Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Melda AKBABA (HARBALIOĞLU)

Adı-Soyadı

Melda AKBABA (HARBALIOĞLU)

Doğum Yılı ve Yeri

1982/HATAY

Fakülte/Yüksekokul

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce YDS: 70

E-posta/Web

mharbalioglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66-1292

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis MYO

2012-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO Müdürü 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı 2012-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı 2017-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO, Müdür Yardımcısı 2017-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Başkanı 2020-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TOMYO, Risk Eylem Planı Çalışma Grubu Üyesi 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık Erişim Danışma Kurulu 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Üyesi 2017-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi 2018-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kalite Komisyonu Üyesi 2018-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Duyarlılık Dersi Projesi Birim Koordinatörü 2017-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Erasmus Sorumlusu 2013-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, MYO, Staj Komisyonu Üyesi 2013-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, MYO, Burs Komisyonu Üyesi 2013-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Tesisler Komisyonu Program Koordinatörü 2012-2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2018

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Akbaba, M. (2020). COVID-19 Salgını Kapsamında Turist Yorgunluğunun Turistlerin Satın Alma, Tavsiye Etme ve Daha Fazla Ödeme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2) , 225-240.  
 2. Akbaba, M. ve Özel, G. (2020). Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1971-1985.
 3. Akbaba, M. ve Özel, G. (2020). Kilis İli Yöresel Yemeklerinde Suriye Göçünün Gölgesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 971-982. 
 4. Akbaba, M. (2020). İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ile iş yaşamında yalnızlık arasındaki ilişki: Otel işletmeleri üzerine bir araştırma. Turkish Studies - Social, 15(4), 1701-1716. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43159
 5. Akbaba, M . (2019). Örgütsel Adalet İşgörenlerin Yeşil Örgütsel Davranışını Etkiler mi?. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 641-660 . DOI: 10.26468/trakyasobed.531110.
 6. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Researcher: Social Science Studies, 6(2), 113-122. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18301/rss.609.
 7. Akbaba, M., (2018). “Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşmenin İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi”, Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches (IKSAD Journal), 4(9), 320-330.
 8. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F. (2018). “Gastronomi Turizmi Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları, Social Sciences Studies Journal (SSSjournal), 4(19), 2072-2079. Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.595.
 9. Türk, M. ve Akbaba, M., (2018). “Etik Liderlik Algısının Psikolojik Kontrat İhlali ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Antalya İlindeki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD) , 5(16), 382-407.http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1468 
 10. Türk, M. ve Akbaba, M., (2017). “Stratejik Liderlik Algılamalarının Çalışan Performansına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER) , 4(16), 182-196. Doi : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3634.
 11. Türk, M. ve Akbaba, M., (2017). “Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Algılamalarının Örgütsel Uyum ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi”, JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 62, 465-479. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7201.
 12. Özel, G., Yıldız, F. ve Akbaba, M., (2017). “Yöresel Yemeklerin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyinin Belirlenmesi: Kilis Mutfağı Örneği”, Kesit Akademi Dergisi, 11, 351-364. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1291
 13. Türk, M. ve Harbalıoğlu, M. (2016). “ A Research Aimed at Determining Employees' Ethical Climate Perceptions in Accommodation Establishments” , International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X 5(11) 95-103.
 14. Taşlıyan, M., Hırlak, B. ve Harbalıoğlu, M., (2016). “The Effect Of Servant Leadership On Organizational Citizenship Behaviour and Performance of Employee: A Research on Hotel Managements in Gaziantep”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1232-1240.
 15. Çavuş, M. F. ve Harbalıoğlu, M., (2016). “Yöneticinin Güç Kaynakları Algısı Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma” ,Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Ocak 2016 Cilt-Sayı:9(1), 117-130.
 16. Türk, M. ve Harbalıoğlu, M., (2015). “Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlılık”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, 419-428.
 17. Taşlıyan, M., Hırlak, B. ve Harbalıoğlu, M., (2015). “Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(3), 45-58.
 18. Yakut, E., Harbalıoğlu, M. ve Pekkan, N. Ü., (2015). “Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı ĠĢletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 7(2): 235-257.
 19. Taşlıyan, M., Harbalıoğlu, M. ve Hırlak, B., (2015). “Personel Güçlendirmenin, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma,  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1): 313-334.
 20. Paslı, M. M., Harbalıoğlu, M., (2014). “Factors Hindering University Students from the Participation in Recreational Activities and Trends” International Journal of Research in Social Science (IJRSS),  4(3): 37-44
 21. Harbalıoğlu, M., Gültekin İnce, B. (2014). “The Relationship Between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study at Kilis 7 Aralik University” International Journal of Advances in Management and Economics (IJAME), 3(2): 153-164..
 22. Cihangir, M., Erkan, B., Harbalıoğlu, M., (2014). “The Effect on Current Account of Net Tourism Revenues in Turkey” European Science Journal (ESJ),  10(13): 47-65.
 23. Harbalıoğlu, M., ve Ünal İ., (2014). “Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi: Ön Lisans Düzeyinde Bir Uygulama” Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 57-67.
 24. Kılıçlar, A., Harbalıoğlu, M., (2014). “Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 6(1): 328-346.
 25. Erkan, B., Kara, O., Harbalıoğlu, M., (2013). “Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Belirleyicileri” Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım-Aralık, 39: 1-20.
 26. Harbalıoğlu, M., Özel G. ve Erkan, B., (2013). “Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi IJSES (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(2): 55-61.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Akbaba, M. (2020). Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu, 17 - 19 Eylül, Özet Metin Bildiri, Konya.
 2. Paslı, M. M., Akbaba, M. ve Karakurt, S. (2020).  Antalya İlinin Ekoturizm Potansiyelinin İncelenmesi, MTCON'20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, 02-04 Eylül, Tam Metin Bildiri, Tam Metin Bildiriler Kitabı,1321-1334.
 3. Akbaba, M., Aydın M., Yıldız, F. ve Özel, G. (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları: Kilis Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri, Bodrum/Muğla. 
 4. Aydın M., Özel, G. Akbaba, M. ve Yıldız, F., (2018). Kırsal Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Ürünler ve Mutfak Araç Gereçlerinin Rolü: Kilis Mutfağı Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri,  Bodrum/Muğla.
 5. Özel, G., Yıldız, F.,  Aydın M. ve Akbaba, M., (2018). Local Foods In Breakfast Culture: Example Of Civilization City, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/ Czechia.
 6. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F. (2018). İletişim Becerileri İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri, Gaziantep, 3168-3176.
 7. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F. (2018). Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumu İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,  III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri, Gaziantep, 3158-3167.
 8. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Gastronomi Zirvesi, (22-25 Mart), Özet Metin Bildiri, Ankara. 
 9. Yıldız, F., Harbalıoğlu, M., ve Özel, G. (2017), “Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Serhat Şehir Örneği” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Tam Metin Bildiri, Kahramanmaraş.
 10. Özel, G., Yıldız, F. ve Harbalıoğlu, M., (2017), “Geleneksel Kilis Mutfağı Yemeklerinin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyi” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Kahramanmaraş.
 11. Türk, M.. ve Harbalıoğlu, M. (2017), “Osmaniye İli Turistik Çekicilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi” International West Asia Congress of Tourism Research, (28 Eylül -1 Ekim), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Van.
 12. Harbalıoğlu, M., Yıldız, F. ve Özel, G. (2017), “Kilis İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları” International West Asia Congress of Tourism Research, (28 Eylül -1 Ekim), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Van.
 13. Harbalıoğlu, M., ve Ünal İ., (2013),  “Yalvaç’ ta İnanç Turizmi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri” Internatıonal Conference on Religious Tourism and Tolerance (09-12 Mayıs), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 1191-1198.
 14. Harbalıoğlu, M., ve Özel G., (2013),  “Kültür ve İnanç Turizmi Kapsamında Hoşgörü Kenti Hatay Değerlendirilmesi” Internatıonal Conference on Religious Tourism and Tolerance (09-12 Mayıs), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 1063-1070.
 15. Erkan B. ve Harbalıoğlu, M. (2013), “Sürükleyici Birim Olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin İlin Sosyo-Ekonomik Gelişimine Etkisi” EconAnadolu 2013, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, (19-21 Haziran), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Akbaba,M., (2020). Determination of Local Tourists’ Travel Motivations, Chapter: 24, 343-353. (Editör: Irfan Yazıcıoglu, Özgür Yayla, Alper Işın, Turhan Çetin), Tourism and Hospitality Studies, Peter Lang.
 2. Akbaba, M., (2020). Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, (Ed: Bilgi Coşkun, Şapcılar Mustafa Cüneyt, Uslu Sinan, Yetiş Zekeriya), Turizme Akademik Yaklaşımlar,  Birinci Baskı s.s. 171-184,  Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 420, Konya.
 3. Akbaba, M., ve Paslı M. M. (2020). “Turizmde Medya ve Bilgi Yönetimi”, (Ed: Muharrem TUNA), Turizmde Risk Yönetimi, Birinci Baskı, s.s. 223-255, Detay Yayıncılık: Ankara.
 4. Akbaba,M., (2020). Diversity Management and Organizational Socialization ”,  (Editör: Atilla Akbaba, Volkan Altıntaş ), Industrial and Managerial Solutions for Tourism Enterprises,  Chapter: 14, 230-250, IGI Global.
 5. Akbaba, M., (2019). “Green Organizational Behavior in Tourism Enterprises”, (Editör: İrfan Yazıcıoğlu, Özgür Yayla, Ali Solunoğlu), Current Issues in Tourism and Hospitality Management, Chapter: 11, 123-134, Strategic Researches Academy (SRA) Academic Publishing.
 6. Paslı, M. M. ve Akbaba, M., (2019). Sustainable Gastronomy Tourism With Geographical Indications: The Case of Black Sea Region in Turkey”, Chapter: 15, 181-192. (Editör: İrfan Yazıcıoğlu, Özgür Yayla, Ali Solunoğlu), Current Issues in Tourism and Hospitality Management, Strategic Researches Academy (SRA) Academic Publishing.
 7. Akbaba, M. ve Paslı M. M. (2018). “Turizm İşletmelerinde Farklılık Yönetiminin Çalışmaya Tutkunluk Üzerine Etkisi”, (Editör: Yavuz ÇOBANOĞLU) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, ss. 70-83, Gece Kitaplığı: Ankara.
 8. Akbaba, M., (2018). “Turizmde Tüketici Dengesi”, (Ed: Dilek ŞAHİN, Ali Turan BAYRAM), Turizm Ekonomisi, ss. 135-150, Değişim Yayınları: İstanbul.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Taşlıyan, M., Harbalıoğlu, M. ve Hırlak, B., (2014), “Personel Güçlendirmenin, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, 2. Örgütsel Davranış Kongresi (7-9 Kasım), Melikşah Üniversitesi, Kayseri.
 2. Taşlıyan, M., Hırlak, B. ve Harbalıoğlu, M., (2014), “Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi (7-9 Kasım), Melikşah Üniversitesi, Kayseri.
 3. Harbalıoğlu, M., Özel G. ve Erkan, B., (2012),  “Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu (20-22 Eylül), Aksaray Üniversitesi. 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER