Ünvanı

Yrd. Doç. Dr.

Hüseyin BAYSA

Adı-Soyadı

Hüseyin BAYSA

Doğum Yılı ve Yeri

1978-Şanlıurfa

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

E-posta/Web

huseyinbaysa@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 Dahili: 1562

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Ondokuz Mayıs Ünv. Sos. Bil. Enst. Temel İslam Bilimleri

2005-2011

Yüksek Lisans

Harran Ünv. Sos. Bil. Enst. Temel İslam Bil. İslam Hukuku

2001-2004

Lisans

Selçuk Ünv. İlahiyat Fak.

1996-2001

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak.

2012-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İslam Hukukunda Ribânın İlleti

Doktora Tezi

Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticari Hayat

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İslam İktisadı, Günümüz Fıkıh Problemleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ünv. Sosyal Bilimler Enst. İDKAB Eğitimi ABD Bşk. 2012-2017
Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. İDKAB Eğt. Bölüm Bşk. 2012-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi Yayın Kurul Üyeliği 2014--
Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Kurul Üyeliği 2012-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BAYSA, H., “Hayvansal Yan Ürünlerin Ticaretinde Helâllik Sorunu”,  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017, sy. 30, ss. 423-437.

BAYSA, H.,  “Sakal Uzatma ve Bıyık Kısaltmanın Hükmüne İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi (Kilis 7 Aralık Ünv.), Aralık 2017, c. 7, sy. 14, ss. 273-289.

BAYSA, H., “İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Konusunu Seçme Özgürlüğünün Kısıtlanmasının Temel Dinamikleri”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2014, sy. 23, ss. 157-172.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

BAYSA, H.,  “Hızır b. Mehmed el-Amâsî’nin Gusûnü’l-usûl Adlı Muhtasarının İncelenmesi”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya 2017, ss. 433-439.

BAYSA, H., “Mezbaha Atıklı Yemlerin Çiftlik Balıkları ile Kanatlı Kümes Hayvanlarının Hükmüne Etkisi”,  4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Ankara 2017, ss. 114-115.

BAYSA. H., "Ömer Müftî Kilîsî ve Risâletü'd-Dühân Adlı Eseri", Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep'te Dini Hayat, Gaziantep Büyükşehir Bel. Kültür Yay., Gaziantep 2017, ss. 611-630.

BAYSA, H., “İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Muvacehesinde Mültecilik Sistemi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis 2016, ss. 116-123.

ALDEMİR, H. ve H. BAYSA, "Âl-i İmrân Sûresi’nin 130. Ayeti Ekseninde Cereyan Eden Ribânın Mahiyetine İlişkin Tartışmalar", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarayova 2017, s. 537.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BAYSA, H.,  “İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi”, İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, 2016, c. III, sy. 4, ss. 37-47.


BAYSA, H., “Hz. Peygamber Dönemindeki Sosyoekonomik Hayatta Yaşanan Dönüşümde İnanç ve Ahlâkî İlkelerdeki Değişimin Etkisi”, Diyanet İlmî Dergi, Temmuz Ağustos Eylül, 2013, c. 49, sy. 3, ss. 43-64.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kureyş Kervanları -Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticari Hayat-, İz Yay., İst. 2015.


Diğer Yayınlar

Amâsi, Hızır b. Mehmed, Menâru’l-Envâr Muhtasarlarından Gusûnü’l-Usûl,  Çev.: Baysa, H.,  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2017, sy. 29, ss. 539-563.

M. Fâlih Mutlak Benî Sâlih, “Fabrika Yemlerinin Hayvanların Temizliği ve Helalliğine Etkisi”, Çev.: Baysa, H., Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 2, s. 3, 2015/2, ss.189-214.

BAYSA, H., “Bilinçli ve Kararlı Dönüş: Tevbe”, Diyanet (Avrupa) Aylık Dergi, Temmuz 2010, s. 135.

BAYSA, H., “İslâm Hukukuna Göre Müslüman Gayr-i Müslim Evliliği”,  Nihat Dalgın, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. VIII, 2006, ss. 381-384.

BAYSA, H., Faizsiz Finans Kurumları Çalışma Yöntemlerinin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi (Bitirme Tezi), DİB Trabzon İhtisas Eğitim Merkezi, 2006. PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

176.

HAKEMLİKLER

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Haziran 2017.

Sosyal Bilimler Dergisi (Kilis 7 Aralık Ünv.), Aralık 2017.

İslâm Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Mart 2017.

İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2014.