Ünvanı

Öğr. Gör.

Fatih SÜNBÜL

Adı-Soyadı

Fatih SÜNBÜL

Doğum Yılı ve Yeri

1988/Çağlıyancerit

Fakülte/Yüksekokul

SHMYO

Bölüm

Tıbbi Dokümantason ve Sekreterlik

Yabancı Dil

E-posta/Web

fatihsunbul@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7416

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü

2007-2009

Lisans

Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimler Enstitüsü/Sağlık Yönetimi

2009-2013

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimler Enstitüsü/Sağlık Yönetimi

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sağlık Kurumlarında Personel Güçlendirme, Başarı Güdüsü ve Etik Liderlik İlişkisi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

sağlık yönetimi

sağlık kurumları insan kaynakları yönetimi

sağlık ekonomisi

sağlık muhasebesi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Müdür Yrd. 27.09.2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aslan, Ş., Sünbül, F., Güzel, Ş. "Mültecilerin Kilis Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi"  Journal of Healthcare Management and Leadership. 2018;1(1)

Aslan, Ş., Sünbül, F. "Sağlık Çalışanlarında Personel Güçlendirme, Başarı Güdüsü ve Etik Liderliğin Demografik Açıdan Farklılıkları" Journal of Healthcare Management and Leadership. 2018;1(1)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Aslan Ş, Sünbül F. “Sağlık Çalışanlarında Etik Karar Vermenin Araştırılması” 6. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012, Isparta. (Poster Bildiri).

Aslan Ş, Uyar S, Sünbül F,. “Göç Olgusu: Suriyeli Sığınmacılar” Ines Academic Research Congress. 2302-2310. 3-5 Kasım 2016. Antalya. (Sözlü Bildiri).

Aslan Ş, Güzel Ş, Sünbül F,. “Uluslararası Değerlendirmeler Kapsamında Türkiye’de Sağlık Turizmi” Ines Academic Research Congress. 2311-2318. 3-5 Kasım 2016. Antalya. (Sözlü Bildiri).

Aslan Ş, Sünbül F, Güzel Ş,. “Suriyeden Göç Eden Muhacirlerin Kilis Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi” Ines Academic Research Congress. 2319-2326. 3-5 Kasım 2016. Antalya. (Sözlü Bildiri). 

Aslan Ş, Güzel Ş, Sünbül F,. “Sağlık Çalışanlarında Kollektif Liderlik, Takım Performansı ve Benlik Açısından Farklılıkları” Internatıonal Congress Of Eurasıan Socıal Scıences. Ss.105. 6-8 Nisan 2017. Alanya/Antalya. (Sözlü Bildiri).

Aslan Ş, Sünbül F,. “ Sağlık Okuryazarlığı: Kilis Örneği” Internatıonal Congress Of Eurasıan Socıal Scıences. Ss.107. 6-8 Nisan 2017. Alanya/Antalya. (Sözlü Bildiri).

Odabaşıoğlu ME, Dedeoğlu T, Kasırga Z, Kılınç E, Sünbül F. “Üniversite Öğrencilerinde Uyku Hijyeni ve Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi”. I. Uluslarası Sağlık Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, ss.300. 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Aydın. (Sözel Bildiri).

Kasırga Z, Odabaşıoğlu ME, Dedeoğlu T, Kılınç E, Sünbül F. “Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Algılarının İncelenmesi”. I. Uluslarası Sağlık Bilimler Kongresi, Bildiri Kitabı, ss.299. 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Aydın. (Sözel Bildiri).

Sünbül F, Odabaşıoğlu ME, Kasırga Z, Dedeoğlu T. “Investıgatıon Of Medıcal Waste Management And Dısposal Process: Konya Examınatıon”. 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November. 2017. Trakya Üniversity. Edirne. (Sözel Bildiri).

Aslan Ş, Sünbül F. “Sağlık Çalışanlarında Etik Karar Vermenin Araştırılması” 6. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012, Isparta. (Poster Bildiri).

Aslan Ş, Sünbül F, Güzel Ş,. “The Determınatıon of the Rısk Factors That May Be Encountered ın Terms of Work Safety ın the Process of Dısposal of Medıcal Wastes”. 1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4-6 Mayıs 2018. Şanlıurfa. (Sözel Bildiri)

Aslan Ş, Sünbül F, Güzel Ş,. “The Dıfferences of Demografıcs ın Health Employees Empowerment, Achıevement Motıve and Ethıcs Leadershıp”. 1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4-6 Mayıs 2018. Şanlıurfa. (Sözel Bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kılınç, E., Sünbül, F. (2018). SPSS Uygulama Örnekleriyle Nicel Veri Analizi. Ş. Aslan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönetmeleri:Nicel,Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber. Konya:Eğitim Yayınevi. ISBN: 978-605-7557-38-4

Kılınç, E., Sünbül, F. (2018). Alan Araştırması. Ş. Aslan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönetmeleri:Nicel,Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber. Konya:Eğitim Yayınevi. ISBN: 978-605-7557-38-4

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aslan Ş, Güzel Ş, Sünbül F., "Sağlık Çalışanlarının Kolektif Liderlik, Takım Performansı ve Benlik Açısından Farklılıkları" Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 2/Sayı 8: 53-62. 2017.

Odabaşıoğlu ME, Dedeoğlu T, Kasırga Z, Sünbül F. “Üniversite Öğrencilerinde Uyku Hijyeni” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4): 204-212.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Necmettin Erbakan Üniversitesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon(2014)