Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

BÜNYAMİN AÇIKALIN

Adı-Soyadı

BÜNYAMİN AÇIKALIN

Doğum Yılı ve Yeri

1971 İSKENDERUN

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Yabancı Dil

E-posta/Web

bunyaminacikalin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

5054955001

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

MARMARA/İLAHİYAT

1989-1993

Yüksek Lisans

MARMARA/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1993-1996

Doktora

MARMARA/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1996-2005

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1993-2005

Öğretmen

ÖZEL ERDİL EĞİTİM KURUMLARI/İSTANBUL

2005-2006

Öğretmen

MEB

2006-2009

Dr. Öğr. Üyesi

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2009-2012

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2012-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KUR'ÂN-I KERÎM'DE RÜYA KAVRAMI

Doktora Tezi

KUR'ÂN'DA DÜNYA HAYATINA VERİLEN DEĞER

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

KURAN, TEFSİR, TİLAVET, KIRAAT


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRÜ/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013-2017
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ/ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2011-2013
DEKAN YARDIMCILIĞI/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2017
DEKAN YARDIMCILIĞI/ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2009-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ, ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2009-2013

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

"Tefsir Literatüründe Nuh a.s.  Kıssası"Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 2010 Şırnak

“Kilis Örneğinde Suriyeli Mültecilerin Kur’an-ı Kerim ile İlgilerinin Moral ve Motivasyonlarına Etkisi”, II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (20-22 Ekim 2017), Adıyaman 2017

“Kilis Örneğinde Suriyeli Sığınmacıların Kur’an’ın Tilaveti ve Manasının Anlaşılması ile İlgili Eğitimleri”, II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (20-22 Ekim 2017) , Adıyaman 2017

"Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kilis’te Kur’an Eğitim Ve Öğretimi”, Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta doğu Sempozyumu (26-27 Ekim 2017) , Kilis 2017

 “Muhyiddin Muhammed İbn İbrahim Niksari’nin Duhân Sûresi Tefsiri’nde, Kıyamet ve Ahiret Hayatı Hakkındaki Görüş ve Yorumları”, Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu (18-20 Ekim 2018), Tokat 2018.

“Karslı Hacı Mehmed Rıfat’ın Divanında Yer Alan Ayetler ve Yorumları”, Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu Tam Bildiriler Kitabı (20-21 Ekim 2018), Kars 2018.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslâmî Kültürde Rüyâlar Bilimi (Prof. Dr. Miklos Maroth’un “The Science of Dreams”

başlıklı makâlesinin çevirisidir), Öneri (Marmara Ü. SBE Dergisi, c. 2, sy. 12, İstanbul 1999

“Beydâvî’nin ‘Envâru’t-Tenzîl’ Adlı Tefsirinde Hermenötiği” (Yusuf Rahman’ın “Hermeneutics of al-Baydâwî In His Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl” başlıklı makalesinin çevirisidir), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: I-II, sayfa: 123, Şırnak 2011.

“Sahih Kıraatlerin Kaynağı (Prof.Dr. Mustafa Altundağ’a ait kitabın tanıtımı)”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: IV, Şırnak 2011.

 "Kur’ân-ı Kerîm’de Zikri Geçen Rüyalar", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Sayısı, cilt: 4, sayı: 7, Kilis 2014

"Rüyanın Mahiyeti ve Yorumlanması", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Sayısı, cilt: 4, sayı: 7, Kilis 2014

“Kırâat İlminde Tenvinin Hükümleri” ( Prof.Dr. Musâ Muhammed Osman'ın "Ahkâmu't-Tenvîn fî İlmi'l-Kırâât" başlıklı makalesinin çevirisidir), Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 4, Kilis 2016/1

"Suriyeli Mültecilerin Kur’ân-ı Kerim ile İlgilerinin Moral ve Motivasyonlarına Etkisi -Kilis Örneği-", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt: 7, sayı: 14, Kilis 2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yoksullarla Dayanışma Haftası Münasebetiyle, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve YOYAV (Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı) tarafından düzenlenen “İlim İyiliklere Götürür” Panelinde, “Kur'an’da İlim ve Faydaları” başlıklı sunum. Özet metni yayınlanmıştır (derleyen: Dr. İbrahim Ateş, İyilik ve Karz-ı Hasen, YOYAV Kültür Yayınları, Ankara 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

“Kur’ân-ı Kerim’de Rüyâ Kavramı”, Sayfa Ofset, İstanbul 2008 

"Kuranda Dünyâ Hayâtına Verilen Değer", Sayfa Ofset, İstanbul 2008.

“Türkiye Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri”Temel Ofset, İstanbul 2000 (Prof. Dr. Yakup Çiçek ile birlikte) 

“İlmî ve Dînî Açıdan Rüyalar ve Kâbuslar” (Abdulhalîm el-Afîfî’nin “el-Ahlâm ve’l-Kevâbis, Tefsîrun ‘Ilmiyyun ve Dîniyyun” başlıklı kitabının çevirisidir), Rağbet Yayınları, İstanbul 2011

Muhammed Huseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, "Hâricîlik" ile ilgili bölümün tercümesi, Beka Yayıncılık, istanbul 2017

Diğer Yayınlar

“Prof.Dr. Mustafa Altundağ Hayatı ve Eserleri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: IV, Şırnak 2011PROJELER

“Kur’an’da Dünya Hayatına Verilen Değer”, Prof.Dr. Sadrettin Gümüş’ün proje yürütücüsü, şahsımın yardımcı araştırmacı olduğu, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonunca kabul edilen 2000 SOC - 107 / 131200 numaralı Sosyal Bilimler projesi, İstanbul 2005

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER