Ünvanı

Doç. Dr.

Yakup DOĞAN

Adı-Soyadı

Yakup DOĞAN

Doğum Yılı ve Yeri

1978-Besni

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce (2015-YDS İlkbahar Dönemi-75-C)

E-posta/Web

yakupdogan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 62-1713

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1994-1998

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1998-2002

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2002-2009

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Ankara-Çamlıdere Peçenek İlköğretim Okulu

1998-2002

Öğretmen

Ankara-Polatlı Hikmet Uluğbay Pansiyonlu İlköğretim Okulu

2002-2005

Öğretmen

Ankara-Polatlı Hikmet Uluğbay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

2005-2009

Öğretmen

Ankara-Polatlı Mehmet Gönenç İlköğretim Okulu

2009-2010

Arş. Gör.

Florida State University, College of Education

2009-2011

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Çamlıdere Baraj Gölü (Ankara)'nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi (The Investigation of some biological features of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) living in Çamlıdere Dam Lake)

Doktora Tezi

Fen ve teknoloji dersi etkinliklerinin benimsenme ve uygulanma düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Science and technology course teaching activities; an investigation of the level of adoption and application based on teacher perceptions)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. ŞAHİN, Muhammed. (2019). Görsel ve işitsel materyal desteği ile fen öğretimi: Suriyeli öğrenciler örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.

2. AKANLAR, Esin. (2019). Enerji kaynakları ve geri dönüşüm konusunun drama yöntemiyle öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.

3. ACEMİOĞLU, Rabia. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Biyoloji Eğitimi

Çevre Eğitimi

Fen Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Fen ve Çevre Eğitimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan Yardımcısı 2017-
Dış İlişkiler Koordinatörü 2017-2019
Fakülte Kurulu Üyesi 2017-2018
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı 2017-2018
Temel Eğitim Bölümü Başkanı 2017-2018
Dekan Yardımcısı 2016-2016
İlköğretim Bölüm Başkanı 2015-2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020
Fakülte Kurulu Üyesi 2015-2016
Eğitim Komisyonu Üyesi 2015-2017
Erasmus+ Kurum Koordinatörü 2013-2015
Yabancı Diller Bölüm Başkanı 2013-2015
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı 2012-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2020). Mentor teachers' mentoring practices in science teaching: Views of pre-service early childhood teachers. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), 94-113. doi: 10.29329/epasr.2020.236.6 (ERIC)

2.   Burak, D., Amaç, Z., Doğan, Y., Duran, S., Yıldırım, F., & Uzun, H. (2020). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış ölçeği: uyarlama ve uygulama çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 354-376. doi: 10.7884/teke.4627 (ULAKBİM)

3.   Topkaya, Y., & Doğan, Y. (2020). The effect of educational comics on teaching environmental issues and environmental organizations topics in 7th grade social studies course: A mixed research. Education and Science, 45(201), 167-188., Doi: 10.15390/EB.2019.857 (SSCI)

4.   Doğan, Y., & Pektaş, M. (2019). Investigation of Ecological Footprint of Academicians According to Different Variables. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(2), 174-189. (ERIC)

5.   Atik, A. D., & Doğan, Y. (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84-100. doi: 10.31805/acjes.569937 (INDEX COPERNICUS)

6.   Doğan, Y. (2018). Investigation of preservice teachers’ knowledge related to basic concepts of environmental phenomenon. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 47-66. doi: 10.7596/taksad.v7i5.1770 (ESCI)

7.   Doğan, Y., & Simsar, A. (2018). Investigation of preservice preschool teachers’ views on environmental problems and relevant suggestions of solution. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 151-159. doi: 10.26822/iejee.2019248589 (ERIC)

8.   Doğan, Y., & Simsar, A. (2018). Preschool teachers' views on science education, the methods they use, science activities, and the problems they face. International Journal of Progressive Education, 14(5), 57-76. doi: 10.29329/ijpe.2018.157.6 (ERIC)

9.   Doğan, Y., Saraç, E., & Çiçek, Ö. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunları, nedenleri ve çözümlerine yönelik algıları. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(29),787-804. (ULAKBİM

10.   İlhan, N., Doğan, Y., & Tosun, C. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm konusundaki bilgi, farkındalık ve davranışlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences. 9(1),174-190. doi: 10.15345/iojes.2017.01. (Education Full Text (H.W. Wilson))

11.   İlhan, N., Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2015). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Uluslararası Hakemli Dergi, 4(2), 666-681. doi:10.14686/buefad.v4i2.5000143534 (ULAKBİM)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.   Dinler, H., Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının geri dönüşüm farkındalığı hakkındaki görüşleri. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 2-5 Ekim, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.

 2.   Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezleri ve fen merkezinin incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 2-5 Ekim, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.

 3.   Simsar, A., Tours, S., Doğan, Y., & Bektaş, F. (2019). Attitudes of early childhood children towards the environment: Ecocentric and anthropocentric. 29th EECERA Annual Conference, August, 20-23. Thessaloniki, Greece.

 4.   Simsar, A., Tours, S., Doğan, Y., Bektaş, F., & Amodei, M. (2019). The change of perceptions of preschool teachers’ science concepts: Lesson planning, science teaching, and science method class. 29th EECERA Annual Conference, August, 20-23. Thessaloniki, Greece.

 5.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2019). Views of preschool teachers about their science centres in classrooms. 29th EECERA Annual Conference, August, 20-23. Thessaloniki, Greece.

 6.   Tours, S., Simsar, A., Zane, L., Amodei, M., Kelly, L., & Doğan, Y. (2019). Global perspectives: Through the eyes of early childhood education undergraduate students. 29th EECERA Annual Conference, August, 20-23. Thessaloniki, Greece.

 7.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Haziran, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 8.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının geri dönüşüme ilişkin tutumlarının incelenmesi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Haziran, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 9.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili farkındalıklarının incelenmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 10.   Acemioğlu, R., Şahin, M., & Doğan, Y. (2019). Suriyeli öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 11.   Doğan, Y., Şahin, M., & Acemioğlu, R. (2019). Suriyeli öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 12.   Atik, A. D., & Doğan, Y. (2019). Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili risk algıları. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 13.   Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2019). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme olgusuna ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 14.   Atik, A. D., & Doğan, Y. (2019). Dokuzuncu sınıf Biyoloji dersinde zor olarak algılanan konular. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 15.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2019). Suriyeli çocukların okul öncesi kurumlara entegrasyonu hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi: Kilis örneği. International Science and Academic Congress (INSAC 2019), 19-20 Nisan, Konya, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

 16.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) hakkındaki tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Science and Academic Congress (INSAC 2019), 19-20 Nisan, Konya, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

 17.   Simsar, A., Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Okul öncesi çocuklarının STEM temelli fen etkinliklerine karşı ilgileri. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

 18.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2019). Okul öncesi dönemdeki Suriyeli çocukların çevreye yönelik ekosentrik/antroposentrik tutumları. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

 19.   Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2019). Öğretim programlarının sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili kazanımlar açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

 20.   Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Deneye yönelik öz-yeterlik ölçeği ve deney raporlarının karşılaştırılması. I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

 21.   Saraç, E., Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının çevre etiği farkındalıklarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

22.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik ekosentrik, antroposentrik ve antipatik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

 23.   Doğan, Y., Saraç, E., & Atik, A. D. (2019). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (I. USBK), 14-16 Mart, Mersin, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

 24.   Atik, A. D., & Doğan, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Science and Academic Congress (INSAC 2018), 8-9 Aralık, Konya, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

 25.   Uzun, H., Burak, D., Amaç, Z., Duran, S., Doğan, Y., & Yıldırım, F. (2018). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayışları üzerine bir tarama araştırması. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (I-SASEC 2018), 13-15 Eylül, Mersin Üniversitesi, Türkiye.

 26.   Topkaya, Y., Dalkılıç, M., Doğan, Y., & Uzun, H. (2018). Suriyeli çocukların sosyo-kültürel uyumuna yönelik bir model önerisi. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (I-SASEC 2018), 13-15 Eylül, Mersin Üniversitesi, Türkiye.

 27.   Doğan, Y., Simsar, A., Saraç, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin çevresel geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarının incelenmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Baku, Azerbaijan.

 28.   Doğan, Y., & Simsar, A. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Baku, Azerbaijan.

 29.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Baku, Azerbaijan.

 30.   Doğan, Y., & Pektaş, M. (2018). Öğretim elemanlarının ekolojik ayak izi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Haziran, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Baku, Azerbaijan.

 31.   Çiçek, Ö., & Doğan, Y. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ve duyarlılıkları. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 32.   Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2018). Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Biyoloji dersi öğretim programlarının sağlıklı beslenmeyle ilgili kazanımlar açısından incelenmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 33.   Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre eğitimi hakkındaki görüşleri. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 34.   Akanlar, E., & Doğan, Y. (2018). “Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm” konusunun drama yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 35.   Uzun, H., Doğan, Y., Yıldırım, F., Burak, D., Amaç, Z., & Duran, S. (2018). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 36.   Saraç, E., & Doğan, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konu temelli eğitim etkinlikleri tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 37.   Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2018). Öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 38.   Saraç, E., & Doğan, Y. (2018). Öğretmen adaylarının çevre dostu davranışları ve çevre kimliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 39.   Doğan, Y., & Simsar, A. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının başlıca çevre kavramlarına ilişkin sahip oldukları bilgi durumlarının incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 40.   Simsar, A., & Doğan, Y. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ve çözümlerine ilişkin görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.

 41.   Burak, D., Duran, S., Uzun, H., Yıldırım, F., Amaç, Z., & Doğan, Y. (2017). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayış düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının uyarlanması. International Conference on Quality in Higher Education. 7-8 Aralık, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.

 42.   Burak, D., Yıldırım, F., Amaç, Z., Uzun, H., Duran, S., & Doğan, Y. (2017). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeyleri ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu. 26-27 Ekim, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye.

 43.   Doğan, Y. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların çevreye yönelik ekosentrik/antroposentrik tutumları üzerine nitel bir çalışma. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18-21 Ekim, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 44.   Kır, M., & Doğan, Y. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 06-09 Temmuz, Fon University, Skopje, Republic of Macedonia.

 45.   Doğan, Y., & Burak, D. (2017). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 06-09 Temmuz, Fon University, Skopje, Republic of Macedonia.

 46.   Doğan, Y., & Kır, M. (2017). Okul öncesi öğretmenleri ve fen eğitimi: Yeterlilikler-etkinlikler-yöntem ve teknikler-güçlükler (Kilis örneği). III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 06-09 Temmuz, Fon University, Skopje, Republic of Macedonia.

 47.   Doğan, Y., Saraç, E., & Çiçek, Ö. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik algıları. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 48.   Doğan, Y., Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2017). Fen bilimleri öğretmen adayları ile biyolojik gölet ve botanik bahçesi alan gezisi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 49.   Doğan, Y., & Yalçın, V. (2017). Okul öncesi kurumlarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi‐Kilis örneği. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 50.   Doğan, Y. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre ile ilgili metaforik algıları. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2-5 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 51.   Doğan, Y., Koçyiğit, E., & Çığ, O. (2010). Examination of teacher views about the role of constructivist program that makes literate students for science and technology. 2010 Florida Educational Research Association, 17-19 November, Orlando, FL, USA.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Dinler, H., Simsar, A., & Doğan, Y. (2020). Okul öncesi öğretmen adaylarının geri dönüşüme yönelik düşüncelerinin incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3(5), 1-11. doi: 10.36731/cg.659567 (ASOS Index)

 2. Atik, A. D., & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik kullanım ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1248-1276. doi: 10.23891/efdyyu.2019.160 (ULAKBİM)

 3. Simsar, A., & Doğan, Y. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi süreçleri üzerine görüşlerinin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 19-32. doi: 10.30900/kafkasegt.590361 (SOBIAD)

 4. Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2019). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 54-67.

 5. Atik, A. D., & Doğan, Y. (2019). Üniversite öğrencilerinin çevre dostu davranışları. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.

 6. Atik, A. D., Tan, Ş., Doğan, Y., & Erkoç, F. (2018). Lise öğrencilerinin Biyolojiye yönelik tutum, öz-yeterlik ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 170-187. doi: 10.31834/kilissbd.472973 (EBSCO)

 7. Şahin, M., & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 13-33.

 8. Doğan, Y., Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının Çevre Bilimi dersi kapsamında gerçekleştirilen alan gezisi deneyimleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 104-120. doi: 10.17556/erziefd.346487 (ULAKBİM)

 9. Doğan, Y., & Burak, D. (2018). 4. sınıf Fen Bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 34-56. doi: 10.29329/mjer.2018.138.3 (ULAKBİM)

 10. Simsar, A., Doğan, Y., & Yalçın, V. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi-Kilis örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 147-164. (EBSCO)

 11. Doğan, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: Bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 721-740. (ULAKBİM)

 12. Doğan, Y., & İlhan, N. (2016). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin “Fen ve Teknoloji Öğretimi” dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adıyaman

 13. Doğan, Y., & Yılmaz, M.  (2013). Yapılandırmacı programın öğrencileri fen ve teknoloji okuryazarı yapma rolü ve programın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi.

 14. Doğan, Y., & Yılmaz, M. (2012). Fen ve Teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 107-121. (EBSCO)

 15.   Doğan, Y. (2012). Fen ve Teknoloji dersi programında belirtilen yapılandırmacı etkinliklerin benimsenme düzeyi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 167-186. (ISI, ULAKBİM)

 16.   Doğan, Y. (2011). Fen ve Teknoloji derslerinde yapılması öngörülen yapılandırmacı etkinliklerin uygulanma sıklığı. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 18-37. (EBSCOHOST)

 17.   Doğan, Y. (2010). Fen ve Teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  7(1), 86-106. (ULAKBİM)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.   Acemioğlu, R., Dadük, S., & Doğan, Y. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının “ısı ve sıcaklık” konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 2.   Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2018). Sağlıklı beslenme bilgi testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 3.   Akanlar, E., & Doğan, Y. (2018). Drama yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin “enerji kaynakları ve geri dönüşüm” konusundaki kavramsal değişimlerine etkisi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 4.   Doğan, Y. (2018). Dinin çevre olgusuna yaklaşımının öğretim elemanları perspektifinden incelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

 5.   Doğan, Y., & Atik, A. D. (2018). Üniversite öğrencilerinin çevre kimliği ile ekolojik ayak izi farkındalığı ve çevre dostu davranışları arasındaki ilişki. II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye.

 6.   Atik, A. D., Tan, Ş., Doğan, Y., & Erkoç, F. (2018). Öğrencilerin biyolojiye yönelik tutum, öz-yeterlik ve akademik başarıları arasındaki ilişki. II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye.

 7.   Doğan, Y., & Kocağ, A. (2016). Fen öğretiminde belgesel kullanımının öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

 8.   Doğan, Y., & Kılıçdere, Z. (2016). Ortaokul öğrencilerinin çevre algıları. I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 27-28 Mayıs. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 9.   İlhan, N., Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam temelli öğretim uygulamaları: Bir eylem araştırması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül. Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.

 10.   Özden, M., İlhan, N., & Doğan, Y. (2013). Öğretmen adaylarının kimya dersine ilişkin kimya günlüğü kullanma durumunun incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-7 Eylül. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

 11.   Doğan, Y., İlhan, N., & Özden, M. (2013). Fen ve Teknoloji öğretimi dersinde öğrenme amaçlı yazma aktivitesi olarak mektup yazma etkinliğinin incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-7 Eylül. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

 12.   Doğan, Y., & Yılmaz, M. (2012). Fen ve Teknoloji programının öğrencileri fen ve teknoloji okuryazarı yapma rolü ve programın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye.

 13.   Doğan, Y., & Yılmaz, M. (2012). Fen ve Teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ilgili faktörlerin incelenmesi (Poster Sunumu). X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.   Atik, A. D., Saraç, E., & Doğan, Y. (2020). Panik Yok!!! Ben Mülteciyim Hikayeleriyle Mülteci Öğrencilere Yönelik Etkinlik Örnekleri (Ed. Karaman, M. A., Amaç, Z., Doğan, Y. ve Bektaş, F.). Bölüm: Fen Öğretimi ve Mülteci Öğrenciler. Ankara: VİZE Yayıncılık.

 2.   Doğan, Y. (2018). Biyolojide Özel Konular (Ed. Ekici, G.). Bölüm: Ekoloji, Çevre ve Sürdürülebilirlik. Çanakkale: Paradigma Akademi.

Diğer Yayınlar

Editörlük:

1.   Panik Yok!!! Ben Mülteciyim Hikayeleriyle Mülteci Öğrencilere Yönelik Etkinlik Örnekleri, Kitap, Editör, VİZE Yayıncılık, 2020.

2.   Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, 2019.PROJELER

1. Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürlerarası Anlayış Durumları Üzerine Bir Saha Çalışması. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (BAP11511-1799MAP2). Yürütücü: DOĞAN, Yakup, Araştırmacılar: BURAK Durmuş, AMAÇ Zeynel, DURAN Sadık, YILDIRIM Figen, UZUN Halil. 26/09/2017 - 09/01/2019 (ULUSAL)

 2. “Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers”. Uluslararası Proje. Sayı: 0002P/2016. Destekleyen Kuruluş: Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı desteği ve Learning First Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. (Araştırmacı: DOĞAN, Yakup). 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI)


ÖDÜLLER

1. Teşekkür Belgesi (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2009)

2. Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2009)

3. Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2008)

4. Aylıkla Ödüllendirme Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı-2007)

5. Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2004)DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER