Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup Alan

Adı-Soyadı

Yakup Alan

Doğum Yılı ve Yeri

1987, Eskişehir

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi ABD

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

yakupalan@kilis.edu.tr - alanyakup@gmail.com

Telefon/Faks

0348 814 2666-1732

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Uşak Üniversitesi

2005-2009

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2011-2012

Doktora

Mustafa Kemal Üniversitesi

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

2010-2011

Öğretmen

Özel

2011-2013

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma ve Serbest Okuma Metinlerinin Dini ve Ahlaki Değerler Açısından İncelenmesi (2012)

Doktora Tezi

 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerilerine ve Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeylerine Etkisi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretimi

Çocuk Edebiyatı

Değerler Eğitimi

Okuma Eğitimi

Yazma Eğitimi

Konuşma Eğitimi

Dinleme Eğitimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2021-
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2020-
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğü 2020-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİÇER, N ve ALAN, Y. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyelilerin İhtiyaçlarına Yönelik Bir Eylem Araştırması. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3).

 BİÇER, N , ALAN, Y . (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Genel Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 100-116. DOI: 10.17556/erziefd.285046

BİÇER, N. ALAN, Y. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve İstanbul C1+ Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1).

ALAN, Y. (2014). Değerler Eğitimi Açısından Kur’an Kıssaları’nın Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi • Cilt 4- Sayı 8

ALAN YAKUP (2017). DR. MUHAMMED HÜKÜM’xxÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/4), 2895-2900., Doi: 10.7884/teke.4086 (Yayın No: 3720588)

 ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2019). Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler. Yeni Türkiye, 25(106), 577-582.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2019). Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitimi. Yeni Türkiye, 25(105), 224-232.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2019). Türk Soylulara Türkçe Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 143-157.

 BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2018). İki Dillilik Bağlamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi. Yeni Türkiye, 24(100), 346-352.

ALAN YAKUP (2019). İbrahim Müteferrikanın Bastığı Son Eser: Türkçe – Farsça Sözlük; Ferheng-İ Şuuri (Lisan-ül Acem). Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 40-49.

ÖZTÜRK JALE, ALAN YAKUP (2019). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 221-250.

ALAN YAKUP (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 14(5), 2059-2076.

ALAN YAKUP. (2020). Robin Hood İsimli Eserlerde Çocuğa Göre Olmayan Ögeler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (28), 1296-1318.

ALAN YAKUP (2020). Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 694-707.

ALAN, YAKUP (2020). Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Profilleri. Söylem Filoloji Dergisi, 5 (1), 278-303.

ÖZTÜRK JALE ve ALAN YAKUP (2020). Yabancı Öğrencilerin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeylerinde 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 293-315.

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT, CAN FATİH (2020). Perspectives of Pre-Service Teachers on Distance Education: Covıd-19 Process. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(5), 1972-1984., Doi: 10.24205/03276716.2020.1193 (SSCI)

ALAN YAKUP (2020). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatına Yönelik Görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 135-147.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2017). İKİ DİLLİLİK BAĞLAMINDA SURİYELİLER ÜZERİNDE TÜRKÇENİN ETKİSİ. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

  ALAN SELAMİ, ALAN YAKUP (2017). Bir Cihan Padişahını Sahnede Seyretmek-A. Turan Oflazoğlu’nun “Yavuz Selim” Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme-. Uluslararası Mercidabık tan Günümüze 500 yılda Orta Doğu Sempozyumu, 69-73.

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2017). Türkiye’deki Geçici Konaklama Merkezlerinde Suriyelilere Yönelik Olarak Yürütülen Türkçe Öğretimi Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu

ALAN YAKUP, HÜKÜM MUHAMMED (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. INTERNATİONAL CONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: FROM PAST TO TODAY BALKANS IN TURKISH LANGUAGE, 46-46.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YENİ HİTİT 3 VE İSTANBUL C1 DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu

ALAN YAKUP, HÜKÜM MUHAMMED,BİÇER NURŞAT (2016). ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN CEMAL SÜREYA NIN ARİTMETİK İYİ KUŞLAR PEKİYİ ADLI ESERİ. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  ALAN YAKUP (2016). Karakter Eğitiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. 1. Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016)

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT, HÜKÜM MUHAMMED (2016). Göç Entegrasyon ve Dil Suriye den Gelen Göçmenlerin Dil Öğrenme İhtiyaçlarına Yönelik Bir Analiz. II. Uluslararası Orta Doğu Konferansı ” Orta Doğuda’ki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu”

ALAN YAKUP (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İCOTFL V. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2018). Türk Soylulara Türkçe Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Türkiye - Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını”.

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2018). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Kelime Öğrenme Motivasyonlarının Belirlenmesi. XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Özetleme Becerileri. XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı.

  BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2018). Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitimi. Atabetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu.

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2018). Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler. Atabetü’l-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslami Eserler Sempozyumu.

 BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2017). İki Dillilik Bağlamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı.

 ALAN SELAMİ, ALAN YAKUP (2017). Bir Cihan Padişahını Sahnede Seyretmek: A. Turan Oflazoğlu’nun “Yavuz Selim” Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu.

 ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2017). Türkiye’deki Geçici Konaklama Merkezlerinde Suriyelilere Yönelik Olarak Yürütülen Türkçe Öğretimi Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ALAN YAKUP, BİÇER NURŞAT (2020). İlkokul Öğrencilerine Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi. Bölüm adı: İlkokul Öğrencilerine Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde WEB Uygulamaları ve İnteraktif Ortamlar. Ankara: Pegem Akademi.

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2020). PANİK YOK! BEN MÜLTECİYİM. Bölüm adı: Mülteci Öğrencilere Türkçe Öğretimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Alan, Y. (2021). Bilgilendirici Metin Türleri. İçinde (Ed. Ş. Demirel ve S. Seven) Çağdaş Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

BİÇER NURŞAT, ALAN YAKUP (2020).  Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-11. Bölüm adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Özetleme Becerileri. Ankara: Ankara Üniversitesi Tömer, ISBN:978-605-136-479-7.

Diğer YayınlarPROJELER

ALAN YAKUP (Görevi: Araştırmacı). Yabancılara Türkçe Öğretimi Programının Uygulanmasında Kullanılan Ders Materyallerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: 11411), 09/04/2018 – 09/10/2018 (ULUSAL).

ALAN YAKUP (Görevi: Yürütücü). Konaklama Merkezlerindeki Suriyeliler İçin Üniversiteye Hazırlık İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı 5, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 19/12/2016 - 27/07/2017 (ULUSLARARASI).

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER