Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Esra, Asıcı

Adı-Soyadı

Esra, Asıcı

Doğum Yılı ve Yeri

1987/ Ceyhan

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.

Yabancı Dil

E-posta/Web

esraasici@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66/1670

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2005-2009

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2011-2013

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2013-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Diyarbakır/Silvan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

2009-2011

Arş. Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi

2011-2018

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Öğretmen Adaylarının Affetme Özelliklerinin Özduyarlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

Doktora Tezi

Affetme Odaklı Grup Rehberliğinin Ergenlerin Saldırganlık ve Öznel İyi Oluşları Üzerindeki Etkisi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Affetme, problemli internet kullanımı, stresle başa çıkma,  iyi oluş


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-devam ediyor
Eğitim Bilimleri Bölümü Bologna Koordinatörü 2018-devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Duyarlılık Dersleri Üniversite Koordinatörü 2020-devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı 2020-devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Asıcı E. & Karaca R. (2014). Öğretmen Adaylarında Affetme Özelliği ve Öz-duyarlık. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 489-505.

2) İkiz F. E., Savcı, M., Asıcı E. & Yörük, C. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 688-702.

3) İkiz F. E., Asıcı E., Savcı M. & Yörük C. (2015). Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 34-50

4) İkiz F. E., Mete Otlu B. & Asıcı E. (2015), Beliefs of Counselor Trainees about Forgiveness. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(2), 1-17. doi: 10.12738/estp.2015.2.2015

5) Mete Otlu B., İkiz F..E. & Asıcı E. (2016). Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-duyarlık Düzeyine Etkisi. Electronic Journal of Social Sciences, 15(56), 273-283.

6) İkiz F.E. & Asıcı E, (2017). The Relationship Between Individual Innovativeness and Psychological Well-Being: The Example of Turkish Counselor Trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.

7) Asıcı E. & Uygur S.S (2017). Duygusal Öz-Yeterlik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1353-1375.

8) Savi Çakar, F., İkiz, F. E. & Asıcı E. (2018). Çocukluk Çağı Travmaları ve Umutsuzluğun Psikolojik Belirtileri Yordama Düzeyi. INES-Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14), 85-100.

9) Asıcı, E. (2018). Affetmenin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47) 23-37. doi: 10.15285/maruaebd.270253

10) Asıcı E., & Karaca R.(2018). Ergenler İçin Affetme Ölçeği (EAÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Studies, 13(11), 205-228. doi: 10.7827/TurkishStudies.13144

11) Asıcı, E. & Karaca, R. (2018). Tepki Stratejileri Ölçeği’nin (TSÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 15(3), 1608-1622., doi:10.14687/jhs.v15i3.4876 

12) Şensoy, G., Asıcı, E. ve İkiz, F.E. (2019). İlişki doyumunun mükemmeliyetçilik ve güven aracılığıyla yordanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 230-249. doi: 10.9779/pauefd.454315

13) Asıcı, E. ve İkiz. F. E. (2019). Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 621-638. doi:  10.16986/HUJE.2018038523

14) Asıcı, E. (2019). Çocuk ve Ergenlere Yönelik Affetme Müdahaleleri: Sistematik Gözden Geçirme. Psikoloji Çalışmaları, 39(2), 429-457. doi: 10.26650/SP2018-0041

15) Asıcı, E., Arslan, Ü. & Uygur, S. S. (2020).  Positive and Negative Affect in University Students: The Predictive Roles of Rumination, Mindfulness and Demographic Variables.  Educational Research Development Journal, 23(2), 1–21. 

16) Külekçi Akyavuz, E., & Asıcı, E. (2021). The effect of volunteer management mentoring program on mentors entrepreneurship tendency and leadership self efficacy. Participatory Educational Research, 8(2), 1–16.  https://dx.doi.org/10.17275/per.21.26.8.2

17)  Asıcı, E. (2021). Social Entrepreneurship and Psychological Well being in Teaching Candidates Mediator Role of Hope. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 505–524.  https://dx.doi.org/10.46328/ijres.1186

18)  Arslan, Ü., & Asıcı, E. (2021). The mediating role of solution focused thinking in relation between mindfulness and psychological well being in university students. Current Psychology, online first.  https://dx.doi.org/10.1007/s12144-020-01251-9

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1)  İkiz, F. E.Mete Otlu, B. & Asıcı, E.  (2013). Forgiveness in Counselling Based on the Views of Counselor Trainees. ICEC 2013- International Counseling and Education Conference, İstanbul, TURKEY.

2) Mete Otlu, B. , İkiz, E. F. & Asıcı, E. (2014). Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz Duyarlık Düzeyine Etkisi. ICEC 2014 - International counseling and education conference, İstanbul,  TÜRKİYE.

3) İkiz, F. E. & Asıcı, E.  (2015). Bireysel Yenilikçilik İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki Türk Psikolojik Danışman Adayları Örneği. II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8-10 Haziran, Ankara, TÜRKİYE.

4) Kaya Z., İkiz F.E. & Asıcı E. (2016). Ergenlerin Saldırganlık Düzeyi ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EJER 2016- III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs-3 Haziran,  Muğla, TÜRKİYE

5) İkiz F.E., Kaya Z., Asıcı E. & Ümit A. (2016). Problematic Internet Usage and Psychological Well-being of Adolescents. IAC International Conference, July,   MALTA.

6) Asıcı, E. & İkiz, F.E. (2016). Investigation of Relationship Between Psychological Well Being and Interpersonal Competence. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, ITALY.

7) Savi Çakar, F. İkiz, F. E. & Asıcı, E.  (2016). Psikolojik Danışman Adaylarının Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları ve Umutsuzluk Düzeyleri İle Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi. INES 2016- I. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKİYE.

8) Kaya Z., İkiz, F.E., Asıcı E. & Uyanık Bektaş K. (2017). Bireysel Yenilikçilik, Değerler ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Türkiye ve Polonya Örneği. IV. International Eurasian Educational Research Congress,  11-14 Mayıs, Denizli, TÜRKİYE.

9) Asıcı E., İkiz F.E. (2017). Okul İklimi ve Öz-Yeterliğin Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordayıcı Rolü. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 4-5 Kasım, Bandırma, TÜRKİYE.

10) Asıcı, E. & Karaca, R.  (2017). Ergenler için Affetme Ölçeğinin Geliştirilmesi. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 4-5 Kasım, Bandırma, TÜRKİYE. 

11) İkiz, F. Asıcı, E. & Kaya, Z.  (2017). Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Turumu Yordayıcı Rolü. II. International Academic Research Congress

12) Asıcı E. & Günlü A. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III.INES- International Education and Social Science Congress, 28 Nisan-1 Mayıs, Alanya, TÜRKİYE

13) Şensoy G., Asıcı E., İkiz F.E. (2018). İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven Aracılığıyla Yordanması. III.INES- International Education and Social Science Congress,  28 Nisan-1 Mayıs,  Alanya, TÜRKİYE.

14) Asıcı E, İkiz F.E. & Yörük C. (2018). Genel Öz-Yeterliğin Bireysel Yenilikçiliği Yordayıcı Rolünün İncelenmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs, Adana, TÜRKİYE.

15) Asıcı, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Sürekli Umut Aracılığıyla Yordanması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,  4-5 Mayıs, Adana, TÜRKİYE.

16) İkiz F.E., Kaya Z., Asıcı E. & Şensoy G.(2018). Investigation of the Predictive Role of Childhood Experiences in Self-confidence. GLOBETS: An International Conference On Education, Technology and Science,  6-9 May,  SERBIA.

17) Uygur S.S., Asıcı E. & Sarı D. (2018). Kadınların Benlik İkilemleri ile Bütünleyici Kendilik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Kadın Kongresi,4-5 Ekim, İzmir, TÜRKİYE.

18) Asıcı, E., Uygur, S. S. & Karaca, R. (2019). Kendini Affetmenin Duygusal Şemalar Aracılığıyla Yordanması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs, İzmir, TÜRKİYE.

19) Asıcı, E., Şensoy, G. & İkiz, E. F. (2019). Olumlu Duygu Düzenlemede Güçlüklerin Romantik İlişki Kalitesi ve İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi.  I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs, İzmir, TÜRKİYE.

20) Doğan, Y. B., Asıcı, E., Karaman, M. A. & Lif, E. (2019). Üniversite Psikolojik Danışma Biriminin Kurulmasına Dair Öğrenci Görüşleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Kasım, Gümüşhane, TÜRKİYE

21) Asıcı, E. & Sarı, H. İ. (2020). Psikolojik Sağlamlık ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Kendini, Başkasını ve Durumu Affetmenin Aracılık Rolleri. 2. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 23-26 Nisan, Ankara, TÜRKİYE. 

22)  Asıcı, E., & Sarı, H. İ. (2020). Bilişsel Esneklik ve İyi Oluş Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü.  XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay.

23) Asıcı, E., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). Sosyal Duyarlılık Dersinin Yardımseverlik ve Kültürlerarası Duyarlılık Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi .

24) Arslan, Ü., Uygur, S. S., & Asıcı, E. (2020). Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1) İkiz, F. E., Savi Çakar, F. & Asıcı, E. (2016). Psychological Well-Being at Adolescence and Improving Strategies. Rafael Bowers (Edt.), in Psychological Well Being Cultural Influences Measurement Strategies and Health Implication  (p. 445-456). The United States: Nova Science Publisher. 

2) Asıcı, E. & İkiz, F. E. (2017). Role of Interpersonal Competence in Predicting Psychological Well-Being. Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay (Edt.), in Research on Education (p. 166-174). Poland: E-BWN - Bialystok.   

3) Asıcı, E. (2017). Üniversite Dönemi Gençliği ve Uyum Problemleri. Firdevs Savi Çakar (Ed.), Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları içinde (s.301-323). Ankara: Pegem Akademi. 

4) Asıcı, E. (2018). Çocuk ve Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımını Önleme ve Müdahale. Firdevs Savi Çakar (Ed.), Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları içinde (s. 183-216). Ankara: Pegem Akademi

5) Asıcı, E. (2019). Travma Psikolojik Danışmanlığı Müdahale ve Yaklaşımları. Firdevs Savi Çakar (Ed.), Travma Psikolojik Danışmanlığı içinde (s.56-103). Ankara: Pegem Akademi. 

6) Asıcı, E. (2019). İnternet Bağımlılığı. Ali Eryılmaz ve M. Engin Deniz (Ed.), Tüm Yönleriyle Bağımlılık içinde (s. 94-130). Ankara: Pegem Akademi

7) Asıcı, E. (2019). Siber Zorbalık ve Kişilik Özellikleri. İbrahim Tanrıkulu (Ed.), Siber Zorbalık içinde (s.41-70). Ankara: Anı Yayıncılık

8) Asıcı, E. (2020). Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları. Firdevs Savi Çakar (Ed.), Çocuk Ergen Ruh Sağlığı: Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları içinde (s.111-140). Ankara: Pegem Akademi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1)  İkiz F.E., Asıcı E., Kaya Z. & Sakarya Ö. (2015). Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 5(2), 7-15.

2) Asıcı E. & İkiz F.E. (2015). Mutluluğa Giden Bir Yol: Bilişsel Esneklik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35,191-211. 

3)  Kaya Z., İkiz F.E. & Asıcı E. (2017). Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 662-674. doi: 10.14582/DUZGEF.783

4)  İkiz, F.E., Asıcı, E. & Kaya Z. (2018).Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 7-26.

5) Asıcı E. , İkiz F.E. & Karaca R.(2018). Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 589-1600. doi: 10.24106/kefdergi2165 

6) Kaya, Z., İkiz, E. & Asıcı, E. (2019). Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve Anne Babanın Eğitim Düzeyi Açısından Yordanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 75-84. doi: 10.24106/kefdergi.2306

7) Uygur, S. S., Asıcı, E. & Sarı, D. (2019). Kadınların Benlik İkilemleri ile Bütünleyici Kendilik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(45), 963-993. 

8) Asıcı, E. (2019). Affetme Esnekliğinin Ergenlerin İyi Oluşunu Yordayıcı Rolü. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 17-31. doi:  10.17556/erziefd.440497

9) Asıcı, E. & Karaca, R. (2019). Affetme Odaklı Grup Rehberliğinin Ergenlerin Saldırganlık Eğilimi Üzerindeki Etkisi Bir Karma Yöntem Araştırması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(19), 57-73

10) Asıcı, E. (2020). Salgının ruh sağlığı üzerindeki etkileri.  TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 123-142. 

11)  Asıcı, E., & Karaca, R. (2020). Affetme Odaklı Grup Rehberliğinin Ergenlerin Affetme Eğilimi Üzerindeki Etkisi. Nesne Psikoloji Dergisi, 8(17), 214–232.  https://dx.doi.org/10.7816/nesne-08-17-05

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1) Kaya, Z. & Asıcı, E. (2017). Tehlikeli Danışanlar ve Riskli Gruplar. Fatma Ebru İkiz (Ed.), Meslek Etiği ve Yasal Konular içinde (s. 223-250). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

2) Asıcı, E. & Karaman, M. A. (2020). Rehberlik ve Psikososyal Destek. M. A. Karaman, Z. Amaç. Y. Doğan ve  F. Bektaş (Ed.),  Panik yok!!! Ben Mülteciyim. Hikayeleriyle Mülteci Öğrencilere Yönelik Etkinlik Örnekleri içinde (s. 27-63). Ankara: Vize yayıncılık. 


Diğer Yayınlar

1) Asıcı, E. (2016). Stresle Başa Çıkma, Fatma Ebru İkiz (Çev. Ed.), Psikoloji ve Çağdaş Yaşam İnsan Uyumu içinde (s.104-137). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1) "Psikolojik travma, müdahale ve yaklaşımları" eğitimi (7 Şubat 2021). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından düzenlenen Şiddete Maruz Kalan Kadın ve Çocuklara Yönelik Müdahale Eğitim Programı kapsamında verilmiştir. 

2) Nedenleri ve sonuçları ile siber zorbalık (29 Mart 2021).  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, online seminer.