Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Osman Taşkın

Adı-Soyadı

Osman Taşkın

Doğum Yılı ve Yeri

Darende

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce (YDS 73.75), Farsça (YDS 63.75)

E-posta/Web

osman.taskin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1448-1405

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

1993-1998

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

1998-2002

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölümü

2020-....

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1998-2020

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

XIX. Yüzyılda Darende Kazası'nın Fiziki İdari ve Sosyoekonomik Yapısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Sivas-2002

Doktora Tezi

Nuruosmaniye Külliyesi’nin Fiziki, İdari, Mali ve Sosyoekonomik Yapısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü,    İstanbul - 2017

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Osmanlı tarihi, vakıf müessesesi ve muhasebesi. mimarlık tarihi, Osmanlı merkez teşkilatı.

İlgilendiği alanlar, Safeviler tarihi ve vakıf müessesesi, Tarihi yazımı ve Avrupamerkezci tarih anlayışı, Ortadoğu tarihi ve seyahatnameler.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Müdür 2010-2019
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2021-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Üyeliği 2021-
Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği 2021-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osman Taşkın, “III. Selim’in Selimiye Vakfı ve Külliyesi / The Selimiye Foundation And Complex Of Selim III., Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi/ Journal Of Turkic World Researches, Yıl/ Year:40, Cilt/ Volume: 120, Sayı/Number: 236, Eylül-Ekim 2018/ September-October 2018, ISSN:0255-0644, sayfa: 163-198.

Osman Taşkın, “Bir Uzun Hikâye: Cihangir Camii İnşaatı” Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, e-ISSN 2458-9519, Cilt: 5 Sayı: 8 (Nisan 2019): sayfa: 93-114. DOI:https://doi.org/10.21021/osmed.551075

Osman Taşkın, “Sultan I. Abdülhamid’in Adamı Karavezir Seyyid Mehmed Paşa’nın Hayatı ve Muhallefâtı”, Tarih ve Gelecek Dergisi, Aralık 2019, Cilt 5, Sayı 3/ Journal of History and Future, e-ISSN 2458-7672 , December 2019, Volume 5, Issue 3: sayfa: 546-571. DOI: http://dx.doi.org/10.21551/jhf.644724

Osman Taşkın, II. Abdülhamid Zamanında Bir Osmanlı Binbaşısının Gözünden Libya, Binbaşı Abdülvahid, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, e-ISSN 2458-9519, 6 (2020): 244-247. (Kitap tanıtımı)

Osman Taşkın, XIX. Yüzyıl Başında Haremeyn Vakıfları ve Bir Yıllık Gelir GideriAsia Minor Studies, Cilt 9 Sayı 1, 2021,  713-734. DOI:https://doi.org/10.17067/asm.837291

Osman Taşkın – Ersin Kırca, “Pargalı İbrahim Paşa’nın Müsadere Olunan Muhallefatı ve Mal Varlığına Ait Kayıtlar”, History Studies, 13/3, June 2021, s. 1009– 1036. DOI Number:10.9737/hist.2021.1023

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Osman Taşkın, “Gebze Gazi Çoban Mustafa Paşa Vakfı’na ait Bir Muhasebe Bilançosu (1669-1671) ve 1662-1682 Yılları Arası Vakıf Muhasebesi” Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri Cilt III. Kocaeli 2018, s. 1605-1645. 

Osman Taşkın, “Ebu Eyyüb el-Ensari Vakfı’nın 1705-1825 Yılları Arası Vakıf Muhasebesi” XVIII. Türk Tarih Kongresi 1-5 Ekim Bildiri Özetleri, Ankara, 2018, s. 553. Uluslararası Tarih Kongresi Bildirisi: (Özet metni yayınlanmış makale)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Osman Taşkın, XIX. YÜZYILDA DARENDE KAZASI VE KÖYLERİ (Fizki, İdari ve Sosyoekonomik Bir İnceleme), Akademisyen Kitabevi, ISBN 978-605-258-528-3, Ankara, 2019.

Osman Taşkın,  "Safevilerde Vakıf Müessesesi",  Safeviler Kültür-Diplomasi-Toplum, Editör Mehmed Dağlar, Kitabevi, ISBN 978-605-7819-76-5, İstanbul Ocak 2021, s. 125-155.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osman Taşkın, “Nuruosmaniye Külliyesi’nin Mali ve Sosyal YönüVakıf Restorasyon Yıllığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ISSN: 2146-3166, Aralık 2018, Sayı 17, Sayfa: 90-107.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Osman Taşkın, “Dünyaların Buluşma Noktası Mısır Çarşısı" Bir Valide Sultan Yapısı Mısır Çarşısı Restorasyonu 2013-2018, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yayın No: 139, ISBN: 978-975-17-4558-3, İstanbul 2020, s. 103-131.

Osman Taşkın, “Beş Asrı Aşkın Tarihiyle Koca Mustafa Paşa (Sümbül Efendi) Külliyesi” Koca Mustafa Paşa Külliyesi Restorasyon Çalışmaları (2015-2019), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:143, ISBN:978-975-17-4758-7, İstanbul, 2021, s. 51-93.

Osman Taşkın, “Tarihte Cihangir Camii ve Ona Dair Bazı Yeni Bilgiler" Cihangir Camii ve Restorasyon Sürecine Dair (2015-2018), Ed: Mehmet Kurtoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yayın no: 142, ISBN:978-975-17-47440, İstanbul-2021, s.39-81.


Diğer Yayınlar

Osman Taşkın, "İzzet Mehmed Paşa, Darendeli", Osmanlı Sadrazamı, İran İslam Dünyası Ansiklopedisi Maddesi, (32,35 cilt). 

Osman Taşkın, "Galib Paşa, Mehmed Said", Osmanlı Sadrazamı, İran İslam Dünyası Ansiklopedisi Maddesi, (32,35 cilt). 

Osman Taşkın, "İzzet Mehmed Paşa, Bolulu", Osmanlı Sadrazamı, İran İslam Dünyası Ansiklopedisi Maddesi, (32,35 cilt).
PROJELER

AB Comenius proje yürütücüsü (2011-2012)

ÖDÜLLER

Aylıkla ödül -2005

Takdir -2008

Başarı Belgesi- 2018

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Osman Taşkın, “Türk Vakıf Medeniyetinde Ramazan” 11 Mayıs 2019, İstanbul Fatih Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları).https://turan.org/turk-vakif-medeniyetinde-ramazan-2/

Osman Taşkın, "I. Abdülmecid Belgeseli" Röportaj, ATV Kanalı A Haber, 2020

Osman TAŞKIN, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hakemlik-2021) https://dergipark.org.tr/tr/pub/sutad/issue/64614

Osman TAŞKIN, Asia Minor Studies, (Hakemlik-2020). https://dergipark.org.tr/tr/pub/asm/issue/56156

Osmanlı TAŞKIN,  Osmanlı Devleti'nde Padişah kızı olmak: Fatma Sultan örneği (1704-1733) / Being a Sultan's daughter in the Ottoman Empire: The example of Fatma Sultan (1704-1733) (Haz. Ayşegül AK) Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü, YL, Tez izleme jüri üyeliği, 21.05.2021. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Osman TAŞKIN, İstişare Heyeti Üyeliği, II. Uluslararası Tarih Araştırmaları Kongresi, İstanbul, 07, 08,09 Eylül 2021. https://www.rimaracademy.com/files/www.rimaracademy.com/en/news/2020/booklet.pdf

Osman TAŞKIN, Ekonomik ve Tipolojik Bir Tahlil: Kİlis'te Gayrimüslimler, II. Uluslararası Tarih Araştırmaları Kongresi (sözlü bildiri), İstanbul, 08 Eylül 2021. https://www.rimaracademy.com/files/www.rimaracademy.com/en/news/2020/%C4%B1%C4%B1.%20hestory%20progr...

Osman TAŞKIN, Bilim Kurulu Üyeliği, IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi,  16-18 Kasım 2021; Member of IV. International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences held by Harran university / Turkey in corporation with Rimar Academy / Turkey from 16 to 18 November 2021 in Istanbul / Turkey. https://www.rimaracademy.com/files/www.rimaracademy.com/en/rimar%20committees.pdf

Osman TAŞKIN, Osmanlı Vakıf Müessesesinde İmaret (e-konferans), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 28.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=jWZiWWYTUrg