ucar, F., Dandil, B. “Design and implementation of Type-2 fuzzy neural system controller for PWM rectifiers”, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, Volume 42, Issue 32, 10 August 2017, Pages20759-20771, doi:10.1016/j.ijhydene.2017.07.032. (SCI)


A6. Acikgoz H., Kececioglu O.F., Karadol I., Gani A., Sekkeli M. “Adaptive Controlof Solid State Transformer Using Type-2 Fuzzy Neural System, Studies inInformatics and Control”, ISSN 1220-1766, 2017, vol. 26(2), pp. 171-182, 2017.doi:10.24846/v26i2y201705. (SCI)


A7. Yildiz, C., Tekin, M., Gani, A., Keçecioĝlu, O.F., Acikgoz,H., Şekkeli, M. “A day-ahead wind powerscenario generation, reduction, and quality test tool”, Sustainability, 2017,Volume 9, Issue 5. (SCI)


A8. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M. “Power Quality Improvement Using Hybrid Passive Filter Configuration for Wind Energy Systems”, Journal of ElectricalEngineering and Technology, 2017, DOI:10.5370/JEET.2016.11. (SCI)


A9. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for the Inverted Pendulum System”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2017). (ESCI)


A10. Acikgoz, H., Coteli, R., Ustundag M., Dandil, B. “Robust Control of Current Controlled PWM Rectifiers Using Type-2 Fuzzy Neural Networks for Unity Power Factor Operation”, Journal of Electrical Engineering and Technology, 2018, 13(2).. doi:10.5370/JEET.2018.13.2.822 (SCI)


A11. Coteli, R., Acikgoz, H., Dandil, B., Tuncer S., “Real-Time Implementation of Three-Level Inverter Based D-STATCOM Using Neuro-Fuzzy Controller “, Turkish Journal of ElectricalEngineering & Computer Sciences, 2018, Volume: 26 Number: 4, doi:10.3906/elk-1708-281 (SCI)


A12.  Acikgoz, H., Coteli, R.,Dandil, B., Ata, F.,  "Experimental evaluation of dynamic performance of three-phase AC-DC PWM rectifier with PD-type-2 fuzzy neural network controller",  IET Power Electronics, doi: 10.1049/iet-pel.2018.5006 (SCI)


B. Uluslararası İndeksli Hakemli Dergilerdeki Yayınlar


B1.Şekkeli M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Yıldız C., “A Comparison between theoretically calculated and actually generated electrical powers of windturbines: A case study in Belen wind farm, Turkey”, Academic Platform Journalof Engineering and Science,Vol 1-3, pp.41-47, 2013.


B2.Açıkgöz H., Şekkeli M., “Examine of Speed Control Performance of DTC InductionMotor using Fuzzy Logic Controller”, Academic Platform Journal of Engineeringand Science, Vol.1-2, pp.50-57, 2013.


B3.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A. “Comparative Analysis of Fuzzy Logic with Reduced Rule Base and PI Controller for A Direct Torque Controlled InductionMotor Drive” International Journal of Engineering Research and Technology,Vol.2 issue 10, pp. 3427-3432, 2013.


B4.Açıkgöz H., Şekkeli M., “Comparative Analysis of Speed Control of InductionMotor Based on Model Reference Adaptive Control Using Experimental Approach”,Journal of Electronics and Electrical.


B5.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi”, APJES, Vol 2-1,pp.16-23, 2014.


 B6.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., Şekkeli M., “Speed Control of DirectTorque Controlled Induction Motor By using PI, Anti-Windup PI and Fuzzy Logic Controller”, International Journal of Intelligent Systems and Applications inEngineering, Vol.2 No.3 pp. 58-63, 2014.


B7.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “ Farklı Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi”, Academic Platform Journal of Engineering and Science, Vol.2-3, pp.50-57, 2014.


B8.Ş.,Yılmaz, Gani A., Açıkgöz H., “A Comparison of 3 kW A-Si And C-Si Panels In Kahramanmaras Conditions”, International Refereed Journal of Engineering AndSciences, 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer ID:05 K:21.


B9.Açıkgöz H., Şekkeli M., “Simulation Study Of Power Electronic Tranformers Wıth Fuzzy Logıc Controller”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences,2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer ID:03 K:21.


B10.Gani A., Baş Z., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,” Control of Nonlinear DynamicInverted Pendulum System Using Fuzzy Logic Based Control Methods”,International Journal of Engineering Research and Technology, Volume. 3 Issue. 9, pp.1400-1404, 2014.


B11.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Dynamic Performance Analysis of Inverted Pendulum System using PD-Fuzzy Logic Controller and PD Controller”,International Refereed Journal of Engineering And Sciences,2014 Issue: 02Volume: 01 ID:06 K:21.


B12.Açıkgöz H., Şekkeli M., “Performance Analysis of Single Phase Matrix Converterbased Electronic Transformer”, International Refereed Journal of EngineeringAnd Sciences, 2014. Issue: 2 Volume: 1. 


B13.Açıkgöz H., Çolak H., Şekkkeli M., “Design of A Hybrid System For Campus AreaLighting of Kilis 7 Aralık University”, International Refereed Journal ofEngineering And Sciences, 2014. Issue: 02 Volume: 01 ID:13 K:21.


B14.Açıkgöz H., Güneş M., “Simulation Study Of Hydraulic Turbine By UsingSelf-Tuning Fuzzy PID Controller”, Academic Platform Journal of Engineering andScience, Vol.3-1, 2015.


B15.Korkmaz M., Açıkgöz H., “Econometric Analysis of Electricity And Natural Gasprices According to Consumption Ranges In Terms of Industry And Houses”,International Refereed Journal of Researches on Economy Management, Issue: 02Volume: 01, 2014.


B16.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Üç Fazlı Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyon Tabanlı Doğrultucuların Bulanık-PI Denetleyici ile Modellenmesi ve Analizi”, International Refereed Journal Of Engineering And Sciences, 2-3, 2015.


B17.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Optimal Control and Analysis Of ThreePhase Electronic Power Transformers”, Procedia - Social and BehavioralSciences, 2015.


B18.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected to Distribution Grid”, Procedia - Socialand Behavioral Sciences, 2015.


B19.Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Simulation Study and Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Self-Tuning Fuzzy-PID Controller”,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015, Vol.18, no. 1, pp. 17–22.


B20.Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Gani, A., Açıkgöz, H., Şekkeli, M. 2015. Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015, Vol.18, 2, 17–24.


B21.Keçecioğlu, Ö.F., Gani, A., Açıkgöz, H., Şekkeli, M. “Uyarlamalı Bulanık-PI Denetim Esaslı Dinamik Senkron Kompanzatör ile Reaktif Güç Kompanzasyonu Benzetim Çalışması,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 72–0, Dec. 2015.


B22.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “PID And Fuzzy Logic Controller Design For The Level AndTemperature Control Of Mixing Tank Used In Industrial Applications”, Engineer& the Machinery Magazine. Issue 675, pp. 41-48.


B23.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PIDController for the Inverted Pendulum System”, Sigma Journal of Engineering andNatural Sciences, (2017).


B24.Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Simulation Study on Power Factor Correction ControllingExcitation Current of Synchronous Motor with Fuzzy Logic Controller”,International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering,2016.


B25.Karadol, I , Keçecioğlu, O.F., Acıkgoz, H , Şekkeli, M . “Examination Of SolarAnd Wind Energy Hybrid System For Kahramanmaraş Region”. Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (2), 89-96. Doı:10.17780/Ksujes.321514, (2017).


B26.Tekin M., Kececioglu O. F., Yildiz C., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Investigation Of The Effects Of RenewableEnergy Sources On Interconnection Networks”, PressAcademia Procedia, DOI:10.17261/Pressacademia.2017.618, PAP-WCTIE-V.5-2017(56)-p.410-419. (2017).


B27. Yildiz C.,Tekin M., Kececioglu O. F., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Considering Air Density Effect on ModellingWind Farm Power Curve Using Site Measurements”, PressAcademia Procedia, DOI:10.17261/Pressacademia.2017.619, PAP-WCTIE-V.5-2017(57)-p.420-430. (2017). 


B28. Acikgoz H., "Speed Control of DC Motor Using Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller",  Intelligent Systems and Applications in Engineering , Vol.6, No.3, 2018.


B29. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., "A Simulation Study on Controlling Excitation Current of Synchronous Motor and Reactive Power Compensation via PSO Based PID and PID Controllers",  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa 103-110, 2018 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

C1. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “PIve Anti-windup PI denetleyici ile Vektör Denetim yöntemi Uygulanan AsenkronMotorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi”, 1st International Symposium onInnovative Technologies in Engineering and Science, pp. 455-462, 7-9 June,Sakarya University, Sakarya, TURKEY, 2013.

C2. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Yıldız C.,Şekkeli M.,” Speed Control of Induction Motor Based on Model Reference AdaptiveControl Using Experimental Approach” The 3rd International Conference onElectric Power and Energy Conversion Systems, Yildiz Technical University,Istanbul, TURKEY, 2013.

C3. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Examine of Speed ControlPerformance of Permanent Magnet DC Motor with PI-Fuzzy Logic Controller byUsing Different Membership Functions”, 7th International Advanced TechnologiesSymposium (IATS’13), pp.667-671, Yildiz Technical University, İstanbul, 2013.

C4. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M.,“Design and Analysis of Power Electronic Transformers”, 2nd InternationalSymposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (ISITES 2014),Karabük University, 2014.

C5. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M. “ Bulanık Mantık denetleyici veAnti-Windup PI denetleyici ile DTC Denetimi”, International Electronics,Computer and Automation Technology Symposium and Congress (EKOTEK 2014), KonyaSelcuk University, 2014.

C6. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M.,“Analysis and Comparison of Hybrid and Single Tuned Passive Power Filters”, 2ndInternational Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science(ISITES 2014), Karabük University, 2014.

C7. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “Examine of PI – Fuzzy Logic Type Control Method Achievement in thePermanent Magnet DC Motor Speed Control”, 2nd International Symposium onInnovative Technologies in Engineeringand Science, (ISITES 2014), KarabükUniversity, 2014.

C8. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “SpeedControl of DC Motor using LQR and Genetic Algorithm Based PID Controller”,International Electronics, Computerand Automation Technology Symposium andCongress (EKOTEK 2014), Konya SelcukUniversity, 2014.

C9. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,“Bulanık Mantık ve PI Denetleyici ile SıvıSıcaklık Denetimi ve DinamikPerformans Karşılaştırması”, International Electronics,Computer and AutomationTechnology Symposium and Congress (EKOTEK 2014),Konya Selcuk University, 2014.

C10. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “KapalıBir Ortamdaki Sıvının Sıcaklık Denetiminde PID Denetleyicinin PerformansAnalizi”, 7th Engineering andTechnology Symposium, Çankaya University, 2014(TUBİTAK).

C11. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M.,“Design and Performance Analysis of Double Tuned and Hybrid Passive PowerFilters for Harmonic Distortion Compensation”, International Conference onElectrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.

C12. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “FuzzyLogic Based Control of Inverted Pendulum”, International Conference onElectrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.

C13. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F.,“Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller”,International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2014,Bursa.

 C14. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,Gani A., ŞekkeliM., “Optimal Control and Analysis Of Three Phase Electronic PowerTransformers”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,İstanbul University, 2015. (Elsevier&ScienceDirect).

C15. Yıldız C., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected toDistribution Grid”, World Conference on Technology, Innovation andEntrepreneurship, İstanbul University, 2015.(Elsevier&Science Direct).

C16. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,“Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for theInverted Pendulum System”, the 4thInternational Fuzzy Systems Symposium, YildizTechnical University, Istanbul, Turkey on November5‐6, 2015.

C17. Açıkgöz H., Kale, G.,Keçecioğlu Ö.F.,Gani A.,Şekkeli M., “Performance Analysis and Design of Robust Controller for PWMRectifier”, 9th International Conference on Electrical and ElectronicsEngineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.

C18. Açıkgöz H., Yıldız C., Kale, G., KeçecioğluÖ.F., Gani A., Şekkeli M., “Speed Control of Induction Motor Based on ModelReference Adaptive Control”, 9th International Conference on Electrical andElectronics Engineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.

C19. Açıkgöz H., Akyavuz D.Ü., Yücel N., ÖzdemirR. “Kilis İlinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Potansiyeli BakimindanDeğerlendirilmesi”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi,Kocaeli, 2015.

C20. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “PID VeÖz-Ayarlamalı Bulanık PID Denetleyici İle Sıvı Seviye Denetim SistemininBenzetim Çalışması”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi,Kocaeli, 2015.

C21. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Control of Dual Active Bridge ConverterBased Solid-State Transformers Using Fuzzy Logic Controller”, InternationalConference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016, pp.1255-1259.

C22. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “BirKojenerasyon Tesisinin Verimlilik Yönünden İncelenmesi: Kahramanmaraş ÖrnekÇalışması”, International Conference on Engineering Technology and AppliedSciences, 2016.

C23. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Design and Analysis of Electronic PowerTransformer in Matlab/Simulink”, International Conference on Natural Scienceand Engineering (ICNASE’16), 2016, 3045-3052.

C24. Yücel N., Açıkgöz H., “The Importance ofOccupational Health and Safety in Electrical Work”, International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016.

C25. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., Study On Power Factor Correctıon Usıng Fuzzy Logıc Excıtatıon Control OfSynchronous Motor” 3rd International Conference on Advanced Technology &Sciences, 2016.

C26. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “Modeling dynamic characteristics of synchronous motor with radial basedartificial neural networks”, 1st International Mediterranean Science andEngineering Congress (IMSEC 2016).

C27. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “A simple new method for wind farm power curve development: a case study”,1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).

C28. Uçar F., Açıkgöz H., Çöteli R., Dandıl B.“Sayısal Hava Durumu Verileri ile Uç Öğrenme Makinesi Tabanlı Rüzgâr HızıTahmini” 10th International Clean Energy Symposium (ICES), 2016.

C29. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., Kahramanmaraş’ın Geleneksel ve Yenilenebilir KaynaklıElektrik Üretiminde Türkiye’deki Rolü, 10th International Clean EnergySymposium (ICES), 2016.

C30. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., “Power Quality Analysis Of A Campus Field: Case Study ForAvşar Campus Of Kahramanmaraş Sütçü İmam University”, 4th InternationalSymposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2016.

C31. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., “Price Forecasting Model for Turkish Day-Ahead ElectricityMarket Using Neural Network”, 4th International Symposium On InnovativeTechnologies In Engineering And Science, 2016.

 C32. Açıkgöz H., Uçar F., Çöteli R., Dandıl B.“Power Factor Correction Control Of LED Lamp Driver Based On RobustController”, International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016).

C33. Maraslıoglu, B., Gani, A., Kececioglu, O.F., Acikgoz, H., Sekkeli H.“Investigation Of Energy Quality In Open-End Yarn Facilities”, 2ndInternational Energy and Engineering Conference, 2017.

C34. Tekin M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H.,Karadol, I., Yildiz, C., Gani A., Şekkeli M., “Use Of Solar Panels ForDifferent Purposes”, 4th International Conference on Computational andExperimental Science and Engineering (ICCESEN 2017).

C35. Tekin M., Kececioglu O. F., Yildiz C., GaniA., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Investigation Of The Effects Of Renewable Energy Sources OnInterconnection Networks”, 2nd World Conference on Technology, Innovation andEntrepreneurship. (2017)

C36. Yildiz C., Tekin M., Kececioglu O. F., GaniA., Acikgoz, H., Sekkeli M. “ConsideringAir Density Effect On Modelling Wind Farm Power Curve Using Site Measurements”,2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (2017).

C37. Gani, A., Kılıc, E., Kececioglu, O.F., Acikgoz,H., Sekkeli M. “A Simulation Study on Controlling Excitation Current ofSynchronous Motor and Reactive Power Compensation via PSO Based PID and PIDControllers”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) (2017).

C38. Gani A., Tekin M., Kececioglu O. F., Acikgoz,H., Sekkeli M. “An Effective ModellingMethod Based On MLP-Based Artifıcial Neural Networks For Obtaining V-CurveCharacterıstıcs Of Synchronous Motor”, International Conference On EngıneeringTechnology And Innovation, 2017.

C39. Yıldırım, R., Karadöl, İ., Açıkgöz H., YücelN. “Yüksek Ve Orta GerilimÇalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği”, 2. Uluslararası Mühendislik MimarlıkVe Tasarım Kongresi, 2017.

C40. Karadöl, İ., Yildiz C., Acikgoz, H.,Kececioglu O. F., Tekin M., Gani A., Sekkeli M. “Rüzgâr Ve Güneş EnerjisiHibrit Sistemi Örnek Uygulaması:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi AvşarYerleşkesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.

C41. Yücel N. Yıldırım, Rıfat, Karadöl, İ., Açıkgöz H., “Güneş Enerjisi Santrallerindeİş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık VeTasarım Kongresi, 2017.

C42. Karadöl, İ., Açıkgöz H., Yücel N. Yıldırım, R., “Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Avşar Yerleşkesinde Kurulan Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi HibritSisteminde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası MühendislikMimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.

C43. Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A., Tekin M., Karadöl, İ., Sekkeli, M. “Elektronik Güç Transformatörlerinin Boyut, Ağırlık, Verim Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık VeTasarım Kongresi, 2017.

C.44. Acikgoz, H., Karadöl, İ.,Kececioglu O. F.,Gani A., Yıldırım, R., Sekkeli, M. “Investigation of Topologies Used in Electronic Power Transformers,” presented at the 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

C.45. İ. Karadöl, H. Açıkgöz, R. Yıldırım, Ö. F. Keçecioğlu, M.Tekin, and M. Şekkeli, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güneş Enerji Santralinde İş Sağlığı Ve Güvenliği,” Presented At The 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

C.46. R. Yıldırım, İ. Karadöl, And H. Açıkgöz, “Occupational Health And Safety İn Wastewater Treatment Plant,” Presented At The 2.Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

C1. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “PI ve Anti-windup PI denetleyici ile Vektör Denetim yöntemi Uygulanan Asenkron Motorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi”, 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, pp. 455-462, 7-9 June, Sakarya University, Sakarya, TURKEY, 2013.


C2. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Yıldız C., Şekkeli M.,” Speed Control of Induction Motor Based on Model Reference Adaptive Control Using Experimental Approach” The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, Yildiz Technical University, Istanbul, TURKEY, 2013.


C3. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Examine of Speed Control Performance of Permanent Magnet DC Motor with PI-Fuzzy Logic Controller by Using Different Membership Functions”, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), pp.667-671, Yildiz Technical University, İstanbul, 2013.


C4. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Design and Analysis of Power Electronic Transformers”, 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (ISITES 2014), Karabük University, 2014.


C5. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M. “ Bulanık Mantık denetleyici ve Anti-Windup PI denetleyici ile DTC Denetimi”, International Electronics, Computer and Automation Technology Symposium and Congress (EKOTEK 2014), Konya Selcuk University, 2014.


C6. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M., “Analysis and Comparison of Hybrid and Single Tuned Passive Power Filters”, 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2014), Karabük University, 2014.


C7. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Examine of PI – Fuzzy Logic Type Control Method Achievement in the Permanent Magnet DC Motor Speed Control”, 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (ISITES 2014), Karabük University, 2014.


C8. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Speed Control of DC Motor using LQR and Genetic Algorithm Based PID Controller”, International Electronics, Computer and Automation Technology Symposium and Congress (EKOTEK 2014), Konya Selcuk University, 2014.


C9. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Bulanık Mantık ve PI Denetleyici ile SıvıSıcaklık Denetimi ve Dinamik Performans Karşılaştırması”, International Electronics,Computer and Automation Technology Symposium and Congress (EKOTEK 2014),Konya Selcuk University, 2014.


C10. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Kapalı Bir Ortamdaki Sıvının Sıcaklık Denetiminde PID Denetleyicinin Performans Analizi”, 7th Engineering andTechnology Symposium, Çankaya University, 2014.


C11. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M., “Design and Performance Analysis of Double Tuned and Hybrid Passive Power Filters for Harmonic Distortion Compensation”, International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.


C12. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Fuzzy Logic Based Control of Inverted Pendulum”, International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.


C13. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., “Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller”, International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.


C14. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,Gani A., Şekkeli M., “Optimal Control and Analysis Of Three Phase Electronic Power Transformers”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul University, 2015. (Elsevier&ScienceDirect).


C15. Yıldız C., Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected to Distribution Grid”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul University, 2015. (Elsevier&Science Direct).


C16. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for the Inverted Pendulum System”, the 4thInternational Fuzzy Systems Symposium, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey on November5‐6, 2015.


C17. Açıkgöz H., Kale, G.,Keçecioğlu Ö.F.,Gani A., Şekkeli M., “Performance Analysis and Design of Robust Controller for PWM Rectifier”, 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.


C18. Açıkgöz H., Yıldız C., Kale, G., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., Şekkeli M., “Speed Control of Induction Motor Based on Model Reference Adaptive Control”, 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.


C19. Açıkgöz H., Akyavuz D.Ü., Yücel N., Özdemir R. “Kilis İlinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Potansiyeli Bakimindan Değerlendirilmesi”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi, Kocaeli, 2015.


C20. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “PID Ve Öz-Ayarlamalı Bulanık PID Denetleyici İle Sıvı Seviye Denetim Sisteminin Benzetim Çalışması”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi, Kocaeli, 2015.


C21. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Control of Dual Active Bridge Converter Based Solid-State Transformers Using Fuzzy Logic Controller”, International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016, pp.1255-1259.


C22. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Bir Kojenerasyon Tesisinin Verimlilik Yönünden İncelenmesi: Kahramanmaraş Örnek Çalışması”, International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016.


C23. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Design and Analysis of Electronic Power Transformer in Matlab/Simulink”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016, 3045-3052.


C24. Yücel N., Açıkgöz H., “The Importance of Occupational Health and Safety in Electrical Work”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016.


C25. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., Study On Power Factor Correctıon Usıng Fuzzy Logıc Excıtatıon Control Of Synchronous Motor” 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, 2016.


C26. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Modeling dynamic characteristics of synchronous motor with radial based artificial neural networks”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).


C27. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “A simple new method for wind farm power curve development: a case study”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).


C28. Uçar F., Açıkgöz H., Çöteli R., Dandıl B. “Sayısal Hava Durumu Verileri ile Uç Öğrenme Makinesi Tabanlı Rüzgâr Hızı Tahmini” 10th International Clean Energy Symposium (ICES), 2016.


C29. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., Kahramanmaraş’ın Geleneksel ve Yenilenebilir Kaynaklı Elektrik Üretiminde Türkiye’deki Rolü, 10th International Clean Energy Symposium (ICES), 2016.


C30. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Power Quality Analysis of A Campus Field: Case Study for Avşar Campus of Kahramanmaraş Sütçü İmam University”, 4th International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2016.


C31. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Price Forecasting Model for Turkish Day-Ahead Electricity Market Using Neural Network”, 4th International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2016.


C32. Açıkgöz H., Uçar F., Çöteli R., Dandıl B. “Power Factor Correction Control Of LED Lamp Driver Based On Robust Controller”, International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016).


C33. Maraslıoglu, B., Gani, A., Kececioglu, O.F., Acikgoz, H., Sekkeli H. “Investigation Of Energy Quality In Open-End Yarn Facilities”, 2nd International Energy and Engineering Conference, 2017.


C34. Tekin M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Karadol, I., Yildiz, C., Gani A., Şekkeli M., “Use Of Solar Panels For Different Purposes”, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017).


C35. Tekin M., Kececioglu O. F., Yildiz C., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Investigation of the Effects Of Renewable Energy Sources On Interconnection Networks”, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. (2017)


C36. Yildiz C., Tekin M., Kececioglu O. F., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Considering Air Density Effect On Modelling Wind Farm Power Curve Using Site Measurements”, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (2017).


C37. Gani, A., Kılıc, E., Kececioglu, O.F., Acikgoz, H., Sekkeli M. “A Simulation Study on Controlling Excitation Current of Synchronous Motor and Reactive Power Compensation via PSO Based PID and PID Controllers”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) (2017).


C38. Gani A., Tekin M., Kececioglu O. F., Acikgoz, H., Sekkeli M. “An Effective Modelling Method Based On MLP-Based Artifıcial Neural Networks For Obtaining V-Curve Characterıstıcs Of Synchronous Motor”, International Conference On Engıneering Technology And Innovation, 2017.


C39. Yıldırım, R., Karadöl, İ., Açıkgöz H., Yücel N. “Yüksek Ve Orta Gerilim Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.


C40. Karadöl, İ., Yildiz C., Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Tekin M., Gani A., Sekkeli M. “Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemi Örnek Uygulaması:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.


C41. Yücel N. Yıldırım, Rıfat, Karadöl, İ., Açıkgöz H., “Güneş Enerjisi Santrallerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.


C42. Karadöl, İ., Açıkgöz H., Yücel N. Yıldırım, R., “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde Kurulan Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi Hibrit Sisteminde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.


C43. Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A., Tekin M., Karadöl, İ., Sekkeli, M. “Elektronik Güç Transformatörlerinin Boyut, Ağırlık, Verim Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.


C44. Ö. Fatih Keçecioğlu, Açıkgöz, H., Resul Çöteli, Ahmet Gani, Beşir Dandil  “Fotovoltaik Sistemler için Bulanık – PI Denetleyici Tabanlı MPPT Denetimi” ,Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018.


C45. Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A., Karadöl, İ., Sekkeli, M., "Elektronik Güç Transformatörlerinde Kullanılan Topolojilerin İncelenmesi", 3. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 2018. 


C46. Karadöl, İ., Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A.,  Sekkeli, M., "Güneş Enerji Santrallerinde Maliyet-Fayda Analizi: Çalışma Örneği",  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Sempozyumu, 2018.


C47. Coteli R., Dandıl B., Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A.,  "DSTATKOM’un DA-Hat Geriliminin Model Referans Uyarlamalı Denetimi",  International Congress on Engineerıng and Architecture (Enar– 2018) Alanya/Turkey.


C48.  Gani A., Kececioglu O. F., Acikgoz, H., Sekkeli M.  "Dynamic Performance Comparison of LQR and LQI Controllers on Buck Converter",  International Congress on Engineerıng and Architecture (Enar– 2018) Alanya/Turkey. 


C49.  Gani A., Kececioglu O. F., Acikgoz, H., Sekkeli M. "Robust Control of Buck Converter Using PI-Fuzzy Controller", International Congress on Engineerıng and Architecture (Enar– 2018) Alanya/Turkey.


C50.   Gani A., Kececioglu O. F., Acikgoz, H., Sekkeli M. "PI ve LQR Denetleyiciler Kullanılarak Azaltıcı Tip DA-DA dönüştürücünün Denetimi",  I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.

C51.  Acikgoz, H., Gani A., Kececioglu O. F., "Control of Shunt Active Power Filter with Type-2 Neuro-Fuzzy Controller ", I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.


C52.  Acikgoz, H., Gani A., Kececioglu O. F., "Simulation Study of Single-Phase Rectifier using GA Based PI controller ", I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018. 


C53.  Gani A., Kececioglu O. F., Acikgoz, H.,  Sekkeli M. "DA-DA Azaltan Dönüştürücünün Optimal Denetimi için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Tabanlı LQR Denetleyici Tasarımı",  3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018).

1.       Yaman S, Karakaş V, Bilgen A, Erol H, (2006) . Use of Urea Molasses Feed Blocks as Supplementary Feed in Sheep Feeding”, 5th International Symposium of Animal Nutrition and Biology, Bucharest, Romania

2.       Yaman S, Yıldırım M, Aşkar Ş, Karakaş V, Bilgen A, Avcı M, Ayaşan T, (2010). Effect of Storage Method and Forage Dry Matter on Fermentation Characteristics, Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales, 9th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 23th-24th, 2010, Bucharest, Romania

3.       Yaman, S., Ünay, E., Özkul, H., Kılıç, A., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Yavrutürk, Y., Boran, O., Uygur, M., 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Chemical Properties, Fermentation Characteristics, Aerobic Stability, Metabolisable Energy and Organic Matter Digestibility of Vetch-Barley Ensiled in Round Bales. 11th International Symposium of Animal Biology and Nutrition. November 15, 2012 - Bucharest, Romania

4.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Avcı, M, Ayaşan, T. 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales. XV. International Feed Technology Symposium Feed to Food. 3-5 October 2012, 21000 Novi Sad, SERBIA. ISBN 978-86-7994-032-2

5.       Yaman S., Doganay S., Ankaralı B., Bilgen A., Keçeci M., Karakaş V., Erol H., Demirhan İ.,2014. Copper and zinc status of blood serum and wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture mineral content in Ankara province. 12th International Symposium of Animal Biology and Nutrition,Baloteşti, Romania, November 14, 2014

6.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş,V.,2015. Selenium status of wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture selenium content in some districts of Ankara Province. 7th Balkan Conference on Animal Science. Balnimalcon 2015. Sarajevo, June 3–6, 2015.

7.       Öner Y., Üstüner H., Soysal D., Karakaş V., Keskin A. 2016. Investigation on Heatshock Protein 70.1 Gene 3’ UTR of Turkish Native Cattle Breeds and Comparison with Holstein-Frisian Cattle. International Conference on Sustainable Development. Skopje, Macedonia, 19-23 October, 2016.

8.       Semen Z., Karakaş V., 2018. A Novel Metod for detection of Complex Vertebral Malformation (CVM), Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD), Brachyspina Syndrome (BY), Bovine Citrullinemia (BC), Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) and Factor XI deficiency in cattle. 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB). Podgorica, Montenegro, June 26-30, 2018.

  •  KuzgunM., " Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Ocağı'nın Türk Kadınına Yönelik Görüş Ve Faaliyetleri", 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimleri Kongresi ( UMTEB), 21-22 Haziran 2018 , Gaziantep.

  • Kuzgun, M., " Ortadoğu'daki Global Kriz: Süveyş 1956" 3. Binyılda Medeniyetler Merkezi Ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu ( IX. Uluslararası Canik Sempozyumu), 6-8 Nisan 2018, Samsun. ( Tam Metin Makale Basımda)

  • Kuzgun, M., " Amerikan Misyonerlerin Okul Faaliyetlerindeki Etik Anlayış ( Tarsus Amerikan Koleji Örneği) ", Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, 9-10-11 Mayıs 2018, Gaziantep.
 
        -  Kuzgun, M., “Arap Birliğini Sağlama Sürecinde Bir Dönüm Noktası: Albay Cemal Abdülnasır Dönemi” Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu   Sempozyumu, (Meseleler-Öngörüler-Teklifler-Tedbirler ), 28-30 Mayıs 2015, Elazığ, Bildiriler, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları no: 27, ss, 281-320. ( Tam Metin Makale Basıldı)

Kuzgun, M., “ Tarihsel Boyutu İle Göç Olgusu, Göçün Etki ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan 2016, Kilis.

        -Kuzgun, M., " Türk-Amerikan İlişkilerinde Ermeni Meselesi : Amiral Bristol örneği", Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, Kars.

        -Kuzgun Halifeoğlu, M., Tangülü, Z., " 19. Yüzyıl Sonları 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı", 2nd Internatıonal Symposıum on Hıstory Educatıon, 14- 16 june 2012, Trabzon.

       - Sarıbaş Akyıldız, İ., Kuzgun, M., " Tarih Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Arayışında Dijital Hikaye Anlatımı", 3.Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya.
  • Kuzgun, M., İncili, Ö., " Suriye İç Savaşı Sonrası Kilis'teki Sığınmacı Çocuklar" , IV. Uluslararası Canik Sempozyumu -Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir , 15-17 Mayıs 2015, Samsun
  • Akyıldız Sarıbaş, İ., Marangoz, M., Kuzgun, M., " Eğitimde Dijital Dönüşüm",  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, , 21-22 Haziran  2018,Gaziantep
  • Akyıldız Sarıbaş, İ., Kuzgun, M., Subaş, R., Marangoz, M., " Tarih Eğitiminde Görsel Mesaj Düzenlemeye Yönelik Teknoloji Kullanımı", 4. Uluslararası  Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya
  • Halifeoğlu, M., " 1945-1950 Yılları Arasında Çok Partili Hayata Geçişte Türk-Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Adnan Menderes Figürü", Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, 12-14 Mayıs Aydın, 2011.
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Antere b. Şeddâd’ın Hayatı ve Şiirlerinde Hamâset Teması” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2015 İlahiyat Özel Sayısı

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

HAKEMLİKLER 

Biologica Section C (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED) 

Brazilian Archives of Biology and Technology (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED) 

Food Chemistry (SCIENCE CITATION INDEX) 

Journal of Hazardous Materials (SCIENCE CITATION INDEX) 

Journal of Agricultural and Crop Research (INTERNATIONAL REFEREED) 

International Refereed Journal of Engineering And Sciences (INTERNATIONAL REFEREED) 

Turkish Journal of Biology (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED) (YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ)

Journal of Advances in Microbiology (INTERNATIONAL REFEREED)

International Journal of Microbiology and Biotechnology(IJMB) (EDITORIAL MEMBER)

Journal of Basic Microbiology (SCIENCE CITATION INDEX)

Journal of Surfactants and Detergents (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED)

Food Technology and Biotechnology  (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED)

Bioprocess and Biosystems Engineering (SCIENCE CITATION INDEX)

Periodica Polytechnica-Chemical Engineering (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED)PANEL: “Verimliliğin Önemi”, Verimlilik Paneli, Verimlilik Haftası Etkinlikleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF,  30 Nisan 2015.

ERASMUS PERSONEL DERS/EĞİTİM VERME HAREKETLİLİĞİ: “Introduction to Management and Organization”, Foggia Universitesi, İtalya, 02-04 Ekim 2018.

EDİTÖRLÜK: “International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAStudies) Dergisi”, Çorum, Ağustos 2017-Kasım 2018.

HAKEMLİK: “Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi”, AKAD, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis, Şubat 2016-……….

HAKEMLİK: “International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS)”, OCERINT- International Organization Center of Academic Research, (INT) e-ISSN: 2411-183X, Haziran 2016.

HAKEMLİK: “ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi”, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği,  Haziran 2016-……….

HAKEMLİK: “İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi”, Uluslararası Hakemli Dergi, Şubat 2017-……….

HAKEMLİK: “Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD)”, Uluslararası Hakemli Dergi, Mayıs 2017-……….

HAKEMLİK: “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Temmuz 2017-…..

HAKEMLİK: “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kasım 2017-…..

HAKEMLİK: “OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi”, ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, Kasım 2017-…..

HAKEMLİK: “Research Studies Anatolia Journal (R&S)”, Ulusal Hakemli E-Dergi, Nisan 2018-…..

HAKEMLİK: “Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”, Muş Alparslan Üniversitesi, Uluslararası Hakemli Dergi, Mayıs 2018-…..

HAKEMLİK: “Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”, Trakya Üniversitesi, Uluslararası Hakemli Akademik Dergi, Mayıs 2019-…..

BİLİM KURULU ÜYESİ: “III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”, (26-28 Ekim 2017), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş/Türkiye, 2017.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYESİ: “2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi”, (9-11 Şubat 2018), Şanlıurfa/Türkiye, 2018.

BİLİM KURULU ÜYESİ: “Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi”, 27-29 Nisan 2018), Lefkoşa, 2018.

BİLİM KURULU ÜYESİ: “IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler”, (03-05 Mayıs 2018), Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Türkiye, 2018.

BİLİM KURULU ÜYESİ: “V. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler”, (25-27 Ekim 2018), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, 2018.

BİLİM KURULU ÜYESİ: “İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi”, (22-24 Şubat 2019), Nippon Hotel, İstanbul/Türkiye, 2019.

YÜKSEK LİSANS TEZİ YEDEK JÜRİ ÜYELİĞİ, Sağlık Çalışanlarının İş Yaşam Kalitesinin Motivasyona Etkisi, “(Khalil Mhımd İBRAHİM, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 22.06.2017, Kilis.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ , Örgütsel İklimin İş Doyumuna Etkisine Yönelik Zihinsel Engelliler Öğretmenleri Üzerine Alan Çalışması, “(Dilara YASAN, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 08.09.2017, Kahramanmaraş.

YÜKSEK LİSANS TEZİ YEDEK JÜRİ ÜYELİĞİ, Anonim Şirket Yönetiminde Teknoloji (Google) Kullanımı: Gaziantep İli Örneği, “(Abdulaziz ALNAJJAR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 01.12.2017, Kilis.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Psikolojik Sözleşme İhlalinin Cam Tavan Sendromuna Etkisi, “(Esra AYAZ, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 15.12.2017, Kahramanmaraş.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Örgütsel Sosyalleşme ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Çalışması, “(Merve DEMİRBANKA, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 22.12.2017, Kahramanmaraş.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Rekabet Stratejilerinin İmalat Lojistiğine Etkileri: Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma, “(Ömer ŞEKER, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 03.01.2018, Kahramanmaraş.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Duygusal Zekâ ve Örgütsel Stres: Osmaniye’de Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, “(Tuğba DEMİR, OKÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 02.11.2018, Osmaniye.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Çalışanlarda Güç Mesafesine Bağlı Olarak Prosedür Adaleti Algısı ve Yönetici Tatmini, İş Arkadaşlarından Tatmin, İş Tatminine İlişkin İskenderun’da Öğretmenler Üzerine Yapılan Bir Araştırma, “(Kazım DEMİRER, OKÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 02.11.2018, Osmaniye.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri İle İlgili Bir Çalışma: Kars İli Örneği, “(Sedat YAKUPOĞLU, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 06.12.2018, Gaziantep.  

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Algılanan Liderlik Davranışının Örgütsel Çatışma ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi, “(Gülşen BOLAT, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 06.12.2018, Gaziantep.  

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, KOSGEB’in Yeni Girişimcilere Yönelik Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Kurulan İşletmelerin Karşılaştıkları Finansman Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye İli Örneği, “(Meryem ORAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 12.06.2019, Kilis.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Sosyal Medyaya ve Sosyal Medyadaki Reklamlara Verilen Değerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, “(Ahmet GÜRBÜZ)”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 13.06.2019, Kilis.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Market Alışverişini Geleneksel Mağazalardan ve İnternet Üzerinden Yapan Tüketicilerin Karşılaştırılması, “(Ahmet Ziya YAPICIOĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 13.06.2019, Kilis.

YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ,  Yönetici Çalışan İletişim ile Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerlerin Örgütsel İklim ile İlişkisi: Tekstil Sektöründe Bir Alan Çalışması , “(Burcu KILIÇ, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 03.07.2019, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Şehir Markalaşması Sürecinde Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçülmesi: Adıyaman İli Üzerine Bir Uygulama, “(Arif YILDIZ, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 27.07.2017, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Sosyal Medya Pazarlamasında Ünlü Onaylayanların Tüketici Algısı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama, “(Bihter KÜÇÜK ÇİNKAY, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 27.07.2017, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Kurumsal İmaj ve Markalaşma Yolunda Yetenek Yönetiminin Rolü: Kahramanmaraş İli Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, “(Sevda DEMİR, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 08.09.2017, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Sosyal Sermaye ve Öz-Yeterliliğin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma“(Nazmiye Ülkü PEKKAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı), 02.11.2017, Osmaniye.

DOKTORA TEZİ YEDEK JÜRİ ÜYELİĞİ, Bankaların Sosyal Sermayesi Güçlü İşgören Kayıplarına Karşı Tutumu: GAP Bölgesi Örneği, “(Emel ABA ŞENBAYRAM, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 23.02.2018, Kilis.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Bağlamında Panoptikon, Psikolojik Güçlendirme ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, “(Tuba BIYIKBEYİ, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 24.01.2019, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ, Presenteeism (İşte Var Olamama), Duygusal Emek ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Performans Üzerine Etkileri: Eğitim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, “(Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 16.05.2019, Kahramanmaraş.

DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ,  Psikolojik İklimin Çalışan Performansına Etkisinde Öğrenilmiş Güçlülük ve İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü Üzerine Bir Alan Araştırması, “(Bilge GÜLER, KSÜ, Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı)”, 03.07.2019, Kahramanmaraş.