Ünvanı

Doç. Dr.

Muazzez HARUNOĞULLARI

Adı-Soyadı

Muazzez HARUNOĞULLARI

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

muazzez@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(0348 ) 822 23 50 - 1469

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi/ Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Coğrafya Öğretmenliği

2001-2006

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi /Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Coğrafya Öğretmenliği

2001-2006

Doktora

Atatürk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Özel Öğretim Kurumları (MEB)

2005-2010

Öğretmen

MEB

2010-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Uluslararası Göç

Orta Doğu ve Jeopolitiği

Enerji Kaynakları

Siyasi Coğrafya

Enerji Jeopolitiği
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı 2021---
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2020----
Dekan Yardımcısı 2019-2021
Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkanı 2018-2018
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdürü 2018-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2017-2019
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanı 2017-2018
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü 2017-2019
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı 2017-2018
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı 2017-2019
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2016-2017
Coğrafya Bölüm Başkanı 2014-2016
Rektör Danışmanı 2017-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2020---
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2021
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2016-2020
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2014-2016
Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) HARUNOĞULLARI, M. (Mayıs 2016). “Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği” “Child labor among Syrian refugees and problems: case of Kilis” Göç Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Mayıs 2016, sf. 29– 63,  ISSN: 2054-7110 | e-ISSN: 2054-7129.

2) HARUNOĞULLARI, M. (Ağustos 2016). “Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekânsal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri” “Spatial Cultural and Economic Effects of The Syrian Refugees in Kilis City” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 9 Sayı: 45 Ağustos 2016, sf. 373-396, ISSN: 1307-9581. Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164520617. 373-396.

3) HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2016). “Hazar Havzasindaki Jeoekonomik Mücadele ve Devletlerin Bölge Politikalari” “Geoeconomic Struggle In Caspian Basin And State Policies In The Region” International Journal Of Eurasia Social Sciences, Year:7, Vol: 7, Issue: 25, pp. (133-162).

4) HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2016). “Kilis’in İnanç Turizmi Potansiyeli ve Kutsal Mekânları / Faith Tourism Potential in Kilis and Sacred Places”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9741, p. 177-210.

5) HARUNOĞULLARI, M. (Ocak 2017). “Enerji kaynaklarının jeopolitiği ve küresel güçlerin enerji politikaları” “Geopolitics of energy resources and energy policy of global powers” International Journal of Socaial Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Volume: 3 (1), 2017. pp. 146-171. Copyright © 2015 by IJSSER ISSN: 2149-5939. 

6) HARUNOĞULLARI, M. (Mayıs 2017). “Orta Doğu Jeopolitiği ve Küresel Güçlerin Enerji Mücadelesi” “Middle East Geopolitics and Energy Struggle of The Global Powers”Humanitas (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), 2017; 5(9): 121-137, DOI: 10.20304/humanitas.318517, ISSN: 2147-088X, http://humanitas.nku.edu.tr

7) HARUNOĞULLARI, M. (Temmuz 2017). “Evaluation Of Syrian Civil War And Its Global Effects In Terms Of Political Geography” “Suriye İç Savaşı ve Küresel Etkilerinin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi” Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review, Yıl/Year: Temmuz/July 2017 • Sayı/Issue: 36 • ss/pp: 315-326 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825.

8) HARUNOĞULLARI, M . (Temmuz 2018). "HAZAR’IN HUKUKİ STATÜSÜ VE ENERJİ KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI: KIYIDAŞ ÜLKELER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK VE MÜCADELE". lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), (38), 202-217. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igge/issue/38150/440886

9) DÖLEK, İ., AVCI, V., HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2018). “Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükseltiye Göre Değişimi: Muş İli Örneği” “Change of Population and Settlement by Elevation: Sample of Muş Province”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), 6(6) 1011–1022. e-ISSN 2149-4622, Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anemon 

10) HARUNOĞULLARI, M.ve AGCADAĞ ÇELİK, İpek. (Aralık 2019). ‘Kilis Yerel Halkının Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research),Cilt 12, Sayı 67, ss. 581-600,  ISSN:1307-9581,  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3746

11) HARUNOĞULLARI, M . (Temmuz 2020). "Doğu Akdeniz Enerji Havzası: Bölge Üzerinde Yaşanan Uluslararası Anlaşmazlık ve Rekabet". lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), (42), 455-481. http://dergipark.gov.tr/igge

12) Çam HH, Harunoğulları M, Polat Y. (June, 2020). "A study of low birth weight prevalence and risk factors among newborns in a public-hospital at Kilis, Turkey".  African Health Sciences, Vol 20, Issue 2, pp. 709-714. https://doi.org/10.4314/ahs.v20i2.22


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1) HARUNOĞULLARI, M. ÖZDEMİR, Ü. (2014), ‘Ceyhan-Yumurtalık Sanayi ve Enerji Yatırmlarında BTC’nin Önemi’’ ''Ceyhan-Yumurtalık Industry And Energy Investment Importence of BTC’’ International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-7 Haziran 2014, Muğla. Proceedings of International Congress of Turkish Association of Geographers (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) s.428-437. (Tam metin, Sözlü sunum).  

2) HARUNOĞULLARI, M. ÖZDEMİR, Ü. (2015), ''Türkiye Enerji Tüketimi ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme'' ''An Assessment On Turkey's Energy Consumptıon And Future'' International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference. (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) 21-23 Mayıs 2015, Ankara, s. 242-252. (Tam metin, Sözlü sunum). 

3) HARUNOĞULLARI, M. KAYAR, S. (2015), ''Ortahisar'da (Ürgüp) Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarının Coğrafi Analizi'' ''Geographıcal Analysıs Of Natural Cooled Underground Warehouses In Ortahisar (Urgup)'' International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference. (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) 21-23 Mayıs 2015, Ankara, s. 74-84. (Tam metin, Sözlü sunum).

4) HARUNOĞULLARI, M.  (2016),  Kilis Kentindeki Suriyeli Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Mekansal Analizi” II. International Middle East Conferences (II. Uluslarası Ortadoğu Konferansları - Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu-), 28-29 Nisan 2016, Kilis. (Özet, Sözlü Sunum).

5) HARUNOĞULLARI, M. (2016), Orta Doğu’nun Jeostratejisi ve Enerji Kaynaklı Sorunları “Geostrategy the Middle East and its Energy Source Problems” 2nd International Middle East Symposium –State, Non-State Actors, and Democracy in the Middle East- (II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu) May 04-07, 2016, Kırıkkale. (Tam metin, Sözlü sunum).

6) HARUNOĞULLARI, M. (2016).Suriye İç Savaşı ve Küresel Etkilerinin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi”Evaluatıon Of Syrıan Cıvıl War And Its Global Effects In Termsof Polıtıcal Geography’’ “GEOMED 2016-The 4th International Geography Symposium May 23-26, 2016” GEOMED 2016- 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23-26 Mayıs 2016. Kemer (Antalya). (Özet, Sözlü Sunum).

7) HARUNOĞULLARI, M. (2016). “Jeopolitik Rekabet Alanı: Hazar Havzası ve Türkiye” “Geopolitical competition region: Caspian Sea Basin and Turkey” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium) Bildiriler Kitabı, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara s. 401-413. (Tam metin, Sözlü sunum).

8) HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Küresel Boyutta Nükleer Enerji Görünümü ve Geleceği” Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Al Farabi 1st International Congress On Social Sciences) 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep (Özet, Sözlü Sunum).

9) HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Urban Space Experience and Perceptions of     Syrian Refugee Children” 3rd International Scientific Conference Geobalcanica May, 20-21 2017, Skopje-Republic of Macedonia (Tam metin, Sözlü sunum ).

10) HARUNOĞULLARI, M. (2017). “15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimi Öncesinde Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler” Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu 24-26 Mayıs 2017, Muş (Tam metin, Sözlü sunum). 

11) POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. ÇAM, H. H. (2017). “Kilis İlinde 2011-2015 Yılları Arasında Çocukların Hastaneye Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi” “Evaluation Of Children's Hospital The Causes The Applıcatıon Between The Years 2011-2015 İn Kilis” I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017 AYDIN. (Özet, Sözlü Sunum).

12) ÇAM, H. H. HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Kilis İlinde Türk ve Suriyeli Bebeklerde Düşük Doğum Ağırlığı Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması” “Investigation Of The Risk Factors And Prevalence Of Low Birth Weight In Turkish And Syrian Infants In Kilis” IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), August 23-25, 2017 Rome / ITALY. (Özet, Sözlü Sunum). 

13) HARUNOĞULLARI, M. HATUNOĞLU Z. POLAT Y. KILIÇ M. (2017). “Kahramanmaraş Esnafının Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi” “Determınation of Kahramanmaras Tradesman’s Opinion in Relation to Syrian Refugees” KAYES I. Ulaslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi “Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri” 12-14 Ekim 2017 Kahramanmaraş. (Özet, Sözlü Sunum).  

14) HARUNOĞULLARI, M. HATUNOĞLU Z. POLAT Y. KILIÇ M. (2017). “Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Öğrencilerin Üniversite Eğitimine ve Türkiye’ye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Örneği” “The Determınatıon Of The Opinions of The Syrian Students Who Take Refuge in Turkey on Unıversity Education And Turkey: The Case Of Kahramanmaras”. KAYES I. Ulaslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi “Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri”. 12-14 Ekim 2017 Kahramanmaraş. (Tam Metin, Sözlü Sunum).

15) HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Jeopolitik ve Jeostratejik Çekişmelerin Odağında Ortadoğu: Siyasi Coğrafya Perspektifinden Bir Değerlendirme”Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu, 26-27 Ekim 2017, Kilis (Özet, Sözlü sunum ).

16) HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Hazar’ın Hukuki Statüsü ve Enerji Kaynaklarının Paylaşımı: Kıyıdaş Ülkeler Arasındaki Anlaşmazlık ve Mücadele”Legal Status of Hazar and Sharing of Energy Resources: Conflict and Struggle Between the Coastal States” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, Bakü- Azerbaycan (Özet, Sözlü Sunum).

17) POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Mersin-Arslanköy Yörüklerinin Yaylacılık Geleneği” “Plateau Tradition of Mersin-Arslanköy Yoruks” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, Bakü- Azerbaycan (Özet, Sözlü Sunum).

18) HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2018). “Türkiye’nin Suriyeli Gelinleri: Sınır Ötesinde Yeni Bir Yaşam” Syriyal Brides Of Turkey: A New Life Beyond The Border” II. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Şubat 2018, Şanlıurfa, (Özet, Sözlü sunum ).

19) HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2018). “Feminist Coğrafya Perspektifinden Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma” A Study On Violence For Women In Feminist Geography Perspective” II. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Şubat 2018, Şanlıurfa, (Özet, Sözlü sunum ).

20) POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. (2018). “Suriyeli Öğrencilerin Üniversite Eğitimi ve Karşılaştıkları Sorunlar: Kilis İli Örneği” “Universıty Education Of Syrian Students And its Problems: The Case Of Kilis” I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin, (Özet, Sözlü sunum ). s.565-566 

21) POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. (2018). “Yerel Esnafın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Kilis İli Örneği” “Determination Of Local Tradesman’s Opinion in Relation to Syrian Asylum Seeker: The Case of Kilis” I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin, (Özet, Sözlü sunum ). s.567-568.

22) SÜZÜLMÜŞ, S. HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2018). “Osmaniye Esnafının Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 6-8 Nisan 2018 GAZİANTEPTÜRKİYE, www.iksad.org (Özet, Sözlü sunum ). s.223

23) SÜZÜLMÜŞ, S. POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. (2018). “Suriyeli Öğrencilerin Üniversite Eğitimlerine İlişkin Görüşleri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği” II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 6-8 Nisan 2018 GAZİANTEP/TÜRKİYE,  www.iksad.org (Özet, Sözlü sunum ). s.224

24) Harunoğulları, M. (2018). "TANAP Doğal Gaz Boru Hattı ve Türkiye'nin Artan Jeopolitik Önemi Üzerindeki Etkileri" "TANAP Natural Gas Pipeline and Effects on Turkey's Growing Importance of Geopolitics" UBAK 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 09-13 Mayıs 2018, Mardin. (Özet, Sözlü Sunum). s.360-361

25) Harunoğulları, M. (2018). "Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Kilis İlinin Ekonomik Hayatına Yansımaları" "Syrian Asylum Seeker Migration and its Reflections to Economic Life in the City of Kilis" UBAK 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 09-13 Mayıs 2018, Mardin. (Özet, Sözlü Sunum). s.366-367

26. HARUNOĞULLARI, M. (2019). ‘Suriye’de Güç Mücadelesi: ABD, Rusya, İran ve Türkiye’nin Jeopolitik Hedefleri’, ‘Power Struggle in Syria: The Geopolıtıcal Goals of the USA, Russia, Iran and Turkey’, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran 2019, İSTANBUL. (Özet, Sözlü Sunum). ss. 404-407.

27. HARUNOĞULLARI, M. (2019). ‘Doğu Akdeniz Enerji Havzası: Bölge Üzerinde Yaşanan Uluslararası Anlaşmazlık ve Rekabet’, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), 03-05 Ekim 2019, ESKİŞEHİR, (Özet, Sözlü Sunum). ss.613-616.

28. HARUNOĞULLARI, M. ve AGCADAĞ ÇELİK, İpek. (2019). ‘Kilis Yerel Halkının Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri’, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), 03-05 Ekim 2019, ESKİŞEHİR, (Özet, Sözlü Sunum). ss.361-362.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1) HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği” International Migration and Children- Uluslararası Göç ve Çocuklar isimli kitapta bölüm, (Ed. Süleymanov, Abulfez. Sönmez, Pelin. Demirbaş Ünver, Fatma. Akbaba, Selami Mete), Yayınevi: Transnational Press London in the United Kingdom, London, www.tplondon.com. ss. 247-262.

2) HARUNOĞULLARI, M. (Şubat, 2018). “Suriyeli Kadın Sığınmacıların Perspektifinden Zorunlu Göç” Beklenmeyen Misafirler Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği isimli kitapta bölüm (Derleyenler; Bilal Kartal ve Ural Manço), Yayınevi: Transnational Press London in the United Kingdom, London, ss. 197-219, www.tplondon.com

3. HARUNOĞULLARI, M. (Ekim, 2018). “Sınır Ötesinde Yeni Bir Yaşam Suriyeli Sığınmacılar ve Göçün Coğrafi Etkileri: Kilis Örneği” 21.Yüzyilda Uluslararasi Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, isimli kitapta bölüm. (Editörler; AYGÜL Hasan Hüseyin, EKE Erdal), Nobel Yayınevi, Ankara. ISBN : 978-605-7928-68-9, ss. 297-328.

4. HARUNOĞULLARI, M. (Kasım, 2018).  “Geo-Economic Struggle in the South Caucasus and Turkey's Regional Policies” New Horizons in Social Sciences isimli kitapta bölüm (Editörler; ÇETIN Turan, DUMITRACHE Liliana, KARA Hasan, MULALIC Muhidin, SELENDILI Lemara), LAP LAMBERT Academic Publishing, Letonya-Riga, www.ingimage.com, pp. 355-375.

5. HARUNOĞULLARI, M. (Aralık, 2018). “TANAP’ın AB Enerji Güvenliği ve Türkiye'nin Jeopolitik Önemi Üzerindeki Etkileri” Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik isimli kitapta bölüm. (Editörler; BAŞAL Handan Asude,  ULUTÜRK Yasemin,  ÖNER Mine Nazan Kerimak),  Berikan Yayinevi, Ankara, ISBN: 978-605-7501-35-6, ss. 963-995.

6. HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2018). “Enerji Menşeli Sorunlar” Günümüz Dünya Sorunları isimli kitapta bölüm (Editörler; AKENGİN Hamza, DÖLEK İskender). Pegem Akademi Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-241-498-9 DOI 10.14527/9786052414989, ss. 373-418.

7. HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2019). ‘A NEW LIFE BEYOND BORDERS SYRIAN REFUGEES AND GEOGRAPHICAL IMPLICTIONS OF MIGRATION: THE CASE OF KILIS’, INTERNATIONAL MIIGRATION AND REFUGEES IN THE 21 ST CENTURY A PERSPECTIVE OF TURKEY, the book section. (Editors; HASAN HÜSEYİN AYGÜL, ERDAL EKE), Nobel Publishing, ANKARA. ISBN: 978-605-033-198-1, book pages: 394, section pp: 315-348.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) HARUNOĞULLARI, M., POLAT, Y., (Haziran 2018). “Mersin-Arslanköy Yörüklerinin Yaylacılık Faaliyetleri ve Sorunları” “The Transhumance Activities and Problems of the Mersin-Arslanköy Yoruks” Ege Coğrafya Dergisi 27 (1), ss. 71-86, İzmir-TÜRKİYE.

2) HARUNOĞULLARI, M., HATUNOĞLU, Z,. POLAT, Y., KILIÇ,  M.,   (Haziran 2018). “Kahramanmaraş Esnafinin Sosyo Ekonomik Durumu ve Suriyeli Siğinmacilara İlişkin Görüşünün Belirlenmesi” “Determination Of Kahramanmaras Tradesman’s Opinion In Relation To Syrian Refugees, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8 - Sayı 1, ss.115-143, Kahramanmaraş-TÜRKİYE 

3) HARUNOĞULLARI, M. (Nisan 2019). “Nükleer Enerji ve Geleceği” “Nuclear energy and its future” Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 17(1), 110-145, doi: 10.33688/aucbd.554906, e-ISSN:1308-9765, Ankara

4) HARUNOĞULLARI, M.,  SÜZÜLMÜŞ,  S., POLAT, Y., (2019). ‘Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri ile İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği’, ‘Situation Evaluation on the Syrian University Students in Turkey: The Case of the Osmaniye Korkut Ata University’, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 3, ss. 816-837. https://doi.org/10.32709/akusosbil.511181, ISSN: 1302-1265, e- ISSN: 2149-4894.

5) HARUNOĞULLARI, M. (Mayıs, 2020). Enerji Dağıtım Merkezi Perspektifinden Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği”, “Turkey’s Energy Geopolitics in Terms of Energy Distribution Center”, Mukaddime, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 177-211. DOI: 10.19059/mukaddime.550689, ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1) HARUNOĞULLARI, M. (2013), ‘‘Küresel Arenada Türkiye’nin Enerji Stratejisi ve Enerji Politikaları’’ ‘‘Turkey's Energy Strategy and Energy Policies in the Global Arena’’ Türkiye Coğrafyacılar Derneği Kongresi 2013, 19-21 Haziran 2013, İstanbul: Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, s.399-408. (Tam metin, Sözlü sunum).

2) HARUNOĞULLARI, M. CENGİZ, D. (2014), ''Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği'' ''Spatial analysis of Syrian immigrants: Case of Hatay (Antakya)'' TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı 23-24 Ekim 2014, Ankara. (2015) s. 309-318. (Tam metin, Sözlü sunum). 

3) HARUNOĞULLARI, M. (2016), Kilis’in İnanç Turizm Potansiyelinin ve Yerel Ekonomiye Etkilerinin DeğerlendirilmesiThe Evaluatıon Of Faıth Tourısm Potentıal In Kılıs Andıts Impact On Local Economy” Ulusal Alternatif   Turizm Kongresi 7-9 Nisan 2016, Erzincan. (Özet, Sözlü Sunum).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

HARUNOĞULLARI, M. (2013). "Sosyo -Ekonomik ve Çevresel Etkileri Yönünden Yumurtalık-Ceyhan Enerji Yatırımları" "In Terms of Socio-Economic and Environmental Impact of Energy Investments Case of Yumurtalık-Ceyhan" Ankara: Sonçağ Matbaası.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Teşekkür Belgesi   (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı) (2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı)

Akademik Teşvik: 2016 yılı (Teşvik Puanı: 51.60)

Akademik Teşvik: 2017 yılı (Teşvik Puanı: 80.70)


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


TÜBİTAK Destekli Doğa Eğitimi Projesi “Hamsilos Tabiat Parkı ve Sinop Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi-II” 01 Temmuz- 07 Temmuz 2012, Sinop.


TÜBİTAK- Afyon Kocatepe Üniversitesi, “Orta Öğretim Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu” 24 Haziran-5 Temmuz 2013, Afyonkarahisar.  

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Destekli “Proje Döngüsü Yönetimi ve Avrupa Birliği Hibe Programları Eğitimi” Kilis Valiliği, 14-18 Temmuz 2014, Kilis.

 

TÜBİTAK ULAKBİM, Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri, 3 Haziran 2015, Erzurum.


“Türkiye’nin Jeopolitiği ve Enerji Politikaları”, Semineri, 01 Nisan 2015, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi


 “Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler” Çalıştayı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi (ODAMER), 27 Nisan 2017, Kilis.


UNICEF, “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Eğitici Eğitimi” Temel Eğitim Programı, 7-11 Eylül 2017, Mersin.


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kilis İl Eylem Planı Çalıştayı, 21-22 Aralık 2017, Kilis Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kilis.