Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ALTUNCU

Adı-Soyadı

Abdullah ALTUNCU

Doğum Yılı ve Yeri

1986 - Manisa

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe ve Din Bilimleri

Yabancı Dil

İngilizce, İbranice, Arapça

E-posta/Web

abdullahaltuncu@kilis.edu.tr / a.altuncu@hotmail.com

Telefon/Faks

0348 814 26 66 – 1563

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat

2004-2008

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı

2008-2011

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı (Dinler Tarihi)

2014-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı (Dinler Tarihi)

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sümerlerin Dini Tarihi (Danışman: Doç. Dr. Sami KILIÇ)

Doktora Tezi

Yahudilikte Gelenek ve Haskala İlişkisi  (Danışman: Prof. Dr. Sami KILIÇ)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Rektör Danışmanı 2020-Devam Ediyor
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2020-Devam Ediyor
Orta Doğu Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2020-Devam Ediyor
Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 2020-Devam Ediyor
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Farabi Koordinatörü 2014-2020
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Mevlana Koordinatörü 2014-2020
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü 2014-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu 2019-Devam Ediyor
Kariyer Ofisi Kurulu 2018-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu 2016-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu 2015-2016
İlahiyat Fakültesi Program Komisyonu 2014-Devam Ediyor

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Karakoçan'da Evlilik Adetleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (İsmail Yıldırım Armağanı), Volume 9/5, Spring 2014, p. 233-250, Ankara/TURKEY

2. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Cilt Hastalıklarına Yönelik Bir Halk Hekimliği Uygulaması: Gelincik Ocağı (Çavlu Köyü – Fikriye Pınar Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), Volume 10/10 Summer 2015, p. 627-638, Ankara/TURKEY

3. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, Ayhan Gaspak, “Anadolu Kırsalında Yaşayan Alevilerde Doğumla İlgili İnanış ve Uygulamalar (Haçova Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı), Volume 11/17 Fall 2016, p. 431-446, Ankara/TURKEY

4. Sami Kılıç, Ayhan Gaspak, Abdullah Altuncu, “Geleneksel Alevilik: Haçova Örneği”, JASS – The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science e-ISSN: 2147-2971, p-ISSN: 2148-4163 , Number: 53, Winter II 2016, p. 285-296, Elazığ/TURKEY 

5. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Savaş Kuralları ve Savaşla İlgili Yaklaşımlar”,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, Volume 12/20, Summer 2017,   p. 149-166, Ankara/TURKEY

6. Yusuf Ağkuş, Abdullah Altuncu, “Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi”, İTOBİAD Journal of the Human and Social Sciences Researches, ISSN: 2147-1185, Volume 6/5, December 2017, p. 2775-2794, İstanbul/TURKEY

7.   Abdullah Altuncu, “Haskala Sırasında Din-Bilim Çatışması: Onay Belgeleri, Bilim Kitapları ve Rabbani Din Adamları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301-0522 , Cilt 59:2, Eylül 2018, s. 113-138, Ankara/TURKEY

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Savaş Kuralları”, Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu (Meseleler, Öngörüler, Tedbirler, Teklifler), 28- 30 Mayıs 2015, Elazığ/TÜRKİYE, Özet Sayfa Numarası: 1

2. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudi Geleneği Bağlamında Sürgün”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis/TÜRKİYE, 28-29 Nisan 2016, s. 516-524

3. Abdullah Altuncu, “Sümerlerde Din ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri Bakımından Rahip ve Rahibe Sınıfları”, 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, Madrid/SPAIN, 19-22 Mayıs 2016, s. 145-158

4.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Karaca Ahmet-Sultan Türbesi'nde Çocuk Sahibi Olmak İçin Gerçekleştirilen Halk Hekimliği Uygulamaları”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde/TÜRKİYE, 26-28 Nisan 2017, C. 4, s. 773-782

5. Yusuf Ağkuş, Abdullah Altuncu, “Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi”, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19-22 Mayıs 2017, Sarajevo/BOSNIA HERZEGOVINA, Özet Sayfa Numarası: 362-363

6. Abdullah Altuncu, “Bir Kültür Unsuru Olarak Halk Hekimliği Uygulamaları Bağlamında Orta Asya'dan Anadolu'ya Aktarılan "Umay Ene‟ Karakteri”, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19-22 Mayıs 2017, Sarajevo/BOSNIA HERZEGOVINA, Özet Sayfa Numarası: 289-290

7. Abdullah Altuncu, “İlk Dönem Yahudı̇ Mezheplerı̇ Açısından Geleneksel Anlayışın Teşekkülü”, Asos Congress VI. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya/Antalya/TÜRKİYE, Özet Sayfa Numarası: 13

8.   Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Haskala (Yahudi Aydınlanması) Öncesinde Aşkenazlar Arasındaki Yahudi Eğitimi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 27-29 Eylül 2019, Kayseri/TÜRKİYE

9.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Haskala (Yahudi Aydınlanması) İle Birlikte Maskilim Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimle İlgili Modernizasyon Faaliyetleri”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 27-29 Eylül 2019, Kayseri/TÜRKİYE

10.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Elements of the Traditional Turkish Religion in the Folk Medicine in Anatolia”, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim 2019, Ankara/TÜRKİYE

11. Abdullah Altuncu, Hüsamettin Karataş, “Jewish Book Publishing in the European Jewish Communities before the Early Modern Period”, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim 2019, Ankara/TÜRKİYE

12. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Yazılı ve Sözlü Geleneğe Yönelik Şifahi Anlatımlar”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 07-09 Kasım 2019, Gümüşhane/TÜRKİYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, Ayhan Gaspak, “Nazarla İlgili Rahatsızlıklara Yönelik Bir Halk Hekimliği Uygulaması: Hançer Ocağı (Çavlu Köyü - "Ümmü Pınar" Örneği)”, Türkiye'de Dinler Tarihi'nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK, Berikan Yayınevi, Ankara 2016, s. 717-739

2. Abdullah Altuncu, Sami Kılıç, “Haskala Sırasında Mecklenburg-Schwerin Yahudi Cemaatinin Karşılaşmış Olduğu Defin Vakti Sorunu Üzerine Yaşanan Tartışmalar”, Felsefe ve Din Bilimlerinde Ölüm ve Ölüm Sonrası, Kimlik Yayınları, Kayseri 2019, s. 73-104 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Abdullah Altuncu, “Sümerlerde Tanrı Anlayışı ve Tanrılar Panteonu”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İlahiyat Sayısı), Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2014, s. 118-142, Kilis

2. Abdullah Altuncu, “Sümer Mitolojisi Bağlamında Otorite Tarafından Şekillendirilen İbadet ve Törenler”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2014, s. 141-165, Kilis 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

1.  TÜBİTAK 2214-A Doktora Sırası Yurt  Dışı Araştırma Bursu (2017-2018)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1. ERASMUS Staff Mobility for Staff Training (STT) - Vienna/AUSTRIA, 2015-2015

2. PhD Visiting Research Student, University of Haifa, Faculty of Humanities, Department of Jewish History, Haifa/ISRAEL, 2017-2018

3. Hebrew Language Program, University of Haifa, The International School, Hebrew Ulpan, Haifa/ISRAEL, 2017-2018

4. "Judaism Through Its Scriptures", Online Course, 4 weeks, Harvard University (HarvardX), April 2020.