Ünvanı

Doç. Dr.

Veli BATDI

Adı-Soyadı

Veli BATDI

Doğum Yılı ve Yeri

18.12.1976 Kahramanmaraş/Pazarcık

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

vbatdi@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666-1735

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü

1999-2003

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2008-2010

Doktora

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2010-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Karşıyaka Lisesi-YDAL/Elazığ

2003-2005

Öğretmen

Kovancılar Anadolu Lisesi/Elazığ

2005-2006

Öğretmen

Fatih İlköğretim Okulu/Diyarbakır

2006-2007

Öğretmen

Cumhuriyet Anadolu Lisesi/Elazığ

2007-2014

Öğretmen

Elazığ Anadolu Lisesi Pansiyonu Belletici Öğretmeni/Elazığ

2003-2005-2008-2014

Öğretmen

Cumhuriyet Kız Anadolu İ.H. L./ Elazığ

2015-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015-2018

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

 Yabancı dil ağırlıklı liselerde okutulan İngilizce ders kitabının etkili kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Elazığ ve Diyarbakır illeri örneği) (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK)

Doktora Tezi

İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin öz-yeterlik becerileri, öz-düzenleme stratejileri, üstbilişsel becerileri, motivasyonları ve akademik başarılarına etkisi. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çetin SEMERCİ)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Program Geliştirme

Öğretmen Eğitimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yabancı Dil Öğretimi

Meta Analiz

Çoklu Analiz

Nitel ve Nicel Araştırma


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

ÖSYM Kilis İl Sınav Koordinatörü 2016-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2016-2017
Mevlana 2016-2017
Farabi 2016-2017
Erasmus 2016-2017
Bologna 2016-2017
Öğrenci Konseyi Seçimi 2016-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anıl, Ö., Batdı, V., & Küçüközer, H. (2018). The effect of computer-supported education on student attitudes: A meta-analytical comparison for the period 2005-2015. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(1), 5–22. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.1.0285 (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2017). The effect of multiple intelligences on academic achievement: A meta-analytic and thematic study. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 2057–2092. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.6.0104 (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of the process of integrating technology into instruction: a research on the McA. Croatian Journal of Education, 19(3) , 763-801. doi: 10.15516/cje.v19i3.2542 (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2017). Comparing the high school English curriculum in Turkey through multi-analysis. Educational Sciences: Theory & Practice,17(4), 1127–1162. doi: 10.12738/estp.2017.4.0490 (Indexed in SSCI).

Özdaş, F. & Batdı, V. (2017). A thematic-based meta analytic study regarding the effect of creativity on academic success and learning retention. Journal of Education and Training Studies. 5(3), 53-61. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i3.2043 (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2017). Öğretmen adayları ile öğretim üyelerinin görüşleri temelinde pedagojik formasyon eğitimi ders içeriklerinin yöntemsel çoğulculuk bağlamında karşılaştırmalı analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,16(62), 1015-1033.

Apınar, B., Batdı, V., Özeren, E. & Kırılmazkaya, G. (2017). The meaning crisis of curriculum in information age, International Journal of Information and Education Technology, 7(9), 661-664. doi: 10.18178/ijiet.2017.7.9.949.

Batdı, V. (2017). Eğitlence uygulamalarının akademik başarıya etkisi: meta-analitik bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 47-62. (ISI Web Of Science).

Batdı, V. & Elaldı, Ş. (2016). Analysis of high school English curriculum materials through Rasch Measurement Model and Maxqda. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1325-1347. doi: 10.12738/estp.2016.4.0290. (Indexed in SSCI).

Yılmaz, Z. A. & Batdı, V. (2016). A meta-analytic and thematic comparative analysis of the integration of augmented reality applications into education. Education and Science, 41(188), 273-289, DOI: 10.15390/EB.2016.6707. (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2016). Türkiye’deki almanca öğretmenlerinin hizmet-içi alan eğitimine ilişkin görüşleri ile üstbilişsel farkındalık düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 796-816 doi:10.16986/HUJE.2016016430. (Emerging Sources Citation Index-ESCI).

Batdı, V. & Semerci, Ç. (2016). The effect of educational entertaining activities supported with co-operative learning in teaching English.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 493-510 (Indexed in ISI-Thomson Reuters)

Batdi, V. & Elaldı, Ş. (2016). The levels of german teacher trainers working in Turkey regarding Reigeluth’s organizational strategies. Journal of Education and Learning, 5(4), 63-77 (Indexed in ERIC).

Akpınar, B., Batdı, V., Yıldırım, B., Kuloğlu, A. & Özeren, E. (2016). Mobile phone use at school as an element of hidden curriculum: m-hidden curriculum. International Journal of Learning and Teaching, 2(1), 39-42.

Batdı, V. & Elaldı, Ş. (2016). Analysis of high school German textbooks through rasch measurement model. Journal of Education and Training Studies. 4(7), 61-69. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1455 (Indexed in ERIC).

Elaldı, Ş. & Batdı, V. (2016). Comparing effects of different applications on pre-service teachers: a meta–analysis. Journal of Education and Training Studies. 4(7), 70-81. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1456 (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2015). A meta-analytic study concerning the effect of computer- based teaching on academic success in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(5), 1271-1286. doi: 10.12738/estp.2015.5.2491. (Indexed in SSCI).

Batdı, V. & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: a meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(6), 1459-1470. doi: 10.12738/estp.2015.6.0156 (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2015). A meta-analysis study of mind mapping techniques and traditional learning methods. Kamla-Raj 2015 Anthropologist, 20(1,2), 62-68. (Indexed in SSCI).

Elaldı, Ş. & Batdı, V. (2015). Effects of computer based instruction on pre-service teachers: a meta–analysis. International Journal of Academic Research. 7(5), 76-80. doi: 10.7813/2075-4124.2015/7-5/B.14. (Indexed in ISI-Thomson Reuters).

Elaldı, Ş. & Batdı, V. (2015). The effects of different applications on creativity regarding academic achievement: a meta-analysis. Journal of Education and Training Studies. 4(1), 170-179. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i1.1097 (Indexed in ERIC).

Batdı, V. & Elaldı, Ş. (2015). Analysis of high school geography curriculum activities through rasch measurement model and nvivo. Journal of Education and Sociology. 6(2), 127-139. doi: 10.7813/jes.2015/6-2/28. (Norwegian Social Science Data Services)

Semerci, Ç. & Batdı, V. (2015). A meta-analysis of constructivist learning approach on learners’ academic achievements, retention and attitudes. Journal of Education and Training Studies. 3(2), 171-180. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v3i2.644. (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2015). The effect of pedagogical training on prospective teachers’ critical thinking skills. Educational Research and Review, 10(8), 1243-1248. doi: 10.5897/ERR2015.2104. (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2014). The German teacher trainers’ self-efficacy beliefs. Journal of Education and Training Studies, 2(4), 23-31. URL:http://dx.doi.org/10.11114/jets.v2i4.490.

Akpınar, B., Özdaş, F., Yıldırım, B., & Batdı, V. (2013). The analysis of the effects of olfactive stimulus in learning in context of educational technology. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 954-962. (Indexed in SSCI).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Doğan, Y., Batdı, V. ve Akpınar, B. (2011). Öğretmenlerin web kullanım amaçlarının belirlenmesi. 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri. Bakü-Azerbaycan, 16-17 Haziran.

Semerci, Ç. & Batdı, V. (2011). The evaluation of the primary education fourth and fifth grades English coursebooks with regard to teachers’ views. Paper presented at the 1st International Congress on Curriculum and Instruction. Anadolu University, Eskişehir, Turkey, October, 05-08.

Batdı, V. (2012). Determining teachers’ self-efficacy beliefs in educational internet use. AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 2, 101-108.

Doğan, Y., Batdı, V. & Yıldırım, B. (2012). Teachers’ views on the practice of project–based learning approach in primary school science education. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 8-9 March.

Doğan, Y., Batdı, V., Yıldırım, B. & Döner, A. (2012). Teachers’ views on the effects of fun language teaching on students’ psyhological, social and affective domains. Paper presented at the 4th Global Conference: Videogame Cultures and the Future of Interactive Entertainment, Oxford, United Kingdom, July, 11-13.

Gezer, Y., Batdı, V., Karahan, O., Tan, Ç. & Dönder, A. (2013). The evaluation of 4+4+4 education model reform in Turkey based on the views of school administrators. Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning. Prague, Czech Republic, October, 17-18.

Akpınar, B., Batdı, V., Benzer, A., İ., Tan, Ç. & Karahan, O. (2013). The problems regarding the use of internet technology in engineering education in Turkey. Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning. Prague, Czech Republic, October, 17-18.

Kuloğlu, A., Karahan, O., Batdı, V., Aydemir, H. & Akmençe, A. E. (2014). Compilation on metacognition concept. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 20-21 March.

Özdaş, F., Akpınar, B., Batdı, V., Karahan, O. & Yıldırım, B. (2014). The whole human being paradigm and holistic curriculum approach. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 20-21 March.

Özdaş, F. & Batdı, V. (2015). The effect of project-based learning on retention, achievement, attitudes and English teaching (a meta-analytic thematic and experimental comparison). Paper presented at the 3rd International Congress on Cirriculum and Instruction. Adana University, Faculty of Educational Sciences, October 22-24, 2015 Adana, Turkey.

Batdı, V., Semerci, Ç. ve Arslan, A. (2016). Araştırma temelli öğrenmenin öğrenenlerin başarılarına etkisine ilişkin karşılaştırmalı bir analiz. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)’nde sunulan sözlü bildiri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 31 Mayıs-3 Haziran, Muğla.

Batdı, V., Akpınar, B. ve Öztürk, M. (2016). Farklı uygulamalarla öğretmen adaylarının akademik başarı düzeyleri ve öğretim üyelerinin mevcut duruma ilişkin görüşlerinin meta-analitik ve tematik karşılaştırılması. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)’nde sunulan sözlü bildiri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 31 Mayıs-3 Haziran, Muğla.

Batdı, V. ve Elaldı, Ş. (2016). Dramanın meta analitik ve tematik boyutu ile öğretmen adaylarının bu yönteme ve sosyal iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde sunulan bildiri. İstanbul Üniversitesi, 9-11 Mart, İstanbul.

Batdı, V., Arcagök, S. ve Boran, G. (2017). 5E öğrenme döngüsünün akademik başarıya etkisinin tematik analizi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde (ULEAD) sunulan bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-29 Nisan, Çanakkale.

Batdı, V. (2017). Öğretmen adaylarının yazılı ve sözlü ifade becerilerine ilişkin öz-yeterlik bağlamında karşılaştıkları problemler ve öneriler. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde (ULEAD) sunulan bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-29 Nisan, Çanakkale.

Batdı, V. (2017). Eliot Eisner’ın eğitsel eleştiri değerlendirme modeli bağlamında pedagojik formasyon program sürecinin değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde (ULEAD) sunulan bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-29 Nisan, Çanakkale.

Batdı, V. (2017). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih düzeyleri. 2nd World Congress on Lifelong Education’da (WCLE) sunulan sözlü bildiri. 14-15 Nisan, Antalya.

Batdı, V. (2017). Öğretmenlerin öğretmen standartlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri. Innovation and Global Issues in Social Sciences Kongresinde sunulan sözlü bildiri. 27-29 Nisan, Antalya.

Batdı, V. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin değerlendirilmesi. Innovation and Global Issues in Social Sciences Kongresinde sunulan sözlü bildiri. 27-29 Nisan, Antalya.

Batdı, V. & Aslan, A. (2017). Evaluation of English course curriculum for 8th grade with regard to Stake’s congruence-contingency model. 3rd Çukurova International ELT Teachers Conferences’ta (CUELT) sunulan sözlü bildiri. Çukurova Üniversitesi, 20-21 Nisan, Adana.

Batdı, V. (2017). Akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile yeterlilik düzeylerine etkisine ilişkin çoklu analiz. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (UEBK) sunulan sözlü bildiri. 20-23 Nisan, Antalya.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batdı, V. ve Özbek, R. (2010). Yabancı dil ağırlıklı liselerde okutulan İngilizce ders kitabının etkili kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Elazığ ve Diyarbakır İlleri Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 9(1), 85-95.

Batdı, V. ve Özbek, R. (2010). İlköğretim yabancı dil öğretiminde konuşma becerilerinin geliştirilmesinde İngilizce ders kitaplarının etkililiği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(3), 892-902.

Semerci, Ç. ve Batdı, V. (2012). Yabancı dil öğretiminde e-öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri: bir durum çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 459-478.

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 190-203

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133.

Batdı, V. (2013). Evaluation of teachers’ views about the affective domain of the high school new English curriculum in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 221-28.

Batdı, V. (2013). İşbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki önemine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 158-165.

Batdı, V. (2013). Yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 317-324.

Akpınar, B., Batdı, V. ve Dönder, A. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 15-26.

Batdı, V. (2014). Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi 18(58), 699-714.

Batdı, V. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 287-302.

Batdı, V. (2014). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 93-102.

Batdı, V. (2014). A meta-analysis study comparing problem based learning with traditional instruction. Electronic Journal of Social Sciences. 13, 346-364.

Batdı, V. (2014). Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.

Batdı, V. (2014). Ortaöğretim matematik öğretim programı içeriğinin rasch ölçme modeli ve nvıvo ile analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 9(11), 93-109.

Batdı, V. ve Batdı, H. (2015). Ortaöğretim Dil ve Anlatım ders kitaplarının çok yüzeyli rasch ölçme modeliyle analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 441-454.

Batdı, V. (2015). Analysis of teachers’ views regarding web-sites prepared by students in the computer departments of vocational high schools using the Rasch Measurement Model. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 4(1), 8-17.

Batdı, V. (2015). A Meta-Analytic Study Regarding the Effect of MIT on Achievement, Attitude and Retention, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(7), 197-218, doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8267.

Batdı, V. (2016). Bloom’un programın ögelerine dayalı değerlendirme modeli bağlamında İngilizce öğretim programının çoklu analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 178-191.

Batdı, V. (2016). A meta-analytic comparison of mastery model and traditional methods. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 40, 125-135. DOI: 10.21764/efd.18899.

Batdı, V. (2016). Metodolojik çoğulculukta yeni bir yönelim: çoklu bütüncül yaklaşım. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 133-147.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce ders kitaplarındaki metin seçimine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs.

Semerci, Ç. ve Batdı, V. (2012). İngilizce ders kitaplarının (4.-8. Sınıflar) Rasch Ölçme Modeliyle değerlendirilmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, 24-26 Mayıs, Rize.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Batdı, V. (2016). Web-tabanlı öğretim ve akademik başarı: meta analitik ve tematik bir karşılaştırma. Ö. Demirel ve S. Dinçer. (Editörler). Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı. Ankara: Pegem A Yayınclılık, ss. 107-128.

Diğer YayınlarPROJELER

Öğretmen Adayları ile Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders içeriklerinin Öğrenme Kuramlarına Göre Yöntemsel Çoğulculuk Bağlamında Rasch ve Maxqda ile Karşılaştırmalı Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2015/ Münferit Araştırma Projeleri (MAP), Proje Yürütücüsü, 2015.

Drama Yönteminin Meta-Analitik ve Tematik Boyutu İle Öğretmen Adaylarının Yönteme ve Sosyal İletişim Becerilerine ilişkin görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2015/ Münferit Araştırma Projeleri (MAP), Proje Yürütücüsü, 2015.

ÖDÜLLER

Teşekkür (Elazığ/MEM)

Teşekkür (ÇOMÜ Eğt. Fakt. /Dekanlık)
Teşekkür (ÇOMÜ Eğt. Fakt. /İlköğretim ABD)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015 Yılında SCI/SCI-Expanded/SSCI İndekslerince Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleleri Açısından Öğretim Elemanlarının Sıralanmasında Sosyal Bilimleri alanında birincilik

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

KATILDIĞI SEMİNERLER

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık tarafından 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen Meta Analiz çalıştayı. Anı Eğitim ve Danışmanlık. Ankara.

VERDİĞİ KURSLAR

08.09.2014 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde QSR N-VIVO 8, MetaWin ve Comprehensive Meta Analysis (CMA) bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımına ilişkin kurs

VERDİĞİ SEMİNERLER

05.12.2014 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde QSR N‐VIVO 8, MetaWin ve Comprehensive Meta Analysis (CMA) bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımına ilişkin seminer