Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Biçer

Adı-Soyadı

Mehmet Biçer

Doğum Yılı ve Yeri

1979/HATAY

Fakülte/Yüksekokul

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce / YÖKDİL:85

E-posta/Web

mehmetbicer@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 Dahili: 1248

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO, Müdür Yardımcısı 2021--
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Tesisler İşleme Müdürü 2018-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı 2019-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi 2019--

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bıcer, M., & Pekkan, N.U. (2020). The relationship between group culture and intrapreneurship: A case study for hotel industry. Management Research and Practice, 12(3), 21-32
 • Turk, M., & Bıcer, M. (2018). A research on the relationship between ethical climate, organizational learning and innovative behavior. International Journal of Business Management and Economic Research, 9(1), 1207-1218.
 • Cavus, M. F., Kapusuz, A. G., & Bıcer, M. (2016). “Perceptions of Diversity Management and Alienation in Multinational Companies”. Journal of Academic Research in Economics, 8(2), July 2016.
 • Cavus, M. F., & Bıcer, Mehmet (2016). Relationship between organizational ethical climate and innovative behavior: An example from Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(10), 117-127.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Biçer, M. (2021). The Effects of Organizational Loyalty on Job Performance: A Case Study for Banking Sector. Cukurova 6th International Scientific Research Conference, March 5-6 2021, Adana / TURKEY, 433-440.

 • Biçer, M. (2020). The Effects of Burnout on Counterproductive Work Behaviors. International Congress of Management, Economy and Policy, 5-6 December 2020, İstanbul-TURKEY, 37-45.

 • Bıcer, M., & Kapusuz, A. G. (2019). "Examining The Relationship Between Conflict Management Styles, Organizational Trust and Job satisfaction of White-Collar Workers:Turkish Sample". 3rd International Scientific Conference on Business and Economics, 13-15 June 2019 Skopje/Tetovo, North Macedonia, 295-301. 
 • Develi, A., Pekkan, N. U., Kapusuz, A. G., Bıcer, M., & Cavus, M. F. (2018). “Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü”. Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi (Özet), 27-29 Nisan 2018 Lefkoşa, KKTC.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Biçer, M. (2020). Strategic Organizational Change Management. In: Buckley, A. Ö. (ed) Academic Studies in Administrative Sciences (151-182). France: Livre de Lyon.
 • Mehmet, B. (2020) Exploring the Effects of Learning Organization on Innovative Work Behaviors of White-Collar Workers: Sample from Turkey. In: Ramadani V., Palalić R., Dana LP., Krueger N., Caputo A. (eds) Organizational Mindset of Entrepreneurship. Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics. Springer, Cham

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Biçer, M. (2021). Lider-üye etkileşimi ve yenilikçi davranış ilişkisinde personel güçlendirmenin aracılık etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 330-342.

 • Çavuş, M. F. & Biçer, M. (2021). The effects of organizational democracy on organizational citizenship behaviors. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 387-396.

 • Biçer, M. (2020). How Conflict Management Styles Predict the Organızational Trust And Job Satisfaction? A Cross Sectioanal Study. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 29, sayı 1, s. 325-338.
 • Pekkan, N.Ü., Biçer, M. ve Gökçen K., A. (2020). Başa çıkma stratejilerinin mesleki tatmin üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 636-650
 • Gökçen, K., A. ve Biçer, M. (2018). Psikolojik sermayenin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki olumlayıcı etkileri. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 229-249.
 • Çavuş, M. F. ve Biçer, M. (2016). Finans yöneticilerinin karar verme davranışları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5),45-63
 • Ay, Ü., Kılıç, K. C. ve Biçer, M. (2009). İlaç ve sigorta sektörlerinde çalışan satış elemanlarının iş davranışlarının etik iklim ile ilişkisi üzerine bir çalışma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 57-71.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çavuş. M.F., Biçer, M. ve Kapusuz, A. G. (2019). “Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Vatandaşlık”. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. 3-5 Eylül 2020. (Tam metin yayınlandı).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Biçer, M. (2020). Örgütsel öğrenme. Polatcı S. (Der.), Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi içinde (531-548). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Biçer, M. (2020). Turizm işletmelerinde stratejik inovasyon yönetimi. Özbey, D. Ö. ve Berk, O. N. (Der.), Multidisipliner Perspektiften Turizm içinde (211-224). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Biçer, M. (2020). Karizmatik liderlik. Uysal H.T., Aksoy C. ve Yılmaz F. (Der.), Liderlik Tarzları-Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma içinde (115-132). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Diğer Yayınlar

 • Çavuş, M. F. ve Biçer, M. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde SOSYALLEŞMEK Ya da YABANCILAŞMAK. 1. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi. PROJELER

ÖDÜLLER

 • En iyi bildiri ödülü, “Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü”. Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa, KKTC.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER