Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Lütfiye COŞKUN

Adı-Soyadı

Lütfiye COŞKUN

Doğum Yılı ve Yeri

29.07.1985 KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

lyurtseven@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 Dahili:1714

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Okul öncesi Öğretmenliği Programı

2003-2007

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Okul öncesi Öğretmenliği Programı

2009-2011

Doktora

Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Okul Öncesi Eğitimi

2011-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

2007-2009

Arş. Gör.

Fırat Üniversitesi

2009-2010

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Okul öncesi dönem çocuğa kitap okumaDoktora Tezi

Okuma yazmaya hazırlık becerileri

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Özer Özkan, Y. & Coşkun, L. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 67-98.

Sarıcam H ., Celık I , Coşkun L , (2015) The Relationship between Emotional Intelligence , Hope and Life Satisfaction in Preschool Preserves Teacher, 6(1), 1–9.

Coşkun, L. & Deniz, Ü. (2017). Okul Öncesi Öğretmenler Tarafından Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Gerçekleştirilen Uygulamalar (Teksas Eyaleti Örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 233-260.

Coskun, L., Deniz, U., Chen, D. & Morrison, G. S. (2019). Parent Behaviors During Storybook Reading: A Scale Development Study. International Journal of Research in Teacher Education, 10(2), 64-74.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Özer, Özkan, Y. & Yurtseven, L. Okul Öncesi Çocukların Dinleme Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013, Antalya-Turkey.


Yurtseven, L. (2013). Geçmişten Günümüze Çocuktan Kıyafetleri. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu.16-17 Mayıs 2013, Kilis 7 Aralık Üniversitesi- Türkiye.


Kurt, G. Coşkun, L., & Kılıçkaya, A. (2015). A comparison of Turkish and American children’s illustrated story books. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. 13-15 Mayıs 2015, Ankara University-Turkey.


Coşkun, L., Demir Kaya, S., Çavuş, Z. S. & Özgüven, T. P. 6 Yaş Çocukların Sosyal Becerileri ile Ailelerinin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. 18-20 Mart 2016, Haliç Kongre Merkezi- İstanbul.


Coşkun, L. & Deniz, Ü. Okul Öncesi Öğretmenler Tarafından Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Gerçekleştirilen Uygulamalar (Teksas Eyaleti Örneği). 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 11-15 Mayıs 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye.


Coşkun, L. & Deniz, Ü. Ebeveynlerin Çocuklarına Kitap Okuma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 11-15 Mayıs 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye.


Coşkun, L. & Deniz, Ü. Evde uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin anaokuluna devam eden 48-60 aylık çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisinin incelenmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 18-21 Ekim 2017, Gazi Üniversitesi-Türkiye.


Coşkun, L. 6 Yaş Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerinin Yazı Farkındalığı Becerilerini Yordama Düzeyi. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi.1-3 Kasım 2019, Şanlıurfa-Türkiye.


Coşkun, L., & Çapar, B. Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Okuma Yazma Kazanımına Yönelik İnançlarının ve Çocuklarına Sunmuş Oldukları Etkinlikler ile Materyallerin Belirlenmesi. VII. International Eurasian Educational Research Congress. 10-13 September 2020, Eskişehir Anadolu University.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Coşkun, L. Deniz, Ü. (2018). Pre-Literacy Skills in Early Childhood Education. Ü. Deniz (Ed). Current Trends in Pre-School Education-1. Lambert Academic Publishing.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yurtseven, L. ve Kurt, G. (2013) Okul öncesi eğitimin ve annelerin hikâye kitabı okumasının çocukların sosyal beceri gelişimi ile ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(2), 99-119.

Coşkun, L., & Deniz, Ü. (2016) Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık
Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması [Validity and Reliability Study for the “Control List for the Evaluation of the Writing ReadinessSkills of Pre-School Children]. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1), 147-161.

 Kurt, G., Coşkun, L. & Kılıçkaya, A. (2019). The Quality Comparison of Turkish and American Picture Storybooks for Young Children. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-10.

Coşkun, L. & Deniz, Ü. (2019). Evde uygulanan eğitim etkinliklerinin 48-60 aylık çocukların okumaya ve yazmaya hazırlık becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 873-893.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurtseven, L. & Tekin, G. 6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Kitabı Seçimindeki Uzmanlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur-Türkiye.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Coşkun, L. (2016). Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları. Ü. Deniz (Ed). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi Soru Bankası içinde (s. 265-296). Ankara: Murat Yayınları.


Coşkun, L. (2017). Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları. Ü. Deniz (Ed). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi Çözümlü Soru Bankası içinde (s. 381-426). Ankara: Murat Yayınları.


Coşkun, L. Deniz, Ü. (2017). Çocukların Temel İhtiyaçları. N. Aral (Ed). Çocuk ve İletişim içinde (s. 27-57). Ankara: Vize Yayıncılık.


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER