Ünvanı

Doç. Dr.

Cuma ERCAN

Adı-Soyadı

Cuma ERCAN

Doğum Yılı ve Yeri

01.02.1967-KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

YDS(2016): 68.75

E-posta/Web

cercan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 2666 - 1510

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Anadolu Üniversitesi - İİBF- İşletme

1988-1992

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü- Muhasebe

1993-1995

Doktora

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Muhasebe

2001-2007

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Anadolu Üniversitesi- Açıköğretim Fakültesi

1995-2007

Öğr. Gör. Dr.

Anadolu Üniversitesi- Açıköğretim Fakültesi

2007-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi- İİBF- İşletme Bölümü

2012-2018

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İhracatta ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde KDV İadesi ve Muhasebesi

Doktora Tezi

 İnternette Finansal Raporlama ve Geleceğe İlişkin Yönelimler

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


Demir, Feyza(2015), Türkiye’nin Konumu Açısından Lojistik Köylerin Önemi: Kars Lojistik Köy Örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Absi, Ahmad(2015), Akademik ve idari Personellerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri: Üniversitede Bir Uygulama, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz ,Hamza(2014), KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ'lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Kilis İli Örneği,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Yönettiği Doktora Tezleri

Aba, Şenbayram , Emel (2018), Bankaların Sosyal Sermayesi Güçlü İşgören Kayıplarına Karşı Tutumu: GAP Bölgesi Örneği,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İşletme Bölüm Başkanı 2015-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ercan, Cuma & Büyükoğlu, Burak, (2017)“KOBİ Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İşletmeler Tarafından Algılanma Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği”, JSHSR Dergisi,Cilt 4, S.15, ss, 2069-2076.    

Ercan, Cuma (2017), “İnternette Finansal Raporlama ve Karşılaşılan Sorunlar”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies Vol:3 Issue:3 pp:217-227.

Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), “Kurumsal Raporlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Entegre Raporlama ve Bir Vaka Çalışması”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt 4, Sayı 8, 13 – 29.

Ercan, Cuma (2016).”2011-2013 Yılları Arasında Düzenlenen Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumları Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Yıl:2016, 1(1), ss. 49-56.

Ercan, Cuma & İşseveroğlu, Gülsün (2016),” Olumlu Denetçi Görüşünün Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği”, Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergi, Sayı 55, ss. 630-639.

Ercan, Cuma & Kılınç Erhan (2014),“Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 ve KOBİ TFRS Bölüm 16 Açısından Değerlendirilmesi”, Assam Dergisi, Cilt 1, S.1,2014, ss. 66-78.

Ercan,Cuma & Dayı, Faruk & Akdemir ,Erdem ( 2013), “Kamu Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlemesi: Kamu Hastaneleri Birlikleri Üzerine Bir Uygulama” , Asia Minor Studies, Cilt/ Volume:1 Sayı / Issue:2 Temmuz/ July, ss. 54-71.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


ERCAN, Cuma ve Ali Kestane (2018) , "TMS / TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS ve BOBİ FRS Düzenlemelerinin Karşılaştırılması" AL-FARABI II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 06-08 Nisan 2018, Gaziantep.

Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), “Entegre Raporlama ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararsı Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi, 11-15 Eylül 2017, Tiran.

Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), “Kurumsal Raporlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Entegre Raporlama ve Bir Vaka Çalışması”, Uluslararsı Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28 Eylül- 1 Ekim 2017, Kemer.

Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), Kurumsal Yönetımın Güçlendırılmesınde İç Kontrol Sisteminın Önemi Ve Kamu Kurumları Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararsı Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28 Eylül- 1 Ekim 2017, Kemer.

Kurnaz, Niyazi & Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Whistleblowing (Bilgi İfşası) İlişkisi. Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Whistleblowing (Bilgi İfşası) İlişkisi, Internatıonal Congress on Afro-Eurasıan Research II, Malaga.

Ercan, Cuma(2016), “Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Cinsiyet ve Bölümün Rolü”, I. Uluslararsı Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-6 Kasım /Antalya.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ercan, Cuma (2018),  "Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018, C.6, S.1, ss. 105-113.

Kurnaz, Niyazi &Ercan, Cuma&Kestane Ali (2018)," Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim Ve Bilgi İfşası (Whistleblowing) İlişkisi", Kastamonu Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.20, S.1 150-169.

Ercan, Cuma & Kestane, Ali (2017), Entegre Raporlama ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, ss. 73 - 86

Ercan, Cuma (2017), “Denetçi Bağımsızlığına Yönelik Tehditler ve Koruma Önlemleri: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14,Sayı: 2, 261 – 284.

Ercan, Cuma (2017), “KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Araştırılması: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Örneği”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.15, Sayı.2, 309-329.

Ercan, Cuma&Dayı, Faruk &Nal,Mustafa (2013), “Sağlık İşletmelerinde Maliyet Hacim Kar Analizi: Radyoloji Ünitesi Üzerine Bir Uygulama”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol.5, No.9.

Ercan, Cuma (2009),“İnternette Finansal Raporlamanın Dış Denetime Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran,Cilt.1,S.2, 1-9.

Köse,Sevinç&Tetik, Semra & Ercan, Cuma (2001), “ Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler”, C.Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt.8, S.1,s.219–242.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER