Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Duygu Altınoluk

Adı-Soyadı

Duygu Altınoluk

Doğum Yılı ve Yeri

1986-İzmir

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji

Yabancı Dil

İngilizce-İtalyanca

E-posta/Web

duygualtinoluk@kilis.edu.tr / https://independent.academia.edu/DuyguAlt%C4%B1noluk?from_navbar=true

Telefon/Faks

0348 8142666/1465

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2005-2009

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sosyoloji ABD

2009-2012

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

2013 Şubat-2019 Ocak

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2011

Arş. Gör.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2011-2018

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2018 Kasım-2019 Ocak

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2019 Ocak-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Franz Kafka Romanlarında İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2013.

Doktora Tezi

Hegemonik Erkekliğin Akademide Yeniden İnşası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2019.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

 • Sosyolojide Metodoloji
 • Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri
 • Toplumsal Cinsiyet, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri, Feminist Teori
 • Kent Sosyolojisi
 • Aile Sosyolojisi
 • Bilgi Sosyolojisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 12-14 Eylül 2019-
Masculinities Journal: Journal of Culture and Society Yayın Kurulu Eski Üyesi 2017-2020
Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi Gönüllü Eski Üyesi 2017-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Uçan Süpürge Toplumsal Cinsiyet Ekibi Gönüllü Üyesi 2020-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altınoluk, D. (2018). Kadın Olmak Mı Akademisyen Olmak Mı?: İşte Bütün Mesele Bu, Fe Dergi, (10), no. 1, 58-66.
 • Altınoluk, D. (2017).  Cinsiyetlendirilmiş Kurum Olarak Akademi: Erkek Akademisyenlerin “Öteki” Üzerinden Erkeklik İnşaları. Masculinities: A Journal of Identity and Culture (8), 37-58.
 • Önder-Erol, P. ve Altınoluk, D. (2016). Reconciling Familism and Individualism in a Changing Society: A Study on Turkish University Students. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 159-178.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Altınoluk, D. (2021). Taşra Üniversitesinde Eğitim Sosyolojisinin Feminist Pedagojik Denemesi , 1. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi, 21-23 Ekim 2021, Antalya, Hibrit.
 • Altınoluk, D. (2021). Maskelen(emey)en Erkeklikler: Erkek Adam Maske Takmaz! , 7. Siyasal Psikoloji Konferansı, 16-17 Ekim 2021, Online.
 • Altınoluk, D. (2021). Joan Acker’ın Perspektifinden Cinsiyetlendirilmiş Kurum Olan Üniversiteye Bakmak,  5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 14-16 Ekim 2021, Online.
 • Altınoluk, D., Yağmurcu, Y. (2020). Taşra Üniversitesinde Erkek Öğrencilerin Erkeklik İnşası Üzerine Bir Araştırma. World Women Conference, 7-8 Mart, Ankara, Türkiye.
 • Altınoluk, D. (2019). Erkekliğin İspatı Olarak Cinsellik: Akademisyen Babalar ve Oğulları. Sabancı Üniversitesi ve British Academy Toplumu Yazmak Atölyesi, 9-12 Eylül, İstanbul, Türkiye.
 • Altınoluk, D. (2019). Hegemonik Erkekliğin Akademide Yeniden İnşası, Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Çalıştayı. 10-11 Mayıs, İstanbul, Türkiye.
 • Altınoluk, D. (2018). Eril Alan Araştırmasında Bir Kadın Araştırmacının Deneyimleri. 2. Uluslararası Kadın Kongresi, 4-5 Ekim, İzmir, Türkiye.
 • Altınoluk, D., Toprak M. A. (2017). Coğrafyanın Cinsiyeti: Fiziki Coğrafyada Kadın Olmak. I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Eskişehir, Türkiye.
 • Altınoluk, D. (2017). Hegemonik Erkeklik Alanı Olarak Kamusal Alanda Kadının Konumlanışı. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 3-7 Mayıs 2017, Muğla, Türkiye.
 • Altınoluk, D. (2016). Dinler Arasında Sıkışan Beden Kadının Evrimsel Sosyolojik Analizi. I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, 19-22 Mayıs 2016, Madrid, İspanya.
 • Altınoluk, D. (2015). Analysing of the Violence Against Woman in the Context of Popular Culture. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-13 Haziran 2015, Bükreş, Romanya.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Altınoluk, D. (2018). "'Kısmetse Olur' Diyen Damatların Erkeklik Krizi”. Medya ve Beden içinde (169-190), Kuruoğlu, H. ve Töre, K. T. (ed.) Ankara: Detay Yayınları.
 • Altınoluk, D. (2017). "A Reading on The Perspective in The Painting And The Sociology". in Researches on Sciences And Art in 21th Century Turkey (2910-8), Arapgiroğlu, H., Atik, A., Elliott, R. L., Turgeon, E. (eds.). Ankara: Gece Publishing.
 • Altınoluk, D. (2015). "Muhtıra’dan İhtilal’e Sosyolojinin Seyri". Türkiye’de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni içinde (263-290), Okçay, H. (ed.) İzmir: Duvar Yayınları.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Altınoluk, D. (2017). ‘Kaslıyım O Halde Varım!’: Dönüşen Erkek İmajında Gücü Yeniden Elde Etme. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık, Ankara, Türkiye.
 • Önder-Erol, P. & Altınoluk, D. (2016). Akademide Hegemonik Erkekliğin Öteki Üzerinden Yeniden İnşası. VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Ankara, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Önder-Erol, P. ve Altınoluk, D. (2019). İzmir’de Aile ve Doğurganlık. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınevi.

Diğer Yayınlar

 • Çeviri: Altınoluk, D., Amaç, Z., Bektaş, F. (2021). Aslolan Eğitimdir "Mevcut Eğitime Karşı Manifesto", Stanley Aronowitz. Ankara: Vizetek Yayınları.
 • Çeviri: Altınoluk, D. (2021). "Frankfurt Okulu: İdeoloji Olarak Bilim ve Teknoloji", Stanley Aronowitz, İktidar Olarak Bilim: Modern Toplumda Söylem ve İdeoloji, Engin Karadağ ve Fatih Bektaş (çev. ed.). Ankara: Vizetek Yayınları.
 • Sözlük Maddesi: Altınoluk, D. (2021). Babalık. Feminist Bellek Çevrimiçi Sözlük. https://feministbellek.org/babalik/
 • Bülten: Altınoluk, D. (2021). FTMM Alanlarında Görünmeyen Cinsiyet Mi?: Kız Çocukları ve Kadınlar Her Yerde! https://www.emo.org.tr/ekler/829324117d713e3_ek.pdf?tipi=1&turu=X&sube=14
 • Çeviri: Altınoluk, D. ve Türkoğlu, B. (2019). "Tarihsel Arka Plan", Messerschimdt, James W., Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme içinde, Çimen Günay-Erkol ve Nurseli Yeşim sünbüloğlu (çev. ed.), İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 • Çeviri: Altınoluk, D. (2017). "Vatandaşlık ve İnanç". Wadud, A., Felsefelogos İslam ve Kadın Sayısı içinde, 17-33.PROJELER

 • Demografik Geçiş Sonrası Toplumda Aile ve Doğurganlık Üzerine Bir İnceleme: İzmir Örneği, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (2016 Haziran-2019 Mart), Araştırmacı.


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Groningen University Gender and Diversity Summer School, Araştırmacı, Haziran 2017.