Ünvanı

Doç. Dr.

Meral KUZGUN

Adı-Soyadı

Meral KUZGUN

Doğum Yılı ve Yeri

1980

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

ÜDS 70

E-posta/Web

meralkuzgun@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi / Fen -Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

2000-2004

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Cumhuriyet Tarihi

2005-2007

Doktora

Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Cumhuriyet Tarihi

2008-2012

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2012-2013

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2013--2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Meral Halifeoğlu, Tarsus Amerikan Koleji'nin Kuruluşu, Gelişimi ve Faaliyetleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 2007

Doktora Tezi

Meral Halifeoğlu, 1914-1945 Yılları Arası Türk-Amerikan İlişkileri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 2012

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Kürşat KILIÇ, 1945-1960 Yıllarında Türkiye’de Amerikan İmgesi ( Amerikalılaşan Türkiye)", Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kilis 2017


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

2. Dünya Savaşı Sonrası Orta doğu

Misyonerlik Faaliyetleri

Ermeni Meselesi

Tarih Eğitimi

Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın HareketleriİDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( KADAMER) MÜDÜRÜ 2019-----

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KUZGUN, M., “ Kilis Günlük Halk Gazetesi’nde Hatay Meselesinin Ele Alınışı” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı : 2, Temmuz 2019, ss.409-423.

KUZGUN, M., " Yerel ve Yabancı Basında Ermeni Meselesi ve General Harbourd'un Gözüyle Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Görüntüsü", Turkish Studies, Volume: 9, Issue: 4, Spring 2014, ss. 779-796.

KUZGUN, M., " Kemalist ideolojinin Yerleşmesinde Şevket Süreyya Aydemir'in Katkıları ve Kadro Dergisi'ndeki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme, History Studies, Volume 10, Issue 2, March 2018, ss. 95-112.

KUZGUN, M., GÜHER, E., " Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'da Yardım Faaliyetleri Çerçevesinde Sağlık Misyonu", Turkish Studies, Volume 10, Issue:9, Summuer 2015,    ss. 505-534.

HALİFEOĞLU, M., KUZGUN, M.," Kadro Hareketinin Organik Aydın Yaratma Ülküsü", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 4, Aralık 2016, ss. 65-84

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

HALİFEOĞLU MERAL, (2011).    1945 1950 Yılları Arasında Çok Partili Hayatta Geçişte Türk Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Adnan Menderes Figürü. Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, 11-14 Mayıs Aydın, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:560466)

 AKYILDIZ SARIBAŞ İLKNUR,MARANGOZ MEHMET,KUZGUN MERAL (2018). Eğitimde Dijital Dönüşüm. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), 21-22 Haziran Gaziantep, 2018

 KUZGUN MERAL (2018). AMERİKAN MİSYONERLERİN OKUL FAALİYETLERİNDEKİ ETİK ANLAYIŞ ( TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ÖRNEĞİ). Uluslararası Mesleki Etik Araştırmaları Sempozyumu, 9-11 Mayıs Gaziantep, 2018

 KUZGUN MERAL,AKYILDIZ SARIBAŞ İLKNUR,MARANGOZ MEHMET (2018). Tarih Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi ( UMTEB), 21-22 Haziran Gaziantep, 2018.

 AKYILDIZ SARIBAŞ İLKNUR,KUZGUN MERAL,ŞUBAŞ RAHİME,MARANGOZ MEHMET (2018). Tarih Eğitiminde Görsel Mesaj Düzenlemeye Yönelik Teknoloji Kullanımı. 4.Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 3- 5 Mayıs Alanya, 2018.

 KUZGUN MERAL (2018). ORTADOĞU’ DAKİ GLOBAL KRİZ: SÜVEYŞ 1956. 3. BİNYILDA İNSAN MEDENİYETLER MERKEZİ VE BÜYÜK GÜÇLERİN HEDEFİ ORTADOĞU (IX. Uluslararası Canik Sempozyumu), 6-8 Nisan Samsun, 2018.

 KUZGUN MERAL (2016). Tarihsel Boyutu İle Göç Olgusu Göçün Etki ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. II. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONFERANSI ( Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), 28-29 Nisan , KİLİS

 KUZGUN MERAL (2015). Arap Birliğini Sağlama Sürecinde Bir Dönüm Noktası Albay Cemal Abdülnasır Dönemi. Dünden Bügüne Ortadoğu Sempozyumu, ( Meseleler, Öngörüler, Teklifler, Tedbirler) Bildiriler,  28-30 Mayıs,  Editörler: Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Enver Çakar, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 127, Elazığ 2017, ss. 281-320.

 KUZGUN MERAL,İNCİLİ ÖMER FARUK (2015). Suriye İç Savaşi Sonrası Kilis teki Sığınmacı Çocuklar. IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU: GEÇMİŞTEN GÜNÜZE ÇOCUK, 15-17 Mayıs SAMSUN.

 KUZGUN MERAL,AKYILDIZ SARIBAŞ İLKNUR (2014). TARİH EĞİTİMİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞINDA DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI. 3. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , 25-27  Haziran SAKARYA.

KUZGUN MERAL, ( 2014). TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE ERMENİ MESELESİ: AMİRAL BRİSTOL ÖRNEĞİ, ULUSLARARASI TARİH BOYUNCA TÜRK İDARESİNDE ERMENİLER SEMPOZYUMU, 8-10 MAYIS KARS

KUZGUN  MERAL, (2018).  " Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Ocağının Türk Kadınına Yönelik Görüş ve Faaliyetleri" , II. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi ( UMTEB), 21-22 Haziran, Gaziantep

KUZGUN  MERAL, ( 2019). " Erken Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Kadınlığının Hak Arayışında Sabiha Zekeriya",  CUMHURİYET 2. ULUSLARARSI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 28-30 Ekim, Ankara

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Meral Kuzgun, " Demokrat Parti İktidarının İlk Beş Yılında Türkiye'de Çok Yönlü Amerikan Etkisi",  Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz'a Armağan, Berikan Yayınevi, Ankara 2019, ss. 697-715

Meral KUZGUN, Türk Amerikan İlişkileri ( 1914-1945), Kriter Yayınevi, İstanbul 2019

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kuzgun, M., “Ermeni Propagandası Çatısı Altında ( 1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri”, Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 20, Eylül-Aralık 2014, ISSN 1300-4174, ss. 1087-1114, 2014.

Kuzgun, M., “ Türk-Amerikan Çerçevesinde Türkiye’nin Bağdat Paktı’na Girişi, İç ve Dış Basındaki Yansımaları”, Yeni Türkiye, Sayı:87, Yıl: 22, Ocak-Haziran 2016, ISSN 1300-4174, ss. 221-235

Kuzgun, M.,  " Türk Amerikan İlişkilerinde Ermeni Meselesi : Amiral Bristol Örneği", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 6, S: 12, Aralık 2016, ss. 39-68.

Kuzgun, M., " Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri ( Kilis Örneği), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 6, S: 11, ss. 158- 175.

Kuzgun (Halifeoğlu), M., Tangülü, Z., 2013. “XIX. Yüzyıl Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Eğitim Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı”, Asia Minor Studies-International Journal of Social Sciences, S.1, C.1, 2013, p.137-156, 2013.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmaları Vakfı bünyesinde çalışan Milli Politikalar Enstitüsü'nde "Türk Amerikan İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış ve Bugünün Değerlendirilmesi" adlı çalışma www.turpav.org sitesinde yayınlanmıştır. (Yayın Tarihi:25.01.2019)PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER