Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Armağan Zöhre

Adı-Soyadı

Armağan Zöhre

Doğum Yılı ve Yeri

Adana

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

armaganzohre@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2003-2007

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD

2007-2009

Doktora

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD/ Eski Türk Edebiyatı

2009-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2009-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2017-

Dr. Öğr. Üyesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi

2018-2019

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Verdî Kâsım Dîvânı İnceleme- Metin

Danışman: YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR
Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Tez adı: Verdî Kâsım Dîvânı inceleme- metin (2009) Tez Danışmanı:(HALIL IBRAHIM YAKAR)

Doktora Tezi

Muhibbî Dîvânı'nda Sosyal Hayat

Danışman: PROF. DR. BAYRAM ALİ KAYA
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Tez adı: MUHIBBÎ DÎVÂNI'NDA SOSYAL HAYAT (2016) Tez Danışmanı:(BAYRAM ALI KAYA)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

ÖZDEMIR ZEYNEP, (2020). Istanbul Büyüksehir Belediyesi Atatürk Kitaplıgı BEL_YZ_K0355 nolu siir
mecmuasının (1A-40B varak) transkripsiyonlu metni ve MESTAP'a göre tasnifi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi-
>Lisansüstü Egitim Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Filoloji Temel Alanı/ Klasik Türk Edebiyatı/ Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı/ Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK/ENFORMATIK BÖLÜM BAŞKANI 2017-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZÖHRE, Armağan. (2014). Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) Divânı’nda Aşk ve Âşığa Dair Benzetmeler, Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S.3, s. 85-98. 

ZÖHRE, Armağan. (2015). Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) Divânı’nda Peygamberler, Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences, C. 3, S. 5, s. 171-188. 

ZÖHRE, Armağan. (2017). Muhibbî Dîvânı’nda Eğlence Meclisleri ve Çeşitli Unsurları, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 6/4, s. 2322-2343.

ZÖHRE, Armağan. (2021). Mahlas Beyitlerinden Hareketle Azmîzâde Hâletî'nin Kendi Şiiri Hakkındaki Düşünceleri,  Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S. 25, ss. 130-145  Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1073

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ZÖHRE, Armağan, Verdî Kâsım ve Tasavvufî Dünyası, İKÜ III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2010 

ZÖHRE, Armağan, Palace in the Padishah’s Eyes: Palace Attendants at the Divan of Muhibbî, IV. International Congress of Turkology, Varşova, 2016. 

ZÖHRE, Armağan, Kilisli Hâmî and His Divan, Humanities and Social Sciences Conference, Budapeşte, 2017

 ZÖHRE, Armağan, Kilisli Şair Sağır Kâtip ve Şiirleri, Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, Kilis, 2017.

ZÖHRE ARMAĞAN,  NEBE SÛRESİ 40. ÂYETTEN HAREKETLE DİVAN ŞİİRİNDE TOPRAK OLMA İSTEĞİ. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, 2019.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YILMAZ, Ozan; DOĞAN, Ahmet; TOK, Eda; ZÖHRE, Armağan; KOLUNSAĞ, İbrahim, (2018). Beyitler Arasında Açıklamalı Divan Şiiri Antolojisi, Kesit Yay., İstanbul.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZÖHRE, Armağan. (2011), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Çerçevesinde İki Hiciv Eseri: Harnâme ve Sihâm-ı Kazâ, Kilis 7 Aralık Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, Sayı: 1, s.66-75 

ZÖHRE, Armağan. (2015). Muhibbî Divânı’nda Dinî Terim ve Kavramlar, Kilis 7 Aralık Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S. 9, s. 66-100. 

ZÖHRE, Armağan. (2017). Kilisli Hâmî ve Dîvânçesi, Kilis 7 Aralık Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, S.14, s. 322-333.

ZÖHRE, Armağan . (2020). Kilisli Divan Şairlerinin Şiirlerinde Tarihin İzleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 1-1 . DOI: 10.21547/jss.642532

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Yüksek Onur Belgesi- Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Son 5 yıl içinde alanında yapılan en iyi tez çalışması

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER