Ünvanı

Prof. Dr.

Osman TÜRER

Adı-Soyadı

Osman TÜRER

Doğum Yılı ve Yeri

09.04.1953, Silifke

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Temel İslâm Bilimleri

Yabancı Dil

Fransızca

E-posta/Web

turer@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0537 6709250

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Ankara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Tasavvuf

1978-1982

Lisans

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

1972-1977

Yüksek Lisans

Beş yıllık Lisans mezunu olduğundan, Yüksek Lisans yapmadan doğrudan Doktora yaptı.

Yok-Yok.

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1980-1987

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1987-1988

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1988-1994

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Kilis 7 Aralık Üniversitesi MR Eğitim Fakültesi - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994-Devam ediyot

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Şeyh Muhammed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü'l-İhvân'ı / Tasavvuf

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. Eşrefoğlu Rumî'nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı / Tasavvuf

2. Tasavvufî Düşüncede Şeytan / Tasavvuf

3. Kırımlı Selim Baba ve Burhânu'l-Ârifîn'i / Tasavvuf

4. Edirne'li Kabûlî Mustafa Efendi Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri / Tasavvuf

5. Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Tasavvufî Görüşleri / Tasavvuf

6. Tasavvufî Düşüncede Ölüm / Tasavvuf

7. Tasavvufî Düşüncede Muhabbet / Tasavvuf

8. Sabûhî Ahmed Dede Hayatı, Eserleri ve "ihtiyârât-ı Sabûhî" Adlı Eseri (1-100. varak) / Tasavvuf

9. Mevlevîlik ve Kilis Mevlevîhanesi / Tasavvuf

10. Dînî Hikâye ve Menkıbelerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Kullanımı / Din Eğitimi

11. İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun Eğitim anlayışı / Din Eğitimi.


Yönettiği Doktora Tezleri

1. Abdülmecîd-i Sîvâsî Hayatı, Eserleri vr Tasavvufî Görüşleri / Tasavvuf

2. Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye Kolu / Tasavvuf

3. Keşan'lı Süleyman Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetîlik / Tasavvuf

4. Osmanlı'da Tekke-Tarîkat Islahatları - II. Mahmut ve Sonrası - / Tasavvuf

5. Abidin Paşa(1259/1843-1324/1906)'nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri / Tasavvuf


Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-Devam ediyor.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2018-Devam ediyor.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 2009-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2012-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rifat Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2009-2012
Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 1988-1994
Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi Kelâm ve İslâm Felsefesi Bölüm Başkanlığı 1988-1994
Atatüyk Üniv. İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı 1994-2008

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği. 2012-Devam ediyor.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetm Kurulu Üyeliği. 2012-Devam ediyor.

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Türk Dünyasında İslâm’ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Sûfî Tarîkatlar ve Yesevî’nin Rolü, “Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu”, Erciyes Üniv., Kayseri, 26-29 Mayıs, 1993.

2. Les Caractéristiques Originalles de la Pensée du Malâmat et les Transformations de Cette Pensée Avec le Temps, traduit du turc par NathalieClayer, “Mélamis-Bayrâmis Etudes sur trois mouvements mystiques musulmans, réeunies par Nathalie Clayer, Alexandre Popovic et Thierry Zarcone, Les Edition Isis, İstanbul, 1998, s. 67-85.

3. Yunus Emre’de Barış ve Mutluluk, “Uluslar Arası Yûnus Emre Sempozyumu” (7-10Ekim 1991, Ankara), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1995.

4. Velînin Nebîden Üstünlüğü Meselesi Etrafındaki Tartışmalar ve İbn Arabî’nin Bu Konudaki Düşüncesi, “Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu” (24-26 Ekim 1997,Kayseri), Ankara, 1998, s.301-311.

5. Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarîkatlar, “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu”, 20-21 Ekim 2000, Türkistan-KAZAKİSTAN.

6. “Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Bir Şirinin Varlık ve İnsan Felsefesi Açısından Tahlîli”, Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, c. 1, s. 211-221.

7. “İslâm Tasavvufunun Ortaçağ Avrupa’sındaki İzleri ve Tesirleri”, XI. Ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, İSAM, 24-26 Kasım 2006, İstanbul, s. 357-365.

8. “Hoca Ahmed Yesevî’nin Türk Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyet’e Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta, s. 59-63.

9. “Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Çift Kutuplu Yapısı ve Kemâlin Ölçüsü”, Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Şanlıurfa Mevlevîhanesi Yaşatma ve Kültür Derneği, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa.

10. “Yoksullukla Mücadelede Tasavvuf Kültürünün Önemi”, Uluslararası YoksullukSempozyumu, Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi, 01-03 Şubat 2008, İstanbul.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kitaplar:

1. Ana hatlarıyla Tasavvuf Tarihi (2017)., TÜRER OSMAN, Ataç Yayınları, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 316, ISBN:978-975-6205-35-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3883401)

2. Osmanlılarda Tasavvufî Hayat   Halvetîlik Örneği: Hediyyetü l İhvân (2011)., TÜRER OSMAN, İnsan Yayınları, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 671, ISBN:975-574-421-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6370)

3. İslâm Dünyasında Tarîkatlar (Tercüme) (2004)., TÜRER OSMAN, Sûf Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 610, ISBN:975-92276-2-2, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6388)

4. Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed Nazmî (1988)., TÜRER OSMAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 175, ISBN:975-17-0202-X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6397)

5. Sûfî ve Komiser Rusya da İslâm Tarîkatları (Tercüme) (1988)., TÜRER OSMAN, Akçağ Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 363, ISBN:975-7568-04-X, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6398)

6. Şeyh Muhammed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü’l-İhvân’ı (1982)., TÜRER OSMAN, Ankara Üniv. İlahiyat Fak., Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4081206)

 Kitap bölümleri: 

1. Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu (2006)., TÜRER OSMAN,GÜNDOĞDU CENGİZ, Ataç Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 181, ISBN:975-6205-15-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6360)

2. Tanımı, Kaynakları ve TesirleriyleTasavvuf, Bölüm adı:(Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü) (1991)., TÜRER OSMAN, Seha Neşriyat, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3867228)

3. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Letaifi Hamse) (2007)., TÜRER OSMAN, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Editör:Türkiye Diyanet Vakfı, Basım sayısı:1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3864146)

4. Mesnevî i Şerif Şerhi (Osmanlıca’dan Türkçe’ye aktarma), Bölüm adı:(3 ve 4. ciltler) (2005)., TÜRER OSMAN,ARPAGUŞ SAFİ, Kitabevi, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 503, ISBN:975-6138-02-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6387)

5. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Latîfe) (2003)., TÜRER OSMAN, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3866379)

6. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Hû) (1998)., TÜRER OSMAN, Türkiye Diyanet Vakfı, Basım sayısı:1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3853133)

7. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Bîat) (1992)., TÜRER OSMAN, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3866399)

8. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Bâyezîd Halîfe) (1992)., TÜRER OSMAN, Türkiye Diyanet Vakfı, Basım sayısı:1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3853049)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. TÜRER OSMAN (1995). Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk-İslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti. Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi (Kontrol No: 3852416)

2. TÜRER OSMAN (1992). Eski Harfli Türkçe Metinleri Transkribe Etme Usulleri Üzerine Bir Etüd. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi(10) (Kontrol No: 3867286)

3. TÜRER OSMAN (1991). XIII. Asır’da Anadolu’da Tasavvuf ve Yûnus Emre. Diyanet Dergisi, 27(1) (Kontrol No: 3867249)

4. TÜRER OSMAN (1987). Visâlî Ali Çelebî ve Tasavvufî Mevlid’i. Türk Kültürü Araştırmaları(XXV) (Kontrol No: 3866984)

5. TÜRER OSMAN (1987). Melâmet Düşüncesinin Orijinal Özelliği ve Bu Düşüncede Zamanla Meydana Gelen Değişmeler. İslâmî Araştırmalar, 2(7) (Kontrol No: 3867001)

6. TÜRER OSMAN (1986). Şeyh Muhammed Nazmî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fak.Dergisi(7) (Kontrol No: 3866971)

7. TÜRER OSMAN (1984). Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetine Dair Tarihî Bir Örnek. Türk Dünyası Araştırmaları(28), 181-184. (Kontrol No: 3864057)

8. TÜRER OSMAN (1900). Melâmîliğe Dair. Türk Dünyası Araştırmaları(28) (Kontrol No: 3866941)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tasavvufî Görüşleri, “Erzurumlu İbrahîm Hakkı Sempozyumu”, Siirt, 1983.

2. Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Araştırmalarda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, “Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu 1” , 27-30 Haziran 1989, Samsun, 1989, s.321-327.

3. Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü, “Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu” 1-14 Kasım 1991, İstanbul.

4. Ahmed Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî’nin Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı, “Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî” (Sempozyum Bildirileri, 11-12 Temmuz 1992), Seha Neşriyat, İst., 1992, s.73-88.

5. Orta Asya’da İslâm’ın Muhafazasında Tarîkatların Rolü, “Ahmed Yesevî Sempozyumu”, 1-2 Mayıs 1993, İstanbul.

6. Bir Eğitim Müessesesi Olarak Tasavvuf, “İslâm’da Aile ve Çocuk TerbiyesiSempozyumu 1” (15-17 Ekim 1993, Şanlıurfa), İSAV, İlmî Neşriyat, İst., 1994, s.287-293.

7. Batı'nın İslâm'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü, “Mehmed Zahid Kotku (K.S.) ve Tasavvuf Sempozyum Konuşmaları”, (12-13 Kasım 1994, Eskişehir), Hazırlayan: Doç. Dr.H. Hüseyin Erkaya, Seha Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 43-55.

8. Barış ve Kardeşliğin Tesisinde Tasavvufî Terbiyenin Önemi, “Kur’ân Işığında Barış ve Kardeşlik Sempozyumu”, 21-22 Eylül 1996, Ankara.

9. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Çocuk Terbiyesine Dair Düşünceleri, “İslâm’da Aile veÇocuk Terbiyesi 2”, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşriyat, İst., 1996, s.307-316.

10. Tasavvufî Düşüncede İnsan, “Türkiye 1. İslâm Düşüncesi Sempozyumu”, 24-27 Ekim 1996, İstanbul.

11. Günümüzde İslâm’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü, “Tasavvuf ve Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu”, 9-11 Kasım 1996, İstanbul.

12. İslâm’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü, “Mehmed ZahidKotku ve Tasavvuf Sempozyumu”, 16 Kasım 1996, İzmir.

13.Anadolu’nun İslâmlaşmasında Tarîkatların Rolü, “VII. Somuncu Baba ve Osman Hulûsî Efendi Sempozyumu”, 29 Haziran 1997,Darende.

14. Tasavvuf ve Toplum, “Zâhid-i Kevserî Sempozyumu” 15-16 Ekim 1997, Düzce.

15. Mesnevî Şârihi İsmaîl-i Ankaravî’nin Tasavvufî Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, “9. Millî Mevlânâ Kongresi” (15-16 Aralık 1997, Konya), Konya, 1999, s.93-102.

16. “Tasavvufta Metodoloji Problemleri”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 2, Tartışmalı İlmî Toplantı, 24-25 Ocak 2004, İSAV ve Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005, s.1101-1106.

17. “XVII.-XIX. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar” Başlıklı Bildirinin Müzakeresi, 1. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006, Ankara, s. 539-546.

18. “İslâm Kültüründe Sevgi ve Dostluk”, Kutlu Doğum Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, 20-22 Nisan 2007, Kahramanmaraş.

19. “Erzurum’lu Sûfî ŞairOsman Kemâlî Efendi ve İnsan Telakkîsi”, Türk-İslâm DüşünceTarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Erzurum), Erzurum, 2007, c. 2, s. 3-14.

20. “Ahmed Avnî Konuk’un Şairlik Yönü”, Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk Anma Toplantısı ve Konser, İstanbul, Büyük Şehir Belediyesi, 31 Mart 2008, İstanbul.

21. “İslâm Kültüründe Sevgi ve Dostluk”, İnsan Sevgisi, 2007 Yılı Kutlu DoğumSempozyumu Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2008, s. 97-107.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER