Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ŞAŞA

Adı-Soyadı

Mehmet ŞAŞA

Doğum Yılı ve Yeri

1982/MALATYA

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil

Arapça: 78,75

E-posta/Web

mehmetsasa@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1560

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Kelam Ana Bilim Dalı

2011-2017

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Ana Bilim Dalı

2004-2006

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017----

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Mehmet ŞAŞA, Kur'an-ı Kerim'de İsbat-ı Vâcib Delillerinin Akliliği Meselesi, Elazığ 2006.

Doktora Tezi

Mehmet ŞAŞA, KELAM VE TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2017.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1- Mine Kın, Kilisli Osman Uryânî'nin İtikâdî Görüşleri, Kilis 2019.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-   Mehmet ŞAŞA, " KELAM VE TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNDE BİLGİ ", ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), ARALIK 2014, c. 1, sy. 2, ss. 70-92.

2- Mehmet ŞAŞA, " MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜSLÜMANLARIN GERİ KALMASININ DİNÎ SEBEPLERİ  ", DİYANET İLMİ DERGİ, Mart 2018,  c. 54, sy. 1, ss. 113-138.

3-  Mehmet ŞAŞA, " MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RUF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORİTE – Kadı Abdulcebbar Örneği-  "   ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), Nisan 2018, c. 5, sy. 10, ss. 88-100.

4- Mehmet ŞAŞA, " İMAM MÂTURÎDÎ'NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN YÖNETİM İLKELERİ ", E- MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Aralık  2018, c. 11, sy. 2,  ss. 309-344. 

5- Mehmet ŞAŞA, " KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR'IN MARİFETULLAH TEORİSİ",  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi , Haziran 2019, c. 1, sy. 1, ss. 153 - 184.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1-         Mehmet ŞAŞA, “NAZMU’L-FERÂİD VE CEM’U’L-FEVÂİD” ESERİ BAGLAMINDA ALLAH’IN SIFATLARI VE KRİTİGİ, ULUSLARARASI AMASYALI ÂLİMLER SEMPOZYUMU, https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1425/alimler-baski-1-cilt.pdf, 21-22 NİSAN 2017, c. 1, ss. 545-555.

2-         Mehmet ŞAŞA, NİYAZÎ MISRÎ’NİN KIYAMET ALAMETLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ, ULUSLARARASI MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, 17-19 KASIM 2017.

3-         Mehmet ŞAŞA, İMAM MÂTURÎDÎ’NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN -YÖNETİM İLKELERİ, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

4-      Mehmet ŞAŞA, MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORITE – Kadı Abdulcebbar Örnegi-, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

5-         Mehmet ŞAŞA, MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜNLÜMANLARIN GERİ KALMASININ BİR TAKIM DİNÎ SEBEPLERİ, ULUSLARARASI MERCİDABIK’TAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, 26-27 EKİM 2017.

    

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1-   Mehmet ŞAŞA,  KELAM ve TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, NOBEL AKADEMİK 

 2-   Mehmet ŞAŞA "Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri", Kavramlardan Esaslara İslam İnancı, İlahiyat Yayınları, İstanbul 2019, ss. 93-126.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-  Mehmet ŞAŞA, " TEORİK ANLAMI VE PRATİK DEĞERİ BAKIMINDAN İMÂN-İSLÂM İLİŞKİSİ ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ARALIK 2014, c. 1, sy. 1, ss. 119-139.

2- Mehmet ŞAŞA, " İMÂM-I A’ZAM EBÛ HANİFE’NİN MARİFETULLAH NAZARİYESİ   ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 8, sy. 2, ARALIK 2017, ss. 171-191.

3- Mehmet ŞAŞA, " İMAM EŞ’ARÎ’NİN “KELÂM”INDA MARİFETULLAH ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 4, sy. 7, ARALIK 2017, ss. 187-213.

4- Mehmet ŞAŞA, " KELAM EKOLLERİ BAĞLAMINDA MARİFETULLAH'IN VÜCÛBİYET KAYNAĞI " , ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ, c. 5, sy. 1, HAZİRAN 2018, ss. 57-90.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1-       “ FÂRÂBÎ’YE GÖRE KELÂM İLMİNİN ANLAMI ”, Çev. Mehmet ŞAŞA, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 1, sy. 1, ss.119-139.
PROJELER

1- Mehmet ŞAŞA, "Kadı Abdulcebbar'ın Marifetullah Teorisi", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11775 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

2- Mehmet ŞAŞA, "Kelam ve Tasavvuf Disiplinlerinde Keşf ve İlhamın Epistemolojik Değeri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11774 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

ÖDÜLLER

 Uluslararası Sempozyumda elde edilen başarı ödülü 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1-  HAKEMLİKLER

-  USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

-  ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

-  ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD)

-  ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ  

-  TRABZON İLAHİYAT DERGİSİ