Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Vakkas Yalçın

Adı-Soyadı

Vakkas Yalçın

Doğum Yılı ve Yeri

23/05/1988

Fakülte/Yüksekokul

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

YDS 78.75

E-posta/Web

yalcinvakkas@gmail.com

Telefon/Faks

1726

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

2006-2010

Yüksek Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2013-2016

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2016-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

2010-2011

Arş. Gör.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

2011-2013

Arş. Gör.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

2013-2016

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Tez adı: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜRECİ İLE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (2016) Tez Danışmanı: ÖZLEM MELEK ERBİL KAYA

Doktora Tezi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Tez adı: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN OKUL ÖNCESİ STEM ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, (2020) Tez Danışmanı: ŞULE ERDEN 


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Okul Öncesi Eğitim, Okula Uyum,  Okul Öncesinde Değerler Eğitimi,  Okul Öncesinde STEAM, Okul Öncesinde 21. Yy Becerileri, Erken çocuklukta Tasarım Odaklı Düşünme Modeli


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERBİL KAYA, Ö, YALÇIN, VAKKAS, KİMZAN, İ, AVAR, G. (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN TEMELLİ ÖĞRENMEYE BAKIŞ AÇILARI VE UYGULAMAYA YANSIMALARI. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017 (27), 800-834. DOI: 10.14520/ADYUSBD.303240 (YAYIN NO: 3793591)

YALÇIN VAKKAS (2017). TEACHER’S OPİNİONS AND EXPERİENCES ABOUT THE ADJUSTMENT PROCESSES OF PRESCHOOL CHİLDREN TO THE SCHOOL. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON EDUCATİONAL STUDİES, 7(2), 1-12., Doi: 10.26579/jocures-7.2.1 (Yayın No: 3793419)

SİMSAR AHMET, DOĞAN YAKUP, YALÇIN VAKKAS (2017). OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ FEN MERKEZLERİ VE KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ-KİLİS ÖRNEĞİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(14), 147-164. (Kontrol No: 3786672)

YALÇIN, V , ERDEN, Ş . (2018). Okul Öncesi Çocuklarının Akıllı Cihaz Kullanma Durumları Üzerine Ebeveyn Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 461-480. DOI: 10.17556/erziefd.404237

Yalcin, V , UZUN, H . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 42-54. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijeces/issue/39431/424990

YALÇIN, V. (2019). KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ ve ÇALIŞMA PLANI BAĞLAMINDA STEM . Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 90 (7), s. 356-368. DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14877

Yalçın, V. ve Simsar, A. (2020).    Adjustment of Syrian refugee children into pre-school education in Turkey  Elementary Education Online,19 (3), 1214-1224

Yalçın, V. & Erbil Kaya, Ö. M. (2020). The Relationship Between School Adjustment of Preschool Children and Parenting Style Attitude.  Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10 (1), 74-110

Yalçın, V., Simsar, A. & Dinler, H. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 78-97. doi: 10.29329/mjer.2020.258.5


UZUN, H., YALÇIN, V., & DEDE, H. (2018). Türkiye de Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynler İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Bir Meta Analiz Çalışması. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 1–12

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

UZUN HALİL, YALÇIN VAKKAS, BURAK DURMUŞ (2017). TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EBEVEYNLER İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. 5.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643679)

YALÇIN VAKKAS (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜREÇLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ. 5.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643688)

YALÇIN VAKKAS, ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜRECİ İLE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. INTERNATIONAL EJER CONGRES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3636907)

YALÇIN VAKKAS (2017). SURİYELİ MÜLTECİ BİR ÇOCUĞUN TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME UYUMU ÜZERİNE BİR PİLOT ÇALIŞMA. IV TH INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643691)

DOĞAN YAKUP, YALÇIN VAKKAS (2017). OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDAKİ FEN MERKEZLERİ VE KULLANIM DURUMLARININİN İCELENMESİ-KİLİS ÖRNEĞİ. IV. INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3534222)

ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK, YALÇIN VAKKAS, KİMZAN İLAYDA, AVAR GÖKÇEN (2016). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Temelli Öğrenmeye Bakış Açıları ve Uygulamaya Yansımaları. XVIII AMSE-AMCE WAER CONGRESS, 30 Mayıs-2 Haziran, 2016 Eskişehir (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2954887)

ERDOĞAN SERAP, PARPUCU NURBANU, YALÇIN VAKKAS (2015). THE RELATİONSHİP BETWEEN MATHEMATİCAL CONTENT KNOWLEDGE OF PRESCHOOL TEACHERS AND THEİR CLASSROOM PRACTİCES. INTERNATİONAL CONFERENCE ON NEW HORİZONS IN EDUCATİON, June 25-27, 2014, Paris / France. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2954941)

ERDOĞAN SERAP, YANIK HÜSEYİN BAHADIR, KUMTEPE ALPER TOLGA, GİREN SONGÜL, YILDIRIM ASLI, YAGAN GÜDER SEVCAN, ALAN ÜMRAN, KARADEMİR ABDULHAMİT,PARPUCU NURBANU,YALÇIN VAKKAS (2014). ANADOLU OKULÖNCESİ MATEMATİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ANOMAT. I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 24-26 Nisan 2014, İstanbul / Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2955016)

YALÇIN VAKKAS,ERDEN ÖZCAN ŞULE. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ AKILLI CİHAZ KULLANMA DURUMLARI ÜZERİNE EBEVEYN ALGILARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES. 3-5 MAYIS, MUŞ, 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YALÇIN VAKKAS,MEHMET CEYLAN. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YARDIMSEVERLİK VE SORUMLULUK DEĞERLERİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES. 3-5 MAYIS, 2018 MUŞ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 

YALÇIN, V., ÖZTÜRK O., SİMSAR, A., DEMİR, Ş., CANLI, S. C. (2019).36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA. 6.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, 2-5 EKİM 2019, KARS, (Poster Sunum)

YALÇIN, V. (2019). KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ ve ÇALIŞMA PLANI BAĞLAMINDA STEM . 6.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, 2-5 EKİM 2019, KARS, (Poster Sunum)

YALÇIN VAKKAS, SİMSAR AHMET, DİNLER HIZIR (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1st International Congress of Pedagogical Research, 24-26 Haziran, 2020 Düzce (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

SİMSAR AHMET, YALÇIN VAKKAS, DİNLER HIZIR (2020). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-1): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1st International Congress of Pedagogical Research, 24-26 Haziran, 2020 Düzce (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

"Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Süreci İle Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi, BAP (1504E160), 2015, Araştırmacı.

"36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA" (BAP). Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (BAP),2020, Araştırmacı.


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Okul Öncesi Eğitim Günleri, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 18.04.2014 -19.04.2017 (Ulusal)

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi III. Okul Öncesi Eğitim Günleri, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 06.05.2016 -06.05.2016 (Ulusal) 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Okul Öncesi Eğitim Günleri: Atölye Çalışmaları, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 17.04.2015 -18.04.2015 (Ulusal)