Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

İPEK AGCADAĞ ÇELİK

Adı-Soyadı

İPEK AGCADAĞ ÇELİK

Doğum Yılı ve Yeri

8 Temmuz

Fakülte/Yüksekokul

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

SOSYOLOJİ

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

ipekagcadag@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66-1418 /0 348 822 23 51

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Akdeniz Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji

2005-2009

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sosyoloji

2009-2011

Doktora

Ege Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sosyoloji

2011-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-

Arş. Gör.

Ege Üniversitesi

2011-2015

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kentleşme Sürecinde Tüketim: Antalya Semt Pazarları Örneği

Doktora Tezi

Çalışma Hayatında Dönüşümler ve Evden Çalışma Sisteminin Türkiye’deki Yansımaları: Bir Ağ Pazarlama Örneği    

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Murat Yarımay,  Suriye Savaşının ve Türkiye’ye Zorunlu Göçün Görünmeyen Yüzü: Kadınlar, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kilis, 2021.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Çalışma Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

BÖLÜM BAŞKANI 2021--
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 2019-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AGCADAĞ, İ. (2014). Sanal Alışveriş. Mediterranean Journal of Humanities, 4(1), 21-33. 

AGCADAĞ ÇELİK, İ. & Vural, F. (2018). Suriyeli Mülteci Kadınların Kuma Dramı: Kilis İli Örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 8(14), 341-382.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2019). Sınıf Öğretmenleri Gözünden Suriyeli Mülteci Çocuklar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (66), 662-680.

HARUNOĞULLARI M. & AGCADAĞ-ÇELİK İ. (2019).  Kilis Yerel Halkının Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 67, ss. 581-600.

AGCADAĞ ÇELİK, İ. (2020). A Sociological Evaluation on The “Digital” Home (Women) Based Work and The Status of Women. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), 753-770.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2021). Esnek Çalışma Mekânları: Paylaşımlı Ofisler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S: 112, 90-106.   

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2021). Suriyelilerin Sınır Kentlerdeki Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 124-164. DOI: 10.26466/opus.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2021). Suriyelilerin Türkiye’ de Doğan Bebeklerinin Hukuki Statüsü ve Vatandaşlık Koşulları. İTOBİAD İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 1208-1230.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2021).  "Suriye Kökenli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı" Kavramına Yerel Halkın Bakışı: Gaziantep İli Örneği, Turkish Studies-Social, 16 (4),  1405-1428.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

HARUNOĞULLARI, M. & AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2019). Kilis Yerel Halkının Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2019, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2020). Suriyeli Göçmen Kız Çocuklarının Emeği Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 5-7 Haziran 2020, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2020). Kadın İstihdamını Arttırma Politikaları Kapsamında Kadın Girişimciliği: KOSGEB Örneği. Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-25 Temmuz 2020, Van.

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2020). Çalışan Annelerin İstihdamdan Kopuşunu Önleme Stratejileri: Güncel Aile Dostu İş Hukuku Uygulamaları. 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Konferansı, 7-8 Ağustos 2020, Mardin. 

AGCADAĞ-ÇELİK, İ. , ÇETİN, C.  (2021). Suriyeli Refakatsiz Çocukların Ülkelerine Geri Dönüş Süreci Üzerine Bir İnceleme. 6. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 15-17 Mayıs 2021, Ankara..

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

AGCADAĞ, İ. (2014). “Urban Reflections of Changing Consumption Models”, (in) Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, Recep Efe, N. Sam, R. Sam, Eds, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp. 394-409.


AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2019). "Suriyeli Kadın Mültecilerin Toplumsal Uyumunda Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin Rolü", (İçinde) Türkiye'de Göçmen Kapsayıcılığı Sorundan Fırsata Dönüşüm Önerileri, (Ed) Halls Sakız, Hıdır Apak, Ankara: Pegem Yayıncılık, ss.121-138.


AGCADAĞ-ÇELİK, İ. & VURAL, F. (2020). "Syrian Disabled Migrants and Family Member Women Taking Over Home Care Burden", (in) River Flowing North: Migration Generating Geographies and International Irregular Migrations. Peter Lang International Academic Publishing, Berlin.

HARUNOĞULLARI, M. & AGCADAĞ-ÇELİK, İ. (2021). Savaş, Kadın ve Göç (Suriyeli Kadınların Erken Yaşta Evlilik Deneyimleri). İstanbul: Eğitim Yayınevi.

AGCADAĞ ÇELİK, İ. (2021). Türkiye’nin İç Göç Deneyimi ve Sosyal Dışlamaya Etkisi, (içinde) Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar II, (Ed.) İbrahim Akkaş, Eğitim Kitabevi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AGCADAĞ, İ. (2017). Popüler Kültür Bağlamında Kozmetik Ürünleri Tüketimi ve Yeni Bir Satış Kanalı Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing) Sistemi, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı:36, Popüler Kültür Özel Sayısı, 157-169.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

AGCADAĞ ÇELİK, İ. (2018). Tarihsel Süreçte "Çalışma" Hayatı ve Esnekliğin Getirdiği Yeni Bir Çalışma Modeli Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing), Ankara: Detay Yayıncılık.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

AGCADAĞ ÇELİK, İ. Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" Paneli. Kilis 7 Aralk üniversitesi. 29 Kasım 2018.