Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Cengiz

Adı-Soyadı

Deniz Cengiz

Doğum Yılı ve Yeri

1980 -Antakya

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya Bölümü/Bölgesel Coğrafya ABD

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

dcengiz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1422

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/Coğrafya

1998-2002

Yüksek Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya

2009-2012

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Bölgesel Coğrafya

2014-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Özel Sektör

2003-2013

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Hatay'dan Suudi Arabistan'a Olan Göçler: Samandağ İlçesi Örneği

Danışman: Doç. Dr. Bayram ÇETİN

Doktora Tezi

Antakya'daki Suriyeli Mültecilerin Mekânsal Toplanması/Ayrışması: Örüntüler, Süreçler ve Sonuçlar / Spatial Congregation/Segregation of Syrian Refugees in Antakya: Patterns, Processes and Outcomes

Danışman: Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Uluslararası Göçler, Ulusaşırılaşma, Mekansal Ayrışma/Kümelenme


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cengiz, D. (2015). Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri Ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122, ANKARA TURKEY

Cengiz, D., Çetin B., (2016). Samandağ İlçesinden (Hatay) Suudi Arabistan'a Yönelik İşçi Göçlerinin Mekânsal ve Sektörel Dağılışı, s. 121-144, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/8 Spring 2016, ANKARA TURKEY

Cengiz, D., & Özgür, E. M. (2021). Suriyeli Mültecilerin Antakya’daki Mekânsal Ayrışma Örüntüsünün Haritalanması. Göç Dergisi, 8(2), 347-364. https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.789

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 Cengiz, D. Özgür, E. M., Yıldız, S. (2018). Antakya'daki Suriyeli Mültecilerin Gündelik Yaşam Pratikleri, TÜCAUM 30. Yıl Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, Ankara


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Harunoğulları, M., Cengiz, D., (2014). Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 23-24 Ekim 2014, Ankara

Cengiz, D., Çetin B., (2012). Türkiye’den Suudi Arabistan’a olan Göçler; Samandağ İlçesi Örneği, Lisansüstü Göç Araştırmaları Göç Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 2013, 18-19 Nisan 2013, İzmir.

Cengiz, D., Özgür, E.M., (2015). Suriye’den Türkiye’ye Zorunlu Göç: Antakya’daki Mültecilerin Göç ve Yaşam Deneyimleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2015.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- Mustafa Kemal Üniversitesi- (2010-2012), Proje Numarası: 1004Y0120  

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality Department of Geography, 14-16 Temmuz 2016, Barselona, İSPANYA

TÜCAUM 2014 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium) 23-24 Ekim 2014. Ankara Üniversitesi, Ankara.

TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium) 13-14 Ekim 2016. Ankara Üniversitesi, Ankara