Ünvanı

Doç. Dr.

Mehmet ÖZÇALICI

Adı-Soyadı

Mehmet ÖZÇALICI

Doğum Yılı ve Yeri

1986 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mozcalici@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0(348) 814 26 66 / 1522

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

2005-2009

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı

2009-2011

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı

2012-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

2009-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

2015-2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Özdüzenleyici Haritalar Yöntemi ile Banka Müşterilerinin Bölümlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Danışman: İbrahim Halil SEYREK.

Doktora Tezi

Hisse Senedi Fiyat Tahminlerinde Bilgi İşlemsel Zeka Yöntemleri: Uzman Bir Sistem Aracılığıyla BIST Uygulaması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Danışman: Yücel AYRIÇAY.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Bölüm Başkanlığı 2020-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZÇALICI, Mehmet. (2016). Hisse Senetlerinin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi: BIST50 Endeksinde Yer Alan Hisseler Üzerine Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 45(1):22-33.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ÖZÇALICI, Mehmet. (2016). Yapay Sinir Ağlarındaki Eşik Değerinin Hisse Senedi Fiyat Tahmin Performansına Etkisi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. 2-4 Haziran 2016, Sivas. 

 ÖZÇALICI Mehmet, AYRIÇAY Yücel (2013). Forecasting Exchange Rates Using Nonlinear Autoregressive Neural Networks. 33. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi. 25-28 Haziran 2013 İstanbul.  

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Özçalıcı, Mehmet (2020). Determination of Optimal Operation Policy for Road Passenger Transport Firms with Simulation and Genetic Algorithm: The Case of Kilis - Gaziantep. New Approaches in Operational Research. Editors : Ayça Özekin ve N. Tuba Yılmaz Soydan. Ekin Yayınevi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYRIÇAY, Yücel ve ÖZÇALICI, Mehmet. (2014). “1997-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Veri Zarflama Analizi ile İlgili Yayınlanan Akademik Çalışmalar”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 4(1):246-279.

ÖZÇALICI, Mehmet. (2016). Sınavlara Gözetmen Atama Problemlerinin Çalışma Sayfaları ile Optimizasyonu. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9(3):103-114.

ÖZÇALICI, Mehmet. (2017) Sınavlara Gözetmen Atama Problemlerinin Çözümü için Takas Bazlı Bir Algoritma Önerisi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 19(2):492-506.

Özçalıcı, M., Dosdoğru, A. T., Boru İpek, A. ve Göçken, M. (2019). Ulaşım Ağlarında Benzetim Yardımıyla Arz Planlaması: Kilis - Gaziantep Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28(2):149-162. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/802422

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ÖZÇALICI, Mehmet. (2021). MATLAB ile Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Nobel Akademik Yayın. II. Baskı, Ankara. https://www.nobelyayin.com/matlab-ile-cok-kriterli-karar-verme-teknikleri_14704.html

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER