Akademik

Ünvanı

Prof. Dr.

resim

Adı-Soyadı

M. Ruhat YAŞAR

Doğum Tarihi ve Yeri

1972 Elazığ

Fakülte

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

 

E-posta/Web

ruhat@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

034 20014 26 66– 1044

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

1997

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

PROFESÖR Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012 - 2017

DOÇENT Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017 -

ARAŞTIRMA ALANLARI

YÖNETTİĞİ TEZLER

Yoksulluk Eğitim İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kilis, 2010.

------------------------------------------------

İşbirlikli Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Olan Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 2011.

------------------------------------------------

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Öğretim üyeliği (Yrd. Doç. Dr.)

2005

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

2006-2008

İlköğretim Bölüm Başkanlığı

2008-2009

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Başkanlığı

2012 -

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü

2009 -

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

2017 -

YABANCI DİL

İngilizce

YAYIN BİLGİLERİ

 

M.Sc./PhD

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2003), “Dinden Psikiyatriye: Değişen Sosyal Kontrol Sürecinin Doğası”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2003), “Çatışma Teorisi Bağlamında Depresyonun Sınıfsal Karakteri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Kayıt Dışı Yaşamlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 32, ss. 312-340

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2010), “Şans Oyunları ve İddaa”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 34, ss. 138-171

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2011), İdaalı İşler: İddaa Oyununa Sosyolojik Bir Bakış, E-Journal of New World Sciences of Academy, C:6/Sayı: 3 /456-484.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2011),Yoksullukla Mücadelede Bütüncül Bir Politika: İnsani Gelişme ve Yardım Merkezi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 10/ Sayı: 36/ 405-429.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2003),“DindenPsikiyatriye:DeğişenSosyalKontrolSürecininDoğası”,ElektronikSosyalBilimlerDergisi, Sayı: 3

------------------------------------------------

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2003),“ÇatışmaTeorisiBağlamındaDepresyonunSınıfsalKarakteri”,ElektronikSosyalBilimlerDergisi, Sayı: 5

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Kayıt Dışı Yaşamlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 32, ss. 312-340

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2010), “Şans Oyunları ve İddaa”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 34, ss. 138-171

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2011),İdaalıİşler:İddaaOyununaSosyolojikBirBakış,E-JournalofNewWorldSciencesofAcademy, C:6/Sayı: 3 /456-484.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2011),YoksulluklaMücadeledeBütüncülBirPolitika:İnsaniGelişmeveYardımMerkezi,ElektronikSosyal Bilimler Dergisi, C: 10/ Sayı: 36/ 405-429.

------------------------------------------------

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Yalnızlık, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 1, ss. 237-260.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Depresyonun Kadınlaşması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 2, ss. 251-281

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2009),ElazığYoksullukHaritasıProjesi,FıratÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,Cilt:19,Sayı:2,ss.249-264.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2010),ÜniversiteÖğrencilerininEvlilikYargılarıveBeklentileri,SosyalBilimlerAraştırmaDergisi,Sayı: 14, ss. 95-125.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2010), Konut Politikaları ve Yoksulluk, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı: 15, ss.57-93.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat, (2010). Şans Oyunları, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7/ S: 2/ 101-142

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2013)YoksulluklaMücadeledeGönüllüRehberlikOrganizasyonları,MustafaKemalÜniversitesiSosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, C: 10, Sayı: 22, ss.183-209.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2016).Yoksulluk,AkademikBaşarıveKültürelSermayeİlişkisi,Kilis7AralıkÜniversitesiSosyalBilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı: 11, ss. 202-237.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Yoksulların Konutla İmtihanı: Konut Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.277-338 (Kitap Bölümü)

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2013),KadınlarınYoksulluğu:KimsesizKadınlarKastı,KentselYoksulluğuYenidenDüşünmek,Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.221-276 (Kitap Bölümü)

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi Yayını, Kilis Valiliği. Kilis

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2014)Kilis’teSığınmacıAlgısı:ToplumsalOtizmveÖtekileştirmeSürecininİlkGörünümleri,Kilis7Aralık Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2 (Kitap)

------------------------------------------------

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Yoksulların Konutla İmtihanı: Konut Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.277-338 (Kitap Bölümü)

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Kadınların Yoksulluğu: Kimsesiz Kadınlar Kastı, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.221-276 (Kitap Bölümü)

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi Yayını, Kilis Valiliği. Kilis

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2014) Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2 (Kitap)

------------------------------------------------

BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2009),SustainableDevelopmentAsaCourse:SocialServiceApplications,InternationalSymposıum,International Burch University, June 9-10, Sarejevo.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2010),HÜKÜM,Muhammet,DervişveÖlümdeYabancılaşmaveDönüşSembolleri,Osmanlı’dan Günümüze Bosna Hersek Uluslar arası Sempozyumu, Sarejevo-Bosna Hersek, ss: 583-592, June 9-11.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat,ÖmerAYTAÇ(2011),YoksullukMücadelesindeSivilToplumKuruluşlarınınArtanÖnemi, 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Bakü-Azerbeycan, C: I I / 180-192.

------------------------------------------------

AÇIKGÖZ,Reşat;YAŞAR,M.Ruhat(2011),ModernDünya’daMülteciSorunu,3.UluslararasıBalkanlardaSosyalBilimler Kongresi, Mostar- Bosna Hersek, 31 Mayıs.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2013)Harput’uYenidenDüşünmek,GeçmiştenGeleceğeHarputSempozyumu,HarputUygulamaveAraştırma Merkezi Yayınları No: 1, , ss. 231-2200, 23-25 Mayıs, Elazığ

------------------------------------------------

Yaşar,M.Ruhat(2016)ElâzığKültüründeSonKadirilerÜzerineSosyolojikBirdeğerlendirme,UluslararasıHarput’aDeğerKatan Şahsiyetler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ 14-16 Mayıs 2015.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat,ZeynelAmaç(2016),YetimEvleri,Ortadoğu’dakiÇatışmalarBağlamındaGöçSorunu,II.Uluslararası Ortadoğu Konferansları, 28-29 Nisan 2016.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2016), Yoksullukla Mücadelede Sosyal Hizmet Modeli Önerisi: Aile Merkezleri, I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi: İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi (İBAD), Özet Sunum, 19-22 Mayıs, s.517. Madrid.

------------------------------------------------

Ulusal Konferanslar ve Sempozyumlar

------------------------------------------------

Atay, Mahmut; Ömer Aytaç; M. Ruhat Yaşar v.d. (1998), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Komisyonu, Mevcut Durum Analizi, C: III, T.C. DPT, Elazığ (Bitiş Tarihi: 2001). (Veri Elemanı)

------------------------------------------------

Yaşar,M.Ruhat(2006),SosyalUyumProjesi,SosyalHizmetlerGenelMüdürlüğü..(Koordinatör)(Bkz. www.maziz.net)

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2007),YoksullukHaritasıProjesi(TR0405.02/LDI/2007),AvrupaBirliğiMerkeziİhale ve Finans Birimi ile DPT İşbirliği, Proje Yöneticisi, Elazığ. (Bkz.www.maziz.net)

------------------------------------------------

Yaşar,M.Ruhat(2010),EtkinRehberlikProjesi,SODES,Kodu:23-1024,Elazığ.(ProjeUzmanı)(Bkz.www.maziz.net)

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2006),SosyalUyumProjesi,SosyalHizmetlerGenelMüdürlüğü,(Uzman)(Bkz.www.maziz.net)

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Proje Uzmanı, Kilis.

------------------------------------------------

Diğer

------------------------------------------------

Yaşar, M. Ruhat (2005), “Kilis’in Sosyo-Kültürel Yapısı” (Seminer), Kilis Emniyet Müdürlüğü, Kilis.

------------------------------------------------

Yaşar, M. Ruhat ( 2007),“PTT İmajı ve Müşteri Memnuniyeti” (Seminer), PTT Kilis Başmüdürlüğü İdari Personeli, Kilis.

------------------------------------------------

Yaşar, M. Ruhat (2008), “K adına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” (Panel), Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kilis

------------------------------------------------

Yaşar, M. Ruhat (2008), “AB Hibe Projeleri” (Panel), Fırat Üniversitesi Radyo Televizyonu Hukuk Köşesi Paneli, Elazığ.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Kilis.

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2011),YoksulluklaMücadele,PaylaşımKültürüveYoksulluklaMücadele,(Panel),Kilis7AralıkÜniversitesi, Kilis.

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2014) Kilis’te Sığınmacı Algısı, Suriyeli Misafirler ve Kilis Paneli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis

------------------------------------------------

YAŞAR, M. Ruhat (2015), Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörler, Kilis MEB Semineri

------------------------------------------------

YAŞAR,M.Ruhat(2017),CumhurbaşkanlığıHükümetSistemiPaneli,Kilis7AralıkÜniversitesiRektörlükKonferansSalonu,27 Şubat.

------------------------------------------------