Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

FATİH BUDAK

Adı-Soyadı

FATİH BUDAK

Doğum Yılı ve Yeri

1985 / NİĞDE

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

fbudak@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 (348) 814 30 95/ 7026

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Başkent Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (Tam Burslu)

2004-2009

Doktora

Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı / Bütünleşik Doktora Programı

2011-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2010-2011

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık İdaresi Bölümü

2011-2016

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2016-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Budak, F. (2016). Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Niğde İli Kamu Hastaneleri Birliği Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Bütünleşik Doktora Programı, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara. 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Yönetiminde Liderlik

Sağlık Politikaları

Mülteci Sağlığı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 2018-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 2018-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fakülte Kurulu Üyeliği 2018-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M., BUDAK, F. & ÖZER, Ö. (2021). Psychological flourishing and social support in young Syrian adults: a study on psychosocial health. Journal of Human Behavior in the Social Environment, (Early View) Doi: 10.1080/10911359.2021.1918601 (ESCI - Scopus).

TENGİLİMOĞLU, D., ZEKİOGLU, A., BUDAK F., ERİŞ H. & YOUNIS, M. (2021). Refugees’ Opinions about Healthcare Services: A Case of Turkey. Healthcare, 9(5), 1-9., Doi: 10.3390/healthcare9050490 (SSCI).

ÖZER, Ö., ÖZKAN, O., BUDAK, F. & ÖZMEN, S. (2021). Does social support affect perceived stress? A research during the COVID-19 pandemic in Turkey. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 31(4), 134-144., Doi: 10.1080/10911359.2020.1854141 (ESCI - Scopus).

BUDAK, F. & BOSTAN, S. (2020). The Effects of Covid-19 Pandemic on Syrian Refugees in Turkey: The Case of Kilis. Social Work in Public Health, 35(7), 579-589., Doi: 10.1080/19371918.2020.1806984 (SSCI).

BUDAK, F. & AKIŞ, M. (2020). Hastanelerin Akreditasyon Durumlarına Göre Sosyal Medya Kullanımları ve Müşteri Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması: Türkiye Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(11), 21-33., Doi: 10.25204/iktisad.645731

ÖZER, Ö., ÖZKAN, O. & BUDAK, F. (2020). The Relationship between the Nurses’ Perception of Electronic Health Records and Patient Privacy. Hospital Topics, 98(4), 155-162., Doi: 10.1080/00185868.2020.1799729 (ESCI - Scopus)

BUDAK, F. & ÖZER, Ö. (2018). Exploring the impacts of personal factors on clinical leadership in a university hospital. Journal of Research in Nursing, 23(8), 711-724., Doi: 10.1177/1744987118788716 (ESCI). 

BUDAK, F. (2017). The Importance of Clinical Leadership in Healthcare Management. Journal of Current Research on Health Sector, 7(2), 1-20.

BUDAK, F. (2014). Sağlık Kurumları Yönetiminde Duygusal Zekanın Önemi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 1-22.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

AKIŞ, M. & BUDAK, F. (2021). COVID-19 Pandemisinde Özel Hastanelerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği.  7th International Management and Social Research Conference, 58-59., (Özet bildiri) 

ÖZTÜRK ÇOPUR, E. & BUDAK, F. (2021). Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği.  2nd International Congress of Multidisciplinary Studies in Medical Sciences, 119-120., (Özet bildiri)

BUDAK, F. (2021). Nadir Hastalıklara Yönelik Türkiye'de Sunulan Sağlık Hizmetleri Yönetimine İlişkin Bir Değerlendirme: Spina Bifida Örneği. 6th International Management and Social Research Conference, 227-228., (Özet bildiri)

ÖZMEN, S., ÖZKAN, O., ÖZER, Ö. & BUDAK, F. (2020). Investigation of Multidimensional Perceived Social Support nad Coronavirus Anxiety. 5th International Health Sciences and Management Conference, 154-154., (Özet bildiri)

BUDAK, F. & YILMAZ, F. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Toplum Sağlığı Merkezlerine Düsen Görev ve Sorumluluklar. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Kongresi, 115-115., (Özet bildiri)

BUDAK, F. & SÖNMEZ, K. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Klinik Liderliğin Önemi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 102-102., (Özet bildiri)

BUDAK, F. & AKIŞ, M. (2019). Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi.  3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 263-272., (Tam metin bildiri)

BUDAK, F., ÖZER, Ö. & KAR, A. (2019). Hekim ve Hemşirelerin Klinik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.  3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1164-1172., (Tam metin bildiri)

AKIŞ, M., BUDAK, F. & AYHAN, E. (2018). Sağlık Hizmetleri Kullanımında Sosyal Medya. İksad 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1020-1028., (Tam metin bildiri)

ÇİÇEK KORKMAZ, A. & BUDAK, F. (2018). Sağlık Kurumlarında Hasta Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi: Lisans Üstü Tezler Üzerine Bir İnceleme.  5. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 124-140., (Tam metin bildiri)

ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M., ÖZER, Ö. & BUDAK, F. (2018). Suriyeli Sığınmacıların İyilik Durumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  5. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 196-206., (Tam metin bildiri)

BUDAK, F., ÖZER, Ö. & ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Algılarının İncelenmesi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1925-1930., (Tam metin bildiri)

ÖZER, Ö., BUDAK, F. & ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Materyalist Eğilimlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yasam Kongresi, 324-324., (Tam metin bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

BUDAK, F. & ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Yaşlı Nüfusa Sunulan Sağlık Hizmetlerinin ve Sosyal Hizmetlerin Dönüşümü. Mehmet Zafer Danış (Ed.), Sağlıkta Sosyal ve Güncel Konular içinde (s. 229-251). Ankara: Detay Yayıncılık.

BUDAK, F. (2020). Liderlik Kavramı ve Sağlık Yönetiminde Liderlik. Fatih Budak ve Ahmet Kar (Ed.), Sağlık Yönetiminde Modern Liderlik içinde (s.1-30). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

BUDAK, F. (2019). Kültür ve Sağlık. Özlem Özer ve Fatih Şantaş (Ed.), Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık içinde (s.113-130). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

BUDAK, F. (2019). Sağlık ve Sağlık Statüsü Belirleyicileri. Fatih Budak (Ed.), Sağlık Statüsü Belirleyicileri içinde (s. 23-40). Ankara: Siyasal Kitabevi.

BUDAK, F. (2018). Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BUDAK, F. & KARASU, F. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Algıları ve Klinik Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Healthcare Management and Leadership, 2(1): 15-27. Doi: 10.35345/johmal.606037 

BUDAK, F. & KORKMAZ, Ş. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 3(1), 62-79., Doi: 10.35375/sayod.738657

ÇIRAKLI, Ü. & BUDAK, F. (2019). Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(3),173-179.

ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M., ÖZER, Ö. & BUDAK, F. (2019). Examination of Health Literacy and Life Satisfaction Among Syrian Migrants. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(45), 995-1012., Doi: 10.21560/spcd.v19i50781.516738 (TR DİZİN). 

BUDAK, F., ÖZER, Ö. & ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Fiziksel Sağlık Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 68-75 (TR DİZİN)

ÖZER, Ö., BUDAK, F., ŞENTÜRK, S. & GÜN, Ç. (2018). Hekim ve Hemşirelerin Klinik Liderlik Algılarının Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(2), 99-105., Doi: 10.5222/HEAD.2018.099 (TR DİZİN). 

BUDAK, F. (2017). Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Kamu Hastaneleri Örneği. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 85-91 (TR DİZİN).

BUDAK, F. & KAR, A. (2014). The Importance of Strategic Leadership in Healthcare Management. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 5(15), 155-171 (TR DİZİN). 

BUDAK, F. & ÖZER, Ö. (2012). İsçi ve İşveren Sendikalarının Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Bilgi ve Görüşleri: Türkiye Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3(5), 47-60.

ÖZER, Ö., ŞANTAŞ, F. & BUDAK, F. (2012). Sağlık Web Sitelerinin Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(4), 128-140.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

MALHAN, B. S., NUMANOĞLU TEKİN, R., YILMAZ, F. & BUDAK, F. (2014). Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1506-1514., (Özet bildiri)

SAYGILI, M., NUMANOĞLU TEKİN, R., YILMAZ, F., BUDAK, F., YILMAZ, A. & ERSOY, K. (2014). Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1103-1114., (Özet bildiri)

YILDIRIM, H.H., BUDAK, F. & ÖZER, Ö. (2012). Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Özel Güvenlik Görevlilerinin Şiddet Algıları ve Değerlendirmeleri. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 311-318., (Tam metin bildiri)

ERIGÜÇ, G., KAR, A., BUDAK, F. & ÖZER, Ö. (2012). Ankara Metropol Alanda Seçilmiş Özel Hastanelerin Ihsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarını Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma.  6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 465-472., (Tam metin bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

ULUSLARARASI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ:  BUDAK, F. (Ed.) (2021). Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla COVID-19 (2. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ULUSLARARASI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ: BUDAK, F. & KAR, A. (Ed.) (2020). Sağlık Yönetiminde Modern Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ULUSLARARASI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ: BUDAK, F. (Ed.) (2019). Sağlık Statüsü Belirleyicileri. Ankara: Siyasal Kitabevi.PROJELER

Suriyeli Mültecilerde Covid-19 Risk Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Sağlık Algısının İncelenmesi (Tamamlandı). Kilis 7 Aralık Üniversitesi destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Fatih Budak, Araştırmacılar: Özlem Özer, Okan Özkan (20.10.2020 / 20.05.2021).

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumunun İyilik Durumuna ve Yaşam Bağlılığına Etkisinin İncelenmesi (Devam Ediyor). Kilis 7 Aralık Üniversitesi destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Fatih Budak, Araştırmacılar: Özlem Özer, Sümeyye Özmen (08.06.2021 / ...).

ÖDÜLLER

Yılın Şiir Kitabı Ödülü: Hayal Bilgisi Edebiyat Ödülleri (2018). Fatih Budak, Ayanfer'e Mektuplar, Yedi iklim Yayıncılık. 

Teşekkür Belgesi: Ankara Üniversitesi, Kariyer Günleri (2012). Öğretim Üyesi Yetiştirme Programlarının Dünü, Bugünü ve Yarını. Konuşmacı: Fatih Budak. 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER