Ünvanı

Doç. Dr.

Hüseyin AKAR

Adı-Soyadı

Hüseyin AKAR

Doğum Yılı ve Yeri

Kilis/1983

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce = 77,5

E-posta/Web

huseyinakar@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 62

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği

2002-2006

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

2007-2010

Doktora

İnönü Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi

2010-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB/Malatya-Akçadağ-Kozluca İlköğretim Okulu

2006-2007

Öğretmen

MEB/Malatya-Akçadağ-Kozluca Büyükmahalle İlköğretim Okulu

2007-2008

Öğretmen

MEB/Gaziantep-Şahinbey-Kazıklı İlköğretim

2008-2010

Öğretmen

MEB/Kahramanmaraş-Türkoğlu-Yolderesi İlköğretim Okulu

2010-2012

Öğretmen

MEB/Kilis-Selahattin İyigün Ortaokulu

2012-2013

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2013-2017

Öğr. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2018-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Akar, H. (2010).  İlköğretim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi.  Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Elazığ. (Danışman:  Yard. Doç. Dr. İmam Bakır ARABACI).

Doktora Tezi

Akar, H. (2017).  Öğretmenlerin dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve örgütsel destek algılarının iş yaşam kaliteleri üzerine etkisi.  İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı,Malatya. (Danışman:  Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER).

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. Karataş, A. (2020).  Üniversite öğrencilerinde akademik başarı, sınav kaygısı, akademik erteleme davranışı ve kendini sabote etme eğilimi arasındaki ilişki.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Kilis.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

 • Sosyal Girişimcilik
 • İş yaşam kalitesi
 • Örgütsel davranış (Sessizlik, bağlılık, adalet, destek, güven, işkoliklik, yabancılaşma, iş doyumu, motivasyon, sinizm)
 • Etik liderlik
 • Sendikalaşma
 • Öğretmen yetiştirme
 • Üretkenlik karşıtı davranışlar (mobbing, üretimi saptırma, hırsızlık, sabotaj, nezaketsiz iş davranışları, geri çekilme)


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Eğitim Yönetimi ABD Başkanı 2021-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİTAM Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı 2019-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. Akar, H. & Ersü, A. A. (2020). Eğitimcilerin Sendikal Örgütlenme Nedenlerinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 50-67. (Indexed in EBSCO Education Source).http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/1080895  
 2. Çelik, O.T. & Akar, H. (2020). Öğretmen Güçlendirme İçin Öğretmen Güçsüzlüğünü Anlama. Journal of History School, 47, 2533-2563. (Indexed in ULAKBIM). http://www.johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=81bb7d4f-133d-42a0-abdb-c1d220ebe15c.pdf&key=41929
 3. Akar, H. (2020). Sosyal Girişimcilik Öncülleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies-Educational Sciences.(Indexed in ULAKBİM) http://www.turkishstudies.net/education?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=f03ce4f6-c295-4e8a...
 4. Akar, H. (2020)The Effect of Smart Board Use on Academic Achievement: A Meta-Analytical and Thematic Study.The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST)  (Indexed in ESCI, ERIC and SCOPUS). https://ijemst.net/index.php/ijemst/article/view/908/225
 5. Akar, H., Çelik, O.T. ve Karataş, A. (2019). Akademik Kontrol Odağı ve Başarı Amaç Yöneliminin Kendini Sabotajı Yordama Düzeyinin İncelenmesi.  Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3). (Indexed in ULAKBIM). http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1028006365_25akar.pdf
 6. Akar, H. (2019). A Meta-Analytic Review on the Causes and Consequences of Organizational Cynicism. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2). (Indexed in Education Full Text- H.W. Wilson).http://www.iojes.net/Makaleler/569d0a22-f523-4158-818e-0935e5bb3a86.pdf
 7. Doğan, Y.B., Akar, H. & Üstüner, M. (2019). Examining the Measurement Invariance of the Teachers' Sense of Self-Efficacy Scale in Terms of Gender. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(2). (Indexed in ERIC and SCOPUS).   http://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/18694/12832                                                         
 8. Akar, H. & Çelik, O.T. (2019). Organizational Justice and Cynicism: A Mixed Method Study at Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education,8 (1). (Indexed in ERIC and SCOPUS). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211288.pdf                                         
 9. Akar, H. & Ustuner, M. (2019).The Relationships between Perceptions of Teachers’ Transformational Leadership and Organizational Justice, Organizational Support and Quality of Work Life. International Journal of Research in Education and Science, 5(1).   (Indexed in ERIC). https://www.ijres.net/index.php/ijres/article/viewFile/369/pdf 
 10. Akar, H. (2018). Meta-Analysis Study on Organizational Outcomes of Ethical Leadership. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4). (Indexed in ERIC). http://epasr.penpublishing.net/makale_indir/700   
 11. Akar, H.  (2018). Türkiye'de eğitim örgütlerinde yapılan örgütsel sinizm çalışmalarının içerik analizi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16(Indexed in ULAKBIM). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/598239
 12. Akar, H. (2018). Meta-Analysis of Organizational Trust Studies Conducted in Educational Organizations between the Years 2008-2018.  International Journal of Educational Methodology, 4(4). (Indexed in ERIC).http://ijem.com/IJEM_4_4_287.pdf
 13. Akar, H. (2018). Organizational Silence in Educational Organizations: A Meta-Analysis Study.International Journal of Eurasia Social Sicences, 9(32), 1077- 1098. (Indexed in ULAKBİM). http://www.ijoess.com/Makaleler/660383119_10.%201077-1098%20h%c3%bcseyin%20akar.pdf
 14. Akar, H. (2018). A Meta- Analytic Study Concerning the Effect of Educational Stakeholders' Perceptions of Quality of Work Life on Their Job Satisfaction and Organizational Commitment. International  Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 99-112. (Indexed in Education Full Text- H.W. Wilson). http://www.iojes.net/Makaleler/e6f24eb3-7f89-4862-8c35-5380c7edd1a8.pdf
 15. Akar, H.(2018). The Relationships between Quality of Work Life, School Alienation, Burnout, Affective Commitment and  Organizational Citizenship: A study on Teachers. European Journal of Educational Research, 7 (2). (Indexed in ERIC and SCOPUS).  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1175342.pdf
 16. Akar, H., Doğan, Y. B. & Üstüner, M. (2018). The Relationships between Positive and Negative Perfectionisms, Self- Handicapping, Self- Efficacy and Academic Achievement. European Journal of Contemporary Education, 7(1). (Indexed in ESCI, ERIC and SCOPUS). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1172911.pdf  
 17. Akar, H., & Doğan, Y. B. (2018). The Role of Personal Values in Social Entrepreneurship. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 83-90.(Indexed in ERIC)https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1165404.pdf
 18. Akar, H. & Üstüner, M . (2017). Mediation Role of Self-Efficacy Perceptions in the Relationship between Emotional Intelligence Levels and Social Entrepreneurship Traits of Pre-Service Teachers. Journal of Education and Future, (12), 95-115.(Indexed in ESCI and ULAKBIM)http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/6186
 19. Akar, H.  & Aydın, S.(2016). Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerini Gerçekleştirme Düzeyleri ile Öğrencilerin Akademik Motivasyonu Arasındaki İlişki.The Journal of International Social Research, 9 (43), 1344-1352http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/5egitim/akar_huseyin.pdf
 20. Akar, H. (2015). Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. The Journal of International Education Science, 2(5), 405-417http://www.inesjournal.com/Makaleler/1095448240_28-id-176.pdf
 21. Akar, H. & Aydın, S.(2015). Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Düzeyi. The Journal of Academic Social Science,3(12),425-436http://www.asosjournal.com/Makaleler/56866305_647%20H%C3%BCseyin%20AKAR.pdf

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Karataş, A. & Akar, H. Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Akademik Erteleme Davranışı ve Kendini Sabote Etme Eğilimi İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (İCAR). 20-22 Temmuz 2020. BOLU (Online)
 2. Akar, H. & Ersü, A. A. Eğitimcilerin Sendikal Örgütlenme Nedenlerinin Belirlenmesi. 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC). 12-14 Haziran 2020. Ankara (Online)
 3. Akar, H. & Ersü, A. A. Sendikal Örgütlenme ile İlgili Eğitimcilerin Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC). 12-14 Haziran 2020. Ankara (Online)
 4. Akar, H. & Karakaş, A. Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Derse Yönelik Motivasyonuna Etkisi. 9.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2020). 7-8 Şubat 2020. Gaziantep
 5. Akar, H. & Karakaş, A. Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygısı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki.  9.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2020). 7-8 Şubat 2020. Gaziantep
 6. Akar, H. & Karataş, A. Öğretmen adaylarının Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik İyi Oluş. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2020). 29-31 Ocak 2020. Kayseri-Kayseri Üniversitesi
 7. Akar, H. & Karataş, A. Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygısının Yaşam Doyumlarına Etkisi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2020). 29-31 Ocak 2020. Kayseri-Kayseri Üniversitesi
 8. Akar, H. & Çelik, O.T. Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Okul Örgütlerinde Bir Karma Yöntem Araştırması. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi. 21-24 Mart 2019. Afyonkarahisar.
 9. Akar, H. & Üstüner, M. İş Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 10. Akar, H. & Üstüner, M. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyi ve sosyal girişimcilik özellikleri arasındaki ilişki: Öz yeterlik algısının aracılık rolü. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 11. Akar, H. & Üstüner, M. Öğretmenlerin Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet Algıları ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 12. Doğan, Y.B. & Akar, H. Öğretmen Adaylarının Kişisel Değerleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki. IV. International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi
 13. Doğan, Y.B. & Akar, H. Kendini Sabotaj, Öz Yeterlik, Mükemmeliyetçilik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki. IV. International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi
 14. Akar,H. Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile iş yaşamında yalnız kalma düzeyleri arasındaki ilişki. 6. International Congress of Educational Research.5-8 Haziran 2014. Ankara-Hacettepe Üniversitesi
 15. Akar, H. & Yaşar, M.D. İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile genel erteleme davranışları arasındaki ilişki. 6. International Congress of Educational Research.5-8 Haziran 2014. Ankara-Hacettepe Üniversitesi

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Akar, H.(2015). Eğitim Denetmenleri ve Tükenmişlik. Türkiye Alim Kitapları, OmniSciptum Marketing DEU, Germany.
 2. Akar, H. (2021). Sınıf Yönetiminde Temel Kavramlar. Atik, S., Alanoğlu, M. ve Karabatak, S. (Ed.), Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi içinde (ss. 1-16), Ankara: Anı Yayıncılık.
 3. Akar, H. (2021). Üretkenlik Karşıtı Davranışlar. Nayır, F. (Ed.), Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Davranış içinde, Ankara: Anı Yayınıclık.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Akar, H. &  Çelik, O.T. (2020). Akıllı Tahta Kullanımının Kalıcılığa ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi. EKEV Akademi Dergisi (Indexed in ULAKBIM)   http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1924197760_09%20Huseyin%20AKAR-Osman%20Tayyar%20CELIK.pdf
 2. Çelik, O.T. & Akar, H. (2020). Eğitim Kurumlarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (Indexed in ULAKBIM).  https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/article/508652
 3. Akar, H & Üstüner, M . (2017). Turkish Adaptation of Work-Related Quality of Life Scale: Validity and Reliability Studies. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18 (2), 159-176.(Index in ULAKBİM).http://dergipark.gov.tr/download/article-file/335798
 4. Akar, H.(2016). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımları ile Genel Erteleme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 111-135.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227156
 5. Akar, H.(2016). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Bilgi Yönetimi Yeterliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,5(2), 74-86.  http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/10.huseyin_akar.pdf
 6. Aydın, S. & Akar, H.(2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim Gördükleri Fakülteye Yabancılaşmalarına Fakülte Yaşam Niteliğinin Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,4(2),161-172. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/16.savas_aydin.pdf
 7. Akar, H. (2014). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 110-132.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/180548
 8. Arabacı ,İ.B. & Akar,H. (2010).Eğitim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,15,78-91 http://zgefdergi.com/Makaleler/479913257_15_07_Arabaci-Akar.pdf

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Akar, H. & Aydın, S. Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerini Gerçekleştirme Düzeyleri İle Öğrencilerin Akademik Motivasyonu Arasındaki İlişki.10. Eğitim yönetimi kongresi. 7-9 Mayıs 2015, Gaziantep- Gaziantep Üniversitesi
 2. Akar, H. & Aydın, S. Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik özelliklerini yordama düzeyi. V.EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu).11-13 Eylül 2014. Konya-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 3. Akar, H. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf içi çatışma yaşama nedenlerine ilişkin görüşleri. V.EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu).11-13 Eylül 2014. Konya-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 4. Aydın, S. & Akar, H. Öğretmen Adaylarının Eğitim Gördükleri Fakülteye Yabancılaşmalarına Fakülte Yaşam Niteliğinin Etkisi. 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.4-6 Eylül 2014. Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi
 5. Akar, H. & Üstüner, M. Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterliği ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki.9. Eğitim yönetimi kongresi.8-10 Mayıs 2014.Siirt- Siirt Üniversitesi
 6. Akar, H. & Üstüner, M. İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile iletişim yeterlikleri arasındaki ilişki. 21.Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul-Marmara Üniversitesi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yıldırım, M.A, Akar, H. & Karakaş, A. (2020). Mesleki Eğitim ve Mülteci Öğrenciler. Karaman,M.A, Amaç, Z., Doğan,Y.& Bektaş, F.(Ed.), Panik Yok!!! Ben Mülteciyim içinde (ss.359-384). Ankara: Vize Yayıncılık

Diğer YayınlarPROJELER

 1. Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve Insani Yardım Vakfı Destegi ve Learning First Egitim, , 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI PROJE)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER