Ünvanı

Yrd. Doç. Dr.

BENGÜ HIRLAK

Adı-Soyadı

BENGÜ HIRLAK

Doğum Yılı ve Yeri

07/11/1985 GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

İŞLETME

E-posta/Web

benguhirlak@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 813 93 34 - 1530

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

2004-2008

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

2008-2011

Doktora

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

2012-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

2011-2017

Yrd. Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

 "Sanayi İşletmeleri Açısından Çevre ve Çevreci Pazarlama Anlayışı: Gaziantep Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, Haziran 2011. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turan PEKMEZCİ).

Doktora Tezi

“Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Kahramanmaraş sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, Kasım 2015. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN).

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon

Örgütsel Davranış 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Liderlik

Girişimcilik


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2012-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PROGRAMLAR BOLOGNA TEMSİLCİLİĞİ 2011-2014
KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2011-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADEK VE KALİTE KOMİSYONU ÜYELİĞİ 2014-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEMNUNİYET ANKETLERİNİ UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ 2012-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (KÜSEM) MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2016-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BURS KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ 2017-
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU ÜYESİ 2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeşil, S., Hırlak B. “An Empirical Investigation into the Influence of Knowledge Sharing Barriers on Knowledge Sharing and Individual Innovation Behaviour”, International Journal of Knowledge Management, 9 (2), 38-61, April-June 2013.

Taşlıyan M., Paksoy H. M., Hırlak B. ”Kurumsal İmaj ile Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 12 (4), 775-805, Kasım 2013.

Taşlıyan M., Hırlak B. Harbalıoğlu, M. “Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2 (3), 45-58, Haziran 2015.

Taşlıyan M., Harbalıoğlu, M., Hırlak B. “Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6 (1), 313-334, Nisan 2015.

Taşlıyan M., Hırlak B. Harbalıoğlu, M. “The Effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behaviour and Performance of Employee: A Research on Hotel Managements in Gaziantep”, The Journal of International Social Research, 9 (44), 1232-1240, Haziran 2016.

Taşlıyan M., Hırlak B. “Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 92-115, Ağustos 2016.

Pekmezci T. M., Hırlak B. “Environment, Environmental Policy and Environmental Marketing Approach and their Importance from the Industrial Businesses’ Point of View”, International Journal of Alanya Faculty of Business, 8 (2), 151-163, Ağustos 2016.

Çiftçi, G. E., Hırlak B. “Ev Hanımlarının İşgücüne Katılımlarının Önündeki Engeller”, The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), (54), 287-301, Mart 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E. “Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (9), 164-182, Mart 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Güler, B. “Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), 4 (2), 86-104, Mart 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Güler, B. “ İşkoliklik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), 5 (45), 51-70, Mayıs 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E., Yılmaz, Ö. İ. “Farklılık Yönetiminin Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Üniversitelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9 (16), 1-19, Mayıs 2017.

Öztürk, L., Çiftçi, G. E., Hırlak B. “Kümeleme Analizi Kullanarak Kadının Yaşam Kalitesi ve Profili Açısından İllerin Homojen Kümelere Ayrılması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10), 301-318, Mayıs 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M. “Otantik Liderliğin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İşten Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi: Hastanelerde Bir Uygulama”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4 (7), 34-54, Haziran 2017.

Taşlıyan M., Hırlak B., Güler, B., Ceyhan, Y. “Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler”, Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 3 (2), 119-131, Temmuz 2017.

Paksoy, H. M., Hırlak B., Balıkçı, O. “Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (12), 277-292, Temmuz 2017.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Gül, H. “Duygusal Zekânın İş Performansı ve Bazı Demografik Özellikler ile İlişkisi: Kahramanmaraş’ta Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Kesit Akademi Dergisi, 3 (9), 108-130, Eylül 2017.

Fettahlıoğlu, Ö. O., Hırlak B., Sayın, F. “İşletmelerde Bilgi Yönetiminin, Örgütsel Kültür Üzerinde Etkisi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (5), 661-672, Kasım 2017.

Aloğlu, N., Taşlıyan, M., Hırlak, B., Kalaycı, M. “Hemşirelerin Sığınmacılara/Göçmenlere ve Türklere Verdiği Sağlık Hizmeti Algıları ve Yaşanan Sorunlar: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması”, Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 3 (6): 940-954, Kasım 2017.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Şit A., Hırlak B. “Kalkınmada Öncelikli İllere Verilen Tarımsal Destekler: Kilis Örneği”, 1. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Poster Bildiri, Kilis, 8-10 Aralık 2011, s: 544-549.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E., Güler, B. “Üniversite ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildiri, 27-31 Mayıs 2016, Muğla, s: 266-278.

Hırlak B., Bıyıkbeyi, T., Alaşahan, S., Çiçeklioğlu, H. “Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ile Sosyal Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildiri, 27-31 Mayıs 2016, Muğla, s: 87-104.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E., Fidan, E. “Kahramanmaraş’taki Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Girişimci Olma Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tam Metin Bildiri, 13-15 Ekim 2016, Elazığ, s: 2522-2540.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E., Fidan, E. “Etik Liderliğin Örgütsel Güven ve İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tam Metin Bildiri, 13-15 Ekim 2016, Elazığ, s: 2541-2562.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Güler, B. “Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, 11-14 Mayıs 2017, Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Gaziantep, s: 311-312.

Taşlıyan M., Hırlak B., Güler, B., Ceyhan, Y. “Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler”, 11-14 Mayıs 2017, Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Gaziantep, s: 121.

Paksoy, H. M., Hırlak B., Balıkçı, O. “Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği”, 11-14 Mayıs 2017, Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Gaziantep, s: 616.

Çiftçi, G. E., Hırlak B., Doğan, L. “Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenmenin İç Girişimcilik Düzeyi Üzerine Etkisi: Kırıkkale Belediyesinde Bir Araştırma”, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Alanya, s: 697.

Hırlak B., Taşlıyan M., Fidan, E., Gül, H. “Duygusal Zekânın İş Performansı ve Bazı Demografik Özellikler ile İlişkisi: Kahramanmaraş’ta Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Alanya, s: 698.  

Aloğlu, N., Taşlıyan, M., Hırlak, B., Kalaycı, M. “Hemşirelerin Sığınmacılara/Göçmenlere ve Türklere Verdiği Sağlık Hizmeti Algıları Ve Yaşanan Sorunlar: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması”, I. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri, 12-14 Ekim 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Kahramanmaraş, s: 190-191.

Hırlak B., Çiçeklioğlu, H. , Fettahlıoğlu, Ö. O. “A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile Duygusal Emek İlişkili Midir?”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ASOS Kongre, 26-28 Ekim 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Kahramanmaraş, s: 257.

Hırlak B., Çiçeklioğlu, H. , Taşlıyan, M. “İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ASOS Kongre, 26-28 Ekim 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Kahramanmaraş, s: 258.

Taşlıyan, M., Hırlak B., Güler, B., Fidan, E. “İnternet Bağımlılığı, Yaşam Doyumu ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ASOS Kongre, 26-28 Ekim 2017, Bildiri Özeti, Sempozyum Özet Kitabı, Kahramanmaraş, s: 262.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taşlıyan M., Hırlak B. “Örgütsel İletişim Etkinliği ile İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 7-36, Aralık 2014.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E. “Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 63-80, 2014.

Taşlıyan M., Hırlak B., Çiftçi, G. E. “Farklılık Yönetiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Akademik ve İdari Personel Üzerine Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1339-1359, Ekim 2016.

Hırlak, B., Taşlıyan, M., Sezer, B. “İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (1), 95-116, Haziran 2017.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Taşlıyan M., Hırlak B. “Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomilerine Etkileri: Kilis İli Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Yönetim-Ticaret-Siyaset Bildiriler Kitabı, Tam Metin Bildiri, Kahramanmaraş ,1-2 Ekim 2012, s: 331-338. 

Taşlıyan M., Harbalıoğlu, M., Hırlak B. “Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Genişletilmiş Özet, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kayseri, 7–8 Kasım 2014, s: 661-670.

Taşlıyan M., Hırlak B., Harbalıoğlu, M. “Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama”, Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Genişletilmiş Özet, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kayseri, 7–8 Kasım 2014, s: 977-981.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

4.

 “Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015 (Araştırmacı)

5.

 “Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015 (Araştırmacı)

6.

 “Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015 (Araştırmacı)


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER