Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Durmuş BURAK

Adı-Soyadı

Durmuş BURAK

Doğum Yılı ve Yeri

1983/Kayseri

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Bilge Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi ABD

Yabancı Dil

E-posta/Web

dburak@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 62 Dahili: 1720

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı

2003-2007

Lisans

Erciyes Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2014-

Lisans

Anadolu Üniversitesi/ Açıköğretim Fakültesi/ Felsefe

2016-

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi/ Açıköğretim Fakültesi/ Adalet Meslek Yüksek Okulu

2013-2015

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Programları ve Öğretim

2014-2016

Doktora

Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği

2016-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Başak Açık Öğretim Kursu

2004-2006

Öğretmen

MEB/ Kayseri

2007-2016

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-2020

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Burak, D. (2017). 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve revize edilmiş Bloom taksonomilerine göre değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(21), 44-58.

 Amaç Z.,Burak, D. ve Duran, S. (2017). Sınıf içi kültürel çeşitlilik için öğretmen yeterlilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 208-223.

Doğan, Y., & Burak, D. (2018). 4 Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 34–56.

Burak, D. (2018). Investigating The Effects of Instructional Materials PreparedBased on Dual Coding Theory on Cognitive Schemata AMixed Method Study. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 301–320.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Duran, S., Amaç, Z. ve Burak, D. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Eğitim Veren Eğiticilerin Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma: Kilis Örneği. International Conference on Quality in Higher Education, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 

Burak, D., Duran, S., Uzun, H.,Yıldırım, F., Amaç, Z. ve Doğan, Y. (2017). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayış düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının uyarlanması. International Conference on Quality in Higher Education, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Burak, D.,Yıldırım, F., Amaç Z.,Uzun H.,Duran, S. ve Doğan, Y. (2017). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeyleri ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Uzun, H.,  Yalçın V. ve Burak, D. (2017). Türkiye’de erken çocukluk döneminde ebeveynler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı.

Doğan, Y. ve Burak, D. (2017). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı. 

Burak, D. (2017). İkili kodlama kuramına göre hazırlanan öğretim materyallerinin bilişsel şemalar üzerindeki etkisinin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Bildiri Özet Kitabı, 300-301. 

Kaygısız, İ. ve Burak, D. (2017). Tolerance perception primary school third-grade students. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 320-320. 

Burak, D. (2017). İlkokul 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre İncelenmesi. 26th International Conference on Educational Sciences(1), 3423-3424., Doi: 10.14527/9786053188353 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Higher Education Challenges for Migrant and Refugee Students in a Global World Bölüm Adı:Higher Education Experiences of a Female Syrian Refugee Student: Aisha’s Student Journey, Amaç, Z.,Burak, D.,Yaşar, M. R., Yayın Yeri:Peter Lang, Editör:Khalid Arar, Kussai Haj-Yehia, David B. Ross, Yasar Kondakci, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:406, ISBN:978-1-4331-6020-2, Bölüm Sayfaları:327 -341

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Burak, D., Amaç, Z., Doğan, Y., Duran, S., Yıldırım, F., & Uzun, H. (2020). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış ölçeğinin uyarlama ve uygulama çalışması. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 9(1), 354–376.

Gültekin, M., & Burak, D. (2019). 4.  sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine göre incelenmesi. Kilis Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(19), 121–140.

Gültekin, M., & Burak, D. (2019). Türkiye'de uyarlanabilir öğrenme yaklaşımı kapsamında yapılan tezler üzerine bir içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 438–462.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Panik yok!!! Ben mülteciyim: Hikâyeleriyle mülteci öğrencilere yönelik etkinlik örnekleri, Bölüm Adı:Mültecilerin ilkokuldaki eğitimi ve sınıf öğretmenleri için etkinlik örnekleri, Burak, D.,Amaç, Zeynel, Yayın Yeri:Vize Yayıncılık, Editör:Mehmet Akif Karaman, Zeynel Amaç, Yakup Doğan, Fatih Bektaş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:402, ISBN:978-605-9278-96-6, Bölüm Sayfaları:65 -90

Social, educational,political, economic and other developments occurrend in turkey between the years 1923-1938, Bölüm Adı:Historical development of life science course between 1923-1938, Topkaya, Y.,Burak, D.,Coşkun K., Yayın Yeri:ısres Publishing, Editör:Özkan Akman, Mustafa Murat Çay, Fatih Bozbayındır, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206, ISBN:978-605-81654-6-5, Bölüm Sayfaları:150 -161

Hayat bilgisi öğretimi, Bölüm Adı:Cumhuriyetten günümüze hayat bilgisi dersi öğretim programları, Topkaya, Y., Burak, D., Yayın Yeri:Eğiten Kitap, Editör:Sabri Sidekli, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:330, ISBN:978-605-2234-79-2, Bölüm Sayfaları:1 -46

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Dergi Yöneticiliği

Editör: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER)-International Journal of Scholars in Education (IJSE)