Ünvanı

Doç. Dr.

Halil UZUN

Adı-Soyadı

Halil UZUN

Doğum Yılı ve Yeri

Ceyhan - 1978

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

haliluzun@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 - Dahili: 1711-1462

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

1999-2003

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği

2004-2007

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

2009-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Mardin Ömerli Kocasırt KabataĢ Eğitim Vakfı İ.Ö.O Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni

2005-2010

Öğretmen

Mardin Ömerli Kaymakamlığı Projeler Koordinatörlüğü

2009-2010

Öğr. Gör.

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2016

Öğr. Gör. Dr.

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Malatya ilinde okul öncesi eğitim programının uygulanmasında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (anasınıfları üzerine bir çalışma) (2007) Tez Danışmanı:(OĞUZ GÜRBÜZTÜRK)

Doktora Tezi

Baba eğitim programının baba-çocuk ilişkisine ve anaokuluna devam eden çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (2016) Tez Danışmanı:(GÜLEN BARAN)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Anne Baba Eğitimi

Çocukta Dil Gelişimi

Baba Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim   


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ 2017-
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MUALLIM RIFAT EGITIM FAKÜLTESI/ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ Anabilim Dalı Baskanı 2011-2012
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI 2017-2017
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MUALLIM RIFAT EGITIM FAKÜLTESI/TEMEL EGITIM BÖLÜM BAŞKANI 2017-2017
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK/Engelli Birim Sorumlusu 2017-
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/ÇOCUK EGITIMI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI MÜDÜRÜ 2017-
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/SOSYAL BILIMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETIM VE ORGANIZASYON BÖLÜM BAŞKANI 2017-2018
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/SOSYAL BILIMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR Ü 2017-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

UZUN H.& BARAN G., (2015) Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği’ nin Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babalar İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of International Education Science,2.3.30-40.

UZUN H. & BARAN G. (2017). The study of the effects of father traınıng program on the father chıld relation. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/3), 1798-1817., Doi: 10.7884/teke.3953 (Yayın No: 3648516)

YALÇIN, V., UZUN, H. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 42-54.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

OGELMAN HÜLYA GÜLAY, UÇAR FEYZA, UZUN HALIL 5 6 yas çocukların çevre ile ilgili kavramlara yönelik algıları. Ekoloji Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:568169)

ASLAN TEMEL, DURGUN HÜLYA, TÜRKOGLU PINAR, UZUN HALIL Okul öncesi ögretmenlerinin egitim etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin bazı degiskenlere göre incelenmesi. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:612981)

PALTA SEVGI, UZUN HALIL Okul öncesi egitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal duygusal gelisimlerinin bazı degiskenlere göre incelenmesi. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:613146)

UZUN HALIL, ARSLANTAS HACI ISMAIL, ÖZKAN METIN The Problems Which The Managements of Independent Nursery Schools Meet In Terms of School Management Processes. II. International 3 Congress On Early Childhood Education, Çukurova Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:612132)

UZUN HALIL Mülteci Kampında Kurulan Okul Öncesi Egitim Kurumlarındaki Ögretmenlerin ve Bu Kurumlara Devam Eden Çocukların Bazı Demografik Özelliklerinin Incelenmesi Kilis ili Örnegi. IV.Uluslarası Okul Öncesi Kongresi (/)(Yayın No:1361677)

BURAK DURMUS,DURAN SADIK,UZUN HALIL,YILDIRIM FIGEN,AMAÇ ZEYNEL,DOGAN YAKUP (2017). Ilk ve Ortaokul Ögrencilerinin Kültürlerarası Anlayıs Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Ölçme Aracının Uyarlanması. International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3690412)

BURAK DURMUS,YILDIRIM FIGEN,AMAÇ ZEYNEL,UZUN HALIL,DURAN SADIK,DOGAN YAKUP (2017). Ilk ve ortaokul ögretmenlerinin kültürlerarası anlayıs düzeyleri ölçegi: Bir uyarlama çalısması. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Dogu Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625208)

UZUN HALIL,YALÇIN VAKKAS,BURAK DURMUS (2017). Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynler ile Ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi. 5.Uluslararası Okul Öncesi Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643679)

UZUN HALIL,BARAN GÜLEN (2017). Examination of relationship between pre-school children and their fathers according to spme variables. XIV.EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3914581)

UZUN HALIL (2017). What parents consider when choosing toys for their children: A study on kindergartens. XIV. European Conference onSocial and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3648489)

UZUN HALIL,BAYDEMIR UZUN NESE (2016). Mavi çantalılar: Suriyeli sıgınmacılar için açılan egitim kurumları ve bu kurumlara devam eden çocukların bazı demografik özelliklerinin incelenmesi (Kilis Örnegi). II. Ortadogu Konferansları: Ortadogu’daki Çatısmalar Baglamında Göç Sorunu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3413394)

UZUN HALIL (2015). Okul öncesi ögretmenlerinin okul öncesi egitim programında bulunan alan gezileri konusundaki tutum ve görüslerinin incelenmesi Kilis Örnegi. V. International Congress On Early Childhood Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:2581949)

Uzun, H., Doğan, Y., Yıldırım, F., Burak, D., Amaç, Z., & Duran, S. (2018). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

Uzun, H., Burak, D., Amaç, Z., Duran, S., Doğan, Y., & Yıldırım, F. (2018). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayışları üzerine bir tarama araştırması, I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Eylül 2018, Mersin, Türkiye.

Topkaya Y., Dalkılıç M., Doğan Y., & Uzun H. (2018) Suriyeli çocukların sosyo-kültürel uyumuna yönelik bir model önerisi, I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Eylül 2018, Mersin, Türkiye.

Dalkılıç M., Uzun H., Cenikli A., & Kaya M. (2018) Hareket eğitimi programının zihinsel engelli çocukların fiziksel zindeliğine etkisinin incelenmesi, IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan.

Dalkılıç M., Uzun H., Mamak H., & Kaya M. (2018) Temel eğitim dönemindeki oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarının bloom taksonomisine göre analizi, IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Atmaca H., Bakar S., Baydemir Uzun N., Yalçın V., & Uzun H. (2018) Okul öncesi öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik tutumların incelenmesi, 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Afyon, Türkiye.                                

Aslan H., Arslan N., Ağca Z., Baydemir Uzun N., & Uzun H. (2018) Okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş çocuklarının yaşadıkları okul fobisine ilişkin aile davranışlarının incelenmesi, 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Afyon, Türkiye.                                

Akçalı M., Kurtaran M., Yalçın V., & Uzun H. (2018) Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerine ilişkin tutumlarının incelenmesi, 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Afyon, Türkiye.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER


Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürlerarası Anlayış Durumları Üzerine Bir Saha Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:UZUN HALİL,Araştırmacı:YILDIRIM FİGEN,Araştırmacı:BURAK DURMUŞ,Araştırmacı:DURAN SADIK,Araştırmacı:AMAÇ ZEYNEL,Yürütücü:DOĞAN YAKUP, , 13/10/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürlerarası Anlayış Durumları Üzerine Bir Saha Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:YILDIRIM FİGEN,Araştırmacı:UZUN HALİL,Araştırmacı:BURAK DURMUŞ,Araştırmacı:AMAÇ ZEYNEL,Araştırmacı:SADIK DURAN,Yönetici:DOĞAN YAKUP, , 13/10/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Okul Öncesi Eğitime Bir Artı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, , 11/09/2011 - 11/09/2012 (ULUSAL), KİLİS

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Yenilenmiş Anasınıfları , DİĞER, Proje Koordinatörü, 2009-2010,  (ULUSAL) Ömerli- MARDİN

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Benim de Bir Topum Olsun , DİĞER, Proje Koordinatörü, 2009-2010  (ULUSAL) Ömerli- MARDİN

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2009-2010 (ULUSAL) Ömerli- MARDİN

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Sağlıklı Bireyler için Spor , DİĞER, Proje Danışmanı, 2009-2010 (ULUSAL) Ömerli- MARDİN

 Devlet Planlama Teşkilatı SODES Çocukluğumuzu Yaşamak , DİĞER, Proje Koordinatörü, 2009-2010 (ULUSAL) Ömerli- MARDİN


ÖDÜLLER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Mardin Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2006-2007-2008-2009 yılları)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

UZUN H. (2004) 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,Katılımcı, İnönü Üniversitesi, MALATYA 

UZUN H. (2008) Şiddet ve Öfke Kontrolü Paneli,Katılımcı, MARDİN

UZUN H. (2009) AB İPA Proje Hazırlama ve Uygulama Kursları,Katılımcı, MARDİN

UZUN H. (2009) AB İPA Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı, Katılımcı, ŞANLIURFA

UZUN H. (2011) Okul Öncesi Semineri,Katılımcı, İSKENDERUN

UZUN H. (2011) Temel Psikoloji Sertifikası, Psikologlar Psikiyatristler Derneği 

UZUN H. (2011) Genel Psikoloji Sertifikası, Psikologlar Psikiyatristler Derneği 

UZUN H. (2013) Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü, 01- 15 Mayıs Aile Haftası “Mutlu Aile Mutlu Toplum” paneli, Panelist, KİLİS 

UZUN H. (2013) Avrupa Birliği- UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim ve Hakkaniyet Konferansı,Katılımcı, ANKARA

UZUN H. (2016) Engelliler Haftası Paneli, Panel Başkanı, KİLİS

UZUN H. (2017) İşkur Kilis İl Müdürlüğü ve Özel eğitim Merkezi Engelliler Haftası Çalıştayı, Konuşmacı, KİLİS  

UZUN H. (2017) Engelliler Haftası Paneli, Panel Başkanı, KİLİS

UZUN H. (2017) UNİCEF Proje Çalıştayı, Konuşmacı, KİLİS  

UZUN H. (2018) Kilis İŞ-KUR İl Müdürlüğü Engelliler Haftası Çalıştayı, Panel Başkanı-Katılımcı KİLİS