Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynel Abidin YILMAZ

Adı-Soyadı

Zeynel Abidin YILMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

1979-Besni

Fakülte/Yüksekokul

M.R. Eğitim Fakültesi

Bölüm

Fen Bilgisi Eğitimi ABD.

Yabancı Dil

E-posta/Web

zeynelyilmaz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 8142662-1746

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Atatürk Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü /Fizik Eğitimi

2003-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ M.R. Eğitim Fakültesi

2011-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Fizik Eğitimi-Kavram Yanılgısı

 Kavramsal Değişim Metinlerinin Üniversite Öğrencilerinin Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesi ve Fizik Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi    

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 2016-2017
İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı 2013-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Altun-Yalçın, S., Yılmaz, Z.A. ve Yalçın, S. (2020). Eğitim fakültesinde verilmekte olan dersler ile KPSS sınavının içeriğinin örtüşme durumuna ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adayı görüşleri, e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 390-400. doi:10.30900/kafkasegt.829359

2. Altun Yalcin, S., Kahraman, S., & Yilmaz, Z. A. (2020). Development and validation of Robotic Coding Attitude Scale. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 8(4), 342-352.

3. Yılmaz, Z. A. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesi ve akıllı tahta hakkındaki görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 71-83.

 4.Yılmaz Z.A., Yaşar M.D. ( 2019 )   Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi,   Mediterranean Journal of Educational Research, 13 (30), 230-245                                                                                                                                       

5.Yılmaz Z.A., Yaşar M.D. ( 2019 )  Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Eğitiminde Teknolojik Uygulamalara İlişkin Görüşleri, Turkısh Studies, 14 (3),975-991

6.Kahraman S., Yılmaz Z. A (2018), In Service Teachers Internet Self Efficacy: A Re- excamination Gender Differences, The Turkish Online Journal of Distance Education, 9(2), 72-85

7.Dede H., Yilmaz Z.A., İlhan N..( 2017)  Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Pre-service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of Education., Journal of Education and Training Studies, 5 (2), 21-30    

 8. Yilmaz Z.A Yalçın S.A., Yalçın, S., Kahraman, S. (2017)   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kpss Algıları Ve Bu Algıların Öğrenme Yaşantılarına Etkisi. Kilis 7 Aralık Sosyal Bilimler Dergisi., 7(13 ), 113-121

9. Yilmaz,  Z.A., Batdi V.(2016)   A Meta-Analytic and Thematic Comparative Analysis of the Integration of Augmented Reality Applications into Education, Education and Science, Vol 41(188)  273-289

10.İlhan N., Yılmaz Z.A., Dede H., (2015)  Attıtudes Of Pre-Servıce Science Teachers Towards Educatıonal Research And Theır Scıence Teachıng Effıcacy Belıefs In Turkey. Journal of Baltic Science Education. , 14 (2), 183-193.

11.Kahraman S., Yılmaz Z. A., Bayrak R., Günes, K.( 2014) Investigation of Pre-service Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs of Science Teaching, Social and Behavioral Sciences Journal, 136 ,501-505

12. Yalcin, S.A., Kahraman,S.  and Yilmaz, Z.A. (2011). Primary school teachers of instructinal technologies self-efficacy levels, Social and Behavioral Sciences Journal, 28, 499-502.


Yılmaz Z.A., Yaşar M.D. ( 2019 )  Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Eğitiminde Teknolojik Uygulamalara İlişkin Görüşleri,Turkısh Studies, 14 (3),975-991

Yılmaz Z.A., Yaşar M.D. ( 2019 )   Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi, Mediterranean Journal of Educational Research, 13 (30), 230-245

Yılmaz, Z. A. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesi ve akıllı tahta hakkındaki görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 71-83

Altun Yalcin, S., Kahraman, S., & Yilmaz, Z. A. (2020). Development and validation of Robotic Coding Attitude Scale. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 8(4), 342-352

 Altun-Yalçın, S., Yılmaz, Z.A. ve Yalçın, S. (2020). Eğitim fakültesinde verilmekte olan dersler ile KPSS sınavının içeriğinin örtüşme durumuna ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adayı görüşleri, e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 390-400. doi:10.30900/kafkasegt.829359

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Yılmaz Z.A.,(2019).Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Kavramı Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, V. International Congress on Social and Education Sciences,13-15 December 2019

 2. Yalçın S,A., Kahraman S., Yılmaz Z.A.,(2019). Robotik Kodlama Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  ,V. International Congress on Social and Education Sciences,13-15 December 2019

 3.  Yılmaz, Z.A., Yaşar, M.D.,(2019 ) Türkiye'de Fen Eğitimi Konularında Teknoloji Destekli Öğretim ile ilgili Çalışmaların İçerik Analizi, 6 th International Eurasian Educational Research Congress,19-22 June 2019, Ankara/Turkey

 4. Yılmaz, Z.A. (2018). The Content Analysis of The Graduate Theses in Physics Education in Turkey between The Years 2000 and 2017. 2nd Internatıonal Symposıum of Limitless Educatıon and Research  26-28 April-Bodrum-Turkey

 5.   Savaş, M. A., Yüksel, İ., Yılmaz, Z. A., Mert, V., & Özpınar, M. (2018). Fen Bilimleri Sınıf Öğretmenliği ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Optikle İlgili Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Arasındaki İlişkileri. Presented at the 2. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar

 6. . Yılmaz, Z.A., Mert, V., Savaş, M. A., & Yüksel, İ. (2018). Fen Bilimleri ve Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Optik Konularındaki Resfebe ve Eğitici Bulmaca Testi Arasındaki İlişkilerin Tespiti. Presented at the 2. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, Afyonkarahisar

 7. Yılmaz Z.A., Mert V., Yüksel İ., Özpınar, M., Savaş,M.A.,(2018) Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Branşındakı̇ ve Farklı Branşlardakı̇ Öğretmenlerı̇n Optı̇k Konularından Oluşan Kelı̇me Avı, Kelı̇me Türetme ve Bı̇lmece Testı̇ndekı̇ Başarıları Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇, 5 th Internatıonal Symposıum on Multıdıscıplınary Studıes, 16-17 November 2018 Ankara/ Turkey

 8. Yalçın S,A., Yılmaz Z.A., Yalçın P.,( 2019) Fen Bilgisi Öğretmenliği Müfredatının Değerlendirilmesi, Al -Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2-5 mayıs, 2019 Erzurum/Turkey

 9. Yılmaz, Z.A., & BATDI, V. (2018). Augmented Reality Applications İn Science Education . 2nd Internatıonal Symposıum of Limitless Educatıon and Research  26-28 April-Bodrum-Turkey

 10.  Yilmaz Z.A. (2017). The views of Prospective Science Teachers on Augmented Reality Aplications in Education, Turkish Physical society 33 rd International Physics Congress,6-10 September 2017-Bodrum –Turkey

 11.  Yilmaz Z.A. (2017). The Views of Science Teachers Regarding the Use of Methods And Techniques in Science Teaching (A Sample of Kilis ) Turkish Physical society 33 rd International Physics Congress,6-10 September 2017-Bodrum –Turkey

 12.  Kahraman S., Yilmaz Z.A. (2016), In- Service Teachers’ Internet Self Efficacy:A Re- Examination of Gender Differences, 6. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13- 15 Ekim 2016, Rize, Türkiiye

 13. Yılmaz Z.A., Güngördü D., (2016) , Fen Eğitimi Alanında Kavram Yanılgılarına Yönelik Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi, 6. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13- 15 Ekim 2016, Rize, Türkiye

 14. Yılmaz Z.A., Şimşek Ö., Gürel Z., (2016) Prospective Science Teachers’ Misconceptions about Geometrical Optics, 17 International Organization for Science and Technology Education Symposıum ( Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World) , 11-16 July, Braga, Portugal

 15. Özbek C., Yalçin S.A., Yalçin S., Yılmaz Z.A., Kahraman S., (2016), Viewpoints of Pedagogical Formation Student on Technology, 17 International Organization for Science and Technology Education Symposıum ( Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World) , 11-16 July, Braga, Portugal

 16. Kaya E., Yalçin S.A., Yalçin S., Kahraman S., Yılmaz Z.A. (2016), Instructors’ Opinions about Powerpoint, their Usage Frequency, Use and Intended Purposes, 17 International Organization for Science and Technology Education Symposıum ( Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World) , 11-16 July, Braga, Portugal

 17. Yılmaz Z.A., Yalçın, S.A., Açışlı S., (2013). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013,İstanbul ,Türkiye

 18. Yılmaz Z.A.,  Yalçın, S.A (2013), Fizik Deney Simülasyonlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013,İstanbul ,Türkiye
 19. Yılmaz Z.A., Şimşek Ö. & Gürel Z. (2013). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Elektriksel Alanlar Ve Kuvvetler Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013,İstanbul ,Türkiye
 20. Kahraman, S., Yılmaz Z.A., Bayrak, R., & Güneş, K., (2013).  Investıgatıon of pre-servıce scıence teachers’ selfeffıcacy Belıefs of scıence teachıng accordıng to some varıables” 5thWorld Conference on Education Science 5-8 February 2013, Rome/Italy
 21. Kahraman, S., Yalçın, S.A., Yalçın, S., & Yılmaz Z.A., (2012). The opinion of pre-service teachers about peer assement, 4. Internatiınal Congress of Education Research 4-7 May 2012, İstanbul/TURKEY
 22. Yalçın, S.A., Yalçın, S., Kahraman, S., & Yılmaz Z.A (2012) Overloping of courses in faculty of education wıth publıc personel selection exam contex and ıts fertiliyt ( Opinion of science education canditates), 4. Internatiınal Congress of Education Research 4-7 May 2012, İstanbul /TURKEY
 23. Yalçın, S.A., Yalçın, S., Kahraman, S., & Yılmaz Z.A. (2012). The effects of public personel selection exam reflections educational evvironment(Opinions of Instructors), 4. Internatiınal Congress of Education Research 4-7 May 2012, İstanbul/TURKEY
 24. Yalçın, S.A., Yalçın, S., Kahraman, S., & Yılmaz Z.A. (2012). The opinion of pre-service science teachers about the utility of  project based teaching method, 4th World Conference on Educational Sciences, February 02-05, Barcelona, Spain
 25. Yalçın, S.A., Kahraman, S. and Yilmaz, Z.A. (2011). Primary School Teachers of Instructional Technologies Self-Efficacy Levels, World Conference on Educational Technology Researches (WCETR 2011), July 06-11, North Cyprus

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

   1.Yilmaz Z.A. Yalçın S.A., Yalçın, S., Kahraman,S (2017) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kpss Algıları Ve Bu Algıların Öğrenme Yaşantılarına Etkisinin Araştırılması,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7 (13), 113-121

2. Kahraman S., Yılmaz Z. A., Erkol M., Yalçın, S.A. ( 2013) Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi , İlköğretim Online,12 (4),1000-1015

3.Yalçın S.A., Yalçın, S., Kahraman, Yilmaz Z.A. (2013) Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim üyesi Görüşleri ), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013,13,2, 228-241

4.Yalçın S.A., Kahraman, S., Açışlı, S. ve Yılmaz Z.A. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Görüşlerinin Tespit Edilmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 181-197.

 

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Yılmaz, Z.A., Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi., S.124,10-12 Eylül, Ankara, 2015

2. Yılmaz,Z.A. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları. 11 Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. . S.800,11-14 Eylül, Adana, 2014

3.  Yılmaz,Z.A. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen-Doğa Alanındaki Yeterlilikleri ve Fen Doğa Etkinliklerinin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. 11 Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. . S.800,11-14 Eylül, Adana, 2014

4.  İlhan N., Kutu H., Yılmaz Z.A., (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Özyeterliklerinin İncelenmesi, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. Niğde

5. Kutu H., İlhan N., Yılmaz Z.A.,( 2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarının Takip Etme Durumlarının Özyertlik İnançları Açısından İncelenmesi, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. Niğde

6. Açışlı S., Yalçın, S.A., Yılmaz Z.A., (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.10.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. Niğde

7. Sungur K., Yılmaz Z.A., Kutu H., İlhan N., (2012). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi. 10.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. Niğde

8. Yılmaz Z.A. , İlhan N., Kutu H. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Fen Eğitimi Arasındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanmaları Durumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. Niğde

9.Yılmaz Z.A., Şimşek Ö. & Gürel Z. (2008). Kavramsal Değişim Metinlerinin Üniversite Öğrencilerinin Geometrik Optik Konusunda Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesine ve Tutumlarına Etkisi, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos, Bolu

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1-  Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Fen Eğitiminde Kullanımı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP- 17122 MAP1, Proje Yürütücüsü, 2016-2018

2-   Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP07, Proje Araştırmacı, 2013-2016

3-   Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik ve Öz Yeterlik İnançlarının Eğitim Alanındaki Yenilikleri Takip Edip Kullanma Durumları Açısından İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP08, Proje Araştırmacısı, 2013-2016

4-   Lisans Seviyesindeki Fizik 1 Ders Kitabı için Yazılım Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP2005-239ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


1.Çalıştay ; “Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi” Çalıştayı. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği ve Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 26 Haziran, Niğde, 2012.

2. Proje Döngüsü Yönetimi” Proje Eğitim Proğramı. İpekyolu Kalkınma Ajansı, 4-7 Şubat, Kilis, 2013

3.Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Tübitak, 1-3 Kasım, Dalyan/Muğla 2014

1-   Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP07, Proje Araştırmacı, 2013-2016

2-   Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik ve Öz Yeterlik İnançlarının Eğitim Alanındaki Yenilikleri Takip Edip Kullanma Durumları Açısından İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP08, Proje Araştırmacısı, 2013-2016

3-Lisans Seviyesindeki Fizik 1 Ders Kitabı için Yazılım Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projesi, BAP2005-239 

4- 4007 Tübitak Erzincan Bilim Şenliği,19-21 Eylül 2018, Erzincan

5-Çalıştay “Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları ile Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi” 3501 Tübitak, 27-29 Eylül 2018, Kars