Ünvanı

Doç. Dr.

Sumru BAKAN

Adı-Soyadı

Sumru BAKAN

Doğum Yılı ve Yeri

19.07.1967

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat

Yabancı Dil

E-posta/Web

sumrubakan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0(348) 8133394/1503-1514

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Harran Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

1999-2003

Dr. Öğr. Üyesi

Harran Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

2003-2009

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

2009-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

2017-Halen Deva

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tacir Bankacılık ve Türkiye Uygulaması

Doktora Tezi

Gümrük Birliği ve Türk Bankacılık Sektörü

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Akyıldırım, Vural "Irak Savaşı'nın (2003) Diyarbakır İline Sosyo-Ekonomik Etkisi", Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2005

Sevinç, Gönül, "Türkiye'de Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma", Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2008

Şit, Mustafa, "Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Bölgeler Arası Kıyaslama (1987-2007 Dönemi)", Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2008

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Bankacılık

Dış Ticaret

Küreselleşme


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (KÜSEM) 2018-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 2017-2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) Müdür Yardımcısı 2012-2013

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologno Eşgüdüm Komisyonu İstihdam Edilebilirlik Çalışma Grubu Başkanı 2012-2013
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologno Eşgüdüm Komisyonu İstihdam Edilebilirlik Çalışma Grubu Üyesi 2013-2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi 2009-2012

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Paksoy, S. ve Bakan, S. (2010),Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: (1980 Sonrası)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, C.9 S.32 (150-170), Türkiye

Bakan, S. ve Karapınar,Kocağ, E.  (2012), “Küreselleşmenin Azgelişmiş Ülkelere Etkileri”, Hukuk Ve  İktisat Araştırmaları Dergisi, 2012  Cilt 4, No 1, (283-292), Türkiye

Soysal,  A, Bakan, S, Özçalıcı, M, Kaymaz, Y ve Söylemez, C. (2012), “Kilis 7Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12 Sayı: 24, (261- 276), Türkiye

Kocağ, Karapınar, E. ve Bakan, S. (2013), “Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi”, JASSS, The Journal of Academic Social Science, 2013,Volume: 6, Issue: 1, January, Türkiye

Bakan, S. ve Gökmen, S. (2014), “Serbest Bölgeler ve Dış Ticaret İlişkisi: Gaziantep Serbest Bölgesi Örneği”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, Yıl:13, Sayı:51, (34-51), Bakan, S. ve Gökmen, S. “Serbest Bölgeler ve Dış Ticaret İlişkisi: Gaziantep Serbest Bölgesi Örneği”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  Yıl:13, Sayı:51, (34-51), TürkiyeBakan, S. ve Akçacı, T. (2015),   “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye Ekonomisi İçin Beklenti Kanalının Geçerliliği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 44, (68- 78)

Bakan, S. ve Akçacı, T. (2015),   “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye Ekonomisi İçin Beklenti Kanalının Geçerliliği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 44, (68- 78)

Bakan, S. ve Yıldırımcı, E. (2015), “A Growth Story: Globalisation, Multinational Companies and India” Journal of Economics and Development Studies, September, Vol. 3, No. 3, (143-153), Türkiye

Dücan, E. ve Bakan, S. (2015), “Özel Sektör Kısa Vadeli Borçlanmasının Reel Sektöre Etkisi: Hollanda Hastalığı Örneği”, Akademik Bakış Dergisi, Kasım – Aralık, Sayı: 52, (164-185), Türkiye

Bakan, S. ve Gökmen, S. (2016), “A Driving Force of Economic Growth: Human Capital”, Athens Journal of Mediterranean Studies,  January,  Vol. 2, No. 1 (7-19), Türkiye

Bakan, S. ve Akkaya, O. (2018), “Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ANEMON), Cilt: 6, Sayı:18, (325-331), Türkiye

Bakan, S. ve Selci, (2019) “Türkiye’nin Seçilmiş Beş Avrupa Birliği Ülkesiyle Otomativ Sektöründe Endüstri İçi Ticaretinin İncelenmesi (2008-2017)”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD), Cilt: 6, Sayı: 13, (30-53), Türkiye
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Bakan, S. ve Aztimur, H. ,(2006), “Unemployment And Employment Politics In EU And In Turkey At Membership Process”, The Changes And Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations 16-18 Mart 2006, (462-467), Kütahya, Türkiye

Bakan, S. ve Yıldırım, Z. , (2008), ”Dünü ve Bugünü İle Türkiye’nin Küreselleşme Süreci” Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 2008, (145-155), Isparta, Türkiye

Ekşi, İ. H. ve Bakan, S. (2010),  “Bankacılık Sektörünün Gelişmişliği İle Türkiye Ve Sınır Bölgeler Arasında Yapılan Ticaret İlişkisi: Suriye Örneği”, 1. Uluslar arası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 Kasım, 2010,(462-474), Kilis,Türkiye 

Bakan, S. (2013), “Gümrük Kapılarından Yapılan Ticaretin Türkiye’nin Dış Ticaretine Katkısı: Öncüpınar Gümrük Kapısı Örneği”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı16-18 Mayıs 2013, Kilis, (393-414), Kilis, Türkiye 

Bakan, S. ve Gökmen, S. (2015), “A Driving Force of Economic Growth: Human Capital”, History & Archaeology Abstracts Thirteenth Annual International Conference on History & Archaeology, Colloquium on Ancient History & Archaeology Teaching and Researching in Austria & Germany, International Forum on Asian History and Asian Studies, Second International Conference on Turkey and Turkish Studies,   29-30 June & 1-2 July 2015, (41), Athens, Greece

Bakan, S. ve Özcan, Ö. (2018), “Şanghay Beşlisinin Potansiyel Etkisi: Türkiye İçin Fayda-Zarar Analizi”, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM) Özet Bildiri Kitabı, (43), 12-14 Nisan 2018, Nevşehir, Türkiye

Bakan, S. ve Akçacı T. (2018), “Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Ölçümünde Yüzde Paylar/ Pareto (P80/20) Analizi” 1st International Economics And Business Symposium Sustaniable And All Dimensions (ECONBUSS), Book, 25-27 Ekim 2018, (672-688)

Bakan, S. ve Akkaya, O. (2018), “Küresel Krizlerin Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluğa Etkisi”, International Conference On Applied Economics And Finance Extended Witg Social Science (ICOAEFF’18) Full Paper Proceeding ISBN Nu. 978-605-68187-8-3, (14-26), 28-29-30 November, 2018, Kuşadası, Türkiye

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakan, S. , (2002), “Osmanlı’dan Günümüze Türk Bankacılık Kesimi”, İktisat Dergisi, 417, (31-39), Türkiye

Bakan, S. ve Paksoy, S. , (2005), “IMF ve IMF Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış” EKEV Akademi Dergisi, 9,  (267-280), Türkiye

 Bakan, S. , (2009) “1980’den Günümüze Türkiye’de Uygulanan Neo-Liberal İktisat Politikaları”, T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Düsbed), Kasım,  Cilt :1, Sayı:2, (116-125), Türkiye 

Bakan S. ve Paksoy S. (2011), “Ekonomik Göstergelerle Türkiye'de Bilgi Ekonomisi (1998-2008 Dönemi)” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, (62-79), Türkiye

Soysal,  A, Bakan, S, Özçalıcı, M, Kaymaz, Y ve Söylemez, C (2012),Kilis 7Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,  Yıl: 12 Sayı: 24, (261- 276), Türkiye


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bakan,S. ,(2003), “Türk Bankacılık Kesiminin Yapısı,Sorunları ve Çözüm Önerileri”,7.Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler, Cilt VII, 22-25 Ekim 2003, (507-522) İstanbul, Türkiye

Bakan,S. ,(2004), “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Yeri ve Önemi”, 2.Ulusal İktisat Sempozyumu, , (57-61), Şanlıurfa, Türkiye

Bakan, S. ve Paksoy, S. ,(2005) ”Tarım Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı”GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Cilt II, , (1422-1429), Şanlıurfa, Türkiye 


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Bakan, S. ve Paksoy, S. , (2000), “Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikasının Etkinliği”,Şanlı Urfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, 1, (8-12), Türkiye

Bakan, S. , (2003), “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Bir Bakış”, Şanlı Urfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, 11, (23-28), Türkiye

Bakan, S. ; (2002), “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Siyasal Alanda Kadının Yeri” , Şanlı Urfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, 7, (13-14), Türkiye

PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER