Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Seda ŞAHİN

Adı-Soyadı

Seda ŞAHİN

Doğum Yılı ve Yeri

Adıyaman

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

seda.sahin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1727

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik

2004-2008

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Tezsiz)

2008-2009

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Matematik Eğitimi

2010-2011

Doktora

Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Eğitimi

2013-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Adıyaman Üniversitesi

2016-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-.......

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Öğrenci zorlukları konusunda geliştirilen bir mesleki gelişim programının matematiksel öğrenci zorluklarına gösterilen öğretmen müdahale türlerine etkisi

Doktora Tezi

Matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme problemi hazırlama becerilerinin incelenmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DOGAN, M.F., GURBUZ, R., CAVUS ERDEM, Z., & SAHİN, S. (2019). Using Mathematical Modeling for Integrating STEM Disciplines: A Theoretical Framework. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 10(3), 628-653.

SAHİN, S., DOGAN, M.F., CAVUS ERDEM, Z., GURBUZ, R., & TEMURTAS, A. (2019). Prospective teachers’ criteria for evaluating mathematical modeling problems. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 5(2), 730-743.

GÜRBÜZ, R., ERDEM, Z. Ç., ŞAHİN, S., TEMURTAŞ, A., DOĞAN, C., DOĞAN, M. F., ÇALIK, M. & ÇELİK, D. (2018). Reflections from an Interdisciplinary Mathematical Modeling Activity. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Özel Sayı (8), 1-22.

ÇAVUŞ ERDEM, Z. , DOĞAN, M. , GÜRBÜZ, R. & ŞAHİN, S . (2017). The reflections of mathematical modeling in teaching tools: Textbook analysis. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), 7 (1), 61-86.

GÜRBÜZ, R., GÜLBURNU, M., & ŞAHİN, S. (2017). Oyun destekli kesir öğretimi hakkında öğretmen görüşleri: Video destekli bir çalışma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 98-132.

GÜRBÜZ, R. & ŞAHİN, S. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin çoklu temsiller arasındaki geçiş becerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 2147-9844.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ŞAHİN S., GÜRBÜZ R., DOĞAN M. F. (2019). Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Modelleme Problemi Hazırlama Becerileri. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, 1235-1246.

DOĞAN M.F., GÜRBÜZ R., ŞAHİN S., ÇAVUŞ ERDEM Z., TEMURTAŞ, A. (2019). Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Disiplinler Arası Matematiksel Modellemeye Yönelik Görüşleri. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, 1255-1263.

ÇAVUŞ ERDEM Z., GÜRBÜZ R., DOĞAN M. F., ŞAHİN S., TEMURTAŞ, A. (2019). Disiplinler Arası Matematiksel Modelleme Problemi Uygulama Sürecinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, 1273-1281.

ŞAHİN S., GÜRBÜZ R., DOĞAN M. F., ÇAVUŞ ERDEM Z. (2018). Teachers’ Mathematical Modeling Competencies: Task Dimension. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2018), 677-679.

DOĞAN M.F., ŞAHİN S., ÇAVUŞ ERDEM Z., GÜRBÜZ R. (2018).  Investigation of Teachers’ Awareness of Interdisciplinary Mathematical Modeling Problem. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME)

GÜRBÜZ R.,DOĞAN M.F.,ÇAVUŞ ERDEM Z., ŞAHİN S. (2018). An investigation of Teachers’ Qualifications of Designing Interdisciplinary Mathematical Modeling Activities. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS“An Istanbul Meeting for World Mathematicians” Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education, 199-203.

ŞAHİN, S., , GÜRBÜZ, R., ÇAVUŞ-ERDEM, Z., & DOĞAN, M.F. (2017). Matematiksel Modelleme Problemi mi, Değil mi? II. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitapçığı, s.179. 18-20 Mayıs, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.

TEMURTAŞ, A., GÜRBÜZ, R., ŞAHİN, S., & DOĞAN, M.F. (2017). Suriyeli Öğrencilerin Matematik Derslerine Entegrasyonu ile İlgili Öğretmen Görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress Conference Proceedings, pp. 976-977. 11-14 May, Pamukkale University, Denizli.

ÇAVUŞ ERDEM, Z., DOĞAN, M.F., GÜRBÜZ, R., & ŞAHİN, S. (2017). The Reflection Of Mathematical Modelling to Teaching Tools: A Textbook Analysis. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), (pp. 955-956), 11-13 May 2017, Harran University, Şanlıurfa.

GÜRBÜZ, R., KOÇ, A., ŞAHİN, S., & BAŞPINAR, İ. (2017). Kırsalda Öğrenim Gören Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan, Çanakkale.

GÜRBÜZ, R. & ŞAHİN, S. (2014). About 8th Grade Students? Skills In Translating Among Multiple Representations, Oral Presentation , International Conference On Education In Mathematics, Science & Technology., 16 - 18 Mayıs 2014.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ŞAHİN S., ÇAVUŞ ERDEM Z., GÜRBÜZ R. (2020). STEM Eğitiminde Disiplinlerarası Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Uygulanması, (Editör: Dede Y., Doğan M. F., Aslan Tutak F.) Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, ss. 317-341, Pegem Akademi, Ankara.

ŞAHİN S.,DOĞAN M. F.,GÜRBÜZ R. (2018). Matematiksel Modelleme Öğretiminde Öğretmen Yeterlikleri, (Editör: Gürbüz R, Doğan M. F.) Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış: Bir STEM Yaklaşımı, ss. 81-94, Pegem Akademi, Ankara.

DOĞAN M. F., GÜRBÜZ R., ÇAVUŞ ERDEM Z., ŞAHİN S. (2018). STEM Eğitimine Geçişte Bir Araç Olarak Matematiksel Modelleme, (Editör: Gürbüz R, Doğan M. F.) Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış: Bir STEM Yaklaşımı, ss. 43-56, Pegem Akademi, Ankara.

ÇAVUŞ ERDEM Z., GÜRBÜZ R., DOĞAN M. F., ŞAHİN S. (2018). Matematiksel Modelleme Süreci ve Matematiksel Modelleme Yeterlikleri, (Editör: Gürbüz R, Doğan M. F.) Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış: Bir STEM Yaklaşımı, ss. 33-42, Pegem Akademi, Ankara.

GÜRBÜZ R., DOĞAN M. F., ÇALIK M., ÇELİK D., ŞAHİN S., ÇAVUŞ ERDEM Z., TEMURTAŞ A., DOĞAN C. (2018). Modelleme Etkinlikleri Hazırlama Süreci, (Editör: Gürbüz R, Doğan M. F.) Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış: Bir STEM Yaklaşımı, ss. 97-159, Pegem Akademi, Ankara.

GÜRBÜZ R., ŞAHİN S. (2018). İlişkilendirme becerisi kapsamında ortaokul matematik öğretim programlarının incelenmesi, (Editör: Özmantar M. F., Akkoç H., Kuşdemir Kayıran B., Özyurt M.) Ortaokul Matematik Öğretim Programları Tarihsel Bir İnceleme, ss. 367-392, Pegem Akademi, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BOZKURT, A. & ŞAHİN, S. (2013). İlköğretim matematik öğretiminde materyal kullanılırken karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nedenleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1302-8944, 25, 1, 19-37.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ŞAHİN, S., DOĞAN, M.F., GÜRBÜZ, R. & ÇAVUŞ-ERDEM, Z. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi Hazırlama Becerileri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. ss. 582-584. 17-19 Mayıs, Afyon.

GÜRBÜZ, R. & ŞAHİN, S. (2016). Diskalkuli Risk Grubundaki Bir Çocuğun Özellikleri: Öğretmen Ve Aile Görüşleri, Sözlü Sunum, 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 - 30 Eylül 2016.

GÜDER, Y., GÜRBÜZ, R. & ŞAHİN, S. (2015). Disiplinler Arası Köprü: Matematiksel Modelleme, Poster Sunum, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (türkbilmat-2), 16 -18 Mayıs 2015.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

117K169, Matematiksel Modelleme Yoluyla Bir Ögrenme Ortamının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi: Disiplinler Arası Geçiş, 1001 - Arastırma, Burslu, Doktora sonrası Araştırmacı, Sonuçlandı, ARDEB, SOBAG – Sosyal ve Beseri Bilimler Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 26.12.2017 - 01.11.2019, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.11.2017 - 01.11.2019. 

Matematik Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi/Yarışması/Araştırmaları (MEMTAS), Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, Proje No: EFGAP/2017- 0001, 01.01.2017 – 13.11.2017. 

Adıyaman Geleceğin Bilim İnsanlarını Arıyor, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, Proje No: EFGAP/2015-0001, 07.12.2015 – 07.12.2016. 

108K330, İlkögretim Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Alanlarında Mesleki Gelişim Modeli ve Bu Modelin Yaygınlaştırılması, 1001 - Araştırma, Burslu, Sonuçlandı, ARDEB, SOBAG – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.03.2010 - 01.01.2012, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.01.2009 - 01.01.2012. 

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER