Ünvanı

Doç. Dr.

Taner AKÇACI

Adı-Soyadı

Taner AKÇACI

Doğum Yılı ve Yeri

01.01.1975 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

akcaci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0-348-813 93 34 (1511)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Niğde Üniversitesi

1993-1997

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

1997-2000

Doktora

Dumlupınar Üniversitesi

2000-2006

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

1997-2008

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2008-2014

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İşletmelerin Profesyonel Yönetime Geçiş Süreci ve Gaziantep Sanayisinde Uygulama

Doktora Tezi

Reel Döviz Kuru-Cari İşlemler İlişkisi Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Analiz: (1991-2005)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1- İstihdama Yönelik SODES Projelerine İlişkin İnceleme: Kilis Örneği, Gülperi KARAKUŞ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBE, 2016. (Gülperi KARAKUŞ)

2- Sektörlerarası Kadın İstihdamı ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Araştırma: Kilis İli Örneği, Şehadet BULUT, Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBE, 2017. (Şehadet BULUT)

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Makro İktisat


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan Yardımcısı 2017-2018
Bölüm Başkanı 2008-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fakülte Kurul Üyesi 2008-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2008-
BAP Üyesi 2016-
Senato Üyesi 2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-             KARAKUŞ G., AKÇACI T., “İstihdama Yönelik Sodes Projelerine İlişkin İnceleme: Kilis Örneği”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 2146-4561, Cilt:8, Sayı:15, 130-147, Haziran 2018.

2-             BULUT Ş., AKÇACI T., “Sektörler Arası Kadın Istihdamı ve Cinsiyet Ayrımcılıgı Üzerine Bir Arastırma: Kilis Ili Örnegi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 2146-4561, Cilt:4, Sayı:14, 224-249, Aralık 2017.

3-             AKÇACI T., BULUT E., “Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ISSN 1302-1842, Cilt:4, Sayı:7, 55-77, Haziran 2017.

4-             BAKAN S., AKÇACI T., “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye Ekonomisi İçin Beklenti Kanalının Geçerliliği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1302-1842, Sayı:44, 68-78, Nisan 2015.

5-             AKÇACI T., ÖZDEMİRCİ İ.C.N., “Ahilikten Meslek Kuruluşlarına Yapısal Bir Dönüşüm”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, ISSN 1309-7423, Sayı: 10, Haziran 2014.

6-             AKÇACI T., KOCAĞ E.K., “Politik Konjoktür Çerçevesinde Türkiye’de Anayasal İktisat Gerekliliği”, Akademik Bakış Dergisi, ISSN 1694-528X, Sayı: 42, Nisan 2014.

7-             BAYAT T., ŞAHBAZ A., AKÇACI T.,Petrol Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ISSN 1301-3688, Sayı: 42, 67-90, Temmuz-Aralık 2013.

8-         AKÇACI T., “Sigorta Sektörünün Türk Dış Ticaretine Etkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, ISBN 1305-7725, Sayı.10, 13-26, Aralık 2013.

9-         AKÇACI T., KOCAĞ E.K., “Kamu Harcamalarının Enflasyonist Etkisinin Ekonometrik Analizi”, The Journal of Academic Social Science Studies, ISSN:2147-2971, Vol. 6, Issue. 8, 1-18, October 2013.

10-         AKÇACI T., “Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, ISSN 1309-4289, Cilt. 4, Sayı. 5, 65-79, Temmuz 2013.

11-         AKÇACI T., “Kadın İstihdamına Farklı Bir Bakış: Haneiçi İstihdam”, Asia Minor Studies, ISSN 2147-1673, Cilt. 1, Sayı. 2, 1-13, Temmuz 2013.

12-         AKÇACI T., AKKAYA O., “How Have FDI Flows Affected to Current Account Balance: In Turkey Case", China-USA Business Review, ISSN 1537-1514, Vol. 11, Issue. 12, 1565-1571, December 2012.

13-         AKÇACI T., YÖNTEM T., “Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi (2005-2010)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, ISSN 1307-7112, Cilt: 48 Sayı: 558, 61-69, Ağustos 2011.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1-             AKÇACI T., “Suriyeliler Politikasının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri, 23-24 Kasım 2017, İstanbul.

2-             ÖZCAN Ö., AKÇACI T., “The Determinants and Multidimensional Perspective of Hedonic Housing Pricing Analysis”, Internatıonal Academıc Research Congress, October 18-21 2017, Antalya.

3-             AKÇACI T., ÖZCAN Ö., “The Impact of the Global Financial Crisis on the Innovative Performance in the Industrial and Service Companies within the Framework of European Union: A Case of Turkey”, 2nd World Conference On Technology, Innovatıon and Entrepreneurshıp, May 12-14 2017, İstanbul.

4-             AKÇACI T., “Türkiye Ekonomisinde Sektörel Dinamikler: Lojistik”, AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, May 11-14, 2017 , Gaziantep.

5-             AKÇACI T., “İmalat Sektörü Dış Ticaret Etkileşimi”, AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, May 11-14, 2017 , Gaziantep.

6-             AKÇACI T., BULUT Ş., “Göç Politikaları ve Sağlık Harcamaları: Kilis İli Örneği” II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 April 2016, Kilis.

7-             AKÇACI T., “Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve İstihdam Açısından Bir Analiz”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 26-31 Mayıs 2014, Isparta.

8-             AKÇACI T., KARAATA A., “Türkiye’de Uluslararası Fonların Paradoksal Etkisi: Hollanda Hastalığı”, Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes, 1-3 July 2014, Skopje - Macedonia.

9-             AKÇACI T., GÖKMEN S., “İktisadi Kalkınmanın İnovasyon Dinamiği: Patent”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 16-17 Mayıs 2013, Elazığ.

10-         AKÇACI T., “Kilis İlinde Bağcılık Sektörünün Ekonomik Analizi”, ”, Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2013, Kilis.

11-         AKÇACI T., KOCAĞ E.K., “Türkiye’de Sosyal Harcamalar ve Yoksulluk”, Turgut Ozal   Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs-II, 19-20 Nisan 2012, Malatya.

12-         AKÇACI T., “Antepfıstığı Dış Ticaretinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi”, Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, 8-10 Aralık 2011, Kilis.

13-         AKÇACI T., YÖNTEM T., KAYMAZ Y., “The Role of Innovation and Development Agencies in New Development Strategies”, 9th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management, June 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina.

14-         AKÇACI T., “Döviz Kurunun Dış Ticaretin Ekonomik Kategorilerine Etkisi”, Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-5-6 Kasım 2010, Kilis.

15-         AKÇACI T., YÖNTEM T., “The Effect of Consumer Confidence on Gold Prices”, Turgut Ozal   Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs-I, 15-16 April 2010, Malatya.

16-         AKÇACI T., “Dolaşımdaki Para İle Güven Faktörü Etkileşimleri”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.

17-         AKÇACI T., AVŞAR İ., “Yolsuzluk Dış Ticaret İlişkisi: 1999-2006 Türkiye Analizi”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1-          AKÇACI T., Döviz Kurları ve Uluslararası Ekonomi Politikası17 th chapter in Frederic S. Mishkin, “Makro Ekonomi Politika ve Uygulama” translate from second edition, Translate Editor: Prof. Dr. Selami SEZGIN and Assoc. Prof. Dr. Mehmet SENTURK,. 459-492, Pearson-Nobel, 2018.

2-          ÖZCAN Ö., AKÇACI T., “Hedonik Konut Fiyatlandırma Çok Boyutlu Analizinin Belirleyicileri”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017”, ISBN: 978-605-196-094-4, Editörler: Prof. Dr. Bünyamin AYHAN vd.,756-763, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2017.

3-       AKÇACI T., “İşsizlik ve Enflasyon” 6th chapter in O’Sullivan, Arthur., Sheffrin, Steven, M., Perez, Stephen, J. “Makroekonomi: Prensipler, Uygulamalar ve Araçlar”, Translate Editor: Prof. Dr. Kerem KARABULUT, 120-138, Pearson-Nobel, 2016.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-     AKÇACI T., ÖZÇALICI M., İşsizliğin Aile Harcamalarına Olan Etkisinin Algısal Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 14 Sayı: 2, ss. 161-172, Aralık 2012.

2-     AKÇACI T., YÖNTEM T., Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi (2005-2010), Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 48 Sayı: 558, ss. 61-69, Ağustos 2011

3-     EKŞİ İ.H., AKÇACI T., Ekonomik Kriz Perspektifinde Kamu ve Özel Sektör Performansları, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 46 Sayı: 536, ss. 13-22, Ekim 2009.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1-   Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı ile Türkiye'de Credit Default Risk (CDS) Primleri ve Gösterge Faiz Oranı İlişkisinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi-10856, 2017. (Proje yürütücüsü).

2-     Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı ile Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi-10850, 2017. (Araştırmacı)

.


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER