Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Emre ÇOLAKOĞLU

Adı-Soyadı

Emre ÇOLAKOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

1981/ KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

ingilizce

E-posta/Web

emre.colakoglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 813 93 34/ 1518

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

2008-2012

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

2013-2014

Doktora

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

2015-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

"Marka Deneyimi, Kişiliği, Aşkı, Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Destinasyon Markası Kapsamında İncelenmesi: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, Aralık 2019. (Danışman Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAN)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Tüketici Davranışları, Marka Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çolakoğlu, E. ve Tan, A. (2018). Siyasal İletişim Araçlarının Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi: 2017 Referandumu Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(5), 89–102.

Toraman, C., Öztosun, E. and Çolakoğlu, E. (2017). Testing the Day-of-the-Week Anomaly for Sectoral Turkish Stock Market. International Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER), 8(1), 862–871.

Tan, A., Çolakoğlu, E. and Öztosun, E. (2016). The Relation between Consumer and Brand Personality : Example of yemeksepeti . com. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12), 1–15. http://doi.org/10.6007/IJARBSS/v6-i12/2462

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Çolakoğlu, E. ve Tan, A. (2019). Destinasyon Marka Aşkının Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi içinde (s. 16). İstanbul.

Reis, Ş. G., Buğan, M. F., Çolakoğlu, E., & Öztosun, E. (2018). Yaz Saati Anomalisinin Borsa İstanbul ve Sektör Endekslerinde Sınanması. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi (ss. 2017–2018). Istanbul.

Uğurlu, Ö. Y., Çolakoğlu, E., & Öztosun, E. (2018). Strategic Agility and Firm Performance Relationship: A Research in Manufacturing Firms. Applıed Socıal Scıences Congress (ss. 278–285). Demre, Antalya.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uğurlu, Ö. Y., Çolakoğlu, E. ve Öztosun, E. (2019). Stratejik Çevikliğin Firma Performansına Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 6(1), 93–106. doi:10.18394/iid.492829

Çolakoğlu, E., ve Seyrek, İ. H. (2018). Marka Tercihi ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki : Gaziantep ’ teki Özel Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 449–460.

Bozkurt, İ., ve Çolakoğlu, E. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Müşteri Odaklılığın Marka Güveni, Marka Prestiji ve Marka Savunuculuğuna Etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 3991-4016. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1658


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çolakoğlu, E., & Tan, A. (2018). Siyasal İletişim Araçlarının Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi: 2017 Referandumu Üzerine Bir Araştırma. 3. li̇sansüstü i̇şletme öğrenci̇leri̇ sempozyumu (ss. 565–573). Tokat.

Şit, A., Reis, Ş. G., Ağcabay, S., & Çolakoğlu, E. (2017). Katılım Bankalarının Hizmet Kalitesinin Kurumsal Müşterilerinin Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, (ss. 516–527). Bursa.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER