Akademik

Ünvanı

Yrd. Doç. Dr.

resim

Adı-Soyadı

Erdinç Gülcü

Doğum Tarihi ve Yeri

16.01.1969 - Elazığ

Fakülte

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

E-posta/Web

e.gulcu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

034 20014 26 66– 1062 - 1600 - 1728

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi / Fen- Edebiyat Fakültesi / Tarih

1990

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih-Yakınçağ ABD

1993

Doktora

Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih-Yakınçağ ABD

1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2000 - 2007

Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2007-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yakınçağ Tarihi (Sosyo-Kültürel Tarih) - Orta Doğu Tarihi

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanlığı (Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)

2001 - 2002

Dekan Yardımcılığı (Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)

2002 - 2004

Bölüm Başkanlığı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü)

2007 - 2008

Dekan Yardımcılığı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)

2007 - 2009

Bölüm Başkanlığı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)

2011 - 2016

Bölüm Başkanlığı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü)

2016 - 2017

Müdür Vekili (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu)

2017-

Rektör Danışmanlığı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

2017-

YAYIN BİLGİLERİ

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

------------------------------------------------

Gülcü, E. & Gündüz, A., “Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.11, Hatay 2009, s.301-315.

------------------------------------------------

Gündüz, A. & Gülcü, E., “XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.12, Hatay 2009, s.289-323.

------------------------------------------------

Gülcü, E.- Tunç, Samiye, “Osmanlı Basın Hayatında Kadınlar Dünyası Dergisi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, S.2, Çankırı, 2012, s.155-176.

------------------------------------------------

Gülcü, E., “Milli Mücadele Döneminde Kilis”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, S. 3, Haziran 2012, s. 1-37.

------------------------------------------------

Gülcü, E., “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bağdat Vilayeti’nde Meydana Gelen İsyanlar ve Eşkıyalık Hareketleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 57, Erzurum, 2016, s. 1809-1837.

------------------------------------------------

Gülcü, E., “Bağdat Vilayeti’nin İdari Taksimatı ve Bağdat Beylerbeyleri (1534-1623)”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 84, Ankara, 2016, s. 203-214.

------------------------------------------------

Yüksek Lisans Tezleri

------------------------------------------------

Karasu, Demet, 1839–1850 Tarihli 8 Numaralı Halep Ahkâm Defteri’nin (S.1-100) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Kilis, 2011.

------------------------------------------------

Tunç, Samiye, Modernleşme Sürecinde Türk Aile Yapısına Kadınlar Dünyası Dergisi’nin Bakışı (Sayı: 1-144), Kilis, 2013.

------------------------------------------------

Ersoy, Mine, Zevra Gazetesi (S. 1-100)’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Kilis, 2014.

------------------------------------------------

Kaygısız, Hüseyin, Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri (12001-1917), Kilis, 2014.

------------------------------------------------

Aktay, Mehmet, Suriye Gazetesi (1899-1902) (2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır).

------------------------------------------------

Diğer

------------------------------------------------

Gülcü, E., “Bağdat Kölemenler Hükümeti (1749-1831)”, Irak Dosyası, C.I, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s.213-230.

------------------------------------------------

BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

------------------------------------------------

Gülcü, E., “1542 Tarihli İcmâl Defterine Göre Bağdat Eyaletinde Timar”, İkinci Ortadoğu Semineri (Dünden Bugüne Irak) Bildirileri (Elazığ, 27-29 Mayıs 2004), Elazığ, 2006, s. 307-316.

------------------------------------------------

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

------------------------------------------------

Gülcü, E. “1895 Yılında Mamûretülaziz Vilayeti’nde Meydana Gelen Ermeni İsyanları”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri, Antalya, 8-11 Nisan 2015.

------------------------------------------------

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

------------------------------------------------

Gülcü, E., “Bağdat Tarihi Konusunda Nazmi-zâde Murtaza Efendinin -Gülşen-i Hulefâ- Adlı Eseri Üzerine Mütalâalar”, Birinci Ortadoğu Semineri Bildirileri (Elazığ, 29-31 Mayıs 2003), Elazığ, 2004, s.193-199.

------------------------------------------------

Gülcü, E., “Salnâmelere Göre Kilis (İdarî ve Sosyal Durum)”, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (Antakya, 19-20 Nisan 2002), Hatay, 2004, s.157-168.

------------------------------------------------