Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Zühal GÜN ŞAHİN

Adı-Soyadı

Zühal GÜN ŞAHİN

Doğum Yılı ve Yeri

Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

z.gunsahin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

2006-2010

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Matematik Eğitimi

2010-2013

Doktora

Adıyaman Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi

2013-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2011-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020- ...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ülkemizdeki Kaynaştırma Eğitiminin Matematik Eğitiminde Yeri ve Önemi

Doktora Tezi

Kısa Film Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Öğrenme Sürecindeki Öğrenci Yaklaşımları

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜN ŞAHİN Z., GÜRBÜZ R. (2016). Kaynaştırma Öğrencilerini Eğiten Ortaokul Öğretmenlerinin Yeterlikleri Üzerine. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 138-160. 

GÜN Z. ve ÇAVUŞ ERDEM Z. (2014). Uyum Analizi Yöntemiyle Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 98-118.

TUTAK T., GÜN Z. ve EMÜL N. (2010). Matematik Eğitiminde İlköğretim Düzeyinde Kavramla İlgili Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 940-953.

TUTAK T., İç Ü., GÜN Z. ve EMÜL N. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programına Yönelik 2006–2009 Sürecinde Görüşlerinin Değerlendirilmesi; Elazığ örneği. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

GÜN ŞAHİN Z., GÜRBÜZ R. (2019). Kısa filmle matematik eğitimi: eşitlik ve denklemler örneği. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, İzmir, 864-866.

GÜRBÜZ R., GÜN ŞAHİN Z. (2018). Matematik eğitiminde kısa filmlerin değerler eğitimine etkisi. 2. Uluslararası Eğitim Ve Değerler Sempozyumu, Antalya, 175-179.

GÜN ŞAHİN Z., GÜRBÜZ R. (2018). Matehematic teaching with short film: First order equation with one unknown. International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Ordu, 74-75.

GÜN Z., KÜKEY E. (2014). On daily mathematics: mathematics coming from minus infinite. Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence & Technology, Konya, syf 958.

TUTAK T., GÜN Z., KÜKEY E. ve KILIÇARSLAN S. (2013). Kaynaştırma öğrencilerinin derslerine giren öğretmenlerin yeterlik düzeyleri. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 950- 959.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

GÜN ŞAHİN Z., GÜRBÜZ R. (2016). Farklı formdaki problemlere öğrencilerin ürettiği çözümler: ilişkilendirme ve akıl yürütme. 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, syf 147.

TUTAK T., GÜRBÜZ R. ve GÜN Z. (2015). Kaynaştırma öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri. UluslararasıTürk Bilgisayar Ve Matematik Sempozyumu 2, Adıyaman, syf 110.

TUTAK T.,KÜKEY E. ve GÜN Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, syf 821.

TUTAK T., GÜN Z. (2014). Kaynaştırma öğrencilerini eğiten öğretmenlerin matematik eğitimindeki yeterlikleri üzerine. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, syf 1268.

GÜN Z., TUTAK T. ve KÜKEY E. (2013). Kaynaştırma öğrencisi olan matematik öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde karşılaştıkları güçlükler. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, syf 151.

KÜKEY E., TUTAK T. ve GÜN Z. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematiği anlamama sebeplerine yönelik öğretmen görüşleri. 1. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, syf 152.

TUTAK T., KAYA F., KÜKEY E ve GÜN Z. (2012). Bu benim eserim proje çalışması’na matematik alanından katılan öğrencilere yönelik öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, syf 395.

TUTAK T., KÜKEY E., ZENGİN Ş. ve GÜN Z. (2012). İlköğretim 8. sınıf permütasyon ve olasılık konularının kavranmasına ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, syf 474.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER