Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Adı-Soyadı

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Doğum Yılı ve Yeri

1987 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi A.B.D.

Yabancı Dil

E-posta/Web

ebrukulekci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1710

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

2005-2009

Doktora

Gaziantep Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi

2009-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Eğitim Bilimleri-Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Gezeroğlu, E. (2020).  Öğretmenlerin Örgütsel Politika ve Örgütsel Sinizm Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Çakın, M. (2021).  Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Akademik Motivasyonları ve Akademik Erteleme Davranışları.  Yüksek Lisans Tezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.       

Soybakış, Ş.G. (2021).  Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.    

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 2021-
KADAMER Müdür Yardımcısı 2019-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2019-
Sosyal Duyarlılık Dersi Üniversite Koordinatörü 2017-2020
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü 2019-2021
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2017-2021
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 2017-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kalite Komisyon Üyeliği 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurul Üyesi 2018-2020

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLEKÇİ, E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir çalışma. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(22), 56-80. 

KÜLEKÇİ E. ve ÖZGAN H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15. 

KÜLEKÇİ E. ve ÖZGAN H. (2015). Adaptatıon Of The Socially Responsible Leadership Scale To Turkish A Validity And Reliability Study. The Journal Of International Education Science, 2(3), 61- 82. (Yayın No: 1754228)

ÖZGAN H., KÜLEKÇİ E., ÖZKAN M. (2012). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi. International Online Journal Of Educational Science, 4(1), 196-205. 

ÖZGAN H. ve KÜLEKÇİ E.(2012). Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri ve Üniversitelerine Etkileri. e-International Journal of Educational Research, 3(4), 33-49. 

KÜLEKÇİ AKYAVUZ, E . (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ve Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (2) , 847-857 . DOI: 10.24106/kefdergi.697235

KÜLEKÇİ-AKYAVUZ, E , GEZEROĞLU, E , TOMA, Ş . (2020). Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili okul yöneticilerinin görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 1-15 .

Çakın, M , Külekçi̇ Akyavuz, E . (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 6 (2) , 165-186 . DOI: 10.24289/ijsser.747901

Külekçi̇ Akyavuz, E . (2020). Conflict Situations Teachers Experience and Their Use of Conflict Management Strategies . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 511-525 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/56261/775746

Külekçi Akyavuz, E., Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140

Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2021). Educational adventure of students in the COVID19 period in Turkey: Determination of parents' views. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 3(1), 109-125. https://doi.org/10.46328/ijonses.87 (ERIC)

Külekçi Akyavuz, E , Asıcı, E . (2021). The effect of volunteer management mentoring program on mentors’ entrepreneurship tendency and leadership self-efficacy. Participatory Educational Research , 8 (2) , 1-16 . DOI: 10.17275/per.21.26.8.2 (ERIC)

Külekçi Akyavuz, E. (2021). Teachers’ perceptions of positive psychological capital: A mixed method approach. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 7(3), 933-953. https://doi.org/10.46328/ijres.2020 (ERIC)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILDIRIM F. ve KÜLEKÇİ E. (2013).Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

KÜLEKÇİ E. ve Bulut L. (2016). Okul Filmlerinin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkileri. III. International Eurasion Educational Research Congress (Özet Bildiri/)

KÜLEKÇI E.,DILEK H. ve TIKMAN F. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metafor Algıları. II. International Eurasion Educational Research Congress (Özet Bildiri/)

KÜLEKÇİ E. ve ÖZGAN H. (2014). Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. I.Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/)

Çakın, M. ve Külekçi-Akyavuz, E. (2020).  Covıd-19 Süreci Ve Eğitime Yansıması Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar, 24-26 Haziran 2020 (e-kongre).

KÜLEKÇI-AKYAVUZ E. ve KARAKAS A. (2019). Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerine İlişkin Karma Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum) 07-09 Kasım 2019, Gümüşhane.

KÜLEKÇI AKYAVUZ E. ve Karadag S. (2019). Öğretmenlerin İzlenim Yönetim Taktiklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi I (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 14-16 Mart 2019, Mersin.

Asıcı, E. & Akyavuz, E.K. (2020).  Sosyal Duyarlılık Dersinin Yardımseverlik ve Kültürlerarası Duyarlılık Üzerindeki Etkisi.  International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/16-19 Eylül 2020, Diyarbakır. (Özet bildiri/Sözlü Sunum).

Akyavuz, E.K. & Çakın, M. (2020).  Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi.  International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/16-19 Eylül 2020. Diyarbakır. (Özet bildiri/ Sözlü Sunum).

Çakın, M. & Külekçi-Akyavuz, E.  Educational adventure of studentsin the Covid-19 period: Determination of parents' views.  International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES) December 03-06, 2020, Istanbul, Turkey (Oral  Presentation).

Külekçi-Akyavuz, E. (2021). Yeni Normal'de Öğretmen Özerkliği. II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, 23-25 Haziran 2021. (Özet Bildiri)

Çakın, M.& Külekçi Akyavuz, E. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Akademik Motivasyon ve Akademik Erteleme Davranışları. VIII. International Eurasian Educational Research Congress. 7-10 Temmuz 2021, Aksaray Üniversitesi. 

Külekçi-Akyavuz, E. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklenen Liderlik Özellikleri. 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. (5-6 Kasım 2021). Gaziantep. (Özet Sunum)

Külekçi-Akyavuz, E. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Özerkliği Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (08-12 Eylül 2021). Ankara (Özet Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Külekçi Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020).  Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi. 2020-IPCEDU e Kitap içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Külekçi-Akyavuz & Harunoğulları, M. (2021). Pandemi (Covid-19) Sürecinde Kadın Akademisyenler: Mevcut Zorluklar ve Sorunları. (ed: Erdoğan, E., Tan-Akbulut, N.) Pandemi Sürecinde İnsan ve Toplum. (s.150-171). İstanbul : Eğitim Yayınevi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLEKÇİ, E. (2013). 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2) 

ARSLANTAS I., ÖZKAN M., KÜLEKÇİ E. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39 (Kontrol No: 478307)

Külekçi E., Bulut L. (2012). Türkiye ve ABD deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karışlaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 473893)

Özgan H., Çetin B., Külekçi E. (2011). İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 11(17), 69-84. 

KÜLEKÇİ AKYAVUZ, E . (2017). Analyzing of the Relationships between Organizational Justice and Organizational Trust of Teachers. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 805-831. DOI: 10.19171/uefad.369242

Külekçi-Akyavuz, E. (2019).  İlkokul Öğrencilerinin Sergiledikleri İstenmeyen Davranışlar. Dicle Üniversite Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 30-40.

Külekçi Akyavuz, E , Karadağ, S . (2019). ÖĞRETMENLERİN İZLENİM YÖNETİM TAKTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 68-87 . DOI: 10.31834/kilissbd.558969

KÜLEKÇİ-AKYAVUZ, E . (2020). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliğinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 52 (52), 1-24. Doi: 10.15285/maruaebd.559924

Külekçi Akyavuz, E. ve Karakaş, A. (2020). Öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1832-1851.

Külekçi Akyavuz, E . (2021). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Kaygılarının Belirlenmesi . International Journal of Social Inquiry , 14 (1) , 81-112 . DOI: 10.37093/ijsi.950548 (TR DİZİN).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ÖZGAN H., KÜLEKÇİ E. Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri Ve Örgüte Etkileri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:479708)

KÜLEKÇI E. ve Öztürk, M. İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Değer Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/)

ÖZKAN M., KÜLEKÇİ E. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:479560)

TOPRAK M. ve KÜLEKÇİ E. (2015). Milli Eğitim Şuralarının Katılım Temsiliyet ve Şeffaflık İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)

KÜLEKÇİ E. ve ÖZGAN H. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)

ÖZGAN H., KÜLEKÇİ E., ÖZKAN M. (2011). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Külekçi Akyavuz, E. (2018).  Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik, Üniversite Öğrencileri İçin. İstanbul: Kriter Yayınevi

Külekçi-Akyavuz, E. (2019). Sınıf İçi Kontrol Aracı Olarak Motivasyon. Sarıgöz, O., Tösten, R. ve Baş. M. (Ed.). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

KÜLEKÇİ-AKYAVUZ, E. (2020). Okul Sınıf Yönetimi ve Mülteci Öğrenciler. Karaman,M.A, Amaç, Z., Doğan,Y.& Bektaş, F.(Ed.), Panik Yok!!! Ben Mülteciyim içinde (ss.359-384). Ankara: Vize Yayıncılık 

Diğer YayınlarPROJELER

Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı desteği, , 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYAL VE DUYGUSAL ALANA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN SOSYAL BECERİ EGITIMI MODÜLÜ NÜN ETKILILIGININ İNCELENMESİYSE, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 23/11/2015 - 23/11/2016 (ULUSAL)

Sosyal Duyarlılık Derslerinin Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özyeterliği, Yardımseverlik, Girişimcilik ve Kültürlerarası Duyarlılık Algıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. BAP Projesi, (Yürütücü),  23.12.2019/23.12.2020.


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER