Ünvanı

Prof. Dr.

Aydın Usta

Adı-Soyadı

Aydın Usta

Doğum Yılı ve Yeri

05.02.1956 Hekimhan

Fakülte/Yüksekokul

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi

Bölüm

Sevk ve İdare

Yabancı Dil

Fransızca, İngilizce

E-posta/Web

aydin.usta@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - Sevk ve İdare Yüksek Okulu (4 yıllık)

1976-1980

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

1990-1992

Doktora

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

1998-2002

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.USTA, Aydın “Bilimsel Araştırmalarda Problematik: Projelendirme ve Raporlaştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi (JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES), KIŞ 2011 CİLT:2 SAYI:2 (WINTER 2011 VOLUME: 2 ISSUE:2)

2.USTA, Aydın “Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Etmenler ve Evreler”, Inonu University International Journal of Social Sciences, Yıl 2012: Cilt 1: Sayı 1: Yayım Tarihi (31.01.2012).

3. USTA, Aydın “Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme”, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Scinences Y.2012, Vol.17, No.1, pp.403-421.

4. USTA, Aydın “Kamu Örgütlerinde Kurumsal Karne Modeli ile Performans Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:45, Sayı:1, Mart 2012.

5. USTA, Aydın “Sorunsaldan Sonuçlara Bilimsel Araştırma Süreci: Bir Araştırma Raporu Modeli Örneği”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, issn: 1309-9302, Cilt: 3, Sayı: 5, Haziran 2012.

6. USTA, Aydın, Kamusal Kalkınmada Proje Yönetimine Yönelik Modelsel Bir Yaklaşım, Verimlilik Dergisi, 2012/3, ISSN 1013- 1388.

7.USTA, Aydın, Kamu Sektöründe Sonuçlara Göre Yönetim, Gazi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 2012.

8. USTA, Aydın, Belediyelerde Performans Yönetimi: Boyutlar ve Ölçüler, Verimlilik Dergisi, 2013/3, ISSN 1013- 1388.


D1. USTA, Aydın, Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Dengeli Sonuç Kartı Uygulamaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 1 Ocak 2014’den Ayrı Bası.

D2. USTA, Aydın, Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama: Önemi, Bileşenleri, Evreleri ve Uygulanabilirliği, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt 1, Sayı 2 (2014).

D3. USTA, Aydın, Yeni Kamu Yönetiminde Politikaların Değerlendirilmesi: Tipolojiler, Boyutlar ve Ölçütler, Sayıştay Dergisi, Temmuz- Eylül 2014/Sayı:94.

D4. USTA, Aydın, Kamu Örgütlerinde Çıkar Çatışması: Türleri ve Önlenmesi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 7, Sayı 13 (Kasım 2015).

D5. USTA, Aydın “Organizasyonlarda Risk Yönetimi Süreci: Stratejiler, Amaçlar ve

      Unsurlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari

      Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:08, Sayı 2, Yıl: 2018. s: 91-110

    D6. USTA, Aydın, Evreleri ile Bilimsel Araştırma Süreci ve Raporlaştırılması, ASSAM

        Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt 6, Sayı: 13, 2019. s: 85-101.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.USTA, Aydın, “Gelişen Teknolojinin Birey Üzerinde Etkileri”, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2007, Gaziantep, Yayın No:E2007/430.

2.USTA, Aydın “Medyatik Eylemlerin Sosyo-Psikolojik Etkisi”, Fırat Üniversitesi, Medya ve Etik Sempozyumu, 7,8,9 Ekim 2009, Elazığ.

3.USTA, Aydın, Arif Kubat “Ulusal Kalkınma Bağlamında Köylere Yönelik Hizmetler: Malatya İli Örneği”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, 19-20 Ekim 2009. Ankara

4.USTA, Aydın “Etik ve Ahlak Teorilerinin Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği”, 9. Kamu Yönetimi Forumu, Gazi Üniversitesi, 19-20-21 Ekim 2011. Ankara.

5. USTA, Aydın “Bölgesel Sorunların Çözümüne İlişkin Kamu Örgütlerinde Değişim Yönetimi”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012. Kahramanmaraş.

6. USTA, Aydın “Kamu Örgütlerindeki Çıkar Çatışmaları Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme”, II. Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, TODAİE, Ankara.

7.USTA, Aydın “Bilgi Toplumunda Yeni İş Alanları ve Birey Üzerindeki Etkileri-”, Internatıonal 7th Knowledge, Economy & Management Congress, Yalova University & Istanbul University October 30th-November 1st, 2009, Thermalium Wellness & Spa Hotel, Yalova, Turkey.

8.USTA, Aydın “Sosyal Girişimcilikte Eğitimin Rolü” VI. Uluslararası STK’lar Kongresi, 23-25 Ekim 2009, Çanakkale.

9.USTA, Aydın "Yoksulluğun Önlenmesinde Kamu Sosyal Kalkınma Programlarının Önemi", Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Ekim 2010. Yozgat.

10.USTA, Aydın “Kırsal Kalkınmada Proje Yönetim Süreci”, 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri, 22-23 Eylül 2011. MALATYA.

11.USTA, Aydın “Kamu Örgütlerinde Değişim Süreci ve Yönetimi” II. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 19-20 Nisan 2012, MALATYA

12. USTA, Aydın; Murat Karaca, “Kalkınma Ajanslarında Performans Yönetimi: Fırat Kalkınma Ajansı Örneği”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 16-17 Mayıs 2013 Elazığ

 

3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs).


  1.   USTA, Aydın “Planlama Sürecinde Karar Alımı: Modeller ve Tipolojiler”, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul.

        2. USTA, Aydın, Fadime KORKUT, “Sosyal Politika ve 20.yy’da Politika Uygulamaları”, International

            Simposium on Strategic and Social Researches, 3-5 Mayıs, 2018, İstanbul.

        3. USTA, Aydın, Mustafa ÖNEN, Tür ve Model Bağlamında Kamu

            Organizasyonlarında Karar Alımı Süreci, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi  

            Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Gaziantep.  1.   USTA, Aydın “Planlama Sürecinde Karar Alımı: Modeller ve Tipolojiler”, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul.

        2. USTA, Aydın, Fadime KORKUT, “Sosyal Politika ve 20.yy’da Politika Uygulamaları”, International

            Simposium on Strategic and Social Researches, 3-5 Mayıs, 2018, İstanbul.

        3. USTA, Aydın, Mustafa ÖNEN, Tür ve Model Bağlamında Kamu

            Organizasyonlarında Karar Alımı Süreci, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi  

            Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Gaziantep.     4. USTA, Aydın, Fadime KORKUT, “İşgörenlerde Tükenmişlik Sendromu:

                        Tanımı, Bileşenleri, Faktörleri”, II. International Academic Congress, 18-21  

                        October 2017, Antalya.

                    5. USTA, Aydın, Fadime KORKUT ,“Kamu Organizasyonlarında Risk

                        Yönetimi: Unsurlar, İlkeler ve Süreç Analizi”, International Simposium on    

                        Strategic and Social Researches, 3-5 Mayıs, İstanbul.

                    6. USTA, Aydın, Fadime KORKUT ,“İş Görenlerde Tükenmişlik Sendromu: Bir

                        Alan Çalışması”, International Simposium on Strategic and Social

                        Researches, 3-5 Mayıs, İstanbul.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.USTA, Aydın (2007),Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması: (Psikolojik Yaklaşımlı Bir Model Önerisi), Ankara: Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic. Ltd: Şti.

2.USTA, Aydın (2007), Mahalle Yönetimi ve Geleceği: Yönetici Davranışları Açısından Bir İnceleme, Eskişehir: Nisan Kitapevi.

3.USTA, Aydın (2004),“Mal ve Hizmet Üretiminde Özdevimin İşgörenin Ruhsal Etkinliklerine Yansıması “, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.139-156.  

4.USTA, Aydın (2004),“İşgörenlerin Stresi Bir Sorun Olarak Algılamaları ve Stres Yönetimi“, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.157-178.  

5.USTA, Aydın (2004), “İşgören Depresyonunun Etkileri ve Önlemleri”, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s. 271-280.

6.USTA, Aydın (2004),“Karayolu Ulaşım Dizgesine Seçenek Raylı Ulaşım Dizgesi ve Çevre “, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE ÇEVRE, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s. 85-97.  

7.USTA, Aydın (2007), “Cumhuriyetten Günümüze İşlendirme Politikaları”, ERKUL, Hüseyin, Levent Gökdemir (Yay. Haz.) Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan KAMU POLİTİKALARI, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.91-122.

8.USTA, Aydın (2009), “Bireysel ve Toplumsal Gerileme Sorununa Kamusal Çözümler” ERKUL, Hüseyin, Tan Baykal (Yay. Haz.) Kamu Yönetimi Araştırmaları, Ankara: Detay Yayıncılık, 2009, s.153-164.

9.USTA, Aydın (2013), “Çatışma Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

10. USTA, Aydın (2013), “Stres Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

11. USTA, Aydın (2013), “Değişim Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

12. USTA, Aydın (2013), “Sonuçlara Göre Yönetim”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

K1. USTA, Aydın (2017), Organizasyonlarda Psikososyolojik Yönetim ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

K2. USTA, Aydın (2018), Teorisyen ve Yaklaşımlarına Göre Organizasyon Teorileri, Ankara: Savaş Yayınevi.

Kb3. USTA, Aydın (2016), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Hamit Coşkun, H. Mustafa Paksoy (Yay. Haz.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Kb4. USTA, Aydın (2017), “Politik Eylemlerde Etik Sorumluluk: Deontolojik Kodlar, Ahlaki Davranışlar ve Etik Düşünceler”, Osman AĞIR (Yay. Haz.), Türkiye’de Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Ankara: SEÇKİN.

K.b.5. USTA, Aydın (2018), “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları”, Osman AĞIR (Yay. Haz.), Türkiye’de Devlet Politikaları, s: 391-409, Ankara: Nobel Yayınevi.


1.USTA, Aydın (2007),Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması: (Psikolojik Yaklaşımlı Bir Model Önerisi), Ankara: Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic. Ltd: Şti.

2.USTA, Aydın (2007), Mahalle Yönetimi ve Geleceği: Yönetici Davranışları Açısından Bir İnceleme, Eskişehir: Nisan Kitapevi.

3.USTA, Aydın (2004),“Mal ve Hizmet Üretiminde Özdevimin İşgörenin Ruhsal Etkinliklerine Yansıması “, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.139-156.  

4.USTA, Aydın (2004),“İşgörenlerin Stresi Bir Sorun Olarak Algılamaları ve Stres Yönetimi“, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.157-178.  

5.USTA, Aydın (2004), “İşgören Depresyonunun Etkileri ve Önlemleri”, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE YÖNETİM, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s. 271-280.

6.USTA, Aydın (2004),“Karayolu Ulaşım Dizgesine Seçenek Raylı Ulaşım Dizgesi ve Çevre “, KARAKILÇIK, Yusuf, Hüseyin ERKUL, Aydın USTA (Yay. Haz.), KURUMLAR VE ÇEVRE, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s. 85-97.  

7.USTA, Aydın (2007), “Cumhuriyetten Günümüze İşlendirme Politikaları”, ERKUL, Hüseyin, Levent Gökdemir (Yay. Haz.) Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan KAMU POLİTİKALARI, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004, s.91-122.

8.USTA, Aydın (2009), “Bireysel ve Toplumsal Gerileme Sorununa Kamusal Çözümler” ERKUL, Hüseyin, Tan Baykal (Yay. Haz.) Kamu Yönetimi Araştırmaları, Ankara: Detay Yayıncılık, 2009, s.153-164.

9.USTA, Aydın (2013), “Çatışma Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

10. USTA, Aydın (2013), “Stres Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

11. USTA, Aydın (2013), “Değişim Yönetimi”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

12. USTA, Aydın (2013), “Sonuçlara Göre Yönetim”, YÜCETÜRK, Elif, ÖGE, Serdar (Yay. Haz.), YÖNETİM BİLİMLERİ, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

K1. USTA, Aydın (2017), Organizasyonlarda Psikososyolojik Yönetim ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

K2. USTA, Aydın (2018), Teorisyen ve Yaklaşımlarına Göre Organizasyon Teorileri, Ankara: Savaş Yayınevi.

Kb3. USTA, Aydın (2016), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Hamit Coşkun, H. Mustafa Paksoy (Yay. Haz.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Kb4. USTA, Aydın (2017), “Politik Eylemlerde Etik Sorumluluk: Deontolojik Kodlar, Ahlaki Davranışlar ve Etik Düşünceler”, Osman AĞIR (Yay. Haz.), Türkiye’de Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Ankara: SEÇKİN.

K.b.5. USTA, Aydın (2018), “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları”, Osman AĞIR (Yay. Haz.), Türkiye’de Devlet Politikaları, s: 391-409, Ankara: Nobel Yayınevi.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.USTA, Aydın “Çocuğun Ruhsal Süreçleri Üzerinde Ailenin Etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, 126-134 (2004).

2.USTA, Aydın “Doğal ve Yapay Çevre Boyutunda Kentlerin Çocuk Gelişimine Etkileri”, ”, Eğitim Araştırmaları, Sayı 9, 83-97 (2002).

3.USTA, Aydın “Etnik Şiddet Olgusu Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11,Sayı:2 (2009).

4.USTA, Aydın "Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülüğüne Yönelik Bir Değerlendirme", İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, Yıl.82, Eylül 2010, Sayı. 468.

5.USTA, Aydın "Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci", Sayıştay Dergisi, Sayı.78. (2010).

6.USTA, Aydın "Kamu Tüzel Kişilerinin Sosyal Sorumlulukları Üzerine Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2; Yıl: 2010.

7.USTA, Aydın “Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:01, Sayı 2, Yıl: 2011.


1.USTA, Aydın “Çocuğun Ruhsal Süreçleri Üzerinde Ailenin Etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, 126-134 (2004).

2.USTA, Aydın “Doğal ve Yapay Çevre Boyutunda Kentlerin Çocuk Gelişimine Etkileri”, ”, Eğitim Araştırmaları, Sayı 9, 83-97 (2002).

3.USTA, Aydın “Etnik Şiddet Olgusu Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11,Sayı:2 (2009).

4.USTA, Aydın "Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülüğüne Yönelik Bir Değerlendirme", İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, Yıl.82, Eylül 2010, Sayı. 468.

5.USTA, Aydın "Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci", Sayıştay Dergisi, Sayı.78. (2010).

6.USTA, Aydın "Kamu Tüzel Kişilerinin Sosyal Sorumlulukları Üzerine Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2; Yıl: 2010.

7.USTA, Aydın “Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:01, Sayı 2, Yıl: 2011.     d7. USTA, Aydın, Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış, Yasama Dergisi, Sayı 24. Özel sayı, 2013.

                 d8. USTA, Aydın, Kamu Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Potansiyel

                Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Verimlilik Dergisi, 2014/4, ISSN 1013- 1388.

                  d9. USTA, Aydın, Yönetsel Bir Araç Olarak Kamu Organizasyonlarında Stratejik

                  Planlama ve Kurumsal Performans Ölçümü Açısından Önemi, Türk İdare

                  Dergisi, Yıl: 89. Aralık 2017, Sayı 485.

                  d10. USTA, Aydın, Yöntembilimsel İlkeler Bağlamında Yeni Kamu Yönetimi ve

                  Türkiye’de Uygulanabilirliği, Türk İdare Dergisi, Yıl: 90. Aralık 2018, Sayı 487.     d7. USTA, Aydın, Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış, Yasama Dergisi, Sayı 24. Özel sayı, 2013.

                 d8. USTA, Aydın, Kamu Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Potansiyel

                Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Verimlilik Dergisi, 2014/4, ISSN 1013- 1388.

                  d9. USTA, Aydın, Yönetsel Bir Araç Olarak Kamu Organizasyonlarında Stratejik

                  Planlama ve Kurumsal Performans Ölçümü Açısından Önemi, Türk İdare

                  Dergisi, Yıl: 89. Aralık 2017, Sayı 485.

                  d10. USTA, Aydın, Yöntembilimsel İlkeler Bağlamında Yeni Kamu Yönetimi ve

                  Türkiye’de Uygulanabilirliği, Türk İdare Dergisi, Yıl: 90. Aralık 2018, Sayı 487.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1.USTA, Aydın “Bilimsel Araştırmalarda Problematik: Projelendirme ve Raporlaştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi (JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES), KIŞ 2011 CİLT:2 SAYI:2 (WINTER 2011 VOLUME: 2 ISSUE:2)

2.USTA, Aydın “Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Etmenler ve Evreler”, Inonu University International Journal of Social Sciences, Yıl 2012: Cilt 1: Sayı 1: Yayım Tarihi (31.01.2012).

3. USTA, Aydın “Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme”, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Scinences Y.2012, Vol.17, No.1, pp.403-421.

4. USTA, Aydın “Kamu Örgütlerinde Kurumsal Karne Modeli ile Performans Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:45, Sayı:1, Mart 2012.

5. USTA, Aydın “Sorunsaldan Sonuçlara Bilimsel Araştırma Süreci: Bir Araştırma Raporu Modeli Örneği”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, issn: 1309-9302, Cilt: 3, Sayı: 5, Haziran 2012.

6. USTA, Aydın, Kamusal Kalkınmada Proje Yönetimine Yönelik Modelsel Bir Yaklaşım, Verimlilik Dergisi, 2012/3, ISSN 1013- 1388.

7.USTA, Aydın, Kamu Sektöründe Sonuçlara Göre Yönetim, Gazi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 2012.

8. USTA, Aydın, Belediyelerde Performans Yönetimi: Boyutlar ve Ölçüler, Verimlilik Dergisi, 2013/3, ISSN 1013- 1388.
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER