Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hadaan Pehlivan

Adı-Soyadı

Hadaan Pehlivan

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bölüm

İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

hadaantaban@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi/ Hidrojeoloji Mühendisliği

1992-1997

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Malzemesi ABD

2003-2005

Doktora

Gazi Üniversitesi /Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Malzemesi ABD

2005-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

2010-Devam-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Ermenek Havzası Çetinkalesi Tepe Civarı Kırmataşlarının Alkali Silika Reaksiyonu Açısından İncelenmesi"
Investigation of Crushed Stones Around Çetinkalesi Hill in Ermenek Region According to Alkali Silica Reaction

Doktora Tezi

"Farklı Oranlarda Zeolitik Tüf Katkısının Beton Özellikleri ve Betonarme Çeliği Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması"

Investigation of Effect of Zeolitic Tuff Addition on Concrete Properties and Corrosion of Reinforced Concrete Steel


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Aytekin, M.,“Sepiyolit İçeren Çimento Esaslı Bağlayıcılarla Üretilen Harçların İşlenebilirlik, Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin Araştırılması”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği ABD, (2018).


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yapı Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, Ekolojik Yapı Malzemesi Tasarımı, Betonarme Çeliği Korozyonu, Alkali Agrega Reaksiyonu


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİYÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı 2017-Devam

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİYÜ Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-Devam
KİYÜ BAP Komisyonu Üyelik 2018-Devam

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve endekste taranan dergiler)


A6. Pehlivan, H., Aytekin, M., “Investıgatıon of Corrosıon Behavıor of Mıld Reınforced Concrete Steel ın Concrete Pore Water and NaCl Solutıon”, Issue:2 Volume:14, ISSN: 1308 7304, Physical Sciences, (2019).


A5. Taban, (Pehlivan), H., Çolak, H., “An Investıgatıon wıth Method of Electrochemıcal Impedance Spectroscopy (EIS) Effect of Zeolıtıc Tuff Addıtıon on Corrosıon of Reınforced Concrete”, Issue: 02 Volume: 01, ISSN: 2148-4783, Refereed Journal of Engineering And Sciences, (2014).

 

A4. Taban, H., Gökçe, S., Abama, İ., “Ecological Effects of Natural Pozzolans Used Additive Material in Cement ”, Vol: 15 No: 4 pp. 185-190, e-ISSN 2147-9429, Journal of Polytechnic, (2012).

 

A3. Gökçe, H., Taban, S.H., Şimşek, O., " Determınatıon of Alkalı-Sılıca Reactıon Effects of Zeolıtıc Tuff Addıtıon on The Dıfferent Aggregates " Issue:4, pp. 25, ISSN 1300-1884, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2010).

 

A2. Taban, S.H., Şimşek, O., " The Effect of Zeolıtıc Tuff Addıtıon Ratıo and Sea Water on Physıcal and Mechanıcal Propertıes on Cement", Issue:1 pp. 145, ISSN 1300-1884, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2009).

 

A1. Arslan, M., Taban, S.H., " Investigation of Crushed Stones Around Çetinkalesi Hill In Ermenek Region According to Alkali Silica Reaction", Issue :3, pp :185, e-ISSN 2147-9429, Gazi University, Journal of Polytechnic, (2009).


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B14. Pehlivan, H., Aytekin,M., “Kilis Geleneksel Evlerinin Üretiminde Kullanılan Yapı Malzemelerinin İncelenmesi”,  Cilt: 3 pp. 815-827, International Science and Academic Congress’18, (2018).

 

B13. Pehlivan, H., Aytekin,M., “Binalarda Enerjinin Verimli Kullanımı ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulamaları: Kilis İli Örneği”,  Cilt: 3 pp. 801-814, International Science and Academic Congress’18, (2018).


B12. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “Sepiyolit Katkılı Çimento Harç Numunelerinin NaCl Çözeltisi İçerisinde Korozyon Davranışının Polarizasyon Direnci Yöntemi ile İncelenmesi”, XV. International Corrosion Symposium Conference, 26-28 September, Hatay Mustafa Kemal University, (2018).


B11. Pehlivan, H., Aytekin,M., “Yumuşak Betonarme Çeliğinin Beton Boşluk Suyu ve NaCl Çözeltisi İçerisinde Korozyon Davranışının İncelenmesi”, XV. International Corrosion Symposium Conference, 26-28 September, Hatay Mustafa Kemal University, (2018).


B10. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “Research on the Determination and Protection of Material Properties Of Historical Structures in Kayserı”, UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, 12-13 October, Gaziantep University, (2017).

 

B9. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “Investigation on the of Natural Stones Used as The Building Materials and The Sector Problems in the Mardin Region”, UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, 12-13 October, Gaziantep University, (2017).

 

B8. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “The Effects of Natural Pozzolanes on Sustainable Cement Production”, UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, 12-13 October, Gaziantep University, (2017).

 

B7. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “The Sustainability of Recycled Aggregate”, UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, 12-13 October, Gaziantep University, (2017).

 

B6. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “Akıllı Binalarda Bulunan Alt Sistemlerin Değerlendirilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Binaları”, UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, 12-13 October 2017, Gaziantep University, (2017).

 

B5. Pehlivan, H., Aytekin,M.,  “Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen Çimentoların Mekanik, Fiziksel, Kimyasal Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması” International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University, Adana, October 25-27, (2017)

 

B4. Pehlivan, H., Aytekin,M., “Geri Kazanılmış Agrega Kullanımının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, Beton 2017 İstanbul, THBB, Sayfa: 595-602, (2017).


B3. Taban, (Pehlivan), H., “Zeolitik Tüf Katkılı Betonarme Örneklerin Korozyon Özelliklerinin Elektrokimyasal Gürültü Ölçüm Tekniğine (ENT) Göre Değerlendirilmesi”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) , Kilis, March 19-20, (2016).


B2. Taban, H., Çolak, H., “Ülkemizdeki Su Kaynaklarının Önemi ve Ekolojik Sorunları Konusunda Gelecek Kuşakların Bilinçlendirilmesi”, 3. Bursa Uluslararası Su Kongresi Sempozyum Özetleri, Bursa, (2013).


B1. Taban, H., Öztürk, H., Abama, İ., Gökçe, S., “Endüstriyel Atıkların ve Doğal Rezervlerin Çimento Katkı Malzemesi Olarak Sürdürülebilirliğinin Araştırılması” Ekoloji Sempozyum Özetleri, Kilis, (2012).


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER